Закон за частната охранителна дейност от 2004 г.

Обн. ДВ. бр.15 от 24 Февруари 2004 г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005 г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006 г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006 г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006 г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007 г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008 г., изм. ДВ. бр.35 от 11 Май 2010 г., изм. ДВ. бр.59 от 31 Юли 2010 г., изм. ДВ. бр.73 от 17 Септември 2010 г., изм. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2011 г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014 г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015 г., изм. и доп. ДВ, бр.48 от 24 юни 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 4 Август 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017 г., изм. ДВ. бр.92 от 17 Ноември 2017г., отм. ДВ. бр.10 от 30 Януари 2018г.

Отменен с § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за частната охранителна дейност - ДВ, бр. 10 от 30 януари 2018 г., в сила от 31.03.2018 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани с частната охранителна дейност, нейното административно регулиране и контрол.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.