Правилник за здравословни и безопасни условия на труд в горите

Издаден от Държавната агенция по горите

Утвърден със Заповед № 99/ 08.11.2007 г. ,  обнародвана в ДВ бр.100, 2007 г.,

Правилникът е обявен за нижощен с Решение № 5922 от 22 май 2015 г. на Върховния административен съд (административно дело № 14879 от 2014 г.), обн. ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г.

Отменен със Заповед № РД-09-354 от 8.04.2019 г. за утвърждаване на Правила за здравословни и безопасни условия на труд в горските територии (Обн. ДВ. бр.38 от 10 Май 2019г. (неофициален раздел)

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I.
Обхват и приложение на Правилника

Чл. 1. С този правилник се определят минималните изисквания и задължения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при провеждане на горскостопанската и дърводобивната дейност в горите. Тези дейности се отнасят до брането, събирането и преработката на горските семена и плодове, производството на посадъчен материал, създаването и отглеждането на горски култури, добиването, товаренето и транспортирането на дървените материали, защитата на горите, строителството на горски пътища, обезопасяването на сечищата и временните складове, първичната обработка на дървените материали на постоянни складове и ловуването.

Чл. 2. Правилникът е задължителен за:
1. всички работници и служители от Държавната агенция по горите, нейните структури и специализирани териториални звена;
2. всички физически и юридически лица, извършващи и/или възлагащи дейностите по чл. 1, независимо от ведомствената им принадлежност, вида на собствеността и основанието, на което се извършва работата;
3. всички учебни заведения и учебни форми, извършващи обучение за придобиване на правоспособност и квалификация, курсове за повишаване на квалификацията или преквалификация в областта на горското и ловното стопанство;
4. лицата, извършващи дейностите по чл. 1, за добиване на дърва за огрев, дървесина и други горски продукти за задоволяване на собствени нужди, както и с цел търговия.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.