Наредба № 7 от 8.06.1998 г. за системите за физическа защита на строежите

Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Обн. ДВ. бр.70 от 19 Юни 1998 г., попр. ДВ. бр.82 от 17 Юли 1998 г., изм. ДВ. бр.52 от 8 Юни 1999 г., изм. ДВ. бр.84 от 13 Октомври 2000 г., попр. ДВ. бр.93 от 14 Ноември 2000 г.

Отм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2017 г.
Отменена с § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № РД-02-20-6 от 19 декември 2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите - ДВ, бр. 1 от 3 януари 2017 г., в сила от 04.04.2017 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят категориите на системите за физическа защита (СФЗ) на строежите и техническите изисквания към техните елементи.
(2) Наредбата не се отнася за строежите със специален режим на допуск към Министерството на отбраната и другите видове войски, Министерството на вътрешните работи (МВР), Националната следствена служба и Министерството на външните работи.
(3) Системите за физическа защита на ядрените съоръжения и за съхраняване на ядрен материал се определят съгласно Наредба № 8 от 1993 г. за физическа защита на ядрените съоръжения и ядрения материал (ДВ, бр. 83 от 1993 г.).
Чл. 2. (1) Системите за физическа защита са комплекс от елементи за охрана на даден строеж или отделни негови обекти (сгради, помещения или съоръжения), който може да включва:
1. персонал за физическа защита;
2. физически бариери;
3. сигнално-охранителни известителни системи;
4. телевизионна техника;
5. охранително осветление;
6. комуникационни средства;
7. транспортни средства;
8. служебни животни;
9. служебни помещения и тяхното оборудване.
(2) Проектирането на СФЗ и изборът на елементите, включително тяхната комбинация, се извършва съобразно категорията на СФЗ, определена по приложение № 1, като се отчитат условията, при които ще работят елементите, в зависимост от вида, големината и спецификата на охранявания строеж.
Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Отделни обекти (сгради и помещения) в строежи, които са предназначени за съхранение на злато и други благородни метали, парични средства и ценни книжа, взривни вещества, оръжия, боеприпаси, силнодействащи отровни вещества и материали, отделящи вредни тежки газове, радиоактивни вещества, радиоактивни отпадъци, опиати и наркотични средства и материали, които съдържат секретна информация, се осигуряват с I категория СФЗ, като за тях се предвиждат самостоятелни телефонна или радиотелефонна връзка.
(2) Съблекалните за състезателите, служебните помещения за длъжностните лица и репортерските кабини се осигуряват с физически бариери. Проходите за влизане и излизане на състезателите и длъжностните лица на игралното поле на стадионите се осигуряват с тунелни проходни съоръжения, в това число и подвижни.
Чл. 4. Жилищни сгради над два етажа и с повече от 6 жилища се предвиждат с входни врати с електрически секретни брави, домофонни уредби и слаботокови инсталации за самостоятелни телефонни чифтове.

Глава втора
КАТЕГОРИИ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 1999 г.) (1) Категорията на СФЗ се определя в зависимост от осигуряване на необходимата надеждност на физическа защита на строежите по приложение № 1.
(2) (Попр. - ДВ, бр. 82 от 1998 г.) Първа категория СФЗ са системи, които включват елементите, посочени в чл. 2, ал. 1, т. 1 - 6, и необходимите за тяхното обслужване служебни помещения, оборудване и транспортни средства, като елементите физически бариери, се дублират със сигнално-охранителни известителни системи или телевизионна техника.
(3) (Нова - ДВ, бр. 52 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г., попр. - ДВ, бр. 93 от 2000 г.) За посочените в приложение № 1 обекти първа категория СФЗ с номера по ред 1, 2, 6, 8, 11, 15, 18, 21, 24, 26 и 27 елементите физически бариери се дублират със сигнално-охранителни известителни системи и телевизионна техника.
(4) (Попр. - ДВ, бр. 82 от 1998 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 52 от 1999 г.) Втора категория СФЗ са системи, които при необходимост включват следните елементи:
1. персонал за физическа защита или сигнално-охранителни известителни системи, изведени на централен пулт;
2. физически бариери;
3. телевизионна техника-в случаите, когато се предвижда персонал за физическа защита;
4. охранително осветление;
5. комуникационни средства-в случаите, когато се предвижда персонал за физическа защита;
6. необходимите служебни помещения, оборудване и транспортни средства за обслужване на съответно предвидените персонал за физическа защита, сигнално-охранителни известителни системи и/или телевизионна техника.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 52 от 1999 г.) Трета категория СФЗ са системи, елементите на които се определят по целесъобразност, в съответствие с желаната от собственика надеждност на физическата защита.
Чл. 6. Категорията на СФЗ за отделни обекти в един строеж може да бъде различна от категорията на СФЗ на строежа като цяло.
Чл. 7. (1) В генералния (застроителния) план на строежите с I и II категория СФЗ по правило се предвижда еднопосочен охранителен обходен път с трайна настилка и с широчина най-малко 3 m. Изключения се допускат, когато не съществуват градоустройствени възможности за изграждане на охранителен обходен път.
(2) Когато се предвиждат сигнално-охранителни известителни средства, комбинирани с телевизионни системи за наблюдение и контрол, по периметъра на строежите се проектира ивица между оградата и охраняваните строежи с широчина най-малко 3 m.
(3) Изключения се допускат за случаите, когато не се предвижда охранителен обходен път или не съществуват градоустройствени възможности за проектиране на ивицата по ал. 2. В тези случаи сигнално-охранителните известителни средства и телевизионните системи за наблюдение и контрол се разполагат по фасадните стени и/или оградите.
Чл. 8. (1) За строежите се осигурява охранителен контролно-пропускателен режим, както следва:
1. при СФЗ I категория-до 3 входно-изходни контролно-пропускателни пункта (КПП);
2. при СФЗ II категория-до 2 входно-изходни КПП;
3. при СФЗ III категория-един входно-изходен КПП;
4. за стадиони-най-малко 3 входно-изходни КПП.
(2) Резервни или непостоянно използвани входно-изходни КПП се допускат, когато това е свързано със спецификата на ползване на строежа и след съгласуване с териториалните органи на МВР при условие, че по време на тяхното неизползване не се нарушават изискванията на категорията СФЗ.
(3) Индустриалният железопътен транспорт на територията на предприятията се осигурява с охранителен контролно-пропускателен режим чрез един обединен или по един входен и изходен КПП.
(4) За изпълнение на контролно-пропускателен режим до входно-изходните КПП се предвиждат допълнителни съоръжения (подвижни стълби, платформи, площадки и др.), които осигуряват възможност за проверка на товара в транспортните средства.

Глава трета
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА СФЗ

Раздел I
Решетки

Чл. 9. (1) Решетки се предвиждат за отделни обекти или за целите строежи, в зависимост от категорията на СФЗ.
(2) С решетки се защитават врати, прозорци, капандури, колектори и други отвори, през които може да се проникне.
Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Елементите на решетките трябва да отговарят на следните изисквания:
1. за строежи със СФЗ I и II категория да са изпълнени от стомана клас АIII или конструкционна стомана;
2. да са надеждно закотвени, а за строежи със СФЗ I категория да са закотвени в обрамчващи отвора стоманобетонни пояси;
3. стъпката на вертикалните елементи на решетките трябва да е най-много 150 mm.

Раздел II
Огради, оградни съоръжения и задържащи съоръжения

Чл. 11. (1) Огради и оградни съоръжения се предвиждат за отделни обекти или за целите строежи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Оградите и оградните съоръжения могат да бъдат стоманобетонни, решетъчни или мрежести. Типът и височината им се определят в зависимост от големината, предназначението и местоположението на строежа и от предписанията на извършеното охранително обследване.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Оградите и оградните съоръжения се проектират по индивидуални проекти с височина от 1,5 до 2,5 m. Оградите на строежи, чиято технологична дейност е свързана с лесно запалими материали, взривни и силнодействащи отровни вещества, се проектират с височина най-малко 2,2 m.
Чл. 12. (1) Външният вид на оградите и оградните съоръжения се проектира в хармонично съчетание с околната среда.
(2) Оградата по възможност се проектира с правилни геометрични форми, без излишни чупки и криви.
(3) При наклонени терени за оградите и оградните съоръжения се осигурява минимално изискващата се за различните категории СФЗ височина по цялата им дължина.
Чл. 13. Оградите и оградните съоръжения трябва да отговарят на следните изисквания:
1. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) стъпката на вертикалните елементи на решетъчните огради и оградните съоръжения трябва да е най-много 150 mm;
2. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) при монтиране на мрежести огради долният край на мрежите задължително се вбетонира;
3. други специални изисквания, свързани с повишаване надеждността за преодоляване на оградата и оградните съоръжения, поставени със заданието за проектиране.
Чл. 14. За строежите с I категория СФЗ към оградите и оградните съоръжения се предвиждат задържащи, контролиращи и спиращи достъпа съоръжения.
Чл. 15. (1) Към оградата се предвиждат отделни врати за транспортните средства и пешеходците.
(2) Допуска се за КПП с денонощен режим вместо врати да се проектират спиращи достъпа съоръжения.
(3) Вратите на КПП на стадионите, включително на резервните и непостоянно използваните, се проектират за отваряне навън и застопоряване в отворено положение.

Раздел III
Охранително осветление

Чл. 16. (1) Охранителното осветление се проектира с показатели, удовлетворяващи изискванията на съответната категория СФЗ и нейните елементи (телевизионни камери, сигнализиращи устройства и др.).
(2) Охранителното осветление трябва да осигурява осветяване и възможност за наблюдение на целия строеж, оградите и оградните съоръжения, подстъпите към тях, дворните пространства и отделните охранявани сгради, техните фасади или съоръжения.
Чл. 17. Системата за охранителното осветление трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да е осигурена защита срещу умишлено прекъсване и повреждане;
2. да е със самостоятелно захранване и централно включване и изключване;
3. да е осигурена с резервно захранване;
4. да може безпрепятствено да се включват и изключват отделни части от нея;
5. да осигурява минималната осветеност от 5 lx за наблюдение с просто око;
6. (изм. - ДВ, бр. 52 от 1999 г.) да осигурява осветеност съобразно техническите параметри на телевизионната техника в строежа;
7. да осигурява номиналната изисквана осветеност за време не повече от 15 s от момента на включване;
8. осветителните тела се монтират на пилони, върху фасадите на сгради или върху строителни съоръжения на височина най-малко 3 m; когато се използват за наблюдение на оградите и оградните съоръжения, осветителните тела се монтират на пилони, които са различни от пилоните на оградите и оградните съоръжения, на разстояние не по-малко от 3 m навътре в строежа.

Раздел IV
Сигнално-охранителни известителни системи

Чл. 18. (1) Сигнално-охранителните известителни системи за защита се предвиждат в зависимост от категорията на СФЗ на строежа.
(2) Проектите на сигнално-охранителните известителни системи могат да се изработват от:
1. специализираните органи на МВР;
2. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) проектанти, на които е дадено разрешение от МВР.
Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 1999 г.) Проектите и елементите на сигнално-охранителните известителни системи, телевизионните системи, контролиращите достъпа съоръжения и сигнално-охранителните известителни системи за периметрова охрана трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да са избрани в съответствие с технологичните изисквания на фирмите производители при спазване на изискванията на чл. 2, ал. 2;
2. системите за физическа защита от I и II категория, изработени по реда на чл. 18, ал. 2, т. 2, да са съгласувани със специализираните органи на МВР.
(2) В случаите, когато физическата защита на даден строеж се поема от МВР, независимо от категорията на СФЗ, проектите на сигнално-охранителните известителни системи, изработени по реда на чл. 18, ал. 2, т. 2, се съгласуват със специализираните органи на МВР.

Раздел V
Сгради и помещения, необходими за експлоатацията на системите за физическа защита

Чл. 20. (1) Сгради и помещения за нуждите на експлоатацията на СФЗ на даден строеж се проектират в зависимост от елементите, включени в системата. Сградите и помещенията се проектират при спазване на изискванията на приложение № 2.
(2) Видът, броят и площите на сградите и помещенията по ал. 1 се определят при отчитане на числеността на персонала за физическа защита, възложените му функционални задължения, броя и вида на монтираните технически съоръжения и системи, използваните служебни животни и използваните транспортни средства.
Чл. 21. (1) Когато физическата защита на даден строеж се осъществява от звена на МВР с общ числен състав над 40 служители, сградите и помещенията по чл. 20, ал. 1 се предоставят безвъзмездно за стопанисване и управление на МВР. Тяхното месторазположение се определя от териториалните органи на МВР.
(2) Допуска се сградите и помещенията за звената по ал. 1 да се проектират или устройват в общи сгради със звената на противопожарната охрана.
Чл. 22. Помещения за служебни животни се проектират в случаите, когато такива се предвиждат за ползване в СФЗ. Местоположението, броят и видът на помещенията се определят от териториалните органи на МВР.
Чл. 23. Помещенията за транспортните средства се проектират при спазване на условията и техническите изисквания за съхранение, експлоатация и ремонт на моторните превозни средства.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "физически бариери" са всички видове огради, оградни съоръжения, решетки, метални или усилени с метал врати, капандури и прозорци, укрепващи метални елементи, механични заключващи устройства, тунелни проходни съоръжения, които осигуряват безопасното придвижване на състезатели и служебни лица до и от игралното поле на стадиони, и др.;
2. "оградни съоръжения" са всички видове врати, заключващи устройства към тях, спиращи, контролиращи и задържащи достъпа съоръжения, разположени преди, след и на самата ограда неподвижно или задвижвани ръчно или автоматично;
3. "спиращи достъпа съоръжения" са подвижни и неподвижни ограничаващи или спиращи движението на моторни превозни средства или на лицата съоръжения по пътя им към контролно-пропускателните пунктове с цел улесняване на проверката им, като различни видове бариери, рогатки, парапетни ограничители, разположени зигзагообразно стоманобетонни блокове, неравности по пътната настилка и др.;
4. "контролиращи достъпа съоръжения" са всички видове биологични, електронни или магнитни четящи устройства, кодирани бутонни устройства и др., които при подадена им команда деблокират спиращите съоръжения или врати; тези устройства могат и да запазват информацията за контролирания достъп;
5. "задържащи достъпа съоръжения" са съоръженията за възпрепятстване достъпа на лица до охранявания обект, които се разполагат в близост или върху физическите бариери, в т. ч.:
а) физически (кльонови допълнения-единични и двойни, шипове, бодливи рулони от тел, ламели, мрежи и др.);
б) звукозаглушаващи;
в) светлиннозаслепяващи;
г) химически вещества, които образуват дим, пяна, представляват залепващи вещества и др.;
6. "сигнално-охранителни известителни системи" са централни или местни пултове, контролни панели, датчици, средства за сигнализация и устройства за предаване на сигнали на разстояние, които подават сигнал при евентуален опит да бъдат преодолени или разрушени физическите бариери от СФЗ на даден строеж;
7. (Нова - ДВ, бр. 52 от 1999 г.) "периметрова охрана" е сигнално-охранителна известителна система за контрол на оградата или на полосата между две огради;
8. (Предишна т. 7 - ДВ, бр. 52 от 1999 г.) "телевизионна техника" е система от телевизионни камери, монитори, видеомагнетофони, видеомултиплексори, превключватели и др., с които се наблюдават, констатират и/или заснимат извършителите на опити за проникване или проникналите в даден строеж;
9. (Предишна т. 8 - ДВ, бр. 52 от 1999 г.) "комуникационни средства" са всички видове директни проводни, телефонни и радиовръзки, които се ползват от персонала за физическа защита за ръководство, предислоциране и повикване на допълнителни сили за предотвратяване на противозаконно проникване или преследване на незаконно проникналите в даден строеж;
10. (Предишна т. 9 - ДВ, бр. 52 от 1999 г.) "строежи" са комплекси от сгради и/или строителни съоръжения или отделни сгради и съоръжения, неподвижно свързани със земята и с обособено функционално (производствено, обслужващо, спомагателно, за обитаване и/или др.) предназначение, които подлежат на цялостна или частична физическа защита.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 201, ал. 1 на Закона за териториално и селищно устройство във връзка с ПМС № 255 от 10.Х.1996 г. и Решение № 105 на МС от 23.I.1997 г. и отменя Наредба № 7 от 1985 г. за инженерно-техническите мероприятия за охрана на обектите (ДВ, бр. 57 от 1985 г.).
§ 3. Указания по прилагане на наредбата дава министърът на регионалното развитие и благоустройството съгласувано с министъра на вътрешните работи.

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 52 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.)

Определяне на категорията на системите за физическа защита за отделните видове строежи

№ по редНаименование на строежаКатегория на СФЗ
1. Търговски комплекси и сгради за търговия със злато и златарски изделия от масивно злато, с благородни метали, с отровни вещества и лекарствени средства, представляващи опиати и наркотични средстваI
2. Сградите на БНБ, на търговските банки и небанкови институции, в които се съхраняват и извършват операции с парични средства и ценни книжа, злато и други благородни метали, печатници за парични средства, ценни книжа и монетопроизводствотоI
3.Детски и учебни заведенияII
4.Здравни заведения (болници, поликлиники, диспансери за психично и заразно болни и здравни пунктове)II
5.Специализирани здравни заведения, заведения за социални грижи, здравни заведения за неотложна медицинска помощII
6.Лаборатории или помещения в специализирани здравни заведения, в които се съхраняват лекарствени средства, представляващи опиати и наркотични средства, радиоактивни изотопи и скъпоструваща диагностична апаратураI
7.Хигиенно-епидемиологични инспекции (ХЕИ) и дезинфекционни станции или помещения в тях, в които се съхраняват отровни препаратиII
8.Сгради и комплекси за научна, развойна и проектантска дейност, институти, лаборатории или помещения в тях, в които се работи и се съхраняват силно действащи отровни вещества, материали, отделящи вредни тежки газове, радиоактивни вещества, радиоактивни отпадъци, опиати и наркотични средства, материали, съдържащи поверителна и секретна информация, или скъпоструваща апаратураI
9.Многофункционални комплекси за културни дейности от национално и регионално значение, музеи и художествени галерии от национално и регионално значениеII
10.Административни сгради за органите на държавната власт (Народно събрание, Президентство, правителство, министерства и други ведомства), сгради на органите на местното самоуправление, резиденции, посолства, легации, сгради на съдебната власт и митнициII
11.Производствени сгради и комплекси, лаборатории и производствени помещения на военнопромишления комплекс, на добивната и преработващата промишленост, на машиностроенето и приборостроенето и др., в които се преработват и съхраняват благородни и тежки метали, радиоактивни вещества, радиоактивни отпадъци, силно действащи отровни вещества, материали, отделящи вредни газове, опиати и наркотични средства, или за секретни производстваI
12.Производствени сгради и комплекси,производствени лаборатории, строителни съоръжения (басейни, резервоари,силози, бункери, кули и др.) или отделни производствени и др. помещения надобивната и преработващата промишленост, на машиностроенето и приборостроенето и др., в които се преработвати съхраняват отровни вещества ипожароопасни материали и веществаII
13.Производствени сгради и комплекси на хранително-вкусовата промишленостII
14.Комплекси, сгради и обекти на съобщенията, телекомуиикациите, телевизията,радиото, вкл. телекомуникационните идиспечерските обекти на Министерството на транспортаII
15.Язовири и други хидротехнически съоръжения, чието разрушаване можеда доведе до човешки жертви и големиматериални щетиI
16.Пречиствателни станции за питейни води и I санитарноохранителна зона около водоизточниците за питейноводоснабдяванеII
17.Магистрални газопроводи и магистралнипродуктопроводи на нефтопреработващата промишленост и сградитеи съоръженията към тяхII
18.Централно диспечерско управление на енергийната системаI
19.Пристанища и пристанищни комплекси, фериботни комплекси, летища и летищни комплексиII
20.Бензиностанции, газостанции, складове и складови бази за нефт и нефтопродуктиII
21.Складове и складови бази, в които се съхраняват, радиоактивни вещества, радиоактивни отпадъци, силнодействащи отровни вещества, материали, отделящи вредни газове, опиати и наркотични средства, продукти за секретни производства, ракетни противоградни бази, складове и бази на държавния резервI
22.Складове и складови бази, в които се съхраняват отровни вещества и пожароопасни материали и веществаII
23.Термични и водни електроцентрали, териториални диспечерски управления и електрически подстанции от 220 kV,вкл. и нагореII
24.Национални и регионални стадиониI
25.Инсталации и строителни съоръжения за третиране на опасни отпадъци съгласно Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната средаII
26.Сгради и съоръжения на територията на ГКППI
27.Сгради за производство и съхранениена взривни вещества, огнестрелни оръжияи боеприпаси и за ремонт (разснарядяване)на боеприпасиI
28.Магазини за търговия с огнестрелни оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, складове (хранилища) за огнестрелни оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия към магазини, складове на спортни организации, стрелбища, музеи, театри и др., работилници за ремонт на огнестрелни оръжия, стрелбища (закрити и полузакрити), лаборатории за изпитване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси и площадки за унищожаване на взривни вещества и боеприпасиII
29.Охраняеми паркинги, гаражи и автокъщиII
30.Строежите, непосочени в т. 1-29III

Приложение № 2 към чл. 20, ал. 1

(Приложение № 2 към чл. 11, ал. 2 чл. 11, ал. 2 отм., предишно приложение № 3 - ДВ, бр. 84 от 2000 г.)

Сгради и помещения за нуждите на СФЗ

№ по редВидове помещенияБрой на помещениятаПлощ на помещенията
1.Сектор за дежурство*1
1.1.стая за дежурство и спомагателни технически помещения към нея 1съгласно изискванията на предвиждащите се в тях съоръжения иинсталации
1.2.стая за почивка на дежурните1от 10 до 12 кв. м.
 1.3.стая за дежурни техници по поддържане на съоръженията и инсталациите1от 10 до 15 кв. м.
1.4.спални помещения за персонала за физическа защитапо изчислениесъгласно санитарно-хигиенните изисквания
1.5.баня с тоалетна и мивкакъм всяко спално помещениеот 2,9 до 3,6 кв. м.
1.6.тоалетна с мивка1от 1,6 до 2 кв. м.
2.Сектор административен
2.1.кабинети за ръководния съставпо изчисление от 12 кв. м./кабинет5 кв. м./човек, но не по-малко
3.Сектор за учебна подготовка**11,4 кв. м./човек
4.Складове (помещения за съхраняване на оръжие и боеприпаси, за почистване и смазване на оръжията, за вещево имущество и резервни части за съоръженията и инсталациите)по изчислениесъгласно вида, количеството и изискванията за съхранение на имуществото
5.Спомагателни помещения със специално предназначение (акумулаторни помещения, гаражи, питомник, кухня и склад за храна и медикаменти, за храна за служебните животни, ремонтни работилници и др.)в съответствие с предвиждащата се техника и броя на служебните животниопределят се от териториалните органи на МВР
6.Помещения за входно-изходни КПП
6.1.помещение "бюро-пропуски"***1съгласно монтираните спиращи и контролиращи достъпа съоръжения
6.2.битово помещение със санитарен възел****1от 12 до 15 кв. м.
6.3.помещение за съхранение на вещи на външни посетители и контрол и проверка на влизащите и излизащите1от 6 до 10 кв. м.

 

* В стадионите при провеждане на мероприятия се обособява сектор за дежурство, който включва команден пункт с достатъчна видимост върху игралното поле и трибуните, стая за дежурство и помещение за изолиране на правонарушителите.
** Проектира се при общ числен състав на персонала за физическа защита над 15 човека.
*** За осъществяване на контролно-пропускателен режим при оградата помещението се проектира като самостоятелна сграда, а за контролно-пропускателен режим при отделни обекти-като самостоятелно обособен сектор във входа на съответния обект. Помещението трябва да осигурява видимост на КПП.
**** Проектират се при денонощен контролно-пропускателен режим.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ