Заповед № А-333 от 29 май 2014 г. за периодичност на последващите проверки на средствата за измерване

Обн., ДВ бр. 49 от 13.06.2014 г., Отменена със Заповед № А-616 от 11.09.2018 г.  (Обн. ДВ бр. 82 от 05.10.2018 г.)

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

На основание чл. 43, ал. 4 от Закона за измерванията във връзка с чл. 10в, ал. 2, т. 1 и предложение на председателя на Българския институт по метрология, рег. № 29-00-64/14.05.2014 г.

ОПРЕДЕЛЯМ

периодичност на последващите проверки на средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, както следва:

№ по ред

Наименование на средствата за измерване

Периодичност на проверките

1.

Материални мерки за дължинапет години

2.

Везни с неавтоматично действие: – клас I и ІІдве години
– клас III и ІVедна година

3.

Везни с автоматично действиедве години

4.

Клинични електрически термометри с максимални показаниядве години

5.

Клинични електрически термометри за непрекъснато измерванедве години

6.

Топломери:

– топломери, използвани в абонатни станции

две години
– индивидуални топломери, използвани за определяне на топлинната енергия за отопление на имотите в сграда – етажна собственостпет години

7.

Манометри за кръвно налягане:

– механични (живачни или анероидни)

две години
– автоматични (електронни)две години

8.

Манометри, използвани в съоръжения под налягане и в железопътния транспортедна година

9.

Манометри за автомобилни гумидве години

10.

Водомери с номинален разход (Qn):

– Qn ≤ 15 m3/h

пет години
– 15 m3/h < Qn ≤ 50 m3/hдве години
– Qn > 50 m3/hдве години

10.1

Водомери с постоянен разход (Q3) или номинален разход (Qn) (с оценено съответствие):

– Q3 (Qn) ≤ 15 m3/h

пет години
– 15 m3/h < Q3 (Qn) ≤ 50 m3/hдве години
– Q3 (Qn) > 50 m3/hдве години

11.

Обемни разходомери за течности, различни от вода, и допълнителни устройства към тяхдве години

12.

Измервателни системи за непрекъснато и динамично измерване на количество течности, различни от водаедна година

12а

Измервателни системи за непрекъснато и динамично измерване на колчиество течности, различни от вода с вградени масови разходомеридве години

12б

Разходомери и измервателни системи за компресиран природен газедна година

12в

Нивомерни измервателни системиедна година

13.

Електромагнитни разходомеритри години

14.

Други видове разходомери и системи за вода и за течности, различни от водатри години

15.

Разходомери за газ:

– диафрагмени разходомери за газ

четири години
– ротационни и турбинни разходомери за газдве години
– ултразвукови, кориолисови, вихрови и термални разходомери за газтри години
- коргиращи устройства за обемдве години

16.

Стендове за измерване на спирачните сили на пътни превозни средствадве години

17.

Термометри, използвани при определяне на алкохолна концентрациядве години

18.

Димомериедна година

19.

Газоанализатори на отработени газове от МПСедна година

20.

Средства за измерване на хектолитрова масаедна година

21.

Дозиметри – индивидуални и клиничниедна година

22.

Уреди и системи за радиационен контрол и мониторинг на радиационния фонедна година

23.

Системи за измерване на инкорпорираната в човешкото тяло активностедна година

24.

Уреди и системи за контрол на радиоактивни емисии в околната средаедна година

25.

Електромери – еднофазнишест години

26.

Електромери – трифазни, използвани по предназначение за отчитане на електроенергия при мощности:

– до 10 MVA (включително)

четири години
– от 10 MVA до 60 MVA (включително)две години
– над 60 MVAедна година

27.

Електрокардиографидве години

28.

Аудиометридве години

29.

Радарни скоростомериедна година

30.

Анализатори за алкохол в дъхашест месеца

31.

Диоптрометридве години

32.

Таксиметрови апаратиедна година

33.

Алкохоломери и ареометри за алкохол с цифрова индикацияедна година

Следващата периодична проверка на средствата за измерване, за които към датата на влизане в сила на настоящата заповед не е изтекъл срокът на валидност на последващата проверка, определен в Заповед № А-441 от 13.10.2011 г. на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (обн. ДВ, бр. 85 от 2011 г.), се извършва на периодите, посочени в тази заповед.

Заповедта да се обнародва в "Държавен вестник" и публикува на интернет страницата на Държавната агенция за метрологичен и техническ надзор.

Настоящата заповед отменя Заповед № А-441 от 13.10.2011 г. на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и влиза в сила от деня на на обнародването й в Държавен вестник.

Председател:

Стефан Цанков

 

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ