Наредба за определяне на условията и реда за осигуряване на левовата равностойност на полагащата се безплатна храна на служителите на МВР за извършване на дейности, свързани със специфичен характер на труда, и осигуряване на левовата равностойност на ободряващи напитки на служителите на МВР, полагащи труд през нощта от 22,00 до 06,00 ч.

Загл. изм. - ДВ, БР. 69 ОТ 2020 г., в сила от 04.08.2020 г.

В сила от 14.08.2015 г.

Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.62 от 14 Август 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 9 Март 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 1 Октомври 2019 г., изм. и доп. ДВ. бр. 69 от 4 Август 2020 г., отм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2023г.

Отменена с Решение № 7741 от 19.08.2022 г. на ВАС - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2020 г., в сила от 04.08.2020 г.) С тази наредба се определят условията и редът за осигуряване на левовата равностойност на полагащата се безплатна храна на служителите на Министерството на вътрешните работи (МВР) по чл. 142, ал. 1 и 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) за извършване на дейности, свързани със специфичен характер на труда, и осигуряване на левовата равностойност на ободряващи напитки на служителите по чл. 142, ал. 1 и 3 от ЗМВР, полагащи труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2020 г., в сила от 04.08.2020 г.) За извършване на дейности, свързани със специфичен характер на труда, се полага безплатна храна на служителите на МВР, които работят:
1. в среда на йонизиращи лъчения;
2. под въздействие на експозиция над установените норми на канцерогени, мутагени, органични разтворители и биологични агенти, химически агенти, шум, вибрации, тежки метали;
3. в състава на екипажите на кораби;
4. при изпитване на взривни материали и боеприпаси - само за пряко заетите;
5. в контакт с биологични агенти, създаващи опасност от възникване на инфекции; клинични лаборатории, научно-технически лаборатории и лаборатории по микробиология, както и с трупен материал;
6. в затворени помещения с висока температура извън допустимите норми съгласно БДС 14776/87 г. и излъчвана от специфични източници на топлина (кухненски блокове, перални и сушилни, парокотелни помещения и работещите във "Водолечение" към филиалите на Медицинския институт - МВР (МИ - МВР);
7. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2019 г., в сила от 01.10.2019 г.) при средноденонощни температури под +10 °С и над +30 °С по данни от Националния институт по метеорология и хидрология;
8. в специални (затворени) помещения с клас на чистота А, В и С;
9. в производството по електролизно поцинковане и галванотехника;
10. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.) водолазна дейност;
11. на служителите на МИ - МВР, които участват в операционни екипи.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2020 г., в сила от 04.08.2020 г.) Безплатна храна се полага на служителите на МВР само за дните, през които са извършвали дейностите по чл. 2 с продължителност не по-малка от половината от установеното работно време за деня по чл. 187, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) и чл. 136, ал. 3 от Кодекса на труда, с изключение на дейностите по чл. 2, т. 1, 10 и 11.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2020 г. (*)) Служителите на МВР, извършващи дейности, свързани със специфичен характер на труда, с право на безплатна храна, се определят поименно със заповед на ръководителите на структурите по чл. 33, т. 7 и по чл. 37 ЗМВР, както и на директорите на регионални дирекции "Гранична полиция", регионални дирекции "Пожарна безопасност и защита на населението" и ръководителите на съответните структури "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма".
(2) Заповедите се издават след предварителни консултации с комитетите/групите по условия на труд и след писмено съгласуване със звено "Ведомствена служба по трудова медицина" към дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" - МВР, след представени протоколи от измервания на фактори на работната среда и протоколи от заседания на комитетите/групите по условия на труд.

Чл. 5. Безплатната храна включва всички храни по смисъла на Закона за храните с изключение на пиво, вина и високоалкохолни напитки.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2020 г., в сила от 04.08.2020 г.) Безплатна храна за служителите на МВР, извършващи дейности, свързани със специфичен характер на труда, се осигурява чрез изплащане на левовата ѝ равностойност.

Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2020 г., в сила от 04.08.2020 г.)

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2020 г., в сила от 04.08.2020 г.) На служителите на МВР, извършващи дейности, свързани със специфичен характер на труда, се осигурява левовата равностойност на полагащата се безплатна храна само на едно от основанията по чл. 2.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2020 г., в сила от 04.08.2020 г.) В случай че служители на МВР получават безплатна храна на друго основание, те нямат право на левовата равностойност на полагащата се безплатна храна за дейности, свързани със специфичен характер на труда.

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2020 г., в сила от 04.08.2020 г.) На служителите на МВР, на които по време на полагане на нощен труд от 22,00 до 6,00 ч. се полагат ободряващи напитки - чай, кафе, какао, енергийни и съдържащи кофеин напитки, се осигурява тяхната левова равностойност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2020 г. (*)) Ръководителите на структурите по чл. 33, т. 7 и по чл. 37 ЗМВР, директорите на регионални дирекции "Гранична полиция", регионални дирекции "Пожарна безопасност и защита на населението" и ръководителите на съответните структури "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" определят поименно със заповед служителите на МВР, на които се полагат ободряващи напитки, по предложение на съответния пряк ръководител.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2020 г., в сила от 04.08.2020 г.)

Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2020 г., в сила от 04.08.2020 г.)

Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2020 г., в сила от 04.08.2020 г.) (1) За изплащане на левовата равностойност за предходния месец на безплатната храна и ободряващи напитки на служителите на МВР, на които се полага безплатна храна за извършване на дейности, свързани със специфичен характер на труда, и ободряващи напитки за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., се изготвя протокол (приложение).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2020 г., в сила от 01.10.2020 г.) Протоколът по ал. 1 се изготвя ежемесечно от служители на МВР, определени със заповед на ръководителите на структури по чл. 37 ЗМВР, директорите на регионални дирекции "Гранична полиция", регионални дирекции "Пожарна безопасност и защита на населението" и ръководителите на съответните структури "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма", и се утвърждава от тези ръководители или от оправомощени от тях служители на МВР с ръководни функции.
(3) Ежемесечно в срок до 10-о число на съответния месец утвърденият протокол по ал. 1 се изпраща на финансовите звена за начисляване и изплащане на служителите на МВР за предходния месец на левовата равностойност на полагащата се безплатна храна за извършване на дейности, свързани със специфичен характер на труда, и ободряващи напитки за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч.

Чл. 10б. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2020 г., в сила от 04.08.2020 г.) (1) Левовата равностойност на безплатната храна и ободряващите напитки по чл. 10а, ал. 1 се изплаща чрез автоматизираната информационна система "Труд и работна заплата".
(2) Сумите по ал. 1 се изплащат с възнаграждението на служителя на МВР в месеца на изготвяне на протокола по чл. 10а, ал. 1.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2020 г., в сила от 04.08.2020 г.) Разходите за осигуряване на левовата равностойност на полагащата се безплатна храна на служителите на МВР за извършване на дейности, свързани със специфичен характер на труда, и за осигуряване на левовата равностойност на ободряващи напитки на служителите на МВР по време на полагане на нощен труд от 22,00 до 6,00 ч. са за сметка на бюджета на МВР.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 181, ал. 5 във връзка с ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

§ 2. Тази наредба отменя Наредба № 8121з-792 от 2014 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна за държавните служители на Министерството на вътрешните работи, извършващи дейности, свързани със специфичен характер на труда, и на ободряващи напитки за служителите на МВР, полагащи труд през нощта от 22,00 до 06,00 ч. (ДВ, бр. 90 от 2014 г.).

§ 3. До приключването на процедурите за възлагане на обществените поръчки за доставка на безплатна храна по чл. 7 на служителите на МВР по чл. 2 от тази наредба се осигурява левовата равностойност на полагащата им се безплатна храна.

§ 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2020 г., в сила от 04.08.2020 г.) На лицата, работещи по трудово правоотношение, извършващи дейности, свързани със специфичен характер на труда съгласно чл. 2, и/или полагащи труд през нощта от 22,00 ч. до 6,00 ч., се осигурява безплатна храна и/или ободряващи напитки при условията и по реда на тази наредба, считано от влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 14 от 2015 г.).
(2) На лицата по ал. 1 се осигурява безплатна храна и/или ободряващи напитки при условията и по реда на тази наредба, считано от влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 14 от 2015 г.), ако за периода от влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи до влизане в сила на тази наредба не са получавали безплатна храна и/или ободряващи напитки на друго основание.
(3) Ръководителите на структурите по чл. 33, т. 7 и по чл. 37 ЗМВР, директорите на регионални дирекции "Гранична полиция", регионални дирекции "Пожарна безопасност и защита на населението" и дирекция "Жандармерия" определят поименно със заповед служителите по ал. 1.

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-904 ОТ 2015 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ СЪС СПЕЦИФИЧНИЯ ХАРАКТЕР НА ТРУДА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ, И НА ОБОДРЯВАЩИ НАПИТКИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ, ПОЛАГАЩИ ТРУД ПРЕЗ НОЩТА ОТ 22,00 ДО 06,00 Ч.
(ОБН. - ДВ, БР. 21 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 09.03.2018 Г.)

§ 3. (1) На служителите по чл. 142, ал. 1, т. 2 от ЗМВР, извършващи дейности, свързани със специфичния характер на труда съгласно чл. 2, и/или полагащи труд през нощта от 22,00 ч. до 06,00 ч., се осигурява безплатна храна и/или ободряващи напитки при условията и по реда на тази наредба считано от влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 97 от 2017 г.).
(2) Ръководителите на структури по чл. 37 от ЗМВР определят поименно със заповед служителите по ал. 1.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-904 ОТ 2015 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ СЪС СПЕЦИФИЧНИЯ ХАРАКТЕР НА ТРУДА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ, И НА ОБОДРЯВАЩИ НАПИТКИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ, ПОЛАГАЩИ ТРУД ПРЕЗ НОЩТА ОТ 22,00 ДО 6,00 Ч.

(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2019 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-904 ОТ 2015 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ СЪС СПЕЦИФИЧНИЯ ХАРАКТЕР НА ТРУДА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ, И НА ОБОДРЯВАЩИ НАПИТКИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ, ПОЛАГАЩИ ТРУД ПРЕЗ НОЩТА ОТ 22,00 ДО 06,00 Ч.

(ОБН. - ДВ, БР. 69 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 04.08.2020 Г.)

§ 15. Навсякъде в наредбата думата "специфичния" се заменя със "специфичен", а числото "06,00" се заменя с "6,00".

§ 16. На служителите по чл. 142, ал. 1 и 3 от ЗМВР, които извършват дейности, свързани със специфичен характер на труда, за което се полага безплатна храна, и на служителите по чл. 142, ал. 1 и 3 от ЗМВР, полагащи труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за което се полагат ободряващи напитки, се осигурява левовата им равностойност считано от 1 август 2020 г.

§ 17. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник" с изключение на § 14, който влиза в сила от 1 октомври 2020 г.

Приложение към чл. 10а, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 69 от 2020 г., в сила от 04.08.2020 г.)

Приложение към чл. 10а, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 69 от 2020 г., в сила от 04.08.2020 г.)

.............................................................................
(наименование на основната структура)
..............................................................................
(наименование на съответната структура)
Рег. № Екз. № ..............               УТВЪРЖДАВАМ:
............................ 20 .... г.             .................................
                                                           (име, длъжност,
                                                           подпис, печат)

ПРОТОКОЛ

за изплащане на левовата равностойност на безплатната храна и ободряващи напитки на служителите на МВР, на които се полага безплатна храна за извършване на дейности, свързани със специфичен характер на труда, и ободряващи напитки за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч.

за месец ..................... 20 ..... г.

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Левова равностойност на безплатната храна

Левова равностойност на ободряващи напитки

Общ размер: (к. 4 + к. 5)

123456

................/...............                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ИЗГОТВИЛ:

............... 20......... г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ...................................

гр. ...........................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ...................................

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (име, длъжност,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 подпис и печат)

Отп. в 2 екз.:

Екз. 1 - КД

Екз. 2 - ФО

[/s2If]

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ