Наредба № 8121з-196 от 19 февруари 2015 г. за реда за осъществяване на превантивен контрол от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи

Издадена от Министерството на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.17 от 6 Март 2015 г., отм. ДВ. бр.97 от 6 Декември 2016 г.

Отменена с Параграф единствен от Наредба за отменяне на Наредба № 8121з-196 от 2015 г. за реда за осъществяване на превантивен контрол от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи - ДВ, бр. 97 от 6 декември 2016 г., в сила от 10.12.2016 г.

Виж Наредба № 8121з-882 от 25.11. 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определя редът за осъществяване на превантивен контрол от органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН) на Министерството на вътрешните работи (МВР).

 

Чл. 2. Превантивният контрол е комплекс от мероприятия за контрол по спазване на изискванията за защита при бедствия, регламентирани в Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове и в случаите, предвидени в други закони.

 

Чл. 3. Дейността на органите, осъществяващи превантивен контрол, се планира чрез:

 1. планове за дейността на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН), Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (СДПБЗН), Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) и Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) към СДПБЗН в съответствие с установения ред в МВР;
 2. графици за извършване на проверки.

Чл. 4. При осъществяване на превантивен контрол органите за ПБЗН на МВР:

 1. извършват проверки за спазване на изискванията за защита при бедствия;
 2. извършват проверки за спазване на нормативната уредба при одобряването на устройствени планове и участват в държавни приемателни комисии и експертни съвети по устройство на територията;
 3. извършват проверки по изготвяне и съгласуване на аварийни планове;
 4. дават задължителни предписания;
 5. прилагат мерки за административна принуда при установяване на нарушения на изискванията за защита при бедствия;
 6. изискват от държавни органи, органи на местното самоуправление, организации, юридически лица и граждани документи и сведения, свързани с осигуряването на защитата на населението от бедствия;
 7. извършват проверки на колективни средства за защита за спазване на изискванията за правилната им експлоатация;
 8. извършват контрол по спазване на изискванията за защита при бедствия в други случаи, предвидени със закон.

Глава втора.
ОБХВАТ НА ПРЕВАНТИВНИЯ КОНТРОЛ

Раздел I.
Контрол по спазване на изискванията за устройственото планиране на територията и на инженерно-техническите правила за инвестиционно проектиране, изграждане и експлоатация на строежите

Чл. 5. Органите за ПБЗН участват в експертни съвети по устройство на територията и дават писмени становища при одобряването на проекти на общи и подробни устройствени планове по отношение на необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита на застрашените от бедствия територии, определени съобразно картите, изготвени по реда на Наредбата за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия, приета с ПМС № 264 от 2012 г. (ДВ, бр. 84 от 2012 г.), и общинските планове по чл. 9 от Закона за защита при бедствия.

 

Чл. 6. Органите за ПБЗН участват в съгласувателни процедури на инвестиционни проекти на строежи по чл. 12, ал. 1 и 2, чл. 35 и 36 ЗЗБ.

 

Чл. 7. Органите за ПБЗН участват в държавни приемателни комисии за въвеждане в експлоатация на строежите по реда на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (ДВ, бр. 72 от 2003 г.).

 

Чл. 8. Органите за ПБЗН съгласуват техническите задания за изграждане и реконструкция на колективни средства за защита.

Раздел II.
Контрол по спазване на изискванията на Закона за защита при бедствия и издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове

Чл. 9. Органите за ПБЗН контролират изпълнението на задълженията на юридическите лица и едноличните търговци по чл. 35 ЗЗБ, като извършват проверки за:

 1. наличие, актуалност и съответствие на аварийния план с изискванията за неговото съдържание съгласно чл. 35, ал. 1 или 2 ЗЗБ;
 2. ресурсното осигуряване на дейностите при авария съгласно аварийния план;
 3. предоставената информация на кмета на съответната община за източниците на рискове и вероятните последствия при аварии и начините за ликвидирането им, както и мероприятията, силите и средствата за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в обекта;
 4. наличие на разпределение на задълженията и отговорните структури и лица за изпълнението на предвидените мерки за ограничаване и ликвидиране на последиците от аварии в обекта;
 5. мерките за защита на персонала и пребиваващите на територията на обекта лица;
 6. наличие на средства и ресурси за защита на работещите и на пребиваващите на територията на обектите;
 7. обучение на персонала и провеждане на тренировки по аварийния план;
 8. наличие на локални системи за оповестяване;
 9. установения ред за информиране на органите на изпълнителната власт при въвеждане на аварийния план в действие (наличие на схема на оповестяване);
 10. начина за взаимодействие със съставните части на единната спасителна система.

 

Чл. 10. Органите за ПБЗН контролират изпълнението на задълженията на юридическите лица и едноличните търговци, които осъществяват дейност в производствени сгради и в сгради за обществено обслужване по чл. 36 ЗЗБ, като извършват проверки за:

 1. наличие, актуалност и съответствие на плана за защита при бедствия с изискванията за неговото съдържание съгласно чл. 36, ал. 1 ЗЗБ;
 2. наличието на средства и ресурси за защита на пребиваващите на територията на обектите;
 3. обучение на персонала и провеждане на тренировки за изпълнение на плана за защита при бедствия на пребиваващите;
 4. наличие на локалните системи за оповестяване;
 5. начина за взаимодействие със съставните части на единната спасителна система.

 

Чл. 11. Органите за ПБЗН при упражняване на превантивен контрол по ЗЗБ извършват проверки по реда на чл. 17, ал. 1, т. 3 за съответствието на плановете за защита при бедствия на органите на централната изпълнителна власт, областните управители и кметовете на общини с изискванията на чл. 9 ЗЗБ и актуалността на съдържанието им.

 

Чл. 12. Органите за ПБЗН контролират изпълнението на Наредбата за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита, приета с Постановление № 3 на Министерския съвет от 2009 г. (ДВ, бр. 5 от 2009 г.).

 

Чл. 13. Органите за ПБЗН контролират изпълнението на Наредбата за реда за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за защита, приета с Постановление № 60 на Министерския съвет от 2009 г. (ДВ, бр. 23 от 2009 г.).

Глава трета.
ОРГАНИЗАЦИЯ, РЪКОВОДСТВО И КОНТРОЛ НА ОРГАНИТЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ПРЕВАНТИВЕН КОНТРОЛ

Раздел I.
Pед за осъществяване на превантивния контрол

Чл. 14. За осъществяване на дейността по глава втора органите за ПБЗН самостоятелно или съвместно с други държавни контролни органи:

 1. извършват проверки на обекти по чл. 35 и 36 ЗЗБ;
 2. извършват проверки по чл. 12;
 3. извършват проверки по чл. 13;
 4. извършват проверки за контрол по изпълнението на дадените предписания при предходни проверки по т. 1, 2 и 3;
 5. извършват проверки по предложения по чл. 107, ал. 3 АПК, свързани с нарушения на изискванията на ЗЗБ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
 6. участват в проверки, извършвани от междуведомствени комисии, назначени със заповеди на министър-председателя, министри, областни управители и кметове на общини.

 

Чл. 15. Проверките по чл. 14 се извършват:

 1. най-малко веднъж годишно - за обектите по чл. 35 ЗЗБ;
 2. най-малко веднъж на три години - за обектите по чл. 36 ЗЗБ;
 3. най-малко веднъж годишно - за проверките по чл. 12;
 4. най-малко два пъти годишно - за проверките по чл. 13.

 

Чл. 16. (1) При констатиране на нарушения на ЗЗБ и издадените въз основа на него подзаконови актове органите, които осъществяват превантивен контрол:

 1. съставят констативни актове ( приложение № 1), в които дават задължителни предписания;
 2. съставят актове за установяване на административни нарушения;
 3. изискват от държавни органи, организации, юридически лица и граждани документи и сведения, свързани с осигуряването на защита на населението;
 4. прилагат принудителни административни мерки по изпълнение на чл. 90 ЗЗБ.

(2) Резултатите от извършените проверки се отразяват в констативен протокол ( приложение № 2), при условие че липсват обстоятелства за издаване на други административни актове.

(3) Направените задължителни предписания се завеждат в дневник за извършените проверки ( приложение № 3).

 

Чл. 17. (1) Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението":

 1. организира осъществяването на превантивен контрол на територията на цялата страна;
 2. ръководи, контролира и оценява дейността на СДПБЗН/РДПБЗН по осъществяването на превантивен контрол;
 3. извършва проверки, разпоредени от министъра на вътрешните работи, от главния секретар на МВР или от директора на ГДПБЗН;
 4. осъществява методическа помощ на СДПБЗН/РДПБЗН при осъществяване на превантивен контрол;
 5. взаимодейства с органите на държавната власт, юридически лица и еднолични търговци при осъществяването на превантивен контрол.

(2) Столичната и регионалните дирекции "Пожарна безопасност и защита на населението":

 1. организират и осъществяват превантивен контрол на територията на определения им район на действие;
 2. извършват проверки, разпоредени от директора на ГДПБЗН или от директора на СДПБЗН/РДПБЗН;
 3. изпълняват указанията на ГДПБЗН при осъществяване на превантивен контрол;
 4. осъществяват превантивен контрол и съвместно с представители на други държавни контролни органи;
 5. взаимодействат с органите на държавната власт, юридически лица и еднолични търговци при осъществяването на превантивен контрол.

(3) Районните служби "Пожарна безопасност и защита на населението" към СДПБЗН:

 1. организират и осъществяват превантивен контрол на територията на определения им район на действие;
 2. извършват проверки, разпоредени от директора на СДПБЗН и от началника на РСПБЗН;
 3. изпълняват указанията на ГДПБЗН при осъществяване на превантивен контрол;
 4. осъществяват превантивен контрол и съвместно с представители на други държавни контролни органи;
 5. взаимодействат с органите на държавната власт, юридически лица и еднолични търговци при осъществяването на превантивен контрол.

 

Чл. 18. Директорът на ГДПБЗН:

 1. организира, ръководи и контролира дейността на органите за ПБЗН, осъществяващи превантивен контрол на територията на страната;
 2. организира изпълнението на заповедите и разпорежданията на министъра на вътрешните работи и на главния секретар на МВР;
 3. информира и се отчита пред министъра на вътрешните работи и пред главния секретар на МВР за дейността по осъществяване на превантивен контрол от органите за ПБЗН;
 4. утвърждава график за извършване на проверки на СДПБЗН/РДПБЗН за дейността им по осъществяване на превантивен контрол;
 5. определя със заповед състава на комисии за извършване на проверки на СДПБЗН/РДПБЗН за дейността им по осъществяване на превантивен контрол.

 

Чл. 19. Директорът на СДПБЗН/РДПБЗН:

 1. организира, ръководи и контролира дейността на органите, осъществяващи превантивен контрол в определения район на действие;
 2. организира и отговаря за изпълнението на заповедите и указанията на директора на ГДПБЗН;
 3. информира и се отчита пред директора на ГДПБЗН за дейността по осъществяване на превантивен контрол;
 4. утвърждава списък на обектите, подлежащи на превантивен контрол в района на действие на СДПБЗН/РДПБЗН;
 5. със заповед разпределя обектите от списъка по т. 4 между служителите от СДПБЗН/РДПБЗН, осъществяващи превантивен контрол;
 6. утвърждава график за извършване на проверки на РСПБЗН към СДПБЗН за дейността им по осъществяване на превантивен контрол;
 7. определя със заповед състава на комисии за извършване на проверки на РСПБЗН към СДПБЗН за дейността им по осъществяване на превантивен контрол;
 8. утвърждава график за извършване на проверки на обекти в района на действие на СДПБЗН/РДПБЗН.

 

Чл. 20. Началникът на РСПБЗН към СДПБЗН:

 1. организира, ръководи и контролира дейността на органите, осъществяващи превантивен контрол в определения район на действие;
 2. организира и отговаря за изпълнението на заповедите и указанията на директора на СДПБЗН;
 3. информира и се отчита пред директора на СДПБЗН за дейността по осъществяване на превантивен контрол;
 4. утвърждава списък на обектите, подлежащи на превантивен контрол в района на действие на РСПБЗН;
 5. със заповед разпределя обектите от списъка по т. 4 между служителите от РСПБЗН, осъществяващи превантивен контрол;
 6. утвърждава график за извършване на проверки на обекти в района на действие на РСПБЗН;
 7. изготвя анализ за извършения превантивен контрол от РСПБЗН и го предоставя на СДПБЗН.

Раздел II.
Pед за отчитане на превантивния контрол

 

Чл. 21. (1) За обектите по чл. 19, т. 4 се създава досие, което се съхранява в съответната СДПБЗН/РДПБЗН и съдържа информация и документи, свързани със защита на населението, и копия на всички издадени документи, свързани с осъществявания превантивен контрол в обекта.

(2) За обектите по чл. 20, т. 4 се създава досие, което се съхранява в съответната РСПБЗН към СДПБЗН и съдържа информация и документи, свързани със защита на населението, и копия на всички издадени документи, свързани с осъществявания превантивен контрол в обекта.

 

Чл. 22. (1) Дейността на органите за ПБЗН, които осъществяват превантивен контрол, се отчита:

 1. ежедневно - чрез попълване на дневник ( приложение № 4);
 2. месечно - чрез изготвяне на информация ( приложение № 5);
 3. шестмесечно - чрез изготвяне на информация ( приложение № 6).

(2) Информацията по ал. 1, т. 2 и 3 се изпраща в ГДПБЗН до 5-о число на месеца, следващ отчетния период.

 

Чл. 23. Дейността на СДПБЗН/РДПБЗН и РСПБЗН към СДПБЗН се проверява и оценява по методика, утвърдена от главния секретар на МВР.

Глава четвърта.
МЕРКИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПРИНУДА

 

Чл. 24. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

Чл. 25. (1) Актовете за установяване на административни нарушения ( приложение № 7) се съставят от органите на ГДПБЗН, които осъществяват превантивен контрол.

(2) Въз основа на съставен акт за установяване на административно нарушение се издава наказателно постановление ( приложение № 8).

(3) Наказателните постановления се издават от директора и от заместник-директора на ГДПБЗН, от директорите на СДПБЗН/РДПБЗН и от началниците на РСПБЗН към СДПБЗН.

(4) Актовете за установяване на административни нарушения и издадените наказателни постановления се завеждат в дневник ( приложение № 9).

 

Чл. 26. (1) За предотвратяване и преустановяване на нарушенията, които създават опасност от възникване на бедствия и производствени аварии, и за отстраняване на вредните последици от тях се прилагат следните принудителни административни мерки:

 1. спиране на строителството, въвеждането в експлоатация и използването на обекти, които създават опасност за населението при бедствия;
 2. спиране на използването на инсталации, уреди и съоръжения, които създават опасност за населението при бедствия;
 3. спиране на други дейности, които създават опасност за населението при бедствия.

(2) Производството по налагане на принудителна административна мярка започва със съставяне на акт за установяване на нарушения, свързани с неизпълнение на задължения по Закона за защита при бедствия и за отстраняване на вредните последици от тях ( приложение № 10).

(3) Въз основа на съставения акт по ал. 2 директорът на ГДПБЗН в случаите по ал. 1, т. 1 или директорът на СДПБЗН/РДПБЗН в случаите по ал. 1, т. 2 и 3 издава заповед за налагане на принудителна административна мярка ( приложение № 11).

(4) Принудителната административна мярка се обявява чрез съставяне на протокол ( приложение № 12), а в приложимите случаи - и с поставяне на лепенка с печат ( приложение № 13).

 

Чл. 27. (1) Отмяната на принудителна административна мярка се извършва от органа, който я е наложил, чрез издаване на заповед ( приложение № 14).

(2) Заповедта за отмяна на принудителната административна мярка се изпълнява от териториалния орган за ПБЗН, осъществяващ превантивен контрол, с издаване на изпълнителен акт ( приложение № 15).

(3) Съставените актове по чл. 26, ал. 2 и заповедите по чл. 26, ал. 3 се завеждат в дневник ( приложение № 16).

Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 17, ал. 4 във връзка с ал. 2, т. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

§ 2. Тази наредба отменя Наредба № Iз-553 от 2013 г. за реда за организиране и осъществяване на превантивен контрол от органите на пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 29 от 2013 г.).

§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на органите за пожарна безопасност и защита на населението, които осъществяват превантивен контрол.

Приложение № 1 към чл. 16, ал. 1, т. 1

Приложение № 1 към чл. 16, ал. 1, т. 1

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ
"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" -
................................................
__________________________________________________________________________
КОНСТАТИВЕН АКТ
за резултатите от проверка, извършена
на основание чл. 135 ЗМВР
№ ......................./........20.... г.

Днес, ......................... 201... г., подписаният/ата ...............…………………………………,
на длъжност …………………………………………………………………………………..
в ………………………………………………………………………………………..……..,
(структурно звено за ПБЗН)

на основание чл. 135 ЗМВР и чл. 87 от Закона за защита при бедствия извърших проверка на обект:
…………………………………………………………………………………………………,

и съставих настоящия констативен акт на проверявания:…………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(трите имена, месторабота и длъжност)
При проверката констатирах следното: в гр./с. ......................, на адрес:…………………..
…………………………………………………………………………………………………
(описват се констатираните несъответствия с изискванията на ЗЗБ и подзаконовите нормативни актове)
В резултат на констатираното и съобразно правомощията ми по чл. 89 от Закона за защита при бедствия и чл. 135, т. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи за отстраняване на нарушенията давам следните задължителни предписания:
№ по ред задължително предписание срок за изпълнение
1. ……………………………………………………………………………………....…........
2. ………………………………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………………………………..
4. ………………………………………………………………………………………………..
5. ……………………………………………………………………..……………….............
Съставил констативния акт:
…….…………… (подпис)
Проверено лице:
…………………. (подпис)
.......................... 20..... г.

При неизпълнение на задължителните предписания се носи административнонаказателна отговорност по чл. 94, ал. 5 ЗЗБ.
Настоящият констативен акт може да се оспори по административен ред пред по-горестоящия административен орган ......................................, чрез административния орган, който го е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.
Настоящият констативен акт може да бъде оспорен и по съдебен ред чрез органа, който го е издал, пред Административен съд - гр. ………………………………….
............................, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.
Настоящият констативен акт се състави в два еднообразни екземпляра.

 

Приложение № 2 към чл. 16, ал. 2

PB-8121-296-pril2

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 3

Д Н Е В Н И К
за извършени проверки и съставените констативни актове по Закона за защита при бедствия

в ................................

Започнат на: ............... Завършен на: ................... Съдържа: ............ бр. листа

№ на съставения констативен актИме, презиме, фамилия на съставилия констативния актДлъжност на съставилия констативния актНарушение по ЗЗБДадени предписанияСрок за

изпълнение

Забележка
12345678

Забележка. По колона 6 се изписват дадените предписания.

Приложение № 4 към чл. 22, ал. 1, т. 1

ДНЕВНИК
за отчитане дейността на органите за ПБЗН, които осъществяват превантивен контрол

№ по редДатаВид на проверката по чл. 14Проверен обект (адрес)Връчен документ, № и датаПриложени форми на въздействиеЗабележка
1234567

Приложение № 5 към чл. 22, ал. 1, т. 2

Информация за извършената дейност по направление превантивен контрол
през месец ……. 20… г. от СД/РДПБЗН - .........

PB-8121-196-pril5

Забележки: 1. Информацията да бъде подавана в изпратения формат: font-Times New Roman, font size-8.
2. Когато по някоя от колоните няма извършена дейност, се поставя цифра "0".
3. В колона 21 се попълва броят на актовете за установяване на административни нарушения извън случаите, посочени в колони 19 и 20.

Приложение № 6 към чл. 22, ал. 1, т. 3

Информация за извършената дейност по направление превантивен контрол
през ...-..о шестмесечие на 20...г. от СДПБЗН/РДПБЗН - .............

PB-8121-196-pril6

Забележка . Когато по някоя от колоните няма извършена дейност, се поставя цифра "0".

Приложение № 7 към чл. 25, ал. 1

PB-8121-196-pril7aPB-8121-196-pril7b

Приложение № 8 към чл. 25, ал. 2

PB-8121-196-pril8aPB-8121-196-pril8bPB-8121-196-pril8cPB-8121-196-pril8d

Приложение № 9 към чл. 25, ал. 4

ДНЕВНИК
за завеждане на съставените актове за установяване на административни нарушения и издадените наказателни постановления
в ................................................................

Започнат на: ........................ Завършен на: ....................... Съдържа: .......... бр. листа

№ на акта за установено административно нарушениеИме, презиме, фамилия на актосъставителяДлъжност на актосъставителя№ на издадено наказателно постановление (НП)Дата на връчване на НПДата на подаване на жалбата срещу НПРезултат от обжалването на НПЗабележка
123456789

Приложение № 10 към чл. 26, ал. 2

PB-8121-196-pril10aPB-8121-196-pril10b

Приложение № 11 към чл. 26, ал. 3

PB-8121-196-pril11aPB-8121-196-pril11b

Приложение № 12 към чл. 26, ал. 4

М И Н И С Т Е Р С Т В О
Н А   В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е   Р А Б О Т И

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ

"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И
ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО " -

................................................

PB-8121-196-pril12

Приложение № 13 към чл. 26, ал. 4

PB-8121-196-pril13

Приложение № 14 към чл. 27, ал. 1

М И Н И С Т Е Р С Т В О
Н А   В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е   Р А Б О Т И

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ

"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И
ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО " -

................................................

PB-8121-196-pril14

Приложение № 15 към чл. 27, ал. 2

М И Н И С Т Е Р С Т В О
Н А   В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е   Р А Б О Т И

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ

"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И
ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО " -

................................................

PB-8121-196-pril15

Приложение № 16 към чл. 27, ал. 3

Д Н Е В Н И К
за завеждане на наложените принудителни административни мерки (ПАМ)

в ....................................................................................

Започнат на: ........................ Завършен на: ....................... Съдържа: .......... бр. листа

№ по ред

Дата на

завеждане на

акта

Дата

на съставяне на акта

Собствено, бащино и фамилно име на актосъставителя

В какво се изразяват нарушенията на нормативните изисквания за защита при бедствия

Обект, в който е

връчен

Вид на

мярката, която се прилага

Издадена заповед № за ПАМ

Протокол за изпълнението №

Заповед за отмяна № на ПАМ

Изпълнителен акт № за отмяна на ПАМ

Забе-лежки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ