Норми за проектиране на психиатрични болници

Утвърдени със заповед № РД-02-14-43 от 31.1.1989 г. на председателя на Комитета по териториално и селищно устройство. В сила от 01.07.1989 г.

(Публ., БСА, кн. 2 - 3 от 1989 г.)

Отменени с § 3, т. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № РД-02-20-3 от 21 декември 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата - ДВ, бр. 5 от 19 януари 2016 г., в сила от 20.04.2016 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тези норми се прилагат при проектиране на нови и реконструкция и модернизация на съществуващи психиатрични болници и психиатрични стационари в състава на други болнични заведения.
(2) Нормите не се отнасят до заведения за социални грижи и заведения за специална курортна помощ за психично болни.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.