Постановление № 267 от 12 декември 2005 г. за приемане на нормативни актове на Министерския съвет по прилагането на Кодекса на труда

Обн. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г.

Чл. 1. Приема Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време съгласно приложение № 1.

Чл. 2. Приема Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск съгласно приложение № 2.

Заключителни разпоредби

§ 1. Отменят се:

1. Постановление № 322 на Министерския съвет от 1994 г. за установяване на намалено работно време (обн., ДВ, бр. 1 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 43 от 1995 г.).
2. Наредбата за намаленото работно време, приета с Постановление № 125 на Министерския съвет от 1993 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 1 от 1995 г., бр. 35 от 2001 г. и бр. 1 от 2005 г.).
3. Член 32 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1996 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 31, 55 и 59 от 1991 г., бр. 59 и 67 от 1993 г., бр. 38 от 1994 г., бр. 54 от 2001 г.; Решение № 9353 на Върховния административен съд от 2002 г. - бр. 103 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2004 г. и бр. 24 от 2005 г.).

§ 2. В чл. 36, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 38, 42 и 112 от 1999 г., бр. 30, 48 и 98 от 2000 г.; попр., бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 19 и 97 от 2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118 от 2002 г., бр. 40 от 2003 г., бр. 115 от 2004 г. и бр. 31 от 2005 г.), т. 1 се изменя така:
"1. домове за деца;".

Приложение № 1 към чл. 1
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ЗА КОИТО СЕ УСТАНОВЯВА НАМАЛЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ
(Отделена като самостоятелен акт)

Приложение № 2 към чл. 2
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ЗА КОИТО СЕ УСТАНОВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК
(Отделена като самостоятелен акт)

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ