Наредба № 8 от 24 април 1987 г. за безплатната предпазна храна на работниците, заети в производства, свързани с вредни за здравето последици

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ, КОМИТЕТ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНОТО ДЕЛО И ЦЕНТРАЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ

Обн. ДВ. бр.43 от 5 Юни 1987г., изм. ДВ. бр.89 от 17 Ноември 1987г., изм. ДВ. бр.58 от 6 Юли 1993г., отм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2006г.

Отменена с § 3 от Заключителните разпоредби на Наредба № 11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея - ДВ, бр. 1 от 3 януари 2006 г.

Чл. 1. (Изм., ДВ, бр. 58 от 1993 г.) С тази наредба се определят видът и количеството на безплатната предпазна храна, противоотровите или предпазните храни и други средства, наричани по-нататък за краткост "храни", които се дават на работещите, заети в производства, свързани с вредни за здравето последици.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.