Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя – 2013 г.

Издаден от Камарата на строителите в България

Обн. ДВ. бр.101 от 22 Ноември 2013г., отм. ДВ. бр.100 от 15 Декември 2017г.

Отменен с § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Правилника за реда и водене на Централния професионален регистър на строителя - ДВ, бр. 100 от 15 декември 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се определят:
1. редът за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, наричан по-нататък "регистъра";

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.