Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства

В сила от 16.11.2003 г.

Приета с ПМС № 94 от 07.05.2002 г.

Обн. ДВ. бр.48 от 14 Май 2002г., изм. ДВ. бр.13 от 11 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31 Октомври 2017г.,отм. ДВ. бр.6 от 16 Януари 2018г.

Отменена с § 1, т. 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 5 от 11 януари 2018 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства - ДВ, бр. 16 от 9 януари 2018 г., в сила от 21.04.2019 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят:
1. съществените изисквания към личните предпазни средства (ЛПС);
2. процедурите за оценяване и начините за удостоверяване съответствието на ЛПС със съществените изисквания към тях;
3. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) редът за издаване на разрешения на лицата за извършване оценяване на съответствието и проверки за спазване на условията, при които е издадено разрешението.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)
За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.