Постановление № 267 от 12 декември 2005 г. за приемане на нормативни актове на Министерския съвет по прилагането на Кодекса на труда

Нормативна база
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)

Обн. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г.

Чл. 1. Приема Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време съгласно приложение № 1.

Чл. 2. Приема Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск съгласно приложение № 2.

Заключителни разпоредби

§ 1. Отменят се:

1. Постановление № 322 на Министерския съвет от 1994 г. за установяване на намалено работно време (обн., ДВ, бр. 1 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 43 от 1995 г.).
2. Наредбата за намаленото работно време, приета с Постановление № 125 на Министерския съвет от 1993 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 1 от 1995 г., бр. 35 от 2001 г. и бр. 1 от 2005 г.).
3. Член 32 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1996 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 31, 55 и 59 от 1991 г., бр. 59 и 67 от 1993 г., бр. 38 от 1994 г., бр. 54 от 2001 г.; Решение № 9353 на Върховния административен съд от 2002 г. - бр. 103 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2004 г. и бр. 24 от 2005 г.).

§ 2. В чл. 36, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 38, 42 и 112 от 1999 г., бр. 30, 48 и 98 от 2000 г.; попр., бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 19 и 97 от 2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118 от 2002 г., бр. 40 от 2003 г., бр. 115 от 2004 г. и бр. 31 от 2005 г.), т. 1 се изменя така:
"1. домове за деца;".

Приложение № 1 към чл. 1
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ЗА КОИТО СЕ УСТАНОВЯВА НАМАЛЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ
(Отделена като самостоятелен акт)

Приложение № 2 към чл. 2
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ЗА КОИТО СЕ УСТАНОВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК
(Отделена като самостоятелен акт)

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ