Прилагане на гранични стойности шум и вибрации/ Писмо изх. № 74/147 от 27.06.2006 г.

В Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск се казва, че "право на допълнителен платен годишен отпуск по чл. 1 имат работници и служители, които извършват работи при които са изложени на експозиция на шум и вибрации над установените норми"

Това писмо на Министерство на труда и социалната политика уточнява кои стойности е необходимо да се вземат предвид като "установени норми".


Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ, бр. 70 от 2005 г.) регламернтира горни и долни стойности на експозиция за предприемане на действие, както и гранични стойности на експозиция, на база дневните днива на шум и върхово звуково налягане, съответно:

  • горни стойности на експозиция за предприемане на действие: Lex,8h = 85 dB(А) и ppeak = 140 Ра, съответстващо на 137 dB(С);
  • долни стойности на експозиция за предприемане на действие: Lex,8h = 80 dB(А) и ppeak = 112 Ра, съответно 135 dB (С).
  • гранични стойности на експозиция: Lex,8h = 87 dB(А) и ppeak = 200 Ра, съответно 140 dB(С).
За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.