Разходи за предоставена безплатно минерална вода/ Писмо № 24-34-664

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Изх. № 24-34-664
Дата: .…………… .2008 г.

Относно: разходи за предоставена безплатно минерална вода по ЗКПО.

По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 24-34-664/ 25.07.2007 г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:

От изложеното в запитването не става ясно на какво основание ръководството на дружеството предоставя безплатно закупената минерална вода на всички работници и служители.

1 . Ако е по реда на чл.285, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), трябва да са изпълнени условията и реда, определени с Наредба №11 от 21 декември 2005 г., издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването. Важно е да се отбележи, че по смисъла на наредбата понятието „храна" е това по смисъла на чл.2. ал.1 и 2 от Закона за храните, което включва и водата (раздел IV, т. 1. на писмо изх.№ ПК 25-3 от 31.08.2006 г. на МТСП относно прилагането на Наредба №11, във връзка с § 2 от Заключителните разпоредби на същата).

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.