Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства

Приета с ПМС № 242 от 24.10.2001 г.

Обн. ДВ. бр.94 от 2 Ноември 2001 г., изм. ДВ. бр.87 от 13 Септември 2002 г., изм. ДВ. бр.115 от 10 Декември 2002 г., изм. ДВ. бр.100 от 14 Ноември 2003 г., изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006 г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006 г., изм. ДВ. бр.37 от 8 Май 2007 г., изм. ДВ. бр.61 от 8 Юли 2008 г., изм. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014 г.

Отменена с Постановление № 47 от 15 март 2016 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят:
1. съществените изисквания към асансьорите и техните предпазни устройства;
2. процедурите за оценяване и начините за удостоверяване съответствието на асансьорите и предпазните им устройства със съществените изисквания;
3. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) редът за издаване на разрешения на лицата за извършване оценяване на съответствието и проверки за спазване на условията, при които е издадено разрешението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)
За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.