Заповед № РД-01-883 от 3 ноември 2017 г. – коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2018 г.

Тази заповед не е отменена, но се отнася за отминала година.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24 от 6 февруари 2006 г. на Министерския съвет за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 46 от 2007 г. и бр. 5 от 2010 г.) определям коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2018 г. съгласно приложението, съставляващо неразделна част от тази заповед.

Министър: Б. Петков

Приложение

Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2018 г.

№ по редИкономическа дейностКод по КИД-2008Коефициент на трудов травматизъм (Ктт) (2013-2014-2015)
1234
1.Добив на метални руди07

8.55

2.

Добив на въглища

05

2.80

3.

Воден транспорт

50

2.67

4.

Производство на основни метали

24

2.67

5.

Производство на химични продукти

20

2.34

6.

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

33

1.74

7.

Строителство на съоръжения

42

1.71

8.

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

16

1.68

9.

Даване под наем и оперативен лизинг

77

1.62

10.

Добив на неметални материали и суровини

08

1.51

11.

Сухопътен транспорт

49

1.50

12.

Горско стопанство

02

1.41

13.

Пощенски и куриерски дейности

53

1.34

14.

Специализирани строителни дейности

43

1.32

15.

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

25

1.24

16.

Строителство на сгради

41

1.22

17.

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

38

1.21

18.

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

52

1.19

19.

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

23

1.14

20.

Производство на тютюневи изделия

12

1.12

21.

Артистична и творческа дейност

90

1.11

22.

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

35

1.11

23.

Производство на превозни средства, без автомобили

30

1.07

24.

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

81

1.04

25.

Производство на електрически съоръжения

27

0.98

26.

Производство на изделия от каучук и пластмаси

22

0.97

27.

Събиране, пречистване и доставяне на води

36

0.97

28.

Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение

28

0.95

29.

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

17

0.93

30.

Производство на мебели

31

0.89

31.

Производство на напитки

11

0.84

32.

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

13

0.72

33.

Далекосъобщения

61

0.72

34.

Радио- и телевизионна дейност

60

0.70

35.

Производство на хранителни продукти

10

0.70

36.

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

01

0.67

Среден коефициент на трудов травматизъм за страната Ктт = 0.66.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ