Наредба за инструктажа и обучението на работниците и служителите по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана

Отменени нормативни актове
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)

ИЗДАДЕНА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СЪЮЗИ

Обн. ДВ. бр.59 от 28 Юли 1970г., отм. ДВ. бр.44 от 21 Май 1996г.

Отменена с § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 3 от 14 май 1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана - ДВ, бр. 44 от 21 май 1996 г., в сила от 1 юли 1996 г.

🔗 ВИЖ Пълно ръководство за организация, провеждане и документиране на инструктажите

 

1. Всеки работник или служител, който постъпва на работа в предприятие от материалното производство, независимо от неговата подготовка, образование, квалификация и трудов стаж по същата или по друга професия, се допуска на работа само след като бъде подробно инструктиран по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана. За целта службата "Личен състав" изпраща постъпващия на работа в службата (при отговорника) по безопасността на труда заедно със заповедта за назначаването му, за да бъде инструктиран по тези въпроси.

2. След допускането му до работа работникът или служителят се подлага на други форми на инструктаж и обучение по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана съгласно следващите разпореждания на тази наредба.

3. Установяват се следните видове инструктаж и обучение по правилата на безопасността и хигиената на труда и противопожарна охрана:
а) встъпителен инструктаж;
б) първоначално обучение;
в) периодичен инструктаж;
г) ежедневен инструктаж и
д) курсове и семинари.

I. ВСТЪПИТЕЛЕН ИНСТРУКТАЖ

4. Встъпителният инструктаж по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана е съставна част от подготовката на производствениците и инженерно-техническите работници в рамките на производствено-техническото обучение. Той се извършва с цел да се дадат на постъпващия работник, служител и на учащия се общи знания за характера на производството по правилата на безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана, които биха му осигурили безопасна работа още в самото начало на изпълнение производствените (служебните) задачи, както и указания за поведението, което трябва да спазва на територията на предприятието и в цеховете, за да се предпази от нараняване и отравяне.
Такъв инструктаж задължително се извършва и с работници от други предприятия, които са изпратени временно на работа в предприятието (монтажници, ремонтни работници и др.).
При организирани групови посещения на предприятието (екскурзианти делегации, комисии и др.) придружаващото посетителите служебно лице от предприятието е длъжно предварително да запознае всички членове на групата с реда, който трябва да спазват при посещението на цеховете и при движението им в района на предприятието, за да не се допусне нещастен случай.

5. Встъпителният инструктаж се извършва в деня на приемането на работа работника, служителя или учащия се и продължава толкова време, колкото е необходимо постъпващият на работа да усвои добре правилата по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана, но не по-малко от два часа.
Продължителността на встъпителния инструктаж за начинаещите подземни работници е 5 дни, за преминалите на работа в други мини, подземни работници - 3 дни, за работниците в откритите рудници и от металургичните и химическите предприятия - 2 дни, за надземните работници в минните разработки, както и за работниците от строителството и строителните материали - 1 ден.
Без встъпителен инструктаж постъпващият работник или учащ се не се допуска на обучение на работното място по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана, а също така и на самостоятелна работа.
За работниците от сезонните производства или видове работи за определен срок встъпителният инструктаж се извършва един-два дни преди откриването на работния сезон или преди започването на срочната работа.

6. Встъпителният инструктаж по безопасността на труда се извършва от завеждащия службата (отговорника) по безопасността на труда в предприятието, а ако няма такъв или поделенията са териториално отдалечени - от заместник-директора по производствено-техническите въпроси (главен инженер, технически ръководител) или от друго лице с техническо или друго специално образование и съответен производствен опит, определено с писмена заповед на ръководството на предприятието.
Встъпителният инструктаж по хигиената на труда се извършва от лекаря на предприятието, а където няма такъв - от лекар на здравното заведение, което обслужва предприятието.
Встъпителният инструктаж по противопожарната охрана се извършва от щатната обектна противопожарна охрана на предприятието, а където няма такава - от командира на доброволната противопожарна охрана, по възможност едновременно с инструктажа по безопасността на труда.
Встъпителният инструктаж се извършва под контрола на старши работническия инспектор по труда или член на комисията по охраната на труда в предприятието, а за ТПК - член на комисията по осигуряване и охрана на труда (КООТ).
Встъпителният инструктаж се извършва по програма, утвърдена от ръководството на предприятието, съгласувана с профкомитета, (а за ТПК - с КООТ), здравните органи и органите на щатната обектна противопожарна охрана в предприятието. Програмата се изменя и допълва в зависимост от измененията в производството или характера на работата.
Встъпителният инструктаж се извършва индивидуално или групово. При груповия инструктаж съставът на групата не трябва да бъде повече от 15 души.

7. При встъпителния инструктаж постъпващите работници, служители и учащи се се запознават със следните въпроси:
а) с основните правила по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана;
б) с конкретните правила и изисквания по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана за машините, съоръженията и работните места, на които ще работят;
в) с реда, който трябва да спазват на работните места и в района на предприятието;
г) със съществуващите опасности в района на предприятието, като опасни машини, съоръжения, места, шахти, асансьори, транспортни ленти, колела;
д) с пожарната и взривната опасност на работните места и в района на предприятието, противопожарните мерки, които трябва да се спазват, както и с уредите, съоръженията и инсталациите за известяване и гасене на пожари и начини за използуването им при пожари и експлозии;
е) с транспорта на хората, на материалите и на готовата продукция, с отровните и опасните химически вещества, киселини, основи и др., както и с начина на предпазването от тях, ако се работи с такива;
ж) с общите правила за даване първа помощ при злополука - спиране на машината, отстраняване на пострадалия от опасното място, уведомяване на ръководителя, практическо занимание за правене на изкуствено дишане, превръзки и др.;
з) с вредностите в предприятието и на работните места - прах, газове, йонизиращи лъчения, лъчиста топлина, резки температурни разлики, шум, вибрации и др. и въздействието им върху здравето на работниците;
и) с електрическите уредби и съоръжения на територията на предприятието и безопасното им използуване;
к) с правилата на личната и обществената хигиена, хигиенния режим на труда, отдиха и храненето, необходимостта от висока санитарно-производствена култура, включваща и използуването на производствената гимнастика;
л) с личните предпазни средства и специалното работно облекло, които ще ползуват, значението и начина за тяхното правилно ползуване и съхраняване;
м) с въведените в предприятието прогресивни почини по безопасността и хигиената на труда, като се подчертава и необходимостта да се включат активно в тях:
н) със значението на рационалното осветление за зрението на работниците и влиянието на осветлението върху производителността на труда;
о) на инструктираните се обръща внимание за необходимостта да спазват най-строго производствената и технологичната дисциплина, да са внимателни и да проявяват непримиримост към работниците и учащите се, които не спазват изискванията за безопасна работа;
п) с някои основни положения на трудовото законодателство;
р) с реда за регистриране на трудовите злополуки.

7а. Лицето, което е извършило встъпителния инструктаж (индивидуален или групов), развежда инструктираните из района на предприятието (поделението, където е работното място) и ги запознава с всички опасни места, както и с установените сигнализации (светлинни, звукови и знакови), с местата на противопожарните уреди и съоръжения, противопожарните кранове, хидранти и водоеми, средствата за известяване в случай на пожар или експлозия (бутони на пожароизвестителни инсталации, телефонни постове, звукови, светлинни и други сигнали).
Продължителността на обхождането района на предприятието (поделението) се определя от завеждащия службата (отговорника) по безопасността на труда в зависимост от големината на предприятието (поделението) и особеностите на производствата.

8. За правилното организиране на встъпителния инструктаж на работниците, служителите и учащите се по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана се препоръчва на ръководството на предприятието да обзаведе кабинет по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана със съответни нагледни материали как трябва да се работи - макети, чертежи, диаграми, лични предпазни средства и специални облекла съобразно програмата за инструктажа, които постоянно се обновяват и усъвършенствуват в зависимост от внедрените в производството нови методи и средства за оздравяване условията на труда. При този инструктаж по възможност се прожектират и подходящи филми по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана.

9. Преминалите встъпителен инструктаж работници, служители и учащи се се снабдяват от завеждащия службата (отговорника) по безопасността на труда със служебна бележка (приложение 3), че са преминали този инструктаж и могат да бъдат допуснати на обучение по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана на определеното им със заповедта за назначение работно място. Този документ работникът представя на началника на цеха, който от своя страна го изпраща на служба Личен състав за съхраняване в личното досие на работника. Без такава бележка постъпващият работник, служител или учащ се не се допуска до обучение по правилата на безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана и на самостоятелна работа и не може да получи пропуск за влизане в предприятието.

10. През време на встъпителния инструктаж работниците и членовете на ТПК получават трудовото си възнаграждение по определената им тарифна ставка или надница, а членовете на ТКЗС - на базата на определеното им месечно или дневно трудово възнаграждение съгласно примерната наредба за вътрешно стопанската сметка, организация и заплащане труда в ТКЗС.

II. ПЪРВОНАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТТА И ХИГИЕНАТА НА ТРУДА И ПРОТИВОПОЖАРНАТА ОХРАНА

11. След встъпителния инструктаж работникът или служителят преминава първоначално обучение по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана по специална програма, утвърдена от ръководството на предприятието и съгласувана с профкомитета, а за ТПК - с КООТ. Това обучение е продължение на встъпителния инструктаж и представлява практическо запознаване на постъпващия с конкретните изисквания за безопасна работа, извършва се в процеса на работата на самото работно място, преди да му се възложи да изпълнява самостоятелно работата.
Първоначалното обучение по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана продължава от 5 до 25 дни в зависимост от сложността на производствените процеси, машините, съоръженията и от особеностите на условията, при които се работи. Ако в държавни или ведомствени правилници е предвиден по-дълъг срок на обучение, прилагат се тези правилници.

12. Първоначалното обучение по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана се извършва от непосредствения ръководител - сменния майстор в промишленото предприятие, от натоварено с писмена заповед лице от надзора - в минните предприятия, от обектовия ръководител - в строителството, ТПК и ТКЗС, или от други длъжностни лица в останалите клонове на народното стопанство, определени с писмена заповед на ръководството на предприятието, под контрола на работническия инспектор по охраната на труда при профгрупата (за ТПК - член на КООТ).
По правило обучението е индивидуално. Групово обучение по правилата на безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана се допуска при условие, че обучаваните работници, служители и учащи се ще работят на общо работно място в една бригада или ще извършват еднаква работа. В този случай съставът на групите не може да надвишава 10 души.

13. При първоначалното обучение работникът или служителят се запознава основно с безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана, с машините, съоръженията и производствените процеси, с правилното им и безопасно обслужване, с правилното използуване и съхраняване на личните предпазни средства и специалното работно облекло, както и с правилата за даване на първа помощ в случай на злополука.
Ръководителят, който извършва обучението, е длъжен да обърне внимание върху следните въпроси:
а) производствените задължения;
б) работното място и проходите към него, основното и спомагателното обзавеждане, производствените процеси, както и на реда, който трябва да се спазва в цеха;
в) основните правила за безопасна работа и начините за обслужване на машините, механизмите и електросъоръженията, с които се работи и с техните предпазни устройства;
г) инструментите и приспособленията, които се използуват при работа, правилата за служене с тях, тяхното опазване и значението им по отношение предпазването от злополуки;
д) предназначението на находящите се на работното място или в цеха санитарно-технически съоръжения и начина за тяхното ползуване;
е) средствата за индивидуална защита, специалното работно облекло, както и правилата за ползуването и опазването им;
ж) опасните места (моменти в работата, усложненията и повредите, които могат да се явят, техните причини и мерките за предотвратяването им;
з) установените в цеха сигнализации (светлинни, звукови и знакови) и как следва да се постъпва при подаването им;
и) местата в цеха на които е възможно да се задържат вредни изпарения, газове, прах и т.н. Извършващият обучението привежда няколко примера на типични трудови злополуки, станали на работното място и на машините, на които ще работи обучаваният, ако има такива или станали в сродни предприятия, като се стреми да не всява страх у работниците и учащите се.

14. През време на обучението постъпилият се прикрепва към опитен работник, който е усвоил добре безопасните начини на работа, за придобиване на практически навици по тези безопасни и издържани от санитарно гледище начини на работа, като работи под неговото ръководство и отговорност, под контрола на началника на цеха (отдела), а за инженерно-техническите лица - под контрола на заместник-директора по производствено-техническите въпроси (главен инженер, технически ръководител). Прикрепването става с писмена заповед на началника на цеха (отдела), препис от която се връчва срещу подпис на обучавания, на работника, към който е прикрепен обучаваният, и на ръководителя, който извършва обучението.

15. В случай, че се измени технологичният процес или се въведат нови машини (съоръжения), или се променят условията на работа, ръководството на предприятието е длъжно да организира отново обучение по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана с работниците и служителите, преди да им се възложи самостоятелна работа на новите машини или при новите условия.

16. През време на обучението обучаваният няма право да извършва самостоятелно производствени операции без разрешение на лицето, под ръководството на което се извършва обучението.
Отговорността за неспазване на правилата по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана през време на обучението носят както обучаваният работник или служител, така и лицето, което го ръководи.

17. Обучението се счита за завършено, когато ръководителят се убеди, че обучаваният е усвоил добре и изпълнява всички производствени операции и правила по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана, като проявява необходимата дисциплина и съзнателност в работата, едва след което обучаваният може да бъде допуснат на самостоятелна работа. За целта началникът на цеха (отдела) издава специално разрешение (приложение 4), до прекия ръководител, който го съхранява.

18. Работниците и служителите, които ще работят на сложни и опасни машини, съоръжения, механизми, уреди, работни места и производствени процеси, определени със заповед на ръководството на предприятието, съгласувана с профкомитета, се допускат на самостоятелна работа само след полагане на изпит, аналогично на тези по реда на т. 19 от тази наредба, който се провежда след завършването на обучението за проверка на знанията им по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана. Изпитът се провежда по програмата на обучението.
Показалите слаб успех при изпита работници и служители се подлагат след един месец повторно на изпит. Неиздържалите и втория път изпита се превеждат с тяхно съгласие на друга подходяща за квалификацията и подготовката им работа, докато издържат изпита. Нов изпит при тези случаи се насрочва в 15-дневен срок от поискване на заинтересувания.
Работниците и служителите, които не са съгласни да преминат на посочената им друга работа, се освобождават от длъжност по чл. 29, буква "а" или по чл. 31, буква "в" от Кодекса на труда.
Въпросът за учащите се на производствена практика, които не са издържали успешно изпита, се решава от ръководството на предприятието съвместно с преподавателите, които ръководят учебната и производствената практика.

19. Инженерно-техническите лица, с изключение на директорите (председателите и зам.-председателите на ТПК), могат да бъдат назначавани на ръководна работа само след успешно издържан изпит по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана за производството или работата, на която ще бъдат назначени за ръководители. Изпитът се провежда по програма, утвърдена от вишестоящата организация, съгласувана със съответния централен комитет на профсъюза, и се полага пред комисия, определена с писмена заповед на ръководството на предприятието. В състава на комисията се включват заместник-директорът по производствено-техническите въпроси (главен инженер, технически ръководител) и специалисти измежду главния механик, главния енергетик, началник на участък, представител на службата по безопасността на труда, щатната обектна противопожарна охрана и лекаря на предприятието.
Изпитът за заместник-директорите по производствено-техническите въпроси (гл. инженери и технически ръководители) се провежда от вишестоящата организация.

20. При констатиране на груби нарушения по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана от страна на работниците, служителите и учащите се по предложение на службата по безопасността на труда, контролните органи по охраната на труда, здравните и противопожарните органи в предприятието се извършва извънредно обучение, респективно провеждане на изпити по реда на т. 19 и 20. Извънредно обучение задължително се извършва и с работници, които са отсъствували от работа, независимо по какви причини, повече от 45 дни непрекъснато, веднага след завръщането им на работа, преди да започнат да изпълняват пряката си работа, освен ако в държавни или ведомствени правилници не е предвиден по-къс срок.
Продължителността на извънредното обучение се определя от органа, под чието нареждане то се извършва.

21. През време на обучението по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана работниците получават трудовото си възнаграждение по реда на т. 3 и 5 от Наредбата за трудовото възнаграждение при престои, заместване, съвместителство и др. (Изв., бр. 58 от 1958 г.).

III. ПЕРИОДИЧЕН ИНСТРУКТАЖ

22. Периодичният инструктаж по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана е продължение на обучението по тези въпроси. Той се организира на самото работно място от зам.-директора по производствено-техническите въпроси или от началника на цеха (отдела) с всички работници и служители под контрола на работническия инспектор по охраната на труда при профгрупата поединично, по групи или по бригади с всички работници от бригадата (цеха), през първия месец на всяко тримесечие с цел да се проверят, възстановят и затвърдят получените при встъпителния инструктаж и през време на обучението знания по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана.
Групов периодичен инструктаж може да се извършва само с работници и служители, които изпълняват еднаква работа. В тези случаи съставът на групата не може да надвишава 10 души.
През време на периодичния инструктаж се обръща внимание за допуснатите през изтеклия период нарушения на правилата по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана, на новоиздадени правила или промени, ако има такива.
Такъв инструктаж се извършва и след всяка станала смъртна, тежка и аварийна трудова злополука, отравяне и по-голям пожар или по нареждане на вишестоящия орган, профкомитета, контролните органи по охраната на труда, здравните или противопожарните органи в предприятието.
Продължителността на периодичния инструктаж се определя с писмена заповед на директора на предприятието, съгласувано с профкомитета.
Ако има специални правилници или наредби, предвиждащи за даден отрасъл друг ред за периодична проверка на знанията по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана, спазват се правилниците и наредбите за съответния отрасъл.

IV. ЕЖЕДНЕВЕН ИНСТРУКТАЖ

23. При производствени дейности, свързани с големи опасности, като работа в подземни мини, кариери и др., непосредственият ръководител е длъжен да инструктира работниците ежедневно преди започване на работа по безопасността и хигиената на труда. По въпросите на противопожарната охрана инструктажът се извършва от органа на обектната противопожарна охрана (командира на доброволната противопожарна охрана).
Независимо от инструктажа изпълнението на такъв вид работа се извършва под непосредственото ръководство и контрол на специално натоварено лице.

V. КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ

24. Задължават се ръководителите на предприятията всяка година да организират курсове или семинари без откъсване или с откъсване от производството за повишаване знанията на инженерно-техническите лица, работниците и служителите по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана.
За инженерно-техническите лица семинари се организират по предварително дадена тематика, утвърдена от ръководството на предприятието, съгласувана със съответния окръжен съвет на профсъюзите (за ТПК - със съответния клон на Съвета за взаимно осигуряване членовете на ТПК) и с противопожарната охрана при окръжното управление на МВР.
За работниците курсовете се организират по цехове, клонове, участъци, обекти и бригади по програма, изработена от завеждащ службата (отговорника) по безопасността на труда и утвърдена от ръководството на предприятието съгласувано с профкомитета (за ТПК - с КООТ) и с началника на районната противопожарна охрана.
За ръководните лица на предприятието (директор, заместник-директор по производствено-техническите въпроси или главен инженер, технически ръководител, гл. енергетик, гл. механик) семинарите се организират по тематика, утвърдена от вишестоящия орган (ДСО, министерство, комитет, окръжен народен съвет и др.) и съгласувана с централния комитет на съответния профсъюз, а за ТПК - със Съвета за взаимно осигуряване членовете на ТПК отдел "Охрана на труда".

25. Ръководителите на министерствата, централните ведомства, комитетите, държавните стопански обединения и окръжните народни съвети са длъжни всяка година да организират курсове с изпити за повишаване квалификацията по правилата на безопасността на труда със завеждащите службите (отговорниците) по безопасността на труда в системата на техните ведомства по програма, утвърдена от вишестоящата организация, а за министерствата, централните ведомства и окръжните народни съвети - от ръководителите на тези ведомства и съгласувана с ЦК на съответния профсъюз и Инспекцията за надзор по безопасността на труда при Министерството на труда и социалните грижи.
За завеждащите службите по безопасността на труда при ТПК програмата се съставя и утвърждава от окръжния съюз и се съгласува със съответния клон на Съвета за взаимно осигуряване членовете на ТПК.

26. След приключване на курсовете и семинарите се провежда изпит от комисия в състав:
за производствения персонал: началник цеха (клона, отдела, филиала) - председател, и членове - завеждащ службата (отговорника) по безопасността на труда, лекар и представител на противопожарната охрана (командира на доброволната противопожарна охрана) в предприятието и др.;
за инженерно-техническите кадри: зам.-директора по производствено-техническите въпроси (гл. инженер, техн. ръководител) - председател, и членове - главния механик, гл. енергетик, зав. службата (отговорника) по безопасността на труда, лекаря на предприятието, представител на противопожарната охрана в предприятието и други специалисти, освен ако с държавни или ведомствени правилници е определен друг състав на изпитната комисия.
Изпитът за директорите, заместник-директорите по производствено-техническите въпроси (гл. инженери, техн. ръководители), гл. механици и гл. енергетици се провежда от ДСО или министерството (ведомството, комитета, окръжния народен съвет), а за ТПК - от съответния окръжен клон на Съвета за взаимно осигуряване членовете на ТПК. В изпитната комисия за отговорни длъжностни лица се включва и представител на Управление "Противопожарна охрана" при Министерството на вътрешните работи.
Органите по охраната на труда в системата на профсъюзите могат да участвуват като членове в изпитните комисии по тяхна преценка.

27. Ако няма съответни разпоредби в държавни или ведомствени правилници по безопасността на труда, работниците, които при изпита са показали слаб успех, се подлагат повторно на изпит след 1 месец, като през това време изпълняват работа, отговаряща на подготовката им. Показалите слаб успех и при втория изпит с тяхно съгласие се превеждат на друга подходяща за квалификацията и на подготовката им по правилата на безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана работа.
Инженерно-техническите лица, които при първия изпит са показали слаб успех, с тяхно съгласие се превеждат на друга работа, подходяща за
квалификацията и подготовката им по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана. Втори, последен за годината изпит се насрочва в 15-дневен срок от поискването на заинтересувания работник или ИТР, но не по-рано от един месец от първия изпит - за работниците, и два месеца - за инженерно-техническите лица.
Работниците и инженерно-техническите лица, които не са съгласни да преминат на посочената им друга работа, се освобождават от длъжност по чл. 29, буква "а" или по чл. 31 буква "в" от Кодекса на труда.

VI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

28. Извършването на инструктажа и обучението на работниците и служителите по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана, както и резултатите от тях и от изпитите се вписват в специални книги (картони) от лицето, което е извършило инструктажа или обучението (встъпителният инструктаж - в книгата по приложение 1, а обучението и периодичният инструктаж - в книгата по приложение 2).
Книгата за встъпителния инструктаж и протоколите за изпитите по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана се съхраняват от службата (отговорника) по безопасността на труда или от натовареното лице, а книгата за обучението - от съответния началник на цех, отдел, служба, бригада или група.

29. Ръководителите на предприятията въз основа на действуващите държавни и ведомствени правилници и норми по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана се грижат за съставяне и одобряват съгласувано с профкомитета (за ТПК - с КООТ) писмени инструкции за правилна и безопасна работа с всеки вид машина, съоръжение, работни места и производствени процеси, които се окачват на видно място или се дават на работниците за усвояване и изпълнение.
За професии и видове работи, за които няма одобрени такива правилници и норми, инструкциите се съставят въз основа на общите правила и норми по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана на добития опит и с оглед на конкретните условия за работа.
В случай, че се изменят технологичните процеси или условията за работа, инструкциите своевременно съответно се допълват.

30. За участие през работно време при организирането и извършването на инструктажа, обучението и изпитите на работниците по правилата на безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана работническите инспектори и членовете на комисията по охраната на труда получават трудовото си възнаграждение по реда, определен с т. 34 от Наредбата за трудовото възнаграждение при престои, заместване, съвместителство и пр. (Изв., бр. 58 от 1958 г.).

31. Отговорността за спазването и контрола по изпълнението на тази наредба носят директорът, заместник-директорът по производствено-техническите въпроси (гл. инженер, техн. ръководител), зав. безопасността на труда, гл. механици, гл. енергетици, началниците на съответните цехове (отдели и служби), майсторите на смени, бригадирите, груповите технически ръководители и помощник-техническите ръководители на самостоятелни обекти, а също така и преподавателите, които ръководят учебната и производствената практика.
За лошо проведен или неразбран инструктаж по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана постъпващият на работа работник и служител е длъжен да уведомява началника на цеха или службата (отговорника по безопасността на труда, респективно лекаря и командира на щатната обектна противопожарна охрана в предприятието, командира на доброволната противопожарна охрана), които вземат мерки за изясняване разпоредбите на инструктажа.

32. Инструктажът и обучението по правилата на безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана на работниците, които не владеят български език, се извършва на разбираем за тях език.

33. Контролът за приложението на тази наредба се упражнява от органите по охраната на труда в системата на профсъюзите и други органи, които имат право на контрол по въпросите на безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана.
Нарушителите на наредбата се наказват по реда на чл. 171 и следващите от Кодекса на труда.

34. Наредбата се издава на основание чл. 108 във връзка с чл. 180, ал. 1 от Кодекса на труда и е задължителна за ръководителите на всички министерства, ведомства, комитети, държавни стопански обединения, управления, предприятия, учреждения, учебни, здравни и други заведения и организации с производствена дейност и стопанства, както и за ТПК и ТКЗС. Тя е одобрена от Секретариата на Централния съвет на професионалните съюзи с Решение № 184 от 16.III.1970 г. и от Министерството на народното здраве на основание Разпореждане I 1954 от 5.ХII.1959 г. на Министерския съвет и влиза в сила от деня на обнародването й в Държавен вестник.
Тази наредба отменя Наредбата за инструктажа на работниците по безопасността и хигиената на труда (обн., Изв., бр. 33 от 1960 г.).

Приложение 1
(Води се от отдел "Техническа безопасност")

Книга за встъпителния инструктаж по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана на работниците, служителите и учащите се, назначени на работа в .................. (предприятие)

№ по редИме, презиме и фамилия на инструктиранияЦех, отдел, клон, участъкДлъжност (проф.) вид работаДата на провеждане на инструктажа

от ... до .............197...г.

Издад. справка № от 197..г.Подпис на инструктиранияПодпис на зав. ТБ (лицето, извършило инструкт.)
12345678

Приложение 2

Книга за обучението по правилата на безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана на работниците, служителите и учащите се при ..................................... (предприятие)

№ по редИме, презиме и фамилия на обучаванияЦех, отдел, клон, участъкДлъжност (професия), вид работаПреминал обучението от ... до ......197... г.Ръководител на обучението (име, презиме и длъжност)Подпис на обучаванияПодпис на нач. цех )отдел, клон, участък)Подпос на разреш. самост. работа
123456789

Приложение 3
Съхранява се в личния състав

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА
№ ........... от .......... 19... г.

за допускане на обучение по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана
До Н-ка на ......................................................... (отдел, цех, клон, участък, обект) При ..................................... гр. ...................... (предприятие) Др. .......................................... е преминал встъпителен инструктаж по правилата на безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана от ................. до ................ 19... г. Същият може да бъде допуснат на обучение в цеха като ...................., (вид на работа) до завършването на което да не му се възлага самостоятелна работа. Др. .......................................... да бъде снабден с временен пропуск за свободно влизане в предприятието.

................................ 19... г.
(град)(дата)

Зав. служба Техническа безопасност: ..................................... (подпис)

Получил н-к цех: ...................... (подпис)
................. 19... г.
(дата)

Приложение 4
Съхранява се от прекия ръководител

До ......................... (прекия ръководител)
Т У К

Р А З Р Е Ш Е Н И Е
за допускане на самостоятелна работа

Разрешава се на др. ................................................ (име, презиме и фамилия) ........................................................................ . (професия-длъжност или място на работа) ............................................. (предприятие) който е преминал обучението по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана на работното място от ......... до ....... 19.. г. и е усвоил производствените операции и правилата за безопасна работа, да бъде допуснат на самостоятелна работа като .............................. (професия, длъжност)
гр. ............ 19... г. Н-к цех ............................... (име и презиме) Подпис: .......................

Приложение 5

Д Н Е В Н И К
за водене на заниманията в курсовете и семинарите по
безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана

№ по редДатаТема, разгледана на курса (семинара)ЧасаЛектор / име и презимеПодпис на Н-к цехаПодпис на гл. инженер

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар