ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 ОТ 30 МАРТ 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънреденото положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., или обявената с решение № 325 на Министерския съвет  извънредна епидемична обстановка на територията на Република България

(Загл. доп. - ДВ, БР. 50 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 14.05.2020 Г.)

В сила от 13.03.2020 г.
Обн. ДВ. бр.31 от 1 Април 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.37 от 21 Април 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 2 Юни 2020г.

Забележка: Последните изменения са в чл. 1 и са отбелязани в оранжево.

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т
П О С Т А Н О В И:

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) На работодател, който поради извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., или обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка със своя заповед, издадена въз основа на заповед на държавен орган, е преустановил работата на предприятието или на част от предприятието, могат да се изплащат суми съгласно § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците като компенсации с цел запазване на заетостта на работниците и служителите в предприятието.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) Компенсации по ал. 1 могат да се изплащат и на работодател, който по своя преценка и със своя заповед, издадена на основание чл. 120в, ал. 1 от Кодекса на труда, е преустановил работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители.

(3) Компенсации по ал. 1 могат да се изплащат и на работодател, който със своя заповед, издадена на основание чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда, е установил непълно работно време в предприятието или в негово звено.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) Компенсации по ал. 1, 2 и 3 се изплащат за целия период или за част от периода от 13 март 2020 г. до 30 юни 2020 г., но за срок, не по-дълъг от три месеца.

Статията е достъпна само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА. Абонирай се и получи достъп.

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

НАЙ-ЧЕСТО ПОРЪЧВАН АБОНАМЕНТ:

Пълен достъп до всички ресурси за 12 месеца

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

1 мнение за “Постановление №55 от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодателите с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение”

  1. Пак сте първи! Сърдечно Ви благодаря!

Коментарите са изключени.