Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения

ДВ, бр. 45 от 1988 г.; доп. ДВ, бр. 7 от 1993 г.; БСА, бр. 6 от 1988 г.

Отменени с § 2. от Заключителните разпоредби на Наредба № РД-02-20-1 от 26.10.2023 г. за изпълнение и приемане на земни работи, земни съоръжения, земна основа и фундаменти (Обн. ДВ. бр.94 от 10 Ноември 2023г., В сила от 12.05.2024 г.)

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Тези правила определят изискванията за приемане на земни работи и земни съоръжения (скатни и заимствени изкопи, изкопи за строителни работи и траншеи, насипи, обратни засипвания и др.) при изпълнението на новоизграждани строителни обекти и реконструкция и модернизация на съществуващи сгради и съоръжения.
Чл.2. (1) Правилата не се прилагат при приемане на земни работи и земни съоръжения, свързани с изпълнението на:
1. пътни, железопътни и хидротехнически тунели, вертикални шахти, камери и наклонени галерии;
2. открити и закрити минни разработки.
(2) За земните работи и земните съоръжения по ал.1 се прилагат съответните правила за приемане с обоснованите в проекта техни особености.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.