Заповед № РД-01-672 от 22 октомври 2019 г. – коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2020 г.

Тази заповед не е отменена, но се отнася за отминала година.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ЗАПОВЕД № РД-01-672 от 22 октомври 2019 г.

На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24 от 6 февруари 2006 г. на Министерския съвет за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 46 от 2007 г. и бр. 5 от 2010 г.; доп., бр. 19 от 2018 г.) определям коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2020 г. съгласно приложението, съставляващо неразделна част от тази заповед.

Министър: Б. Петков

Приложение

Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2020 г.

по

ред

Икономическа дейностКод по КИД – 2008Коефициент на трудов травматизъм (Ктт) (2015 – 2016 – 2017)
1234
1.Добив на метални руди07

8.37

2.Воден транспорт504.08
3.Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци393.48
4.Добив на въглища052.18
5.Производство на основни метали242.12
6.Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали381.65
7.Строителство на съоръжения421.64
8.Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене161.61
9.Сухопътен транспорт491.55
10.Ремонт и инсталиране на машини и оборудване331.53
11.Пощенски и куриерски дейности531.50
12.Спомагателни дейности в добива091.39
13.Специализирани строителни дейности431.37
14.Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта521.33
15.Горско стопанство021.28
16.Строителство на сгради411.25
17.Събиране, пречистване и доставяне на води361.15
18.Артистична и творческа дейност901.14
19.Производство на тютюневи изделия121.14
20.Производство на метални изделия, без машини и оборудване251.14
21.Дейности по обслужване на сгради и озеленяване811.11
22.Производство на изделия от други неметални минерални суровини231.03
23.Производство на изделия от каучук и пластмаси221.00
24.Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива35

0.96

25.Производство на превозни средства, без автомобили300.94
26.Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води370.92
27.Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло130.89
28.Производство на електрически съоръжения270.88
29.Добив на неметални материали и суровини080.82
30.Въздушен транспорт510.79
31.Производство на лекарствени вещества и продукти210.75
32.Производство на мебели310.75
33.Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение280.73
34.Дейности на екстериториални организации и служби990.72
35.Производство, некласифицирано другаде320.67
36.Производство на химични продукти200.63

Среден коефициент на трудов травматизъм за страната Ктт = 0.63.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

2 мнения за “Заповед № РД-01-672 от 22 октомври 2019 г. – коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2020 г.”

  1. Не разбирам защо давате заповед от 2019г за задължителната застраховка трудова злополука и табличка за прилагане за 2020г? Има някаква грешка!!Нали трябва да ползваме табличка за 2022г.?

Коментарите са изключени.