Заповед № А-441 от 13 октомври 2011 г. за определяне на периодичността на последващите проверки на средствата за измерване

Обн., ДВ, бр. 85 от 01.11.2011 г.

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

На основание чл. 43, ал. 4 във връзка с чл. 10в, ал. 2, т. 1 от Закона за измерванията и предложение на председателя на Българския институт по метрология рег. № 29-00-22 от 30.03.2011 г. определям периодичност на последващите проверки на средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, както следва:

№ по ред

Наименование на средствата за измерване

Периодичност на проверките

1.

Материални мерки за дължинапет години

2.

Везни с неавтоматично действие: – клас I и ІІдве години
– клас III и ІVедна година

3.

Везни с автоматично действиедве години

4.

Клинични електрически термометри с максимални показаниядве години

5.

Клинични електрически термометри за непрекъснато измерванедве години

6.

Топломери:

– топломери, използвани в абонатни станции

две години
– индивидуални топломери, използвани за определяне на топлинната енергия за отопление на имотите в сграда – етажна собственостпет години

7.

Манометри за кръвно налягане:

– механични (живачни или анероидни)

две години
– автоматични (електронни)две години

8.

Манометри, използвани в съоръжения под налягане и в железопътния транспортедна година

9.

Манометри за автомобилни гумидве години

10.

Водомери с номинален разход (Qn):

– Qn ≤ 15 m3/h

пет години
– 15 m3/h  < Qn ≤ 50 m3/hдве години
– Qn > 50 m3/hдве години

11.

Обемни разходомери за течности, различни от вода, и допълнителни устройства към тяхдве години

12.

Измервателни системи за течности, различни от вода:

– измервателни системи за течни горива

една година
– измервателни системи, използвани към автоцистерни за транспорт и доставка на течности, с изключение на течности за пиенеедна година
– измервателни системи за приемане или получаване на течности при разтоварване на танкери, жп и автоцистерниедна година
– измервателни системи, стационарни или използвани за автоцистерни, за измерване на втечнен газ под налягане, с изключение на криогенни
течности
една година
– измервателни системи за млякоедна година

13.

Електромагнитни разходомеритри години

14.

Други видове разходомери и системи за вода и за течности, различни от вода – турбинни, масови, ултразвукови и конструирани на принципа
на разлика в налягането
три години

15.

Обемни разходомери за газ с деформируеми камери или с ротационни бутала и турбинни разходомери за газ и допълнителни устройства към
тях:– диафрагмени разходомери за газ от G 1,6 до G 25
четири години
– ротационни и турбинни разходомери за газдве години
– коригиращи устройства за обемдве години

16.

Стендове за измерване на спирачните сили на пътни превозни средствадве години

17.

Термометри, използвани при определяне на алкохолна концентрациядве години

18.

Димомериедна година

19.

Газоанализатори на отработени газове от МПСедна година

20.

Средства за измерване на хектолитрова масаедна година

21.

Дозиметри – индивидуални и клиничниедна година

22.

Уреди и системи за радиационен контрол и мониторинг на радиационния фонедна година

23.

Системи за измерване на инкорпорираната в човешкото тяло активностедна година

24.

Уреди и системи за контрол на радиоактивни емисии в околната средаедна година

25.

Електромери – еднофазнишест години

26.

Електромери – трифазни, използвани по предназначение за отчитане на електроенергия при мощности:

– до 10 MVA (включително)

четири години
– от 10 MVA до 60 MVA (включително)две години
– над 60 MVAедна година

27.

Електрокардиографидве години

28.

Аудиометридве години

29.

Радарни скоростомериедна година

30.

Анализатори за алкохол в дъхашест месеца

31.

Диоптрометридве години

32.

Таксиметрови апаратиедна година

Следващата периодична проверка на средствата за измерване, за които към датата на влизане в сила на тази заповед не е изтекъл срокът на валидност на последващата проверка, определен в Заповед № А-102 от 5.03.2010 г. на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), се извършва на периодите, посочени в тази заповед.

Тази заповед отменя Заповед № А-102 от 5.03.2010 г. на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и влиза в сила от деня на обнародването й в “Държавен вестник”.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ