Правилник по безопасността на труда при строителните и монтажните работи

Правилник за отмяна на Правилника по безопасността на труда при строителните и монтажните работи (Д-02-001) (утвърден от ЦС на БПС, С., 1982 г.; изм. и доп., заповед № 268 от 17.ХI.1997 г. на министъра на труда и социалната политика, ДВ, бр. 4 от 1998 г.)

ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Обн. ДВ. бр.63 от 20 Юли 2004г.

Параграф единствен. Правилникът по безопасността на труда при строителните и монтажните работи (Д-02-001) (утвърден от ЦС на БПС, С., 1982 г.; изм. и доп., заповед № 268 от 17.ХI.1997 г. на министъра на труда и социалната политика, ДВ, бр. 4 от 1998 г.) се отменя считано от 5.ХI.2004 г.


Отменен и с:
1. § 7 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи - ДВ, бр. 37 от 4 май 2004 г., в сила от 5 ноември 2004 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I.
Общи изисквания

Чл. 1. С този правилник се определят изискванията по безопасността, хигиената на труда и пожарната безопасност (БХТПБ) при извършването на строителните и монтажните работи (СМР) при изпълнение на нови строежи, реконструкция, включително преустройства с промяна на предназначението на строежи или на части от тях, разширение, включително пристрояване и надстрояване, ремонт и разрушаване на съществуващи сгради и съоръжения.
Чл. 2. (1) Правилникът се прилага при:
1. изработването на проекта за организация и изпълнение на строителството (ПОИС) и работния проект за организация и изпълнение на строителството (РПОИС) към проектите на съответния строеж;
2. осигуряването на безопасност при трудовата дейност при изпълнение на СМР, независимо от формата на организация, вида на собствеността и основанието, на което се извършва работата, включително изработване на инструкции по БХТПБ.
(2) При изграждане на еднофамилни жилищни сгради в дворищно-регулационни парцели със собствени сили от самите собственици ПОИС, респективно РПОИС, се изработва само в случаите на заемане на части от тротоари и улици, нарушава се съществуващата организация на движението или се използват подвигателни механизирани съоръжения за извършване на СМР. В тези случаи за инструктажа по БХТПБ при извършването на СМР е отговорен техническият ръководител на строежа.
Чл. 3. Правилникът не се отнася за промишлено-производствените и помощните дейности на строителните предприятия (комбинати, бази, кариери, полигони, цехове и др.), предназначени за производство на стоманобетонни и стоманени елементи и изделия, комплектация и заготовка, производство на бетонни, асфалтови, варови и други смеси, добив на ломен камък и инертни материали, постоянни централни и междинни складове и др.п.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.