Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди

Приета с ПМС № 250 от 05.11.2003 г.

Обн. ДВ. бр.100 от 14 Ноември 2003г., изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31 Октомври 2017г., отм. ДВ. бр.9 от 26 Януари 2018г.

Отменена с § 1, т. 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 10 от 23 януари 2018 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на уредите, захранвани с газово гориво - ДВ, бр. 9 от 26 януари 2018 г., в сила от 21.04.2018 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят:
1. съществените изисквания, на които трябва да съответстват уредите, използващи газово гориво, наричани по-нататък "газови уреди";
2. процедурите за оценяване и начините за удостоверяване съответствието на газовите уреди със съществените изисквания към тях;
3. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) редът за издаване на разрешения на лицата за извършване оценяване на съответствието и проверки за спазване на условията, при които е издадено разрешението.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

 

Чл. 2. Наредбата се отнася за:
1. газовите уреди, предназначени за готвене, отопление, производство на топла вода, замразяване, осветление, пране и съответно с нормална температура на водата, ненадвишаваща 105 °C; горелките с принудително подаване на въздух и нагревателните тела, снабдени с тези горелки, се отнасят към газовите уреди;
2. устройствата за безопасност, контрол и регулиране и сглобените единици, различни от горелките с принудително подаване на въздух и от нагревателните тела, снабдени с тези горелки, предлагани самостоятелно за продажба и предназначени за вграждане в газов уред или сглобени така, че да съставят газов уред, наричани по-нататък "устройства".

 

Чл. 3. Наредбата не се отнася за газови уреди, специално предназначени за използване при технологични процеси, извършвани в промишлени помещения.

 

Чл. 4. Газовите уреди и устройствата, проектирани и произведени съгласно изискванията на българските стандарти, с които се въвеждат хармонизираните европейски стандарти, се счита, че съответстват на съществените изисквания на наредбата.

 

Чл. 5. (1) Газовите уреди и устройствата се пускат на пазара и/или се пускат в действие само когато при нормално използване не застрашават безопасността на хората, на домашните животни и на вещите.
(2) Газов уред се използва "нормално", когато:
1. е правилно монтиран и редовно се поддържа в съответствие с инструкцията на производителя;
2. използва газ с качества и захранващо налягане в предписаните от производителя допустими граници;
3. се използва в съответствие с предназначението си или по начин, който може да се предвиди.

 

Глава втора.
СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ

Чл. 6. Задълженията, които произтичат от съществените изисквания за газовите уреди, се отнасят също така и за устройствата, когато и за тях съществува съответният риск.

 

Чл. 7. Газовите уреди трябва да са проектирани и произведени така, че да функционират напълно безопасно и да не представляват опасност за хората, домашните животни и вещите, когато се използват нормално съгласно чл. 5, ал. 2.

 

Чл. 8. (1) При пускането им на пазара газовите уреди трябва:
1. да се придружават с техническа инструкция за монтаж, предназначена за лицето, което монтира уреда;
2. да се придружават с инструкция за ползване и поддържане, предназначена за ползвателя;
3. да имат нанесени предупредителни надписи и върху опаковката им.
(2) Инструкциите и надписите по ал. 1 трябва да са на български език.

 

Чл. 9. (1) Техническата инструкция за монтаж трябва да съдържа всички необходими указания за монтиране, регулиране и поддържане на газовия уред, осигуряващи правилното извършване на тези операции и безопасната му експлоатация. По-специално тя трябва да съдържа данни за:
1. типа на използвания газ;
2. използваното захранващо налягане на газа;
3. дебита на въздуха, необходим за горене и за предотвратяване образуването на смеси с недопустимо процентно съдържание на неизгорял газ - за уреди, които нямат устройство съгласно чл. 26, ал. 1;
4. условията за отвеждане на продуктите на горенето;
5. техническите характеристики на горелките с принудително подаване на въздух и нагревателните тела, снабдени с такива горелки, и изискванията за монтаж, така че готовите газови уреди да съответстват на съществените изисквания на наредбата; при необходимост се прилага списък на възможните комбинации, препоръчани от производителя.
(2) Инструкцията за ползване и поддържане, предназначена за ползвателя, трябва да съдържа необходимата информация за безопасното използване на уреда и да обръща внимание на ползвателя за възможните ограничения при използването.
(3) Предупредителните надписи, нанесени върху газовия уред и върху неговата опаковка, трябва ясно да посочват:
1. типа на използвания газ;
2. използваното захранващо налягане на газа;
3. ограничения при използването на уреда и по-специално, че уредът трябва да се монтира само в помещения с достатъчна вентилация.

 

Чл. 10. (1) Устройствата, предназначени да са съставна част на газов уред, се проектират и произвеждат така, че да изпълняват правилно функцията, за която са предвидени, когато са монтирани в съответствие с техническата инструкция за монтаж по чл. 9, ал. 1.
(2) Инструкциите за монтаж, регулиране, експлоатация и поддържане се предоставят с устройствата.

 

Чл. 11. (1) Газовите уреди и устройствата се изработват от материали, подходящи за предназначението им и устойчиви на механичните, химичните и термичните условия, на които е предвидено да бъдат подложени.
(2) Свойствата на материалите, които имат значение за безопасността, се гарантират от производителя и доставчика на газовия уред.

 

Чл. 12. Газовите уреди трябва да са конструирани така, че при нормално използване да не се допуска нестабилност, деформация, разрушаване или износване, които намаляват тяхната безопасност.

 

Чл. 13. Кондензатът, който се образува при пускане и/или ползване, не трябва да намалява безопасността на газовите уреди.

 

Чл. 14. Газовите уреди трябва да са проектирани и конструирани така, че да е ограничен рискът от експлозия в случай на пожар, предизвикан от външна причина.

 

Чл. 15. Газовите уреди трябва да са конструирани така, че да не позволяват проникване на вода или въздух в газовия тракт.

 

Чл. 16. В случай на допустимо колебание на спомагателната енергия газовите уреди трябва да продължат да функционират безопасно.

 

Чл. 17. Недопустимото колебание или прекъсването на спомагателната енергия, както и възстановяването й не трябва да създават опасна ситуация.

 

Чл. 18. Газовите уреди трябва да са проектирани и конструирани така, че да се предотвратят опасностите от електрическо напрежение. Съответствието с изискванията за безопасност по отношение на електрически опасности съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с Постановление № 182 на Министерския съвет от 2001 г. (ДВ, бр. 62 от 2001 г.), се счита за изпълняващо това изискване.

 

Чл. 19. Всички елементи на газовия уред, които са под налягане, трябва да са устойчиви на механичните и термичните напрежения, на които са подложени, и да не се деформират така, че да се застраши безопасността.

 

Чл. 20. Газовите уреди трябва да са проектирани и конструирани така, че при повреда на устройство за безопасност, контрол или регулиране да не се създава опасна ситуация.

 

Чл. 21. Когато газов уред е снабден с устройства за безопасност и за регулиране, действието на устройствата за безопасност не трябва да се повлиява от действието на устройствата за регулиране.

 

Чл. 22. Всички елементи на газовите уреди, монтирани или настроени при производството им, трябва да бъдат защитени по подходящ начин, за да се предотвратят погрешни действия при манипулиране от лицето, което монтира уредите, или от ползвателя.

 

Чл. 23. Ръчките и устройствата за управление и регулиране трябва да са ясно означени и да съдържат необходимите указания, за да се предотвратят погрешни действия при манипулиране. Тяхната конструкция трябва да е такава, че да не се допускат непредвидени манипулации.

 

Чл. 24. Газовите уреди трябва да са конструирани така, че изтичането на газ да не е източник на опасност.

 

Чл. 25. Газовите уреди трябва да са конструирани така, че да е ограничено количеството отделен газ при първоначално и повторно запалване и след изгасване на пламъка, за да се избегне опасно натрупване на неизгорял газ в уреда.

 

Чл. 26. (1) Газовите уреди, предназначени за използване в закрити пространства и помещения, трябва да имат специално устройство, което да предотвратява натрупването на опасно количество неизгорял газ в тези пространства или помещения.
(2) Допуска се газовите уреди да нямат устройството по ал. 1 само ако се използват в помещения с достатъчна вентилация, за да се предотврати натрупването на опасно количество неизгорял газ.
(3) Газовите уреди, предназначени за използване в кухни, които обслужват места за обществено хранене, в търговската мрежа, и уредите, захранвани с газ, съдържащ токсични съставки, задължително трябва да имат устройството по ал. 1.

 

Чл. 27. Газовите уреди трябва да са конструирани така, че при нормално използване първоначалното и повторното запалване да се извършват плавно и да е осигурено кръстосано запалване.

 

Чл. 28. Газовите уреди трябва да са конструирани така, че при нормално използване да е осигурена стабилност на пламъка и продуктите на горенето да не съдържат недопустими концентрации от вещества, вредни за здравето.

 

Чл. 29. Газовите уреди трябва да са конструирани така, че при нормално използване да не се допуска непредвидено отделяне на продукти на горенето.

 

Чл. 30. (1) Газовите уреди, свързани с димоход за отвеждане на продуктите на горенето, трябва да са конструирани така, че при нарушаване на тягата да не се отделят продукти на горенето в количества, опасни за съответното помещение.
(2) Самостоятелните уреди за жилищно отопление и бързо нагряващите бойлери за вода, които не са свързани с димоход за отвеждане на продуктите на горенето, не трябва да отделят въглероден оксид в съответното помещение или пространство в концентрация, която представлява опасност за здравето на хората, като се отчита времето за пребиваването им в тях.

 

Чл. 31. Газовите уреди трябва да са конструирани така, че да осигуряват рационално използване на енергията, съответстващо на нивото на съвременната техника, като се отчитат изискванията за безопасност.

 

Чл. 32. (1) Елементите на газовите уреди, които са предназначени за разполагане близо до пода или до други повърхности, не трябва да се нагряват до температури, които представляват опасност за обкръжаващата среда.
(2) Температурата на повърхността на бутоните и ръчките на уредите, предназначени за манипулиране, не трябва да представлява опасност за ползвателя.
(3) Температурата на повърхността на външните елементи на уредите, предназначени за домашно потребление, с изключение на повърхностите или елементите, свързани с пренасянето на топлина, не трябва да представлява опасност за ползвателя по време на експлоатация и по-специално за децата, за които трябва да се предвижда и съответното време за реагиране.

 

Чл. 33. Материалите и компонентите, използвани при изработването на газовия уред, които могат да влязат в контакт с хранителни продукти или с води за санитарни нужди, не трябва да влошават тяхното качество.

 

Глава трета.
ОЦЕНЯВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Съответствието на серийно произвежданите газови уреди със съществените изисквания към тях се оценява съгласно процедурата "ЕО изследване на типа" по приложение № 1 и преди пускането им на пазара по една от следните процедури по избор на производителя:
1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) ЕО деклариране на съответствието с типа (приложение № 2);
2. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) ЕО деклариране на съответствието на типа - осигуряване качеството на производството (приложение № 3);
3. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) ЕО деклариране на съответствието на типа - осигуряване качеството на продукта (приложение № 4);
4. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) ЕО проверка на продукт (приложение № 5).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) По избор на производителя при производство на газов уред като единична бройка или в малки количества съответствието със съществените изисквания може да се оцени по процедурата "ЕО проверка на единичен продукт" (приложение № 6).
(3) След прилагане на процедурите по ал. 1 и 2 върху уредите се нанася маркировка за съответствие съгласно чл. 35, ал. 1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Процедурите по ал. 1 се прилагат и за оценяване съответствието на устройствата по чл. 2, т. 2, с изключение на нанасянето на маркировка за съответствие и когато е подходящо - на съставянето на ЕО декларация за съответствие.
(5) Техническото досие, което се изисква за прилагане на процедурите по ал. 1 и 2, има съдържание съгласно приложение № 7.

 

Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Съответствието на газовите уреди със съществените изисквания се удостоверява от производителя или от неговия упълномощен представител с ЕО декларация за съответствие и с маркировка за съответствие съгласно Наредбата за маркировката за съответствие, приета с Постановление № 191 на Министерския съвет от 2005 г. (ДВ, бр. 69 от 2005 г.).
(2) Съответствието на устройствата със съществените изисквания се потвърждава от производителя или от неговия упълномощен представител с удостоверение за съответствие. В удостоверението се посочват техните характеристики, както и условията за вграждането им в газов уред или тяхното монтиране, така че готовите газови уреди да отговарят на приложимите за тях съществени изисквания.
(3) Устройствата се доставят с удостоверението по ал. 2.

 

Чл. 36. (1) Маркировката за съответствие се нанася на видимо място, четливо и по неизтриваем начин върху всеки газов уред или върху табелка, която е закрепена към него и е направена така, че да не може да се използва повторно.
(2) Към маркировката се вписва идентификационният номер на лицето, извършило оценяването на съответствието на етапа на производство.

 

Чл. 37. (1) На газовия уред или на неговата табелка се записват:
1. наименованието на производителя или идентифициращото го означение;
2. търговското наименование на уреда;
3. типът на електрическото захранване (ако такова се използва);
4. категорията на уреда;
5. последните две цифри на годината, през която е нанесена маркировката за съответствие върху газовия уред.
(2) В зависимост от вида на газовия уред може да бъде добавена информация, необходима за целите на монтажа.

 

Глава четвърта.
РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ НА ЛИЦА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ПРОВЕРКИ ЗА СПАЗВАНЕ НА УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО Е ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 24 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 21.03.2006 Г.)

Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване съответствието на газовите уреди и устройствата, трябва да отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), на БДС ЕN 45011, БДС ЕN 45012 и БДС ЕN ISO/IEC 17025 в зависимост от процедурите и продуктите, за които кандидатства, и:
1. да може да изпълнява една или повече процедури за оценяване съответствието на газовите уреди и устройствата;
2. да има методики и инструкции за изпитване на газовите уреди и устройствата, когато не се прилагат стандартите по чл. 4;
3. да има най-малко един компетентен одитор, който да отговаря на изискванията на БДС EN ISO 19011 и да има опит в областта на газовите уреди и устройствата при извършване оценката на внедрената система по качеството, когато това се изисква от процедурата за оценяване на съответствието, за която кандидатства;
4. да има наръчник и процедури на системата по качеството.

Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., доп. - ДВ, бр. 87 от 2017 г., в сила от 31.10.2017 г.) Лицето по чл. 38 подава до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) писмено заявление, в което се посочват продуктите и процедурите, за които желае да получи разрешение, а също така и единен идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от Закона за търговския регистър. Към заявлението се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г., в сила от 31.10.2017 г.)
2. справка в табличен вид, съдържаща видовете продукти, приложимите за тях съществени изисквания, хармонизираните стандарти или методиките и инструкциите за измерване и изпитване, които ще се прилагат при оценяване на съответствието;
3. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г., в сила от 31.10.2017 г.) списък на персонала с разпределение на функциите и информация за вида на правоотношението, документи за завършено образование, допълнително придобита квалификация и професионална автобиография, както и справка относно неговата компетентност и опит за извършване оценяване на съответствието по заявения обхват;
4. справка за техническите средства за извършване на изпитвания като част от процедурите за оценяване на съответствието, с които разполагат собствените му лаборатории и/или лабораториите, с които има сключени договори;
5. копие от сключените договори с подизпълнители, когато има такива;
6. копие от сертификатите за акредитация на лабораториите, когато има такива;
7. декларации на лицето и на наетия от него персонал за обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 3, 5 и 8 ЗТИП;
8. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г., в сила от 31.10.2017 г.)
9. копие от договора за застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на задълженията му, свързани с дейностите по оценяване на съответствието;
10. списък на стандартите по чл. 4, които притежава, отнасящи се до продуктите, посочени в заявлението;
11. методики и инструкции за изпитване на продуктите, когато не се прилагат стандартите по чл. 4;
12. копие от документи, удостоверяващи завършено образование, обучение за одитори, професионален и одиторски опит съгласно изискванията на БДС EN ISO 19011 на одитора, който ще извършва оценяване на внедрената система по качеството, когато това се изисква от процедурата за оценяване на съответствието;
13. наръчник и процедурите на системата по качеството;
14. документираните процедури за оценяване на съответствието, за които кандидатства;
15. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) документ за платена такса за установяване съответствието на документите с изискванията на чл. 10, ал. 1 и 2 ЗТИП по чл. 27, ал. 1 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси, утвърдена с Постановление № 97 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2000 г., бр. 94 и 115 от 2002 г., бр. 17 и 19 от 2003 г.; попр., бр. 27 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 33 и 49 от 2003 г. и бр. 32 и 104 от 2004 г.).
(2) В случаите по чл. 11, ал. 2 ЗТИП лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване на съответствието, подава до председателя на ДАМТН заявлението по ал. 1, придружено от:
1. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г., в сила от 31.10.2017 г.) документите по ал. 1, т. 2 - 6, 9 - 12, 14 и 15;
2. сертификат за акредитация от орган по акредитация в зависимост от продуктите и процедурите, за които кандидатства:
а) за "ЕО изследване на типа" (приложение № 1) - по стандарти БДС EN 45011 и БДС EN ISO/IEC 17025;
б) за "ЕО деклариране на съответствието с типа" (приложение № 2) - по стандарти БДС ЕN 45011 и БДС EN ISO/IEC 17025;
в) за "ЕО деклариране на съответствието на типа - осигуряване качеството на производството" (приложение № 3) - по стандарт БДС EN 45012;
г) за "ЕО деклариране на съответствието на типа - осигуряване качеството на продукта" (приложение № 4) - по стандарт БДС EN 45012;
д) за "ЕО проверка на продукта" (приложение № 5) - по стандарти БДС EN 45011 и БДС EN ISO/IEC 17025;
е) за "ЕО проверка на единичен продукт" (приложение № 6) - по стандарти БДС ЕN 45011 и БДС EN ISO/IEC 17025.
(3) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2017 г., в сила от 31.10.2017 г.) За обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 2 и 7 ЗТИП се извършва служебна проверка.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 87 от 2017 г., в сила от 31.10.2017 г.) При положителен резултат от проверките на документите по ал. 1 и 2 и служебната проверка по ал. 3 кандидатът за издаване на разрешение за оценяване на съответствието внася такси за извършване проверка на място за установяване техническата компетентност и способността за изпълнение на заявените процедури, определени в чл. 27, ал. 1 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.

Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) (1) Оценяването на изпълнението на изискванията по чл. 38 се извършва съгласно процедура, утвърдена от председателя на ДАМТН, която се предоставя на заявителя.
(2) В срок 6 месеца от получаването на документите по чл. 39 председателят на ДАМТН издава разрешение за извършване оценяване на съответствието на газовите уреди и устройствата или отказва издаването му с мотивирана заповед.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) При издаване на разрешението за оценяване съответствието на газовите уреди и устройства се заплащат такси, определени в чл. 27, ал. 1 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.
(4) Разрешението за оценяване на съответствието не може да се прехвърля или преотстъпва на други физически или юридически лица.

 

Чл. 41. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор проверява периодично лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, за спазване на условията, при които е получило разрешението, и за изпълнение на процедурите за оценяване на съответствието.
(2) Проверките по ал. 1 са планови и извънредни и се извършват от комисия, определена със заповед на председателя на ДАМТН.
(3) Плановите проверки на лицето по ал. 1 се извършват най-малко веднъж годишно от датата на издаване на разрешението съгласно годишен график за проверки и обхващат:
1. изпълнените процедури за оценяване на съответствието;
2. функционирането на системата по качеството;
3. състоянието на техническите средства за измерване и изпитване;
4. актуалността на прилаганите стандарти;
5. взаимодействието с подизпълнителите и дейността им като част от процедурите за оценяване на съответствието;
6. постъпилите жалби, възражения, рекламации и начините за тяхното уреждане;
7. издадените сертификати и одобрения в резултат на извършените процедури за оценяване на съответствието.
(4) Извънредните проверки по чл. 14в, ал. 2 ЗТИП се извършват на място при лицата по ал. 1 и обхващат:
1. допуснатите несъответствия с изискванията на чл. 10 ЗТИП, за които е постъпила информация, причините за възникването им и начините за тяхното отстраняване;
2. пропуски при изпълнение на процедурите за оценяване на съответствието;
3. възможността на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, да продължава да извършва дейността си по оценяване на съответствието.
(5) При извършване на проверките по ал. 3 и 4 лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието на газовите уреди или устройства, заплаща разходите за командироване на експертите от комисията по ал. 2.
(6) В случаите, когато комисията констатира нарушения по чл. 14в, ал. 4 или чл. 15 ЗТИП, тя изготвя и представя на председателя на ДАМТН доклад за временно спиране на дейността или за отнемане разрешението на лицето по ал. 1.

 

Чл. 42. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Лицето, получило разрешение за оценяване съответствието на газовите уреди и устройства, е длъжно до 31 януари следващата година да представя годишен доклад за дейността си, който обхваща общия брой на извършените оценки за съответствието по видове продукти и процедури за оценяване на съответствието, списък на издадените сертификати и одобрения, отказите за издаване на сертификат и/или одобрения, общия брой на предявените жалби, възражения, рекламации и предприетите действия по уреждането им.

 

Допълнителни разпоредби

 

§ 1. По смисъла на наредбата "газово гориво" е всяко гориво, което при температура 15 °C и налягане 0,1 МРа е в газообразно състояние.

 

§ 2. При публикуване в официалния бюлетин на ДАМТН на данните от регистъра на лицата, получили разрешения за оценяване на съответствието по чл. 19, ал. 2 ЗТИП, се посочва конкретната процедура, за която е издадено разрешението.

 

§ 3. Типовете газ, които се използват на територията на Република България, и съответстващите им захранващи налягания се публикуват в официалния бюлетин на ДАМТН.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

 

§ 4. Лицата, получили разрешение за извършване на оценяване съответствието на газови уреди и устройства до влизането в сила на наредбата, могат да извършват оценяване на съответствието им до изтичането на срока на действие на разрешението, получено по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на газовите уреди, приета с Постановление № 174 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 75 от 2000 г.).

 

§ 5. Газовите уреди и устройствата, на които е извършено оценяване на съответствието съгласно разпоредбите на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на газовите уреди, приета с Постановление № 174 на Министерския съвет от 2000 г., се считат с оценено съответствие по реда на тази наредба.

 

§ 6. Наредбата се приема на основание чл. 7, ал. 1 ЗТИП.

 

§ 7. Отменя се Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на газовите уреди, приета с Постановление № 174 на Министерския съвет от 2000 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52 ОТ 10 МАРТ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 21.03.2006 Г.)

 

§ 1. В Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди, приета с Постановление № 250 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 100 от 2003 г.), се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Навсякъде в наредбата и в приложенията към нея:
а) думите "изследване на типа" се заменят с "ЕО изследване на типа";
б) думите "съответствие с типа" се заменят с "ЕО деклариране на съответствието с типа";
в) думите "осигуряване качеството на производството" се заменят с "ЕО деклариране на съответствието на типа - осигуряване качеството на производството";
г) думите "осигуряване качеството на продукта" се заменят с "ЕО деклариране на съответствието на типа - осигуряване качеството на продукта";
д) думите "проверка на продукт" се заменят с "ЕО проверка на продукт";
е) думите "проверка на единичен продукт" се заменят с "ЕО проверка на единичен продукт";
ж) след думите "името и адреса" се добавя "на управление";
з) думите "декларация за съответствие" се заменят с "ЕО декларация за съответствие".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

§ 19. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 ОТ 8 МАЙ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ

(ОБН. - ДВ, 40 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 05.05.2006 Г.)

 

§ 2. Навсякъде думите "Държавната агенция за метрология и технически надзор" се заменят с "Държавната агенция за метрологичен и технически надзор" в следните нормативни актове:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18. Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди, приета с Постановление № 250 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2006 г.);
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

§ 21. Постановлението влиза в сила от 5 май 2006 г.

Заключителна разпоредба
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2017 Г.
за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
(ОБН. - ДВ, БР. 87 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 31.10.2017 Г.)

§ 19. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Приложение № 1 към чл. 34, ал. 1 и чл. 39, ал. 2, т. 2, буква "а"

 

(Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.)

 

Процедура за оценяване на съответствието "ЕО изследване на типа" (Загл. изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

 

1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) "ЕО изследване на типа" е процедура, при която лице, получило разрешение за оценяване на съответствието, проверява и удостоверява, че газов уред, представителен за очакваното производство, отговаря на приложимите за него изисквания на наредбата.
2. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Заявлението за ЕО изследване на типа се подава от производителя или от неговия упълномощен представител само до едно лице по т. 1.
2.1. Заявлението трябва да съдържа:
а) (доп. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) името и адреса на управление на производителя и в случай че заявлението се подава от неговия упълномощен представител - неговото име и адрес;
б) писмена декларация, че не е подадено заявление за оценяване на съответствието до друго лице по т. 1;
в) техническото досие съгласно чл. 34, ал. 5.
2.2. Заявителят трябва да предостави на разположение на лицето по т. 1 газов уред, представителен за очакваното производство, наричан по-нататък "тип". Лицето може да изисква и други образци от типа, ако това е необходимо за програмата за изпитване. Типът може да покрие варианти на продукта, при условие че характеристиките на тези варианти не са различни по отношение на видовете риск.
3. Лицето по т. 1 трябва:
а) да изследва техническото досие и да провери дали типът е произведен в съответствие с него, и да установи елементите, които са проектирани в съответствие с приложимите изисквания на стандартите по чл. 4 и със съществените изисквания на наредбата;
б) да извърши или да възложи извършването на подходящи изследвания и/или изпитвания, за да провери дали приетите от производителя решения съответстват на съществените изисквания, когато не са приложени стандартите по чл. 4;
в) да извърши или да възложи извършването на подходящи изследвания и/или изпитвания, за да провери дали приложимите стандарти са действително приложени, когато производителят е избрал да ги приложи, и по този начин да осигури съответствието със съществените изисквания.
4. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Когато типът удовлетворява изискванията на наредбата, лицето по т. 1 трябва да издаде на заявителя сертификат за ЕО изследване на типа. Сертификатът трябва да съдържа заключенията от изследването, условията за неговата валидност, ако има такива, информацията за идентифициране на одобрения тип и при необходимост - описание на действието му. Към сертификата се прилагат съответните чертежи и схеми на одобрения тип.
5. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Лицето по т. 1 трябва да уведоми незабавно другите лица, получили разрешение за оценяване на съответствието, за издадения сертификат за ЕО изследване на типа, както и за допълненията към въпросния тип по т. 7. Те могат да получат копие от сертификата за ЕО изследване на типа и/или допълненията към него и на основание на мотивирано искане - копие от приложенията към сертификата и протоколите от проведените изследвания и изпитвания.
6. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) Лице по т. 1, което откаже да издаде сертификат за ЕО изследване на типа или го оттегли, трябва да уведоми за това Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и останалите лица, получили разрешение за оценяване на съответствието, като посочи мотивите за решението си.
7. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Заявителят трябва да уведоми лицето по т. 1, което е издало сертификата за ЕО изследване на типа, за всички изменения на одобрения тип, които могат да повлияят на съответствието му със съществените изисквания. Измененията на одобрения тип трябва да получат допълнително одобрение от лицето по т. 1, което е издало сертификата за ЕО изследване на типа, когато те оказват влияние на съответствието със съществените изисквания или на предписаните условия за използването на газовия уред. Това допълнително одобрение се дава като допълнение към първоначалния сертификат за ЕО изследване на типа.

 

Приложение № 2 към чл. 34, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 2, т. 2, буква "б"

 

(Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

 

Процедура за оценяване на съответствието "ЕО деклариране на съответствието с типа" (Загл. изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

 

1. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) "ЕО деклариране на съответствието с типа" е процедура, при която производителят декларира, че газовите уреди съответстват на типа, описан в сертификата за ЕО изследване на типа, и удовлетворяват приложимите за тях съществени изисквания на наредбата. Производителят или неговият упълномощен представител нанася върху всеки газов уред маркировката за съответствие и съставя писмена ЕО декларация за съответствие. Тази декларация може да се отнася и за повече от един газов уред и трябва да се съхранява от производителя. Към маркировката се добавя и идентификационният номер на лицето, което съгласно т. 3 ще извършва случайни проверки.
2. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Производителят трябва да предприеме всички необходими мерки, така че производственият процес, включително контролът на крайния продукт и изпитванията, да осигурява еднородността на производството и ЕО деклариране на съответствието на уредите с типа, описан в сертификата за ЕО изследване на типа, и с приложимите съществени изисквания на наредбата. Лице по т. 1, избрано от производителя, трябва да извършва случайни проверки на уредите съгласно т. 3.
3. Лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, трябва да извършва случайни проверки на газовите уреди на място на интервали от една година или по-малко. Определен брой газови уреди трябва да се изследват и да се извършват подходящи изпитвания съгласно стандартите по чл. 4 или равностойни на тях изпитвания, за да се осигури съответствието със съответните съществени изисквания на наредбата. Лицето определя за всеки конкретен случай необходимостта изпитванията да се извършат цялостно или частично. Когато един или повече газови уреди са отхвърлени, то предприема необходимите мерки за предотвратяване на пускането им на пазара.

 

Приложение № 3 към чл. 34, ал. 1, т. 2 и чл. 39, ал. 2, т. 2, буква "в"

 

(Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

 

Процедура за оценяване на съответствието "ЕО деклариране на съответствието на типа - осигуряване качеството на производството" (Загл. изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

 

1. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) "ЕО деклариране на съответствието на типа - осигуряване качеството на производството" е процедура, при която производителят, който изпълнява задълженията си по т. 2, декларира, че съответните газови уреди съответстват на типа, описан в сертификата за ЕО изследване на типа, и удовлетворяват приложимите за тях съществени изисквания на наредбата. Производителят или неговият упълномощен представител трябва да нанесе върху всеки газов уред маркировката за съответствие и да състави писмена ЕО декларация за съответствие. Тази декларация може да се отнася и за повече от един газов уред и трябва да се съхранява от производителя. Към маркировката се добавя и идентификационният номер на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, което ще извършва надзора по т. 4.1.
2. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Производителят прилага система по качеството, която осигурява ЕО деклариране на съответствието на газовите уреди с типа, описан в сертификата за ЕО изследване на типа, и с приложимите съществени изисквания на наредбата. Производителят подлежи на надзор съгласно т. 4.
3. Система по качеството.
3.1. Производителят трябва да подаде заявление за одобряване на неговата система по качеството за съответните газови уреди до избрано от него лице, получило разрешение за оценяване на съответствието. Заявлението трябва да съдържа:
а) документацията на системата по качеството;
б) декларация, че ще изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството;
в) декларация, че ще поддържа одобрената система по качеството по начин, осигуряващ нейната непрекъсната пригодност и ефективност;
г) (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) документацията на одобрения тип газов уред и копие от сертификата за ЕО изследване на типа.
3.2. Всички елементи, изисквания и предписания, приети от производителя, трябва да са систематизирани и подредени под формата на документирани правила, процедури и писмени инструкции. Документацията на системата по качеството трябва да позволява еднозначно тълкуване на програмите по качеството, плановете, наръчниците и записите по качеството. Тази документация трябва да съдържа по-специално подробно описание на:
а) целите по качеството и организационната структура, отговорностите и правомощията на ръководството относно качеството на газовите уреди;
б) производствените процеси, методите за управление и осигуряване на качеството и систематичните действия, които ще се прилагат;
в) изследванията и изпитванията, които ще се извършват преди, по време и след производството, с посочване на тяхната периодичност;
г) метода за наблюдение за постигане на изискваното качество на газовите уреди и на ефективното функциониране на системата по качеството.
3.3. Лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, изследва и оценява системата по качеството, за да определи дали тя удовлетворява изискванията на т. 3.2. То приема съответствието с тези изисквания на системи по качеството, които прилагат съответния хармонизиран стандарт. Лицето трябва да съобщи своето решение на производителя и да уведоми за това другите лица, получили разрешение за оценяване на съответствието. Съобщението до производителя трябва да съдържа заключенията от изследването, наименованието и адреса на лицето и мотивираното решение от оценяването на съответните газови уреди.
3.4. Производителят трябва да уведомява лицето, което е одобрило системата по качеството, за всяко нейно изменение във връзка с промени, настъпили вследствие на въвеждането на нови технологии и концепции за качеството. Лицето трябва да изследва предложените изменения и да реши дали изменената система по качеството отговаря на съответните изисквания или е необходимо ново оценяване. То трябва да съобщи своето решение на производителя. Съобщението трябва да съдържа заключенията от проверката и мотивираното решение от оценяването.
3.5. Лице, получило разрешение за оценяване на съответствието, което оттегля одобрение на система по качеството, трябва да уведоми за това другите лица, получили разрешение за оценяване на съответствието, като посочи мотивите за решението.
4. Надзор.
4.1. Целта на надзора е да осигури точното изпълнение на задълженията на производителя, произтичащи от одобрената система по качеството.
4.2. За целите на надзора производителят трябва да осигури на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, достъп до местата за производство, контрол, изпитване и складиране на продукцията и да му предостави необходимите данни и по-специално:
а) документацията на системата по качеството;
б) записите по качеството, като доклади от контрола, данни от изпитване и калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал и др.
4.3. Лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, трябва да извършва проверка най-малко веднъж на всеки две години, за да осигури, че производителят поддържа и прилага одобрената система по качеството, и да му предаде доклад от проверката.
4.4. Лицето може да извършва непредизвестени проверки при производителя. По време на тези проверки лицето може да извърши или да възложи извършването на изпитвания на газовите уреди. То трябва да предаде на производителя доклад от проверката, а ако е извършено изпитване - и протокол от изпитването.
4.5. При поискване производителят предоставя докладите, издадени от лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието.

 

Приложение № 4 към чл. 34, ал. 1, т. 3 и чл. 39, ал. 2, т. 2, буква "г"

 

(Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

 

Процедура за оценяване на съответствието "ЕО деклариране на съответствието на типа - осигуряване качеството на продукта" (Загл. изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

 

1. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) "ЕО деклариране на съответствието на типа - осигуряване качеството на продукта" е процедура, при която производителят, който изпълнява задълженията си по т. 2, декларира, че съответните газови уреди съответстват на типа, описан в сертификата за ЕО изследване на типа, и удовлетворяват приложимите за тях съществени изисквания на наредбата. Производителят или неговият упълномощен представител трябва да нанесе върху всеки газов уред маркировката за съответствие и да състави писмена ЕО декларация за съответствие. Тази декларация може да се отнася и за повече от един газов уред и да се съхранява от производителя. Към маркировката се добавя и идентификационният номер на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, което ще извършва надзора по т. 4.1.
2. Производителят прилага одобрена система по качеството за крайния контрол на газовите уреди и изпитванията съгласно т. 3 и подлежи на надзор съгласно т. 4.
3. Система по качеството.
3.1. При тази процедура производителят трябва да подаде заявление за одобряване на неговата система по качеството за съответните газови уреди до избрано от него лице, получило разрешение за оценяване на съответствието. Заявлението трябва да съдържа:
а) документацията на системата по качеството;
б) декларация, че производителят ще изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството;
в) декларация, че ще поддържа одобрената система по качеството по начин, осигуряващ нейната непрекъсната пригодност и ефективност;
г) (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) документацията на одобрения тип и копие от сертификата за ЕО изследване на типа.
3.2. Като част от системата по качеството всеки уред трябва да се изследва и да се извършат подходящи изпитвания съгласно приложимите стандарти по чл. 4 или да се извършат равностойни на тях изпитвания, за да се провери съответствието му със съответните съществени изисквания на наредбата.
Всички елементи, изисквания и предписания, приети от производителя, трябва да са систематизирани и подредени под формата на документирани правила, процедури и писмени инструкции. Документацията на системата по качеството трябва да позволява еднозначно тълкуване на програмите по качеството, плановете, наръчниците и записите по качеството. Тази документация трябва да съдържа по-специално подробно описание на:
а) целите по качеството и организационната структура, отговорностите на ръководството и неговите правомощия относно качеството на газовите уреди;
б) проверките и изпитванията, които ще се извършват след производството;
в) метода за проверка на ефективното функциониране на системата по качеството.
3.3. Лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, изследва и оценява системата по качеството, за да определи дали тя удовлетворява изискванията на т. 3.2. То приема съответствието с тези изисквания на системи по качеството, които прилагат съответния хармонизиран стандарт. Лицето трябва да съобщи своето решение на производителя и да уведоми за това другите лица, получили разрешение за оценяване на съответствието. Съобщението до производителя трябва да съдържа заключенията от изследването, наименованието и адреса на лицето и мотивираното решение от оценяването на съответните газови уреди.
3.4. Производителят трябва да уведомява лицето, което е одобрило системата по качеството, за всяко извършено нейно изменение, например от нови технологии и концепции за качеството. Лицето трябва да изследва предложените изменения и да реши дали изменената система по качеството отговаря на съответните изисквания или е необходимо ново оценяване. То трябва да съобщи своето решение на производителя. Съобщението трябва да съдържа заключенията от проверката и мотивираното решение от оценяването.
3.5. Лице, получило разрешение за оценяване на съответствието, което оттегля одобрение на система по качеството, трябва да уведоми за това другите лица, получили разрешение за оценяване на съответствието, като посочи мотивите за своето решение.
4. Надзор.
4.1. Целта на надзора е да осигури точното изпълнение на задълженията на производителя, произтичащи от одобрената система по качеството.
4.2. За целите на надзора производителят трябва да осигури на лицето по т. 1 достъп до местата за контрол, изпитване и складиране на продукцията и да му предостави необходимите данни и по-специално:
а) документацията на системата по качеството;
б) записите по качеството, като доклади от проверката, данни от изпитване и калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал и др.
4.3. Лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, трябва да извършва проверка най-малко веднъж на всеки две години, за да осигури, че производителят поддържа и прилага одобрената система по качеството, и да му предаде доклад от проверката.
4.4. Лицето може да извършва непредизвестени проверки при производителя. По време на тези проверки лицето може да извърши или да възложи извършването на изпитвания на газовите уреди. То трябва да предаде на производителя доклад от проверката, а ако е направено изпитване - и протокол от изпитването.
4.5. При поискване производителят предоставя докладите, изготвени от лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието.

 

Приложение № 5 към чл. 34, ал. 1, т. 4 и чл. 39, ал. 2, т. 2, буква "д"

 

(Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

 

Процедура за оценяване на съответствието "ЕО проверка на продукт" (Загл. изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

 

1. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) "ЕО проверка на продукт" е процедура, при която производителят или неговият упълномощен представител осигурява и декларира, че газовите уреди по т. 3 са в ЕО деклариране на съответствието с типа, описан в сертификата за ЕО изследване на типа, и удовлетворяват приложимите съществени изисквания на наредбата.
2. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Производителят или неговият упълномощен представител трябва да вземе всички необходими мерки с цел производственият процес да осигури ЕО деклариране на съответствието на газовите уреди с типа, описан в сертификата за ЕО изследване на типа, и с приложимите съществени изисквания на наредбата. Производителят или неговият упълномощен представител трябва да нанесе върху всеки газов уред маркировката за съответствие и да състави писмена ЕО декларация за съответствие. Тази декларация може да се отнася и за повече от един газов уред и трябва да се съхранява от производителя или от неговия упълномощен представител.
3. Лице, получило разрешение за оценяване на съответствието, трябва да извърши подходящи изследвания и изпитвания, за да провери съответствието на газовия уред с изискванията на наредбата чрез изследване и изпитване на всеки газов уред съгласно т. 4 или чрез изследване и изпитване на газови уреди, избрани на статистическа основа съгласно т. 5, по избор на производителя.
4. Проверка чрез изследване и изпитване на всеки газов уред.
4.1. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Всички газови уреди трябва да се изследват поотделно и да се извършат подходящи изпитвания съгласно съответните стандарти по чл. 4 или да се извършат равностойни изпитвания, за да се провери съответствието им с типа, описан в сертификата за ЕО изследване на типа, и с приложимите за тях изисквания на наредбата.
4.2. Лицето по т. 3 трябва да нанесе или да изиска да се нанесе неговият идентификационен номер върху всеки газов уред и да състави писмен сертификат за съответствие, отнасящ се до извършените изпитвания. Сертификатът за съответствие може да се отнася за един или за повече газови уреди.
4.3. При поискване производителят или неговият упълномощен представител трябва да осигури предоставянето на сертификатите, изготвени от лицето по т. 3.
5. Проверка на статистическа основа.
5.1. Производителят трябва да представи като еднородни партиди произведените газови уреди и да вземе всички необходими мерки с цел производственият процес да осигури еднородността на всяка произведена партида.
5.2. Газовите уреди подлежат на статистически контрол по определени признаци. Те се групират по партиди, които могат да бъдат идентифицирани и се състоят от уреди от един и същ модел, произведени при еднакви условия. Партидата се изследва на произволни интервали. Уредите от една извадка се изследват поотделно и се извършват подходящи изпитвания в съответствие със съответните стандарти по чл. 4 или се извършват равностойни изпитвания, за да се определи дали партидата ще се приеме, или ще се отхвърли.
Прилага се система за вземане на извадки със следните характеристики:
а) ниво на качеството, съответстващо на вероятност за приемане 95 на сто, с процент на несъответствие между 0,5 и 1,5 на сто;
б) ограничено ниво на качеството, съответстващо на вероятност за приемане 5 на сто, с процент на несъответствие между 5 и 10 на сто.
5.3. Когато една партида е приета, лицето по т. 3 трябва да нанесе или да изиска да се нанесе неговият идентификационен номер върху всеки газов уред и да състави писмен сертификат за съответствие, отнасящ се до извършените изпитвания. Всички газови уреди от партидата могат да се пуснат на пазара, с изключение на тези уреди от извадката, за които е установено, че са несъответстващи.
Когато дадена партида е отхвърлена, лицето по т. 3 трябва да вземе необходимите мерки за предотвратяване пускането на партидата на пазара. В случай на често отхвърляне на партиди то може да откаже да извършва проверка на газови уреди на статистическа основа.
На отговорността на лицето по т. 3 производителят може да нанася идентификационния му номер по време на производствения процес.
5.4. При поискване производителят или неговият упълномощен представител трябва да осигури предоставянето на сертификатите, издадени от лицето по т. 3.

 

Приложение № 6 към чл. 34, ал. 2 и чл. 39, ал. 2, т. 2, буква "е"

 

(Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

 

Процедура за оценяване на съответствието "ЕО проверка на единичен продукт" (Загл. изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

 

1. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) "ЕО проверка на единичен продукт" е процедура, при която производителят или неговият упълномощен представител осигурява и декларира, че съответният газов уред, за който е издаден сертификат по т. 2, съответства на приложимите изисквания на наредбата. Производителят или неговият упълномощен представител трябва да нанесе маркировката за съответствие върху газовия уред и да състави писмена ЕО декларация за съответствие, която трябва да съхранява.
2. Лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, трябва да изследва газовия уред и да извърши подходящи изпитвания, като взема под внимание техническото му досие, за да осигури съответствието на уреда със съществените изисквания на наредбата. Лицето трябва да нанесе или изисква да се нанесе неговият идентификационен номер върху одобрения газов уред и да състави писмен сертификат за съответствие, отнасящ се до извършените изпитвания.
3. Техническото досие по чл. 34, ал. 5 трябва да позволява да се оцени съответствието с изискванията на наредбата и да пояснява проекта, производството и функционирането на газовия уред. Техническото досие трябва да се предостави на лицето по т. 2.
4. По преценка на лицето по т. 2 изследванията и изпитванията могат да се извършат след монтирането на газовия уред.
5. При поискване производителят или неговият упълномощен представител трябва да осигури предоставянето на сертификатите за съответствие, издадени от лицето по т. 2.

 

Приложение № 7 към чл. 34, ал. 5

 

Изисквания към съдържанието на техническото досие

 

1. Техническото досие трябва да съдържа следната информация, в случай че такава се изисква за целите на оценяването от лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието:
а) общо описание на газовия уред;
б) конструкторски и производствени чертежи и схеми на компонентите, сглобените единици, веригите и други;
в) описания и обяснения, необходими за поясняване на посоченото в буква "б", включително и за функционирането на уредите;
г) списък на стандартите по чл. 4, приложени изцяло или частично, и описание на приетите решения за осигуряване на съответствието със съществените изисквания на наредбата, в случай че стандартите по чл. 4 не са били приложени;
д) протоколи от изпитванията;
е) инструкции за монтаж и ползване.
2. При необходимост техническото досие трябва да съдържа и следните елементи:
а) удостоверенията, които се отнасят до устройствата, вградени в газовия уред;
б) удостоверенията и сертификатите, които се отнасят до методите на производство и/или проверка и/или наблюдение на газовия уред;
в) други документи, които позволяват на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, да извърши по-добре оценяването.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ