Наредба за изискванията към складовата база, транспортирането и съхранението на продукти за растителна защита

Приета с ПМС № 322 от 05.12.2006 г.

Обн. ДВ. бр.101 от 15 Декември 2006 г., изм. ДВ. бр.2 от 9 Януари 2009 г., изм. ДВ. бр.45 от 16 Юни 2009 г., изм. ДВ. бр.7 от 21 Януари 2011 г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017 г., отм. ДВ. бр.9 от 30 Януари 2024г.

Глава първа.
ОБЩА РАЗПОРЕДБА

Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията към:
1. складовата база за търговия и съхранение на продукти за растителна защита (ПРЗ) на лицата по чл. 23 от Закон за защита на растенията (ЗЗР) и на земеделските производители;
2. съхранението на ПРЗ;
3. транспортирането на ПРЗ.
(2) Наредбата има за цел:
1. да осигури опазване на здравето и безопасността на хората и околната среда при съхранение и транспортиране на ПРЗ;
2. да регламентира изискванията за съхранение на ПРЗ.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.