Заповед № РД-01-61 от 22 октомври 2020 г. – коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2021 г.

Тази заповед не е отменена, но се отнася за отминала година.

Обн. ДВ, бр. 96 от 10 ноевмри 2020 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24 от 6.02.2006 г. на Министерския съвет за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 46 от 2007 г. и бр. 5 от 2010 г.; доп., бр. 19 от 2018 г.) определям коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2021 г. съгласно приложението, съставляващо неразделна част от тази заповед.

Министър: Д. Сачева

Приложение

Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2021 г.

№ по ред

Икономическа дейност (раздели на КИД – 2008)

Код по КИД – 2008Коефициент на трудов травматизъм (Ктт) (2016 – 2017 – 2018)
1.Добив на метални руди077.45
2.Воден транспорт503.78
3.Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци393.62
4.Производство на основни метали242.36
5.Добив на въглища052.24
6.Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали381.72
7.Спомагателни дейности в добива091.68
8.Сухопътен транспорт491.63
9.Строителство на съоръжения421.63
10.Пощенски и куриерски дейности531.60
11.Ремонт и инсталиране на машини и оборудване331.58
12.Горско стопанство021.47
13.Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта521.39
14.Специализирани строителни дейности431.39
15.Строителство на сгради411.35
16.Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене161.27
17.Артистична и творческа дейност901.22
18.Събиране, пречистване и доставяне на води361.22
19.Производство на изделия от други неметални минерални суровини231.09
20.Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло131.05
21.Производство на метални изделия, без машини и оборудване251.05
22.Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива351.02
23.Производство на мебели310.95
24.Дейности по обслужване на сгради и озеленяване810.95
25.Въздушен транспорт510.93
26.Дейности на екстериториални организации и служби990.93
27.Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение280.92
28.Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води370.92
29.Добив на неметални материали и суровини080.88
30.Производство на превозни средства, без автомобили300.84
31.Производство на лекарствени вещества и продукти210.82
32.Производство на изделия от каучук и пластмаси220.82
33.Производство на химични продукти200.81
34.Производство на тютюневи изделия120.77
35.Производство на електрически съоръжения270.70
36.Производство на напитки110.66
37.Далекосъобщения610.66

Среден коефициент на трудов травматизъм за страната Ктт = 0.62

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ