Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства

Приета с ПМС № 242 от 24.10.2001 г.

Обн. ДВ. бр.94 от 2 Ноември 2001 г., изм. ДВ. бр.87 от 13 Септември 2002 г., изм. ДВ. бр.115 от 10 Декември 2002 г., изм. ДВ. бр.100 от 14 Ноември 2003 г., изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006 г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006 г., изм. ДВ. бр.37 от 8 Май 2007 г., изм. ДВ. бр.61 от 8 Юли 2008 г., изм. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014 г.

Отменена с Постановление № 47 от 15 март 2016 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят:
1. съществените изисквания към асансьорите и техните предпазни устройства;
2. процедурите за оценяване и начините за удостоверяване съответствието на асансьорите и предпазните им устройства със съществените изисквания;
3. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) редът за издаване на разрешения на лицата за извършване оценяване на съответствието и проверки за спазване на условията, при които е издадено разрешението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)
Чл. 2. Наредбата се прилага за:
1. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2003 г.) асансьори, предназначени за постоянно обслужване на сгради и съоръжения;
2. предпазни устройства на асансьорите съгласно приложение № 1.

 

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2008 г., в сила от 29.12.2009 г.) Наредбата не се прилага за:
1. подемни съоръжения, чиято скорост не е по-голяма от 0,15 m/s;
2. строителни подемници;
3. въжени линии, включително въжени железници (фуникуляри);
4. асансьори, специално проектирани за обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, в системата на Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи;
5. подемни съоръжения, от които могат да се извършват работни операции;
6. минни подемни съоръжения;
7. подемни съоръжения, предназначени за преместване на актьори по време на художествени представления;
8. подемни съоръжения, монтирани на средства за транспорт;
9. подемни съоръжения, свързани с машини и предназначени изключително за достъп до работните места, включително за поддръжка, и места за проверка на машината;
10. зъбчати железници;
11. ескалатори и подвижни пътеки.

 

Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2003 г.) Асансьорите се пускат на пазара и се пускат в действие само ако при правилно монтиране, поддържане и използване по предназначение не застрашават безопасността и здравето на хората или на вещите.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2003 г.) Предпазните устройства се пускат на пазара и се пускат в действие само ако асансьорите, в които те се инсталират, при правилно монтиране, поддържане и използване по предназначение не застрашават безопасността и здравето на хората или на вещите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2003 г.) Лицата, които монтират асансьори, и лицата, които проектират или изграждат сгради или съоръжения, трябва да обменят помежду си необходимата информация и да вземат необходимите мерки за осигуряване на правилното функциониране и безопасната експлоатация на асансьорите.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2003 г.) Не се допуска монтирането на тръбопроводи или кабели или съединителните им елементи в шахтите на асансьорите освен в случаите, когато са необходими за безопасната експлоатация на асансьорите.

 

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Считат се за съответстващи на изискванията на наредбата асансьорите и предпазните устройства, които имат нанесена маркировката за съответствие съгласно изискванията на Наредбата за маркировката за съответствие, приета с Постановление № 191 на Министерския съвет от 2005 г. (ДВ, бр. 69 от 2005 г.), и са придружени с ЕО декларация за съответствие.

 

Чл. 6. (1) Когато българските стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, обхващат едно или повече съществени изисквания, се счита, че:
1. асансьорите, които са проектирани и произведени съгласно изискванията на тези стандарти, съответстват на съществените изисквания по глава втора;
2. предпазните устройства, които са проектирани и произведени съгласно изискванията на тези стандарти, осигуряват съответствието на асансьора със съществените изисквания по глава втора.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) Когато няма приети български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, отнасящи се за асансьорите и предпазните устройства, могат да се използват съществуващи български стандарти, за които се счита, че са важни или подходящи за правилното прилагане на съществените изисквания по глава втора и чиито номера са публикувани в официалния бюлетин на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

 

Чл. 7. Когато съществуват рискове относно асансьори и предпазни устройства - предмет на други наредби по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), се прилагат съществените изисквания и на другите наредби.

 

Чл. 8. Всички разрешени варианти между асансьора-модел и асансьорите, на които съответствието се доказва чрез асансьора-модел, трябва да бъдат ясно описани в техническото досие с максимални и минимални стойности.

 

Глава втора
СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИРАНЕТО И ИЗРАБОТВАНЕТО НА АСАНСЬОРИТЕ И ПРЕДПАЗНИТЕ УСТРОЙСТВА

(Загл. изм. - ДВ, бр. 100 от 2003 г.)

Раздел I
Общи изисквания

Чл. 9. (1) Проектирането и изработването на асансьори и предпазни устройства трябва да е съобразено с оценката на рисковете.
(2) Производителят на предпазните устройства и лицето, което монтира асансьори, трябва да оценят рисковете, за да идентифицират онези, които се отнасят до тяхната продукция.
(3) Задълженията, които произтичат от съществените изисквания, възникват само когато съществува опасност при използването на асансьора или на предпазното устройство по предназначение и тя е предвидена от лицето, което монтира асансьора, или от производителя на предпазното устройство.

 

Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 100 от 2003 г.) Асансьорът или предпазното устройство трябва да се проектира и изработи така, че да могат да се изпълнят във възможно най-висока степен съществените изисквания, отнасящи се до здравето и безопасността, когато равнището на техниката не дава възможност целите, които са заложени в съществените изисквания, определени в наредбата, да се постигнат напълно.

 

Чл. 10. (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2003 г.) Когато съществуват рискове, които не са обхванати от тази глава, се прилагат съществените изисквания, които са определени в част втора на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2001 г. (ДВ, бр. 91 от 2001 г.). Съществените изисквания по чл. 8 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините се прилагат във всеки един случай.

 

Чл. 11. Съществените изисквания, които са определени в глава втора на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 230 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 93 от 2000 г.), се прилагат и за асансьорите.

 

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2008 г., в сила от 29.12.2009 г.) Превозващото устройство на всеки асансьор трябва да бъде кабина. Кабината на асансьора трябва да се проектира и изработи така, че да осигури необходимото пространство и здравина за максимален брой пътници, съответстващи на номиналната товароподемност на асансьора, избрана от лицето, което го монтира.
(2) При пътническите асансьори кабината трябва да се проектира и изработи така, че нейните конструктивни параметри да не затрудняват достъпа и използването на асансьорите от инвалиди или конструкцията на кабината да дава възможност за преустройство, което да улесни ползването на асансьорите от инвалиди.

 

Чл. 13. (1) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2003 г.) Носещите средства за окачване и/или поддържане на кабината, техните механизми и свързващи елементи трябва да се подберат и конструират така, че да осигурят необходимата безопасност и да намалят риска от падане на кабината, като се отчитат условията на експлоатация, видът на използваните материали и условията за производство.
(2) Когато се използват въжета и вериги като носещо средство на кабината, тя трябва да има не по-малко от две независими въжета или вериги със собствен елемент на окачване. Тези въжета или вериги не трябва да се съединяват посредством заплитане и съединения освен в случай, когато трябва да се направи скоба със сглобка ухо при кауш.

 

Чл. 14. Асансьорите трябва да се проектират, изработват и монтират така, че да не се допуска потегляне на кабината при недопустимо превишаване на номиналната товароподемност.

 

Чл. 15. (1) Асансьорите трябва да са оборудвани с ограничител за превишена скорост.
(2) Изискването по ал. 1 не се отнася за асансьори, чиято конструкция на задвижването не допуска превишаване на скоростта.
(3) Високоскоростните асансьори трябва да са оборудвани с устройство за следене и ограничаване на скоростта.

 

Чл. 16. Асансьорите, задвижвани посредством триеща шайба, трябва да са конструирани така, че да се осигури стабилна работа на носещите въжета в каналите на шайбата.

 

Чл. 17. (1) Всеки пътнически асансьор трябва да има собствен повдигателен механизъм. Това изискване не се отнася за асансьорите, при които противотежестта е заменена с втора кабина.
(2) Лицето, което монтира асансьори, трябва да осигури до повдигателния механизъм и свързаните с него устройства да имат свободен достъп само лица, които отговарят за поддържането и ремонта на асансьора или за аварийното поддържане.

 

Чл. 18. Управлението на асансьорите трябва да отговаря на следните изисквания:
1. асансьорите, предназначени за използване от инвалиди без придружител, трябва да са снабдени със специално конструирани и разположени апарати за управление;
2. функциите на управлението трябва да са ясно означени;
3. електрическите вериги за повикване на група асансьори могат да са общи и взаимно свързани;
4. електрооборудването трябва да е монтирано така, че:
а) да не създава възможност за объркване с други електрически вериги, които не са свързани с асансьора;
б) да може да се превключва под товар;
в) движението на асансьора да се контролира от електрически предпазни устройства, включени в отделна електрическа верига за безопасност;
г) повредите в електрическите вериги да не предизвикват опасни ситуации.

 

Раздел II
Специални изисквания, свързани с рискове за хората извън кабината на асансьора

Чл. 19. (1) Асансьорите трябва да са проектирани и изработени така, че пространството, в което се движи кабината, да е недостъпно, освен за дейностите по техническото обслужване и ремонта, както и при аварийни случаи.
(2) Когато в случаите по ал. 1 се налага влизане в пространството, в което се движи кабината, нормалното използване на асансьора трябва да може да се блокира преди влизането.

 

Чл. 20. (1) Асансьорите трябва да са проектирани и изработени така, че да се избегне рискът от смачкване от кабината в едно от крайните положения чрез осигуряване на свободно пространство над и под кабината.
(2) За специфични случаи и за съществуващи шахти в сгради, където изискването по ал. 1 не е възможно да се спази, могат да се вземат други подходящи мерки за избягване на този риск.

 

Чл. 21. (1) Входовете в шахтата за влизане и излизане от кабината трябва да имат врати с подходяща механична якост, съобразена с условията на експлоатация.
(2) Асансьорите трябва да имат поне едно предпазно устройство, което да не допуска по време на нормална експлоатация:
1. случайно или умишлено пускане в движение на кабината, ако не са затворени и заключени всички врати на шахтите;
2. отварянето на вратите на шахтите, когато кабината е в движение и е извън зоната на отключване на вратата; допуска се придвижване на кабината при отворена врата на шахтата в зоната на отключване при намалена и контролирана скорост на движение.

 

Раздел III
Специални изисквания, свързани с рискове за хората в кабината на асансьора

Чл. 22. (1) Кабините на асансьорите трябва да са оградени напълно със стени, подове и тавани, с изключение на отворите за вентилация и врати по цялата им височина.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2003 г.) Кабинната врата трябва да е проектирана и монтирана така, че кабината да не може да се движи, ако вратата не е затворена. Допуска се придвижване на кабината при отворена врата в зоната на отключване в случая по чл. 21, ал. 2, т. 2, като кабината трябва да спре при пълното й отваряне.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2003 г.) Вратата на кабината трябва да остане затворена и заключена, ако тя спре в зоната между два етажа, където има опасност от попадане на пътници между кабината и шахтата или от падане, когато асансьорът е без шахта.

 

Чл. 23. (1) Асансьорите трябва да имат предпазни устройства, предотвратяващи свободното падане и неконтролируемото движение на кабината нагоре при прекъсване на електрозахранването или при повреда на някоя от съставните й части.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2003 г.) Предпазните устройства по ал. 1 трябва да са независими от средствата за окачване на кабината и да са в състояние да спрат кабината при предвидените от лицето, което монтира асансьори номинална товароподемност и максимална скорост.
(3) Всяко спиране на асансьора, причинено от устройствата по ал. 1, не трябва да предизвиква вредно ускорение за пътниците независимо от големината на товара.

 

Чл. 24. (1) Между дъното на шахтата и пода на кабината трябва да се монтират буфери.
(2) Свободното пространство между дъното на шахтата и пода на кабината се оразмерява при напълно свити буфери.
(3) Изискването по ал. 1 не се прилага за асансьори, при които кабината не може да влезе в свободното пространство, съгласно чл. 20, ал. 2 по причини, които възникват от конструкцията на задвижването.

 

Чл. 25. Асансьорите трябва да са проектирани и конструирани така, че да не могат да се пускат в движение, когато предпазните устройства по чл. 23 не са в работно положение.

 

Раздел IV
Специални изисквания, свързани с други рискове

Чл. 26. Вратите на шахтите и кабините или и двете врати заедно, когато са автоматично задвижвани, трябва да са снабдени с устройство, предпазващо пътниците от притискане от крилата на вратите.

 

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2003 г.) Вратите на шахтите, които трябва да допринесат за противопожарната защита на сградата, включително вратите със стъклени части, трябва да са с подходяща пожароустойчивост по отношение на тяхната цялост и техните характеристики, свързани с изолиране (ограничаване разпространението на пламъци) и пренасяне на топлина (топлинно излъчване).

 

Чл. 28. Противотежестите трябва да са инсталирани така, че да няма риск от сблъсък с кабината или падане върху нея.

 

Чл. 29. Асансьорите трябва да са оборудвани със средства, позволяващи освобождаване и евакуиране на пътниците в кабината при авария.

 

Чл. 30. Кабините трябва да са оборудвани със средства за двустранна връзка, позволяваща постоянен контакт с аварийна служба.

 

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2003 г.) Асансьорите трябва да са проектирани и изработени така, че в случай на повишаване температурата на задвижващия механизъм над стойност, определена от лицето, което монтира асансьори, да завършат започнатото движение, но да отказват следващи команди или повиквания.

 

Чл. 32. (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2003 г.) Кабините трябва да са проектирани и конструирани така, че да осигуряват достатъчна вентилация за пътниците в тях, дори и в случаите на продължително спиране на асансьорите.

 

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2003 г.) Кабините трябва да имат достатъчно осветление, когато са в движение или когато вратата е отворена, и да имат аварийно осветление.

 

Чл. 34. (1) Средствата за връзка по чл. 30 и аварийното осветление по чл. 33 трябва да са проектирани и изработени така, че да функционират дори когато нормалното електрозахранване е изключено.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2003 г.) Продължителността на работа на средствата за връзка и на аварийното осветление трябва да е достатъчно голяма, за да се даде възможност за нормално извършване на процедурата за спасяване на пътниците в случай на авария.

 

Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2003 г.) Веригите за управление на асансьорите, които се използват в случай на пожар, трябва да са проектирани и изработени така, че асансьорите да не могат да спират на определени нива и управлението им да може да се извършва с предимство от спасителните екипи.

 

Раздел V
Маркировка

Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2003 г.) В допълнение на данните, които се изискват за маркиране, съгласно част втора, глава първа, раздел VII "Сигнализация и информация" от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините, всяка кабина трябва да има лесна за виждане табела със следните данни:
1. номинална товароподемност в килограми;
2. максимален брой на пътниците, които могат да се превозват.
(2) В кабината трябва да има ясна и видима инструкция за евакуация, ако асансьорът е проектиран така, че затворени в кабината пътници да могат да се освободят без външна помощ.

 

Раздел VI
Инструкции за експлоатация

Чл. 37. Предпазните устройства трябва да се придружават с инструкция за експлоатация на български език така, че монтажът, свързването, настройката и поддържането да могат да се провеждат ефективно и безопасно.

 

Чл. 38. Всеки асансьор трябва да се придружава с документация на български език, която да съдържа:
1. инструкция за експлоатация, съдържаща чертежи, схеми и други необходими технически документи за нормалното използване, поддържане, извършване на прегледи и ремонтиране, както и за извършване на периодични проверки и спасителни операции;
2. дневник, в който се отбелязват ремонтите и периодичните проверки.

 

Глава трета
ОЦЕНЯВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2003 г.) (1) Съответствието на предпазните устройства със съществените изисквания към тях се оценява преди пускането им на пазара. Производителят на предпазни устройства или неговият упълномощен представител трябва:
1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) да предостави образец от предпазното устройство за изпълнение на процедурата "ЕО изследване на типа" съгласно приложение № 2 и да приложи процедурата "Съответствие с типа чрез случайни проверки" съгласно приложение № 8, или
2. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) да предостави образец от предпазното устройство за изпълнение на процедурата "ЕО изследване на типа" съгласно приложение № 2 и да приложи процедурата "Осигуряване качеството на продукта" за проверка на продукцията съгласно приложение № 5, или
3. да приложи процедурата "Пълно осигуряване на качеството" съгласно приложение № 6.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Производителят на предпазни устройства или неговият упълномощен представител трябва да нанесе маркировката за съответствие и да състави ЕО декларация за съответствие съгласно приложение № 12, раздел "А".
(3) Производителят на предпазни устройства или неговият упълномощен представител е длъжен да съхранява копие от декларацията в продължение на 10 години от датата на производство на последното произведено предпазно устройство.

 

Чл. 40. (1) Съответствието на асансьорите със съществените изисквания се оценява преди пускането им на пазара по избор на лицето, което монтира асансьори, по един от следните начини:
1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) когато асансьорът е проектиран в съответствие с асансьор, оценен по процедурата "ЕО изследване на типа" съгласно приложение № 3, той се изработва, монтира и изпитва при прилагане на една от следните процедури:
а) "Краен контрол" съгласно приложение № 4, или
б) "Осигуряване качеството на продукта" съгласно приложение № 9, или
в) "Осигуряване качеството на производството" съгласно приложение № 11;
2. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) когато асансьорът е проектиран в съответствие с асансьор-модел, оценен по процедурата "ЕО изследване на типа" съгласно приложение № 3, той се изработва, монтира и изпитва при прилагане на една от следните процедури:
а) "Краен контрол" съгласно приложение № 4, или
б) "Осигуряване качеството на продукта" съгласно приложение № 9, или
в) "Осигуряване качеството на производството" съгласно приложение № 11;
3. когато асансьорът е проектиран в съответствие с асансьор, за който е изпълнена процедурата "Пълно осигуряване на качеството" съгласно приложение № 10, допълнена с изследване на конструкцията в случаите, когато не са приложени стандартите по чл. 6, ал. 1 или са приложени частично, той се изработва, монтира и изпитва при прилагане на една от следните процедури:
а) "Краен контрол" съгласно приложение № 4, или
б) "Осигуряване качеството на продукта" съгласно приложение № 9, или
в) "Осигуряване качеството на производството" съгласно приложение № 11;
4. чрез прилагане на процедурата "Проверка на единичен продукт" съгласно приложение № 7;
5. чрез прилагане на процедурата "Пълно осигуряване на качеството" съгласно приложение № 10, допълнена с изследване на конструкцията в случаите, когато не са приложени стандартите по чл. 6, ал. 1 или са приложени частично.
(2) Процедурите по ал. 1, т. 1 на етапите на проектиране и производство, от една страна, и на етапите на монтиране и изпитване, от друга страна, могат да бъдат извършени на същия асансьор.
(3) В случаите по ал. 1, т. 1 - 3 лицето, което е проектирало асансьора, трябва да предостави на лицето, което изработва, монтира и изпитва асансьора, цялата информация и документация, необходима за безопасното функциониране на асансьора.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) В случаите по ал. 1 лицето, което монтира асансьорите, нанася маркировката за съответствие и съставя ЕО декларация за съответствие съгласно приложение № 12, раздел "Б".
(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2003 г.) Лицата, които монтират асансьори, съхраняват копие от ЕО декларацията за съответствие за период от 10 години, считано от датата, на която асансьорът е бил пуснат на пазара.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 115 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) Органите за надзор на пазара и лицата, получили разрешение за оценяване на съответствието и обявени в официалния бюлетин на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), при поискване получават копие от ЕО декларацията за съответствие и протоколите и докладите от изпитванията, проведени при крайния контрол.

 

Чл. 41. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Когато производителят на предпазни устройства или неговият упълномощен представител, или лицето, което монтира асансьори, не са изпълнили задълженията по чл. 39 или 40, тези задължения се извършват от лицето, което пуска на пазара асансьорите или предпазните устройства.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Задълженията по чл. 39 или 40 се отнасят и за лицата, които изработват предпазни устройства или асансьори за собствена употреба.

 

Чл. 42. (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Съответствието на асансьорите и предпазните устройства със съществените изисквания се удостоверява от лицето, което ги пуска на пазара и/или ги пуска в действие, с маркировка за съответствие и с ЕО декларация за съответствие съгласно приложение № 12.

 

Чл. 43. (1) Маркировката за съответствие се нанася на видно място в кабината на асансьора и на всяко предпазно устройство или на табели, трайно закрепени към тях.
(2) При малки по размер предпазни устройства се допуска отклонение от минималните размери на маркировката за съответствие.

 

Глава четвърта
РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ НА ЛИЦА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ПРОВЕРКИ ЗА СПАЗВАНЕ НА УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО Е ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕТО

(В сила от 06.11.2001 г., загл.изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване съответствието на асансьорите и/или техните предпазни устройства, трябва да отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 ЗТИП, на БДС ЕN 45011, БДС ЕN 45012 и БДС ЕN ISO/IEC 17025 в зависимост от процедурите и продуктите, за които кандидатства, и:
1. да може да изпълнява една или повече процедури за оценяване съответствието на асансьорите и/или техните предпазни устройства;
2. да има методики и инструкции за изпитване на асансьорите и/или техните предпазни устройства, когато не се прилагат стандартите по чл. 6;
3. да има най-малко един компетентен одитор, който да отговаря на изискванията на БДС EN ISO 19011 и да има опит в областта на асансьорите и/или техните предпазни устройства при извършване оценката на внедрената система по качеството, когато това се изисква от процедурата за оценяване на съответствието, за която кандидатства;
4. да има наръчник и процедури на системата по качеството.

 

Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) Лицето по чл. 44 подава до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) писмено заявление, в което се посочват продуктите и процедурите, за които желае да получи разрешение. Към заявлението се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г.) единен идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от Закона за търговския регистър, или копие от акта за създаването, когато лицето е създадено с акт на Министерския съвет;
2. справка в табличен вид, съдържаща видовете продукти, приложимите за тях съществени изисквания, хармонизираните стандарти или методиките и инструкциите за измерване и изпитване, които ще се прилагат при оценяване на съответствието;
3. копия от трудови и граждански договори на персонала, документи за завършено образование, допълнително придобита квалификация и професионална автобиография, както и справка относно неговата компетентност и опит за извършване оценяване на съответствието по заявения обхват;
4. справка за техническите средства за извършване на изпитвания като част от процедурите за оценяване на съответствието, с които разполагат собствените му лаборатории и/или лабораториите, с които има сключени договори;
5. копие от сключените договори с подизпълнители, когато има такива;
6. копие от сертификатите за акредитация на лабораториите, когато има такива;
7. декларации на лицето и на наетия от него персонал за обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 3, 5 и 8 ЗТИП;
8. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г.) удостоверение от съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 7 ЗТИП;
9. копие от договора за застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на задълженията му, свързани с дейностите по оценяване на съответствието;
10. списък на стандартите по чл. 6, които притежава, отнасящи се до продуктите, посочени в заявлението;
11. методики и инструкции за изпитване на продуктите, когато не се прилагат стандартите по чл. 6;
12. копие от документи, удостоверяващи завършено образование, обучение за одитори, професионален и одиторски опит, съгласно изискванията на БДС EN ISO 19011 на одитора, който ще извършва оценяване на внедрената система по качеството, когато това се изисква от процедурата за оценяване на съответствието;
13. наръчник и процедурите на системата по качеството;
14. документираните процедури за оценяване на съответствието, за които кандидатства;
15. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) документ за платена такса за установяване съответствието на документите с изискванията на чл. 10, ал. 1 и 2 ЗТИП по чл. 27, ал. 1 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси, утвърдена с Постановление № 97 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2000 г., бр. 94 и 115 от 2002 г. и бр. 17 и 49 от 2003 г.).
(2) В случаите по чл. 11, ал. 2 ЗТИП лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване на съответствието, подава до председателя на ДАМТН заявлението по ал. 1, придружено от:
1. документите по ал. 1, т. 1 - 6, 8 - 12, 14 и 15;
2. сертификат за акредитация от орган по акредитация в зависимост от продуктите и процедурите, за които кандидатства:
а) за "ЕО изследване на типа" по приложения № 2 и 3 - по стандарти БДС EN 45011 и БДС EN ISO/IEC 17025;
б) за "Краен контрол" по приложение № 4 - по стандарти БДС EN 45011 и БДС EN ISO/IEC 17025;
в) за "Осигуряване качеството на продукта" по приложения № 5 и 9 - по стандарт БДС EN 45012;
г) за "Пълно осигуряване на качеството" по приложения № 6 и 10 - по стандарт БДС EN 45012;
д) за "Проверка на единичен продукт" - по приложение № 7 - по стандарти БДС EN 45011 и БДС EN ISO/IEC 17025;
е) за "Съответствие с типа чрез случайни проверки" по приложение № 8 - по стандарти БДС EN 45011 и БДС EN ISO/IEC 17025;
ж) за "Осигуряване качеството на производството" по приложение № 11 - по стандарт БДС EN 45012;
з) по стандарти БДС EN 45011 и БДС EN ISO 45012 за изследване на проекта в случаите, когато не са приложени стандартите по чл. 6 или са приложени частично и се прилага процедурата "Пълно осигуряване на качеството" по приложение № 10.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) При положителен резултат от проверките на документите по ал. 1 и 2 кандидатът за издаване на разрешение за оценяване на съответствието внася такси за извършване проверка на място за установяване на техническата компетентност и способността за изпълнение на заявените процедури, определени в чл. 27, ал. 1 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.

 

Чл. 45а. (Нов - ДВ, бр. 100 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) (1) Оценяването на изпълнението на изискванията по чл. 44 се извършва съгласно процедура, утвърдена от председателя на ДАМТН, която се предоставя на заявителя.
(2) В срок 6 месеца от получаването на документите по чл. 45 председателят на ДАМТН издава разрешение за извършване оценяване на съответствието на асансьорите и/или техните предпазни устройства или отказва издаването му с мотивирана заповед.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) При издаване на разрешението за оценяване съответствието на асансьорите и/или техните предпазни устройства се заплащат такси, определени в чл. 27, ал. 1 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.
(4) Разрешението за оценяване на съответствието не може да се прехвърля или преотстъпва на други физически или юридически лица.

 

Чл. 46. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор проверява периодично лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, за спазване на условията, при които е получило разрешението, и за изпълнение на процедурите за оценяване на съответствието.
(2) Проверките по ал. 1 са планови и извънредни и се извършват от комисия, определена със заповед на председателя на ДАМТН.
(3) Плановите проверки на лицето по ал. 1 се извършват най-малко веднъж годишно от датата на издаване на разрешението съгласно годишен график за проверки и обхващат:
1. изпълнените процедури за оценяване на съответствието;
2. функционирането на системата по качеството;
3. състоянието на техническите средства за измерване и изпитване;
4. актуалността на прилаганите стандарти;
5. взаимодействието с подизпълнителите и дейността им като част от процедурите за оценяване на съответствието;
6. постъпилите жалби, възражения, рекламации и начините за тяхното уреждане;
7. издадените сертификати и одобрения в резултат на извършените процедури за оценяване на съответствието.
(4) Извънредните проверки по чл. 14в, ал. 2 ЗТИП се извършват на място при лицата по ал. 1 и обхващат:
1. допуснатите несъответствия с изискванията на чл. 10 ЗТИП, за които е постъпила информация, причините за възникването им и начините за тяхното отстраняване;
2. пропуски при изпълнение на процедурите за оценяване на съответствието;
3. възможността на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, да продължава да извършва дейността си по оценяване на съответствието.
(5) При извършване на проверките по ал. 3 и 4 лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието на асансьорите и/или техните предпазни устройства, заплаща разходите за командироване на експертите от комисията по ал. 2.
(6) В случаите, когато комисията констатира нарушения по чл. 14в, ал. 4 и чл. 15 ЗТИП, тя изготвя и представя на председателя на ДАМТН доклад за временно спиране на дейността или за отнемане разрешението на лицето по ал. 1.

 

Чл. 47. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Лицето, получило разрешение за оценяване съответствието на асансьорите и/или техните предпазни устройства, е длъжно до 31 януари следващата година да представя годишен доклад за дейността си, който обхваща общия брой на извършените оценки за съответствието по видове продукти и процедури за оценяване на съответствието, списък на издадените сертификати и одобрения, отказите за издаване на сертификат и/или одобрения, общия брой на предявените жалби, възражения, рекламации и предприетите действия по уреждането им.

 

Допълнителни разпоредби

 

§ 1. По смисъла на наредбата:
1. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2008 г., в сила от 29.12.2009 г.) "Асансьор" е устройство, което обслужва определени нива на сгради и съоръжения чрез превозващо устройство, движещо се по твърди направляващи елементи, наклонени под ъгъл, по-голям от 15 градуса, спрямо хоризонталата, и е предназначено за превоз:
а) на хора;
б) на хора и товари;
в) само на товари, при условие че превозващото устройство е леснодостъпно за хора и в него или в обсега на намиращ се в него човек има апарати за управление.
"Асансьор" е също повдигателно устройство, което се движи по определена траектория, дори когато не се движи по твърди направляващи елементи.
2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) "Лице, което монтира асансьор" е всяко физическо или юридическо лице, което поема отговорност за проектирането, изработването, монтирането и пускането на пазара на асансьори и което нанася маркировка за съответствие и съставя ЕО декларация за съответствие.
3. "Пускане на пазара на асансьор" е предоставянето от лицето, което монтира асансьора, за първо ползване от крайния потребител.
4. (доп. - ДВ, бр. 100 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) "Производител на предпазни устройства" е всяко физическо или юридическо лице, което поема отговорност за проектирането и изработването на предпазни устройства и което нанася маркировка за съответствие и съставя ЕО декларация за съответствие.
5. "Асансьор-модел" е асансьор, чрез техническото досие на който се представя начинът, по който да бъдат изпълнени съществените изисквания за асансьори, на които съответствието с асансьора-модел е определено от конкретни параметри и които използват еднакви предпазни устройства.
6. (нова - ДВ, бр. 61 от 2008 г., в сила от 29.12.2009 г.) "Превозващо устройство" е част от асансьора, чрез което хора и/или товари се повдигат или спускат.

 

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) (1) Когато Република България е страна по влезли в сила споразумения за взаимно признаване на резултатите от оценяване на съответствието и приемане на промишлените продукти, сключени с Европейските общности и техните държави членки или с държавите от Европейското икономическо пространство/Европейската асоциация за свободна търговия, и в случаите, когато лицето, което монтира асансьори, или производителят на предпазни устройства не е установен и няма упълномощен представител на територията на Република България или в Европейския съюз, задълженията за извършване на действията по чл. 39 или 40 трябва да се изпълнят от лицето, което пуска на пазара асансьорите или предпазните устройства.
(2) От датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз и в случаите, когато лицето, което монтира асансьори, или производителят на предпазните устройства не е установен и няма упълномощен представител на територията на Европейския съюз, задълженията за извършване на действията по чл. 39 или 40 се изпълняват от лицето, което пуска асансьорите или предпазните устройства на пазара на Европейския съюз.

 

§ 1б. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2008 г., в сила от 29.12.2009 г.) Наредбата въвежда разпоредбите на Директива 95/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 1995 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно асансьорите (ОВ, Специално издание, 2007 г., глава 13, том 16), последно изменена с Директива 2006/42/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно машините и за изменение на Директива 95/16/ЕО (ОВ, Специално издание, 2007 г., глава 13, том 53).

 

Заключителни разпоредби

 

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 7, ал. 1 ЗТИП.

 

§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2002 г., в сила от 3.08.2002 г.) Наредбата влиза в сила 18 месеца след обнародването й в "Държавен вестник", с изключение на глава четвърта.

 

Приложение № 1 към чл. 2, т. 2
(Доп. - ДВ, бр. 87 от 2002 г., в сила от 3.08.2002 г.)

 

 

Списък на предпазните устройства
1. Устройства за заключване на врати на шахтите.
2. Устройства, предпазващи кабината от падане и от свободно неконтролируемо движение нагоре.
3. Устройства, ограничаващи превишаването на скоростта.
4. Буфери с акумулиране на енергията:
а) с нелинейна характеристика;
б) с демпфериране на обратното движение.
5. Буфери с разсейване на енергията.
6. Предпазни устройства, монтирани в нагнетателния тръбопровод на хидравличния цилиндър, предотвратяващи свободно падане на кабината.
7. Електрически предпазни устройства, съдържащи електронни елементи.
Приложение № 2 към чл. 39, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 45, ал. 2, т. 2, буква "а"
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 87 от 2002 г., в сила от 3.08.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

 

 

Процедура за оценяване съответствието на предпазни устройства "ЕО изследване на типа" (модул В) (Загл. изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

 

1. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)
"ЕО изследване на типа" е процедура, при която лице, получило разрешение за оценяване на съответствието, установява и удостоверява, че един представителен образец на предпазно устройство при правилен монтаж позволява асансьора, в който то е монтирано, да удовлетворява съществените изисквания на наредбата.
2. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Заявлението за ЕО изследване на типа се подава от производителя на предпазното устройство или от неговия упълномощен представител до избрано от него лице по т. 1. Заявлението трябва да съдържа:
а) името и адреса на производителя на предпазното устройство или на неговия упълномощен представител, когато заявлението се подава от него, и мястото на производство на предпазното устройство;
б) писмена декларация, че не е подадено същото заявление до друго лице по т. 1;
в) техническо досие;
г) представителен образец на предпазното устройство или данни за мястото, където той може да се изследва; лицето по т. 1 може да направи мотивирано искане за предоставяне на повече образци.
3. Техническото досие трябва да позволява оценяване на съответствието и възможността на предпазното устройство да осигури съответствието на асансьора, в който е правилно монтирано, с изискванията на наредбата. За целите на оценяването на съответствието досието трябва да съдържа:
а) общо описание на предпазното устройство, включително областта на приложението му (по-специално възможните граници на скоростта, натоварването и мощността), както и условията за функциониране (по-специално взривоопасна среда и опасност от контакт с други елементи);
б) проектни и производствени чертежи или схеми;
в) взетите под внимание съществени изисквания и приетите начини за удовлетворяване на съответствието с тях, като например български стандарти, с които се въвеждат хармонизираните европейски стандарти;
г) резултатите от всички изпитвания или изчисления, извършени от производителя или възложени от него на подизпълнители;
д) копие от инструкциите за монтаж на предпазните устройства;
е) предприетите мерки при производството за осигуряване съответствието на серийно произведените предпазни устройства с изследваното предпазно устройство.
4. Лицето по т. 1:
а) изследва техническото досие, за да оцени доколко поставените цели са постигнати;
б) изследва предпазното устройство, за да провери неговото съответствие с техническото досие;
в) извършва или възлага извършването на проверки и изпитвания, за да провери дали решенията, възприети от производителя на предпазното устройство, съответстват на съществените изисквания на наредбата и дават възможност предпазното устройство да изпълнява функциите си, когато правилно е монтирано в асансьора.
5. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Когато представителният образец на предпазното устройство съответства на съществените изисквания, лицето по т. 1 издава на заявителя сертификат за ЕО изследване на типа. Той съдържа името и адреса на производителя на предпазното устройство, заключенията от проверката, условията за валидност на сертификата и данни, необходими за идентифициране на одобрения тип. Органите за надзор на пазара и другите лица по т. 1 могат да получат копие от сертификата и при мотивирано искане - копие от техническото досие и протоколите от извършените изследвания, изчисления и изпитвания.
6. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Когато лицето по т. 1 откаже да издаде на производителя сертификат за ЕО изследване на типа, то посочва писмено подробни мотиви за отказа и процедура за възражение.
7. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Производителят на предпазното устройство или неговият упълномощен представител е длъжен да информира лицето по т. 1 за всички изменения на одобрения тип предпазно устройство, дори минимални, които са направени или предстоят да се направят, включително нови разширения или варианти, които не са посочени в първоначалното описание по т. 3, буква "а". Лицето по т. 1 изследва измененията и информира заявителя дали сертификатът за ЕО изследване на типа остава валиден. Ако счете за необходимо, то може да издаде допълнения към сертификата по т. 5 за одобряване на измененията или да поиска от производителя или от неговия упълномощен представител да представи ново заявление за ЕО изследване на типа.
8. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Лицето по т. 1 информира органите за надзор на пазара и другите лица по т. 1 за издадените и оттеглените сертификати за ЕО изследване на типа.
9. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Сертификатът за ЕО изследване на типа, техническото досие и кореспонденцията, свързана с тази процедура, се съставят на български език.
10. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Производителят на предпазното устройство или неговият упълномощен представител трябва да съхранява техническата документация и копие от сертификатите за ЕО изследване на типа и техните допълнения в продължение на 10 години след произвеждането на последното предпазно устройство.
11. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Когато производителят на предпазните устройства не е установен на територията на Република България и няма упълномощен представител по чл. 4, ал. 3 ЗТИП, задължението да съхранява техническата документация е на лицето, което пуска предпазното устройство на пазара.

 

 

Приложение № 3 към чл. 40, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 45, ал. 2, т. 2, буква "а"
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 87 от 2002 г., в сила от 03.08.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

 

 

Процедура за оценяване съответствието на асансьори "ЕО изследване на типа" (модул В) (Загл. изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

 

1. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) "ЕО изследване на типа" е процедура, при която лице, получило разрешение за оценяване на съответствието, установява и удостоверява, че асансьорът-модел или асансьорът, за който не са предвидени разширения или варианти, съответства на съществените изисквания на наредбата.
2. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Заявлението за ЕО изследване на типа се подава от лицето, което е монтирало асансьора, до избрано от него лице по т. 1. Заявлението съдържа:
а) името и адреса на лицето, което е монтирало асансьора;
б) писмена декларация, че същото заявление не е подадено до друго лице по т. 1;
в) техническо досие;
г) данни за мястото, където може да се изследва асансьорът-модел.
Асансьорът-модел, който е представен за изследване, трябва да включва площадките за товарене и разтоварване и да е в състояние да обслужва най-малко три нива - горно, средно и долно.
3. Техническото досие трябва да позволява оценяване съответствието на асансьора със съществените изисквания на наредбата и да пояснява проекта и функционирането на асансьора. В случай че е необходимо за целите на оценяването на съответствието, досието трябва да съдържа следната информация:
а) общо описание на представителния модел на асансьора; досието трябва ясно да посочва всички възможни разширения на представителния модел на асансьора, който се изследва;
б) проектни и производствени чертежи или схеми;
в) взетите под внимание съществени изисквания и приетите начини за удовлетворяване на съответствието с тях, като например български стандарти, с които се въвеждат хармонизираните европейски стандарти;
г) (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) копие от ЕО декларацията за съответствие на предпазните устройства, използвани при производството на асансьора;
д) резултатите от всички извършени изпитвания или изчисления, извършени от производителя или възложени от него на подизпълнители;
е) копие от наръчника с инструкция за монтаж и експлоатация на асансьора;
ж) предприетите мерки при монтирането за осигуряване съответствието на серийно произведените асансьори с изискванията на наредбата.
4. Лицето по т. 1:
а) изследва техническото досие, за да оцени доколко поставените цели са постигнати;
б) изследва представителния образец на асансьора, за да провери дали е произведен в съответствие с техническото досие;
в) извършва или възлага извършването на подходящи проверки и изпитвания, за да провери дали решенията, възприети от лицето, което е монтирало асансьора, съответстват на съществените изисквания на наредбата.
5. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Когато асансьорът-модел съответства на съществените изисквания на наредбата, лицето по т. 1 издава на заявителя сертификат за ЕО изследване на типа. Той съдържа името и адреса на лицето, което е монтирало асансьора, заключенията от проверката, условията за валидност на сертификата и данни, необходими за идентифициране на одобрения тип. Органите за надзор на пазара и другите лица по т. 1 могат да получат копие от сертификата и при мотивирано искане - копие от техническото досие и протоколите от извършените изследвания, изчисления и изпитвания. Когато лицето по т. 1, извършило оценяване на съответствието, откаже да издаде сертификат за ЕО изследване на типа, то посочва писмено подробни мотиви за отказ и процедура за възражение.
6. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Лицето, което е монтирало асансьора, трябва да информира лицето по т. 1, извършило оценяване на съответствието, за всички изменения на одобрения тип асансьор, дори минимални, които са направени или предстои да се направят, включително нови разширения или варианти, които не са посочени в първоначалното описание по т. 3, буква "а". Лицето изследва измененията и информира заявителя дали сертификатът за ЕО изследване на типа остава валиден. Ако счита за необходимо, то може да издаде допълнения към сертификата по т. 5 за одобряване на измененията или да поиска от лицето, което монтира асансьори, да представи ново заявление за ЕО изследване на типа.
7. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Лицето по т. 1, извършило оценяването, информира органите за надзор на пазара и другите лица по т. 1 за издадените и оттеглените сертификати за ЕО изследване на типа.
8. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Сертификатът за ЕО изследване на типа, техническото досие и кореспонденцията, свързана с тази процедура, се съставят на български език.
9. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Лицето, което е монтирало асансьора, трябва да съхранява техническата документация и копие от сертификатите за ЕО изследване на типа и техните допълнения в продължение на 10 години след произвеждането на последния съответстващ на одобрения тип асансьор.

 

 

Приложение № 4 към чл. 40, ал. 1, т. 1, буква "а", т. 2, буква "а" и т. 3, буква "а" и чл. 45, ал. 2, т. 2, буква "б"
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 87 от 2002 г., в сила от 3.08.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2008 г., в сила от 29.12.2009 г.)

 

 

Процедура за оценяване на съответствието "Краен контрол"
(Загл. доп. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2008 г., в сила от 29.12.2009 г.)

 

1. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) "Краен контрол" е процедура, при която лицето, което е монтирало асансьора и което изпълнява задълженията си по т. 2, осигурява и декларира, че асансьорът, който се пуска на пазара, удовлетворява изискванията на наредбата. Лицето, което е монтирало асансьора, нанася маркировка за съответствие в кабината на всеки асансьор и съставя ЕО декларация за съответствие.
2. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Лицето, което е монтирало асансьора, трябва да предприеме всички необходими мерки за осигуряване съответствието на асансьора, който се пуска на пазара, с асансьора-модел, описан в сертификата за ЕО изследване на типа, и със съществените изисквания на наредбата.
3. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Лицето, което е монтирало асансьора, съхранява копия от ЕО декларацията за съответствие и сертификата за крайния контрол по т. 6 в продължение на десет години от датата на пускане на асансьора на пазара.
4. Лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието и избрано от лицето, което е монтирало асансьора, извършва или възлага извършването на крайния контрол на асансьора, който ще бъде пуснат на пазара. Необходимите проверки и изпитвания, посочени в стандартите по чл. 6, ал. 1, или равностойни на тях изпитвания се извършват с цел да осигуряват съответствието на асансьора с изискванията на наредбата. Проверките и изпитванията обхващат:
а) изследване на документацията, за да се провери дали асансьорът съответства на одобрения представителен образец на асансьора-модел по процедурата по приложение № 3;
б) (доп. - ДВ, бр. 37 от 2007 г.) изпитвания без товар и с максимален товар, за да се установи правилното монтиране и работата на предпазните устройства (крайни изключватели, устройства за заключване на вратите и т.н.); изпитвания без товар и с максимален товар, за да се провери правилното функциониране на предпазните устройства при прекъсване на електрозахранването; статично изпитване с товар 1,25 пъти по-голям от номиналния. След проверките и изпитванията по т. 4, букви "а" и "б" лицето по т. 4 проверява дали не са настъпили деформации или износване, които могат да повлияят отрицателно на използването на асансьора.
5. Лицето по т. 4 трябва да получи следните документи:
а) монтажен чертеж на целия асансьор;
б) чертежи и схеми, необходими за крайния контрол, и по-специално схеми на веригите за управление;
в) (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) копие от инструкцията за експлоатация; лицето по т. 4 може да не изисква подробни чертежи на съставни части и сглобени единици или точна информация, които не са необходими за проверката на съответствието на асансьора, който ще бъде пуснат на пазара, с асансьора-модел, описан в сертификата за ЕО изследване на типа.
6. Когато асансьорът съответства на съществените изисквания, лицето по т. 4, извършило оценяването, нанася или изисква да се нанесе неговият идентификационен номер до маркировката за съответствие, издава сертификат за краен контрол, в който посочва извършените проверки и изпитвания, и попълва съответните страници на дневника по чл. 38, т. 2. Когато лицето по т. 4 откаже да издаде сертификат за краен контрол, то трябва да посочи подробни мотиви за отказа и да препоръча мерки за отстраняване на причините, предизвикали отказа.
7. Когато заявителят желае повторно да приложи процедурата "Краен контрол", той трябва да се обърне към същото лице по т. 4, до което е подал първото заявление.
8. Сертификатът за крайния контрол, досиетата и кореспонденцията относно процедурата по т. 6 се съставят на български език.

 

 

Приложение № 5 към чл. 39, ал. 1, т. 2 и чл. 45, ал. 2, т. 2, буква "в"
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 87 от 2002 г., в сила от 3.08.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

 

 

Процедура за оценяване съответствието на предпазните устройства "Осигуряване качеството на продукта" (модул Е)
(Загл. доп. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

 

1. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) "Осигуряване качеството на продукта" е процедура, при която производителят на предпазните устройства, който изпълнява задълженията си по т. 2, осигурява и декларира, че предпазните устройства съответстват на типа, описан в сертификата за ЕО изследване на типа, и удовлетворяват приложимите съществени изисквания на наредбата и осигурява и декларира, че предпазните устройства при правилен монтаж осигуряват съответствието на асансьора, в който са монтирани, със съществените изисквания. Производителят на предпазното устройство или неговият упълномощен представител нанася маркировка за съответствие на всяко предпазно устройство и съставя ЕО декларация за съответствие. До маркировката за съответствие се нанася идентификационният номер на лице, получило разрешение за оценяване на съответствието, което ще осъществява надзора по т. 9 - 12.
2. Производителят трябва да прилага одобрена система по качеството при крайния контрол на предпазните устройства и изпитванията по т. 4 и подлежи на надзор съгласно т. 9 - 12.
3. Производителят на предпазни устройства подава заявление за оценяване на неговата система по качеството за съответните предпазни устройства до избрано от него лице по т. 1. Заявлението съдържа:
а) цялата необходима информация за предвижданите предпазни устройства;
б) документацията на системата по качеството;
в) (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) техническата документация на одобрените типове предпазни устройства и копия от сертификатите за ЕО изследване на типа.
4. В рамките на системата по качеството всяко предпазно устройство трябва да бъде изследвано и подложено на изпитванията, предвидени в стандартите по чл. 6, ал. 1, или на равностойни изпитвания, за да се осигури съответствието с изискванията на наредбата. Всички елементи, изисквания и предписания, приети от производителя на предпазни устройства, трябва да са документирани в систематичен и хронологичен ред във формата на писмени мерки, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството трябва да осигурява еднозначно разбиране на програмите по качеството, плановете, наръчниците и записите. Тя трябва да съдържа и пълно описание на:
а) целите по качеството;
б) организационната структура, отговорностите и компетенциите на ръководството по отношение на качеството на предпазните устройства;
в) изследванията и изпитванията, които ще се извършат след производството;
г) начините за проверка на ефективното функциониране на системата по качеството;
д) записите по качеството, като протоколи от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, документи за квалификация на съответния персонал и др.
5. Лицето по т. 1 оценява системата по качеството, за да определи дали тя отговаря на изискванията по т. 4. То приема, че системата по качеството отговаря на изискванията, ако тя прилага съответния хармонизиран стандарт, допълнен, когато е необходимо, за да се отчетат спецификите на предпазните устройства.
6. В екипа одитори трябва да участва поне един одитор с опит в оценяването на технологията за производство на асансьори. Процедурата за оценяване трябва да включва проверка в производствените помещения на производителя на предпазни устройства.
7. Решението се обявява на производителя на предпазни устройства. То трябва да съдържа заключенията от изследването и мотивираното решение от оценяването.
8. Производителят на предпазни устройства трябва да изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството, и да осигури поддържането й по подходящ и ефективен начин. Производителят на предпазни устройства или неговият упълномощен представител трябва да информира лицето по т. 1, което е одобрило системата по качеството, за всички предстоящи изменения на системата. Лицето по т. 1 оценява предлаганите изменения и решава дали изменената система по качеството все още удовлетворява изискванията по т. 4, или се изисква ново оценяване. То съобщава своето решение на производителя. Съобщението съдържа заключенията от изследването и мотивирано решение от оценяването.
9. Надзорът по т. 2 има за цел да осигури точното изпълнение на задълженията на производителя на предпазни устройства, произтичащи от одобрената система по качеството.
10. За целите на надзора производителят разрешава на лицето по т. 1, оценило системата по качеството, достъп до всички помещения, предназначени за контрол, изпитване и складиране, предоставя му цялата необходима информация и по-специално:
а) документацията на системата по качеството;
б) техническата документация;
в) записите по качеството, като протоколи от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, документи за квалификация на съответния персонал и др.
11. Лицето по т. 1, оценило системата по качеството, извършва периодични одити, за да се увери, че производителят на предпазни устройства поддържа и прилага системата по качеството. То представя доклад от одита на производителя на предпазни устройства.
12. Лицето по т. 1, оценило системата по качеството, може да извършва внезапни проверки на производителя на предпазни устройства. По време на проверките лицето може да извърши или да изисква извършването на изпитвания, за да провери правилното функциониране на системата по качеството, когато е необходимо. Протоколите от проверките се предават на производителя, а ако е извършено изпитване - и протокол от изпитването.
13. Производителят е длъжен да съхранява в продължение на 10 години след производството на последното предпазно устройство и да предоставя на органите за надзор на пазара:
а) документацията по т. 3, буква "в";
б) документите за извършените изменения по т. 8;
в) решенията и протоколите по т. 8, 11 и 12.
14. Лицето по т. 1 е длъжно да информира другите лица по т. 1, извършващи оценяване на съответствието, за издадените и оттеглените одобрения на системи по качеството.

 

 

Приложение № 6 към чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 45, ал. 2, т. 2, буква "г"
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 87 от 2002 г., в сила от 3.08.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

 

 

Процедура за оценяване съответствието на предпазните устройства "Пълно осигуряване на качеството" (модул Н)
(Загл. доп. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

 

1. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) "Пълно осигуряване на качеството" е процедура, при която производителят на предпазни устройства, който изпълнява задълженията си по т. 2, осигурява и декларира, че предпазните устройства удовлетворяват приложимите съществени изисквания на наредбата и осигуряват съответствието на асансьора, в който са правилно монтирани, със съществените изисквания на наредбата. Производителят на предпазните устройства или неговият упълномощен представител нанася маркировка за съответствие на всяко предпазно устройство и съставя ЕО декларация за съответствие. До маркировката за съответствие се нанася идентификационният номер на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, което ще осъществява надзора по т. 9 - 12.
2. Производителят трябва да прилага одобрена система по качеството при проектирането, производството и крайния контрол на предпазните устройства и изпитванията по т. 4 и подлежи на надзор съгласно т. 9 - 12.
3. Производителят на предпазни устройства трябва да подаде заявление за оценяване на неговата система по качеството до избрано от него лице, получило разрешение за оценяване на съответствието. Заявлението съдържа:
а) цялата необходима информация за предпазните устройства;
б) документацията на системата по качеството.
4. Системата по качеството трябва да осигурява съответствие на предпазните устройства и на асансьорите, в които те са правилно монтирани, със съществените изисквания. Всички елементи, изисквания и предписания, приети от производителя, трябва да са документирани в систематичен и хронологичен ред във формата на писмени мерки, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството трябва осигурява еднозначно разбиране на политиката и процедурите по качеството, като програмите по качеството, плановете, наръчниците и записите. Тя трябва да съдържа по-специално пълно описание на:
а) целите по качеството и организационната структура, отговорностите и компетенциите на ръководството по отношение на проекта и качеството на предпазните устройства;
б) стандартите по чл. 6, ал. 1, които ще се прилагат, а когато те няма да бъдат приложени изцяло - мерките, които ще се прилагат за осигуряване съответствието на предпазните устройства със съществените изисквания;
в) средствата и методите за управление и проверка на проекта, процедурите и систематичните мерки, които ще се прилагат при проектирането на предпазните устройства;
г) съответните средства и методи за производство, контрол и осигуряване на качеството, процесите и съответните систематични мерки, които ще се прилагат;
д) изследванията и изпитванията, които ще се извършат преди, по време и след производството, и периодичността им;
е) записите по качеството, като протоколи от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, документи за квалификация на съответния персонал и др.;
ж) средствата за непрекъснато наблюдение за постигане на изискващото се качество на проекта и продукта и ефективното функциониране на системата по качеството.
5. Лицето по т. 3 оценява системата по качеството, за да определи дали тя отговаря на изискванията по т. 4. То приема, че системата по качеството отговаря на изискванията, ако тя прилага съответния хармонизиран стандарт, допълнен, когато е необходимо, за да се отчетат спецификите на предпазните устройства.
6. В екипа одитори трябва да участва поне един одитор с опит в оценяването на технологията за производство на асансьори. Процедурата за оценяване трябва да включва проверка в производствените помещения.
7. Решението се обявява на производителя на предпазни устройства. Съобщението трябва да съдържа заключенията от изследването и мотивираното решение от оценяването.
8. Производителят на предпазни устройства трябва да изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството, и да осигури поддържането й по подходящ и ефикасен начин. Производителят или неговият упълномощен представител трябва да информира лицето по т. 3, което е одобрило системата по качеството, за всички предстоящи изменения на системата. Лицето по т. 3 оценява предлаганите изменения и решава дали изменената система по качеството все още удовлетворява изискванията по т. 4, или се изисква ново оценяване. То съобщава на производителя своето решение. Съобщението съдържа заключенията от изследването и мотивирано решение от оценяването.
9. Надзорът по т. 2 има за цел да осигури точното изпълнение на задълженията на производителя на предпазни устройства, произтичащи от одобрената система по качеството.
10. За целите на надзора производителят трябва да осигури на лицето по т. 3, оценило системата по качеството, достъп до всички помещения, предназначени за проектиране, производство, контрол, изпитване и складиране, предоставя му цялата необходима информация и по-специално:
а) документацията на системата по качеството;
б) записите по качеството, посочени в проектната част на системата по качеството - резултати от анализи, изчисления, изпитвания и др.;
в) записите по качеството, посочени в производствената част на системата по качеството, като протоколи от контрола по качеството, данни от изпитвания, данни от калибриране, документи за квалификация на съответния персонал и др.
11. Лицето по т. 3, оценило системата по качеството, извършва периодични одити, за да се увери, че производителят на предпазни устройства поддържа и прилага системата по качеството и представя доклад от одита на производителя на предпазни устройства.
12. Лицето по т. 3, оценило системата по качеството, може да извършва внезапни проверки на производителя на предпазни устройства, по време на които може да извършва или да изисква извършването на изпитвания, за да провери правилното функциониране на системата по качеството, когато е необходимо. То трябва да предаде на производителя протокол от проверката, а ако са извършени изпитвания - и протокол от изпитванията.
13. Производителят на предпазни устройства или неговият упълномощен представител е длъжен да съхранява в продължение на 10 години след производството на последното предпазно устройство и да предоставя при поискване на органите за надзор на пазара:
а) документацията по т. 3, буква "б";
б) документацията за извършените изменения по т. 8;
в) решенията и протоколите по т. 8, 11 и 12.
14. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Когато производителят на предпазните устройства не е установен на територията на Република България и няма упълномощен представител по чл. 4, ал. 3 ЗТИП, задължението да съхранява техническата документация по т. 13 е на лицето, което пуска предпазното устройство на пазара.
15. Лицето по т. 3 е длъжно да информира другите лица, извършващи оценяване на съответствието, за издадените и оттеглените одобрения на системи по качеството.
16. Досиетата и кореспонденцията относно процедурата за пълно осигуряване на качеството се съставят на български език.

 

 

Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1, т. 4 и чл. 45, ал. 2, т. 2, буква "д"
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 87 от 2002 г., в сила от 3.08.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

 

 

Процедура за оценяване на съответствието "Проверка на единичен продукт" (модул G)
(Загл. доп. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

 

1. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) "Проверка на единичен продукт" е процедура, при която лицето, което е монтирало асансьора, осигурява и декларира, че пуснат на пазара асансьор, на който е издаден сертификат за съответствие по т. 4, съответства на съществените изисквания на наредбата. Лицето, което е монтирало асансьора, нанася маркировка за съответствие в кабината на асансьора и съставя ЕО декларация за съответствие.
2. Лицето, което е монтирало асансьора, подава до избрано от него лице, получило разрешение за оценяване на съответствието, заявление за проверка на единичен продукт. Заявлението съдържа:
а) името и адреса на лицето, което е монтирало асансьора, и мястото, където асансьорът е монтиран;
б) писмена декларация, че не е подадено същото заявление до друго лице, получило разрешение за оценяване на съответствието;
в) техническото досие на асансьора.
3. Техническото досие трябва да позволява оценяване съответствието на асансьора със съществените изисквания на наредбата и да пояснява проекта, монтирането и функционирането на асансьора. Доколкото е необходимо за оценяване на съответствието, то трябва да съдържа следната информация:
а) общо описание на асансьора;
б) проектни и производствени чертежи и схеми;
в) съществените изисквания и предприетите мерки за осигуряване на съответствие с тях, като например български стандарти, с които се въвеждат хармонизираните европейски стандарти;
г) резултатите от всички изпитвания или изчисления, извършени от лицето, което е монтирало асансьора, или възложени от него на подизпълнители;
д) копие от инструкцията за експлоатация на асансьора;
е) (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) копие от сертификатите за ЕО изследване типа на използваните предпазни устройства.
4. Лицето по т. 2 изследва техническото досие и асансьора и извършва необходимите изпитвания, посочени в стандартите по чл. 6, ал. 1, или равностойни на тях изпитвания, за да осигури съответствието на асансьора със съществените изисквания на наредбата. Когато асансьорът съответства на съществените изисквания, лицето по т. 2 нанася или изисква да се нанесе неговият идентификационен номер до маркировката за съответствие, издава сертификат за съответствие относно проведените изпитвания и попълва съответните страници от дневника по чл. 38, т. 2. Когато лицето откаже да издаде сертификат за съответствие, то трябва да посочи подробни мотиви за отказа и по какъв начин съответствието може да бъде постигнато.
5. Когато лицето, което монтира асансьори, желае повторно да приложи процедурата "Проверка на единичен продукт", то трябва да се обърне към същото лице по т. 2, до което е подало първото заявление.
6. Сертификатът за съответствие, техническото досие и кореспонденцията относно тази процедура се съставят на български език.
7. Лицето, което е монтирало асансьора, трябва да съхранява с техническото досие и копие от сертификата за съответствие в продължение на 10 години след датата на пускане на асансьора на пазара.

 

 

Приложение № 8 към чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 45, ал. 2, т. 2, буква "е"
(Доп. - ДВ, бр. 87 от 2002 г., в сила от 3.08.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

 

 

Процедура за оценяване на съответствието "Съответствие с типа чрез случайни проверки" (модул С)
(Загл. доп. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

 

1. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) "Съответствие с типа чрез случайни проверки" е процедура, при която производителят на предпазни устройства или неговият упълномощен представител осигурява и декларира, че предпазните устройства съответстват на типа, описан в сертификата за ЕО изследване на типа, и на съществените изисквания и осигуряват съответствие на всеки асансьор, в който те са правилно монтирани, със съществените изисквания на наредбата. Производителят на предпазните устройства или неговият упълномощен представител нанася маркировка за съответствие на всяко предпазно устройство и съставя ЕО декларация за съответствие.
2. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Производителят на предпазни устройства трябва да вземе всички мерки, така че производственият процес да осигурява съответствие на произвежданите предпазни устройства с типа, описан в сертификата за ЕО изследване на типа, и със съществените изисквания на наредбата.
3. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Производителят на предпазни устройства или неговият упълномощен представител трябва да съхранява копие от ЕО декларацията за съответствие в продължение на 10 години след производството на последното предпазно устройство. Когато производителят на предпазните устройства не е установен на територията на Република България и няма упълномощен представител по чл. 4, ал. 3 ЗТИП, задължението да съхранява техническата документация е на лицето, което пуска предпазните устройства на пазара.
4. Лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието и избрано от производителя, извършва или възлага извършването на случайни проверки на предпазните устройства. Лицето извършва изследвания и изпитвания съгласно стандартите по чл. 6, ал. 1 или равностойни на тях изпитвания на случайно избран образец от готовите предпазни устройства, за да провери съответствието на продукцията със съществените изисквания на наредбата. Когато едно или няколко от проверените предпазни устройства не съответстват на съществените изисквания, лицето трябва да вземе подходящи мерки. Начините за извършване на тези проверки се определят по общо споразумение от всички лица, получили разрешение за оценяване на съответствието, които изпълняват процедурата, като се вземат предвид съществените характеристики на предпазните устройства.
5. По време на производствения процес производителят нанася върху продукцията си идентификационния номер на лицето по т. 4, извършило проверката по т. 4, на негова отговорност.
6. Досиетата и кореспонденцията относно проверките по т. 4 се съставят на български език.

 

 

Приложение № 9 към чл. 40, ал. 1, т. 1, буква "б", т. 2, буква "б" и т. 3, буква "б" и чл. 45, ал. 2, т. 2, буква "в"
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 87 от 2002 г., в сила от 3.08.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2008 г., в сила от 29.12.2009 г.)

 

 

Процедура за оценяване съответствието на асансьори "Осигуряване качеството на продукта" (модул Е)
(Загл. доп. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

 

1. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2008 г., в сила от 29.12.2009 г.) "Осигуряване качеството на продукта" е процедура, при която лицето, което е монтирало асансьора и което изпълнява изискванията по т. 2, осигурява и декларира, че монтираният асансьор е в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕО изследване на типа, и удовлетворява приложимите съществени изисквания. То нанася маркировка за съответствие на всеки асансьор и съставя ЕО декларация за съответствие. До маркировката за съответствие се нанася идентификационният номер на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, което ще осъществява надзора по т. 9 - 12.
2. Лицето, което монтира асансьори, прилага одобрена система по качеството при крайния контрол на асансьорите и изпитванията по т. 4 и подлежи на надзор съгласно т. 9 - 12.
3. Лицето, което монтира асансьори, подава заявление за оценяване на неговата система по качеството до избрано от него лице по т. 1. Заявлението съдържа:
а) цялата необходима информация за предвижданите асансьори;
б) документацията на системата по качеството;
в) (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) техническата документация на одобрените типове асансьори и копия от сертификатите за ЕО изследване на типа.
4. В рамките на системата по качеството всеки асансьор трябва да бъде изследван и подложен на изпитванията, предвидени в стандартите по чл. 6, ал. 1, или на равностойни на тях, за да се осигури съответствието му със съществените изисквания. Всички елементи, изисквания и предписания, приети от лицето, което монтира асансьори, трябва да са документирани в систематичен и хронологичен ред във формата на писмени мерки, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството трябва да осигурява еднозначно разбиране на програмите по качеството, плановете, наръчниците и записите по качеството. То трябва да съдържа пълно описание на:
а) целите по качеството;
б) организационната структура, отговорностите и компетенциите на ръководството по отношение на качеството на асансьорите;
в) изследванията и изпитванията, които трябва да се извършат преди пускането на асансьора на пазара, като задължително се извършват посочените в т. 4 на процедурата, описана в приложение № 4;
г) начините за проверка на ефективното функциониране на системата по качеството;
д) записите по качеството, като протоколи от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, документи за квалификацията на съответния персонал и др.
5. Лицето по т. 1 оценява системата по качеството, за да определи дали тя отговаря на изискванията по т. 4. То приема, че системата по качеството отговаря на изискванията, ако тя прилага съответния хармонизиран стандарт, допълнен, когато е необходимо, за да се отчетат спецификите на асансьорите.
6. В екипа одитори трябва да участва поне един одитор с опит в оценяването на технологията за производство на асансьори. Процедурата за оценяване трябва да включва посещение в помещенията на лицето, което монтира асансьори, и посещение на местата, където се монтират асансьори.
7. Решението се обявява на лицето, което монтира асансьори, и трябва да съдържа заключенията от изследването и мотивираното решение от оценяването.
8. Лицето, което монтира асансьори, трябва да изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството, и да осигури поддържането й по подходящ и ефективен начин. То трябва да информира лицето по т. 1, което е одобрило системата по качеството, за всички предстоящи изменения на системата. Лицето по т. 1 оценява предлаганите изменения и решава дали изменената система по качеството все още удовлетворява изискванията по т. 4, или се изисква ново оценяване. То съобщава своето решение на лицето, което е монтирало асансьора. Съобщението съдържа заключенията от изследването и мотивираното решение от оценяването.
9. Надзорът по т. 2 има за цел да осигури точното изпълнение на задълженията на лицето, което монтира асансьори, произтичащи от одобрената система по качеството.
10. За целите на надзора лицето, което монтира асансьори, разрешава на лицето по т. 1, оценило системата по качеството, достъп до всички помещения, предназначени за контрол и изпитване, предоставя му цялата необходима информация и по-специално:
а) документацията на системата по качеството;
б) техническата документация;
в) записите по качеството, като протоколи от контрола, данни от изпитвания, данни от калибриране, документи за квалификацията на съответния персонал и др.
11. Лицето по т. 1, оценило системата по качеството, извършва периодични одити, за да се увери, че лицето, което монтира асансьори, поддържа и прилага системата по качеството, и представя доклад от одита на лицето, което монтира асансьори.
12. Лицето по т. 1, оценило системата по качеството, може да извършва внезапни проверки на местата, където се монтират асансьори, по време на които може да извършва или да изисква извършването на изпитвания, за да провери правилното функциониране на системата по качеството и на асансьора. То предава на лицето, което монтира асансьори, протокол от проверката, а ако са проведени изпитвания - и протокол от изпитванията.
13. Лицето, което е монтирало асансьора, е длъжно да съхранява в продължение на 10 години след производството на асансьора и да предоставя при поискване на органите за надзор на пазара:
а) документите по т. 3, буква "б";
б) документите за извършените изменения по т. 8;
в) решенията и протоколите по т. 8, 11 и 12.
14. Лицето по т. 1 е длъжно да информира другите лица по т. 1, извършващи оценяване на съответствието, за издадените и оттеглените одобрения на системи за осигуряване на качеството.

 

 

Приложение № 10 към чл. 40, ал. 1, т. 5 и чл. 45, ал. 2, т. 2, буква "г"
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 87 от 2002 г., в сила от 3.08.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

 

Процедура за оценяване съответствието на асансьори "Пълно осигуряване на качеството" (модул Н)
(Загл. доп. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

 

1. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) "Пълно осигуряване на качеството" е процедура, при която лицето, което монтира асансьори и което изпълнява задълженията по т. 2, осигурява и декларира, че асансьорите съответстват на съществените изисквания. Лицето, което монтира асансьори, нанася маркировка за съответствие на всеки асансьор и съставя ЕО декларация за съответствие. До маркировката за съответствие се нанася идентификационният номер на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, което ще осъществява надзора по т. 10 - 13.
2. Лицето, което монтира асансьори, прилага одобрена система по качеството при проектирането, производството, сглобяването, монтирането, крайния контрол на асансьорите и изпитванията по т. 4 и подлежи на надзор съгласно т. 10 - 13.
3. Лицето, което монтира асансьори, подава заявление за оценяване на неговата система по качеството до избрано от него лице, получило разрешение за оценяване на съответствието. Заявлението съдържа:
а) цялата информация за асансьора, включително информация, която пояснява връзката между проекта и функционирането на асансьора и която позволява да се оцени съответствието му със съществените изисквания;
б) документацията на системата по качеството.
4. Системата по качеството трябва да осигурява съответствие на асансьорите със съществените изисквания. Всички елементи, изисквания и предписания, приети от лицето, което монтира асансьори, трябва да са документирани в систематичен и хронологичен ред във формата на писмени мерки, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството трябва да осигурява еднозначно разбиране на програмите по качеството, плановете, наръчниците и записите по качеството и да съдържа пълно описание на:
а) целите по качеството и организационната структура, отговорностите и компетенциите на ръководството по отношение на проекта и качеството на асансьорите;
б) стандартите по чл. 6, ал. 1, които ще се прилагат, а когато тези стандарти няма да бъдат приложени изцяло - мерките, които ще се прилагат за осигуряване съответствието на асансьорите със съществените изисквания;
в) средствата и методите за управление и проверка на проекта, процедурите и систематичните мерки, които ще се прилагат при проектирането на асансьорите;
г) изследванията и изпитванията, които ще се извършват при приемане на доставяните материали, компоненти и сглобени единици;
д) съответните средства и методи, процедурите и систематичните мерки, които ще се прилагат при сглобяването, монтирането и контрола на качеството;
е) изследванията и изпитванията, които ще се извършат преди монтирането - проверка на условията за монтиране: шахта, машинно помещение и др., както и тези, които ще се извършват по време на монтирането и след това, като задължително трябва да се извършат посочените в т. 4 на процедурата, описана в приложение № 4;
ж) записите по качеството, като протоколи от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, документи за квалификация на съответния персонал и др.;
з) средствата за непрекъснато наблюдение за постигане на изискващото се качество на проекта и монтирането и на ефикасното функциониране на системата по качеството.
5. Когато проектът не е изцяло в съответствие с изискванията на стандартите по чл. 6, ал. 1, лицето по т. 3 установява дали проектът съответства на съществените изисквания. Когато проектът съответства на съществените изисквания, лицето издава сертификат за изследване на проекта, който съдържа условията за валидността му и данните, необходими за идентифициране на одобрения проект.
6. Лицето по т. 3 оценява системата по качеството, за да определи дали тя отговаря на изискванията по т. 4. То приема, че системата по качеството отговаря на изискванията, ако тя прилага съответния хармонизиран стандарт, допълнен, когато е необходимо, за да се отчетат специфичните особености на асансьорите.
7. В екипа одитори трябва да участва поне един одитор с опит в оценяването на технологията за производство на асансьори. Процедурата за оценяване трябва да включва посещение в помещенията на лицето, което монтира асансьори, и посещение на местата, където се монтират асансьори.
8. Решението се обявява на лицето, което монтира асансьори, и трябва да съдържа заключенията от изследването и мотивираното решение от оценяването.
9. Лицето, което монтира асансьори, трябва да изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството, и да осигури поддържането й по подходящ и ефикасен начин. То трябва да информира лицето по т. 3, което е оценило системата по качеството, за всички предстоящи изменения на системата. Лицето по т. 3 оценява предлаганите изменения и решава дали изменената система по качеството отговаря на изискванията по т. 4, или се налага ново оценяване. То съобщава на лицето, което монтира асансьори, своето мотивирано решение от оценяването, придружено със заключенията от изследването.
10. Надзорът по т. 2 има за цел да осигури точното изпълнение на задълженията на лицето, което монтира асансьори, произтичащи от одобрената система по качеството.
11. За целите на надзора лицето, което монтира асансьори, разрешава на лицето по т. 3, оценило системата по качеството, достъп до всички помещения, предназначени за проектиране, производство, сглобяване, монтиране, контрол, изпитване и складиране, предоставя му цялата необходима информация и по-специално:
а) документацията на системата по качеството;
б) записите по качеството, посочени в проектната част на системата по качеството, като резултати от анализи, изчисления, изпитвания и др.;
в) записите по качеството, посочени в частта на системата по качеството относно приемането на доставки и монтирането на асансьори, като протоколи от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, документи за квалификацията на съответния персонал и др.
12. Лицето по т. 3, оценило системата по качеството, извършва периодични одити, за да се увери, че лицето, което монтира асансьори, поддържа и прилага системата по качеството, и му предава доклад от одита.
13. Лицето по т. 3, оценило системата по качеството, може да извършва внезапни проверки на производствените помещения или местата, където се сглобяват асансьорите, по време на които може да извършва или да изисква извършването на изпитвания, за да провери правилното функциониране на системата по качеството. То предава на лицето, което монтира асансьори, протокол от проверката, а ако са проведени изпитвания - и протокол от изпитванията.
14. Лицето, което монтира асансьори, е длъжно да съхранява в продължение на 10 години след пускането на асансьора на пазара и да предоставя при поискване на органите за надзор на пазара:
а) документацията по т. 3, буква "б";
б) документацията за извършените изменения по т. 9;
в) решенията и протоколите по т. 9, 12 и 13.
15. Лицето по т. 3 е длъжно да информира другите лица по т. 3, извършващи оценяване на съответствието, за издадените и оттеглените одобрения на системи за осигуряване на качеството.
16. Досиетата и кореспонденцията относно процедурата за пълно осигуряване на качеството се съставят на български език.
17. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Когато лицето, което монтира асансьори, не е установено на територията на Република България, задължението по т. 14 е на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието.

 

 

Приложение № 11 към чл. 40, ал. 1, т. 1, буква "в", т. 2, буква "в" и т. 3, буква "в" и чл. 45, ал. 2, т. 2, буква "ж"
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 87 от 2002 г., в сила от 3.08.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2008 г., в сила от 29.12.2009 г.)

 

Процедура за оценяване на съответствието "Осигуряване качеството на производството" (модул D)
(Загл. доп. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2008 г., в сила от 29.12.2009 г.)

 

1. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) "Осигуряване качеството на производството" е процедура, при която лицето, което монтира асансьори и което изпълнява задълженията си по т. 2, осигурява и декларира, че асансьорите съответстват на приложимите съществени изисквания. Лицето, което монтира асансьори, нанася маркировка за съответствие на всеки асансьор и съставя ЕО декларация за съответствие. До маркировката за съответствие се нанася идентификационният номер на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, което ще осъществява надзора по т. 9 - 12.
2. Лицето, което монтира асансьори, прилага одобрена система по качеството при производството, монтирането, крайния контрол на асансьорите и изпитванията по т. 4 и подлежи на надзор съгласно т. 9 - 12.
3. Лицето, което монтира асансьори, подава заявление за оценяване на неговата система по качеството до избрано от него лице, получило разрешение за оценяване на съответствието. Заявлението съдържа:
а) цялата необходима информация за асансьорите;
б) документацията на системата по качеството;
в) (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) техническата документация на одобрения тип и копие от сертификата за ЕО изследване на типа.
4. Системата по качеството трябва да осигурява съответствие на асансьорите със съществените изисквания. Всички елементи, изисквания и предписания, приети от лицето, което монтира асансьори, трябва да са документирани в систематичен и хронологичен ред във формата на писмени мерки, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството трябва да позволява еднозначно тълкуване на програмите по качеството, плановете, наръчниците и записите по качеството и да съдържа пълно описание на:
а) целите по качеството и организационната структура, отговорностите и компетенциите на ръководството по отношение на качеството на асансьорите;
б) средствата и методите за производство, контрол и осигуряване на качеството, процесите и съответните систематични мерки, които ще се прилагат;
в) изследванията и изпитванията, които ще се извършат преди, по време и след монтирането, като задължително трябва да се извършат посочените в т. 4 на процедурата, описана в приложение № 4;
г) записите по качеството, като протоколи от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, документи за квалификация на съответния персонал и др.;
д) средствата за непрекъснато наблюдение за постигане на изискващото се качество на асансьора и за ефикасното функциониране на системата по качеството.
5. Лицето по т. 3 оценява системата по качеството, за да определи дали тя отговаря на изискванията по т. 4. То приема, че системата по качеството отговаря на изискванията, ако тя прилага съответния хармонизиран стандарт, допълнен, когато е необходимо, за да се отчетат специфичните особености на асансьорите.
6. В екипа одитори трябва да участва поне един одитор с опит в оценяването на технологията за производство на асансьори. Процедурата за оценяване трябва да включва проверка на помещенията на лицето, което монтира асансьори.
7. Решението се обявява на лицето, което монтира асансьори, и трябва да съдържа заключенията от изследването и мотивираното решение от оценяването.
8. Лицето, което монтира асансьори, трябва да изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството, и да осигури поддържането й по подходящ и ефикасен начин. То трябва да информира лицето по т. 3, което е оценило системата по качеството, за всички предстоящи изменения на системата. Лицето по т. 3 оценява предлаганите изменения и решава дали изменената система по качеството все още удовлетворява изискванията по т. 4, или се изисква ново оценяване. То съобщава своето решение на лицето, което монтира асансьори. Съобщението съдържа заключението от изследването и мотивираното решение от оценяването.
9. Надзорът по т. 2 има за цел да осигури точното изпълнение на задълженията на лицето, което монтира асансьори, произтичащи от одобрената система по качеството.
10. За целите на надзора лицето, което монтира асансьори, разрешава на лицето по т. 3, оценило системата по качеството, достъп до всички помещения, предназначени за производство, контрол, изпитване, сглобяване, монтиране и складиране, предоставя му цялата необходима информация и по-специално:
а) документацията на системата по качеството;
б) записите по качеството, като протоколи от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, документи за квалификацията на съответния персонал и др.
11. Лицето по т. 3, оценило системата по качеството, извършва периодични одити, за да се увери, че лицето, което монтира асансьори, поддържа и прилага системата по качеството, и му предава доклад от одита.
12. Лицето по т. 3, оценило системата по качеството, може да извършва внезапни проверки на лицето, което монтира асансьори, по време на които може да извършва или да изисква извършването на изпитвания, за да провери правилното функциониране на системата по качеството, когато е необходимо. То предава на лицето, което монтира асансьори, протокол от проверката, а ако са извършени изпитвания - и протокол от изпитванията.
13. Лицето, което монтира асансьори, е длъжно да съхранява в продължение на 10 години след производството на последния асансьор и да предоставя при поискване на органите за надзор на пазара:
а) документацията по т. 3, буква "б";
б) документацията за измененията по т. 8;
в) решенията и протоколите по т. 8, 11 и 12.
14. Лицето по т. 3 е длъжно да информира другите лица по т. 3, извършващи оценяване на съответствието, за издадените и оттеглените одобрения на системи за осигуряване на качеството.
15. Досиетата и кореспонденцията относно тази процедура се съставят на български език.

 

 

Приложение № 12 към чл. 39, ал. 2, чл. 40, ал. 4 и чл. 42
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 87 от 2002 г., в сила от 3.08.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

 

Изисквания към съдържанието на ЕО декларацията за съответствие
(Загл. изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

 

А. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Съдържание на ЕО декларацията за съответствие на предпазни устройства
1. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) ЕО декларацията за съответствие трябва да съдържа следната информация:
а) (доп. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) името и адреса на управление на производителя на предпазни устройства и когато е необходимо, името и адреса на управление на неговия упълномощен представител;
б) описание на предпазното устройство, данни за типа или серията и сериен номер, когато има такъв;
в) функциите по безопасност на предпазното устройство, ако не са очевидни от описанието;
г) годината на производство на предпазното устройство;
д) всички изисквания, на които предпазното устройство съответства;
е) приложените български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, когато такива се прилагат;
ж) (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) името, адреса и идентификационния номер на лице, получило разрешение за оценяване на съответствието, което е извършило ЕО изследването на типа, когато такова е извършено;
з) (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) номера на сертификата за ЕО изследване на типа, когато такъв е издаден;
и) името, адреса и идентификационния номер на лицето, което извършва проверките на производството, когато е приложена система по качеството;
к) името, адреса и идентификационния номер на лицето, което е оценило системата по качеството, внедрена от производителя, когато такава се прилага;
л) идентификацията на лицето, упълномощено да подпише декларация от името на производителя на предпазни устройства, или на неговия упълномощен представител.
2. Декларацията трябва да е съставена и напечатана на български език.

 

Б. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Съдържание на ЕО декларацията за съответствие на асансьори
1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) ЕО декларацията за съответствие на асансьори трябва да съдържа следната информация:
а) (доп. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) името и адреса на управление на лицето, което е монтирало асансьора;
б) описание на асансьора, данни за типа или серията, серийния номер и адреса, където асансьорът е монтиран;
в) годината на монтиране на асансьора;
г) всички изисквания, на които съответства асансьорът;
д) приложените български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, когато такива се прилагат;
е) (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) името, адреса и идентификационния номер на лицето, което е извършило ЕО изследването на типа, когато такова е извършено;
ж) (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) номера на сертификата за ЕО изследването на типа, когато такъв е издаден;
з) името, адреса и идентификационния номер на лицето, което е извършило проверката на единичен продукт, когато е приложена такава процедура;
и) името, адреса и идентификационния номер на лицето, което е провело крайния контрол на асансьора, когато е приложена процедура, включваща краен контрол;
к) името, адреса и идентификационния номер на лицето, което е оценило системата по качеството, внедрена от лицето, което монтира асансьори, когато такава се прилага;
л) идентификацията на лицето, упълномощено да подпише декларацията от името на лицето, което е монтирало асансьора.
2. Декларацията трябва да е съставена и напечатана на български език.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ