Заповед № РД-01-898 от 9 ноевмри 2015 г. – коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2016 г.

Тази заповед не е отменена, но се отнася за отминала година.

Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 91 от 24.11.2015 г.

На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24 от 6 февруари 2006 г. на Министерския съвет за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 46 от 2007 г.) определям коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2016 г. съгласно приложение, съставляващо неразделна част от тази заповед.
 

Приложение

Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности
за прилагане през 2016 г.

№ по редИкономическа дейностКод по КИД – 2008Коефициент на трудов травматизъм (Ктт)
1.Добив на метални руди077,03
2.Добив на въглища052,92
3.Производство на основни метали242,87
4.Ремонт и инсталиране на машини и оборудване331,96
5.Строителство на съоръжения421,95
6.Добив на неметални материали и суровини081,79
7.Производство на дървен материал и изделия от дървен мате­риал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене161,73
8.Горско стопанство021,59
9.Сухопътен транспорт491,59
10.Воден транспорт501,56
11.Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали381,56
12.Производство на превозни средства, без автомобили301,33
13.Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта521,30
14.Строителство на сгради411,26
15.Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива351,22
16.Производство на метални изделия, без машини и оборудване251,20
17.Производство на напитки111,17
18.Производство на мебели311,17
19.Артистична и творческа дейност901,16
20.Пощенски и куриерски дейности531,16
21.Специализирани строителни дейности431,15
22.Производство на изделия от други неметални минерални суровини231,09
23.Производство на химични продукти201,05
24.Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води371,03
25.Събиране, пречистване и доставяне на води361,03
26.Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение281,02
27.Даване под наем и оперативен лизинг771,01
28.Спомагателни дейности в добива091,00
29.Производство на тютюневи изделия121,00
30.Производство на изделия от каучук и пластмаси220,93
31.Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон170,92
32.Производство на електрически съоръжения270,90
33.Производство, некласифицирано другаде320,89
34.Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло130,88
35.Далекосъобщения610,88
36.Добив на нефт и природен газ060,83
37.Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих930,77
38.Радио- и телевизионна дейност600,69
39.Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности010,67

Среден коефициент на трудов травматизъм за страната Ктт = 0,66

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ