Наредба № 7 от 23.03.2010 г. за условията и реда за регистрация на земеделска техника, горска техника и машини за земни работи

Издадена от Министерството на земеделието и храните
Обн. ДВ. бр.27 от 9 Април 2010 г.

Отменена със заключителните разпоредби на Наредба № 2 от 3.02. 2016 г. за условията и реда за регистрация на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (Обн. ДВ, бр. 11 от 9 февруари 2016 г.)

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за първоначална регистрация, промени в регистрацията и прекратяване на регистрацията на земеделска и горска техника и машини за земни работи, наричани по-нататък "техника", собственост на физически лица и стопански субекти.
Чл. 2. (1) В регионалните служби на Контролно-техническата инспекция (РС на КТИ) се регистрират следните видове техника:
1. трактори, тракторни ремаркета, самоходни машини, използвани в земеделието и горите, и самоходни машини за земни работи;
2. несамоходни, преносими и стационарни машини, инсталации, съоръжения и апарати, използвани в земеделието и горите и при земни работи.
(2) Техниката по ал. 1 се представя за регистрация в РС на КТИ по постоянен адрес за физическите лица или по адрес на съдебна или търговска регистрация на стопанските субекти в 30-дневен срок от придобиване на собствеността или от момента на оформяне на вноса от съответния митнически орган.
(3) Срокът по ал. 2 не се отнася за придобитата с цел продажба нерегистрирана в страната техника от стопански субекти.
(4) В употреба се допуска само регистрирана техника.
Чл. 3. (1) Собственикът е длъжен да представи техниката и необходимите документи в определения срок за извършване на регистрация или промяна на регистрация.
(2) Когато техниката е собственост на две или повече лица, регистрацията може да се извърши на името на един от съсобствениците, ако същият е писмено упълномощен от останалите, като пълномощното трябва да е с нотариална заверка на подписите.
(3) Физическо лице или стопански субект, който използва техниката по силата на правно основание, различно от правото на собственост, се вписва като ползвател на техниката в свидетелството за регистрация - част II, след писмено съгласие на собственика.
Чл. 4. (1) Първоначална регистрация, промяна на регистрацията и прекратяване на регистрацията на техниката се извършва въз основа на подадено заявление съгласно приложение № 1 от собственика или упълномощено от него лице до ръководителя на РС на КТИ.
(2) Във всяка РС на КТИ се води служебен регистър, в който се вписват данните за техниката и собствениците при първоначална регистрация, промяна на регистрацията или прекратяване на регистрацията.
Чл. 5. (1) Техниката се регистрира по идентификационен номер, категория, марка, модел, тип, вариант, версия и други данни, посочени в сертификата на Европейската общност (ЕО сертификата) за съответствие с одобрения тип или в декларацията за съответствие.
(2) При регистрация на техниката РС на КТИ извършва необходимите проверки:
1. за идентификация на техниката;
2. за комплектуване на техниката;
3. на представените документи и данните на собственика;
4. на техническата изправност на техниката с изключение на нова техника.
(3) Служителите, извършващи проверки и регистрация, заверяват с личния си печат и подпис заявлението за регистрация и отговарят за достоверността на направените от тях заверки и попълнените данни в заявлението за регистрация.
(4) Техниката, посочена в чл. 2, ал. 1, т. 1, с изключение на тракторните ремаркета, на която не може да се установи нанесеният от производителя идентификационен номер, не се регистрира.
(5) Тракторни ремаркета и техника по чл. 2, ал. 1, т. 2, на които няма нанесен от производителя идентификационен номер, се регистрират с номер, определен от КТИ.
Чл. 6. (1) Служителите на РС на КТИ извършват предварителни проверки в рамките на чл. 15 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ЗРКЗГТ) на нова техника в складовете на лицата, които пускат на пазара и/или разпространяват техниката.
(2) Данните по чл. 5, ал. 1, установени при извършените проверките по ал. 1, се вписват в информационната система на КТИ и служат за първоначална регистрация на техниката.
Чл. 7. (1) При регистрация на техниката от РС на КТИ се издават:
1. свидетелство за регистрация съгласно приложение № 2;
2. талон за технически преглед съгласно приложение № 3 - за техниката по чл. 2, ал. 1, т. 2;
3. табела с регистрационен номер за техниката по чл. 2, ал. 1, т. 1.
(2) Свидетелство за регистрация и талон за технически преглед се издават и предоставят за ползване от собствениците след заплащане на такса, която се събира съгласно тарифата по чл. 17, ал. 1 ЗРКЗГТ.
(3) Табелите с регистрационен номер се предоставят на собствениците срещу заплащане на стойността им.
Чл. 8. (1) При изгубване, кражба или унищожаване на свидетелството за регистрация, част I и/или част II, и/или талона за технически преглед се издава ново свидетелство и/или талон за технически преглед, като се запазва съществуващият регистрационен номер.
(2) При изгубване, кражба или унищожаване на табела с регистрационен номер техниката се регистрира с нов регистрационен номер по установения ред.
(3) Изгубени, откраднати или унищожени свидетелства за регистрация и регистрационни табели се обявяват за невалидни.

Раздел II
Първоначална регистрация

Чл. 9. (1) При първоначална регистрация на нова техника собственикът или упълномощено от него лице представя пред ръководителя на РС на КТИ:
1. техниката за идентификация и проверка на комплектуването;
2. писмено заявление за регистрация съгласно приложение № 1;
3. оригинал на валиден ЕО сертификат за съответствие с одобрения тип за техниката, за която има влязло в сила изискване за ЕО пълно одобрение на типа;
4. документи за техниката по чл. 9д, ал. 3 ЗРКЗГТ;
5. документ за придобиване на собствеността с данни за марка, модел и идентификационни номера;
6. документ за оформен внос, когато собствеността е придобита извън територията на Европейския съюз (ЕС) или Европейското икономическо пространство (ЕИП);
7. документ за самоличност на собственика, когато е физическо лице, или копие от документа за регистрация или Единен идентификационнен код (ЕИК) съгласно Закона за търговския регистър или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на държава - членка на ЕС;
8. сключен договор за застраховка "Гражданска отговорност" за трактори, самоходни машини, използвани в земеделието и горите, и машини за земни работи с мощност на двигателя над 10 kW и за тракторни ремаркета, когато се пускат в употреба.
(2) В РС на КТИ се съставя досие на регистрираната техника. Досието съдържа документа по ал. 1, т. 2 и копие от документите по ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6.
(3) Некомплектувано превозно средство не се регистрира.
(4) Регистрацията на нови превозни средства, последни от дадена производствена серия, които съответстват на тип превозно средство, чието ЕО пълно одобрение на типа е с изтекла валидност, се допуска за срок 24 месеца за комплектувани превозни средства и 30 месеца за напълно комплектувани при спазване на условията и реда, определени в чл. 50 от Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника (обн., ДВ, бр. 11 от 2006 г.; изм., бр. 39 и 76 от 2006 г., бр. 4 и 45 от 2007 г. и бр. 46 от 2009 г.).
(5) Обстоятелствата по ал. 4 се вписват в служебния регистър на КТИ.
(6) Регистрацията на нови превозни средства (ПС), произвеждани в малка серия, или ПС, произвеждани с използване на нови технологии и концепции, се осъществява при спазване на условията и реда, определени в чл. 18 от Наредба № 30 от 2005 г.
Чл. 10. (1) При първоначална регистрация на техника с валидна регистрация или пусната в употреба в държава - членка на ЕС или ЕИП, собственикът или упълномощено от него лице представя пред ръководителя на РС на КТИ:
1. техниката за идентификация, проверка на комплектуването и техническата й изправност;
2. писмено заявление за регистрация съгласно приложение № 1;
3. свидетелство за регистрация на техниката, издадено от съответния компетентен орган на държава - членка на ЕС или ЕИП, когато законодателството на съответната държава го изисква, или копие от него;
4. документ за извършен технически преглед в срока на неговата валидност, когато има такъв;
5. документ за придобиване на собствеността с данни за марка, модел и идентификационни номера;
6. документ за самоличност на собственика, когато е физическо лице, или копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно Закона за търговския регистър или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на държава - членка на ЕС;
7. сключен договор за застраховка "Гражданска отговорност" за трактори, самоходни машини, използвани в земеделието и горите, и машини за земни работи с мощност на двигателя над 10 kW и за тракторни ремаркета, когато се пускат в употреба;
8. табели с регистрационни номера, когато има такива.
(2) В РС на КТИ се съставя досие на регистрираната техника. Досието съдържа документи по ал. 1, т. 2, 3 и 4 и копие от документа по ал. 1, т. 5.
(3) Контролно-техническата инспекция в двумесечен срок уведомява съответния орган на държавата членка, издала свидетелството, за извършената регистрация в Република България. Оригиналът на свидетелството за регистрация се връща на съответния орган на държавата членка, ако бъде изискан в рамките на 6 месеца.
(4) Проверка на техническата изправност се извършва при:
1. непредставяне на документ по ал. 1, т. 4;
2. изтекъл срок на валидност на предходния технически преглед;
3. желание на собственика.
Чл. 11. (1) При първоначална регистрация на техника с валидна регистрация или пусната в употреба в държава извън ЕС и ЕИП собственикът или упълномощено от него лице представя пред ръководителя на РС на КТИ:
1. техниката за идентификация, проверка на комплектуването и техническата й изправност;
2. писмено заявление за регистрация съгласно приложение № 1;
3. валидни към датата на първоначална регистрация или пускане в употреба ЕО сертификат за съответствие с одобрения тип за колесни трактори категории Т1, Т2 и Т3, когато има такива, или документите по чл. 9д, ал. 3 ЗРКЗГТ за останалата техника;
4. чуждестранни регистрационни документи или копия от тях, ако има такива;
5. документ за придобиване на собствеността с данни за марка, модел и идентификационни номера;
6. документ за оформен внос;
7. документ за самоличност на собственика, когато е физическо лице, или копие от документа за регистрация ЕИК съгласно Закона за търговския регистър или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на държава - членка на ЕС;
8. сключен договор за застраховка "Гражданска отговорност" за трактори, самоходни машини, използвани в земеделието и горите, и машини за земни работи с мощност на двигателя над 10 kW и за тракторни ремаркета, когато се пускат в употреба;
9. табели с регистрационни номера, когато има такива.
(2) Когато не са представени документите по ал. 1, т. 3, се представя удостоверение, издадено съгласно наредбата по чл. 10, ал. 3 ЗРКЗГТ.
(3) В РС на КТИ се съставя досие на регистрираната техника. Досието съдържа документи по ал. 1, т. 2 и 4 и ал. 2 и копие от документа по ал. 1, т. 3, 5 и 6.
Чл. 12. (1) Когато са налице пропуски или несъответствия при представяне на документите по чл. 9, 10 и 11, се изисква тяхното отстраняване или допълнителни доказателства, които да докажат съответствието. Когато пропуските или несъответствията не са отстранени, ръководителят на РС на КТИ отказва регистрация и писмено уведомява заявителя.
(2) Когато са налице пропуски или несъответствия, установени при проверките по чл. 6, се изисква тяхното отстраняване или допълнителни доказателства, които да докажат съответствието. Ако пропуските или несъответствията не са отстранени в 15-дневен срок от уведомяването на лицето, техниката не се вписва в информационната система на КТИ.
(3) Когато се установи, че техниката притежава валиден ЕО сертификат за съответствие с одобрения тип и съответства на одобрения тип, но представлява сериозен риск за безопасността по пътя и осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд, регистрацията може да бъде отказана за период до 6 месеца.
(4) В случаите по ал. 3 изпълнителният директор на КТИ незабавно уведомява за това органите за одобрение на типа на другите държави членки и Европейската комисия, като посочва причините, на които се основава този отказ.
Чл. 13. (1) Проверките за техническата изправност при първоначална регистрация на техниката по чл. 10, ал. 1 и чл. 11, ал. 1 се извършват съгласно наредбата по чл. 16, ал. 1 ЗРКЗГТ.
(2) Когато техниката е технически неизправна, тя не се регистрира.

Раздел III
Промяна в регистрацията

Чл. 14. (1) Промяна в регистрацията се извършва при изменение на данните на техниката или данните на собственика, посочени в свидетелството за регистрация, смяна на регистрационния номер или продължаване срока на валидност при временна регистрация.
(2) Техниката се представя за идентификация при промяна на данните й.
Чл. 15. (1) Собственикът или упълномощено от него лице представя в РС на КТИ в 15-дневен срок от настъпване на основанието за промяна в регистрацията:
1. писмено заявление за регистрация съгласно приложение № 1;
2. документ за собственост с данните за марка, модел и идентификационни номера - само при смяна на собствеността или смяна на основен агрегат (рама и/или двигател);
3. свидетелството за регистрацията на техниката и табелата с регистрационен номер;
4. документ за самоличност на собственика, когато е физическо лице, или копие от документа за регистрация ЕИК съгласно Закона за търговския регистър или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на държава - членка на ЕС;
5. сключен договор за застраховка "Гражданска отговорност" за трактори, самоходни машини, използвани в земеделието и горите, и машини за земни работи с мощност на двигателя над 10 kW и за тракторни ремаркета, когато се пускат в употреба;
6. при възстановяване на регистрация на техника с прекратена регистрация при условията на чл. 19, ал. 2, т. 2 и 4 се представя удостоверение, издадено съгласно наредбата по чл. 10, ал. 3 ЗРКЗГТ.
(2) При промяна на собствеността на техниката, ако праводателят (продавачът) първи подаде заявление съгласно приложение № 1 до РС на КТИ и представи договора, прехвърлянето на собствеността се отразява в данните по отчета на техниката, като техниката се отчислява и се вписват имената, ЕГН, ЕИК и адрес на приобретателя (купувача), както и обстоятелствата по връщането на свидетелството за регистрация и табелите с регистрационните номера.
(3) В РС на КТИ се съставя досие на техниката. Досието съдържа документи по ал. 1, т. 1, 3 и 6 и копие от документа по ал. 1, т. 2.
Чл. 16. Технически преглед при промяна на собствеността се извършва при:
1. изтекъл срок на валидност на предходния технически преглед;
2. непредставяне на знака или талона за технически преглед;
3. желание на собственика.
Чл. 17. (1) За техника, върху която са наложени ограничения от органите на съдебната власт или данъчната администрация, се въвежда информация по отчета на техниката и ограниченията се запазват до писмена отмяна от органа, който ги е наложил, или друг компетентен орган.
(2) Промяна в регистрацията на техника с наложен запор се извършва след отмяна или писмено разрешение от органа, постановил обезпечаването.
Чл. 18. (1) При всяка промяна в регистрацията се подменя свидетелството за регистрация, а табелата с регистрационен номер - по желание на собственика, когато техниката се регистрира в същата област.
(2) Представената табела с регистрационен номер се изземва и бракува, а старото свидетелство за регистрация се маркира като невалидно и се прилага към заявлението в РС на КТИ, извършваща промяна в регистрацията.

Раздел IV
Прекратяване на регистрацията и отчисляване на техниката

Чл. 19. (1) Регистрацията на техниката се прекратява:
1. с писмено заявление съгласно приложение № 1, подадено от собственика или упълномощено от него лице;
2. след писмено уведомяване за изплатена тотална щета от лицензиран застраховател - за техника, неподлежаща на възстановяване или разкомплектувана за продажба на части от застрахователя;
3. след писмено уведомяване за регистрация на техниката в държава - членка на ЕС или ЕИП.
(2) При прекратяване на регистрацията по ал. 1, т. 1 собственикът посочва обстоятелствата, поради които се иска прекратяването на регистрацията, и представя доказателства, че техниката:
1. е приета за разкомплектуване;
2. се съхранява в частен имот;
3. се изнася от страната;
4. е открадната.
Чл. 20. (1) При прекратяване на регистрацията се представя табелата с регистрационен номер и свидетелството за регистрация.
(2) Свидетелството за регистрация се маркира като невалидно и се прилага към заявлението.
(3) Табелата с регистрационен номер не се изисква в случаите на чл. 19, ал. 2, т. 3 и 4.
(4) В РС на КТИ се съставя досие на техниката с прекратена регистрация. Досието съдържа документите и доказателствата по чл. 19.
Чл. 21. Възстановяването на регистрацията на техника с прекратена регистрация при условията на чл. 19, ал. 1, т. 1 може да се извърши по искане от собственика с данните от отчета на техниката по реда на раздел III.
Чл. 22. Отчисляване на техниката се извършва при:
1. бракуване;
2. унищожение следствие при пожар или стихийно бедствие;
3. напускане на страната;
4. регистрация на техниката в друга област;
5. промяна в регистрацията по чл. 11, ал. 5 ЗРКЗГТ.

Раздел V
Вид на регистрацията и табели с регистрационни номера

Чл. 23. Според срока на валидност регистрацията е:
1. постоянна - без срок на валидност;
2. временна - с определен срок на валидност, но не по-малко от един месец;
3. транзитна - със срок на валидност 30 дни.
Чл. 24. (1) Временна регистрация се извършва на временно внесена в Република България техника по чл. 2, ал. 1 за срока на временния внос, но не по-малко от 1 месец.
(2) При временна регистрация срокът на валидност се нанася в свидетелство за регистрация.
(3) Регистрационният номер се определя по чл. 27, ал. 2.
(4) Временната регистрация се извършва съгласно изискванията на раздел II.
Чл. 25. Транзитна регистрация на нерегистрирана в Република България техника по чл. 2, ал. 1 се извършва:
1. в случаи на придвижване по определен маршрут;
2. в случаи на извършване на демонстрации при работа.
Чл. 26. (1) Транзитната регистрация по чл. 25, т. 1 и 2 се извършва съгласно изискванията на раздел II.
(2) При транзитна регистрация се издава документ за движение с определен маршрут или работа в определен район със срок на валидност до 30 дни съгласно приложение № 4.
Чл. 27. (1) Регистрационният номер се състои от цифри и букви. Цифрите са арабски, а буквите главни.
(2) При постоянна регистрация регистрационният номер се състои от:
1. графично изображение на българския идентификационен код "BG" и европейското знаме от 12 звезди на син фон, разположени в горния ляв ъгъл;
2. буквен код по месторегистрация;
3. пореден номер, съставен от петцифрова комбинация от цифрите от 0 до 9;
4. буквите и цифрите са изписани с черен цвят на бял светлоотразителен фон с височина 45 mm и дебелина 8 mm.
(3) Регистрационната табела е с правоъгълна форма с външни размери 250/150 mm.
(4) Табелата е кантована с черен кант с дебелина 5 mm.
(5) В горния десен ъгъл на табелата се поставя печат на Контролно-техническата инспекция.
(6) Транзитният регистрационен номер се състои от петцифрена комбинация на цифрите от 0 до 9 и буквите "ТРАН", разположени симетрично на два реда, и е за еднократна употреба. Графичните знаци се нанасят със син цвят на жълт фон.
(7) Мястото на монтиране на регистрационната табела трябва да отговаря на следните изисквания:
1. центърът на табелата не може да е отместен вдясно от равнината на симетрия на техниката;
2. левият страничен ръб на табелата не трябва да излиза вляво от вертикалната равнина, успоредна на равнината на симетрия на техниката и допирателна в точката, където напречното сечение на техниката е най-широко;
3. табелата се монтира вертикално; височината на долния ръб на табелата над земната повърхност не трябва да е по-малка от 0,3 m, а височината на горния ръб на табелата над земната повърхност не трябва да превишава 4,0 m.

Раздел VI
Свидетелство за регистрация на техниката

Чл. 28. (1) Свидетелството за регистрация се състои от две части, съдържащи данни за техниката и собственика, съгласно приложение № 2.
(2) Част I на свидетелството за регистрация служи за идентифициране на техниката и се съхранява от собственика.
(3) Част II на свидетелството за регистрация служи за идентифициране на техниката и се носи винаги от водача при работа и движение по пътищата.
Чл. 29. (1) Част II на свидетелството за регистрация на временно спряната от работа техника се изземва и на техниката се поставя знак "Спрян от работа".
(2) Иззетите свидетелства за регистрация се съхраняват в РС на КТИ.

Раздел VII
Отчет на техниката

Чл. 30. (1) В КТИ се създава и поддържа информационна система с база данни за регистрация, отчет и контрол на техниката.
(2) Отчетът включва всички данни от свидетелството за регистрация, издадено при първоначална регистрация, и промените в тях, извършени до момента на прекратяване на регистрацията.
(3) Към данните на отчета се включват данни за фактическото състояние на техниката, информация за налаганите от компетентните органи ограничения и тяхното отменяне, за провежданите периодични технически прегледи, за временно спиране от работа по желание на собственика или за налагане на принудителна административна мярка "Временно спиране от работа".
Чл. 31. Информацията по отчета на техниката се съхранява на носители, гарантиращи пълно и точно запазване на същата, за срок 10 години след прекратяване на регистрацията.
Чл. 32. Всички документи, които съдържат данни за регистрацията, промените в нея и прекратяването на регистрацията, се съхраняват в РС на КТИ за срок 10 години. След този срок документите се бракуват със заповед на изпълнителния директор на КТИ по предложение на ръководителя на РС на КТИ. Бракуваните документи се унищожават по начин, определен в заповедта.
Чл. 33. (1) При поискване от собствениците се издават удостоверения за регистрираната техника или техниката с прекратена регистрация след заплащане на такса съгласно тарифата по чл. 17, ал. 1 ЗРКЗГТ.
(2) На заявители от МЗХ, органите на съдебната власт, данъчната и общинската администрации, органите на статистиката, както и по разпореждане на съдебната власт се предоставя информация по отчета на техниката, без да заплащат такса.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Регистрация" е административно разрешение за пускане на техниката в употреба.
2. "Първоначална регистрация" е регистриране на техниката по чл. 2, ал. 1, която не е била регистрирана в страната.
3. "Свидетелство за регистрация" е документ, издаван от КТИ, който удостоверява регистрацията на техниката.
4. "Прекратяване на регистрацията" е административен акт, при който техниката излиза от употреба.
5. "Отчисляване на техниката" е административна процедура, при която последното свидетелство за регистрация става невалидно.
6. "Стопански субекти" са:
а) всяко юридическо лице със седалище на територията на Република България;
б) физическо лице, регистрирано като едноличен търговец по Търговския закон;
в) земеделски производители.
7. "Тотална щета" е застрахователно събитие, при което увредената техника не може да бъде възстановена чрез ремонт.
8. "Идентификация" е съвкупност от действия, извършвани за:
а) сверяване данните на идентификационните номера от документите с тези върху техниката;
б) проверка в масива за регистрирана техника по идентификационен номер и по регистрационен номер (ако има регистрация);
в) проверка на всички данни на техниката с данните, описани в документите за собственост;
г) установяване наличието и съответствието на нанесените маркировки за съответствие с одобрения тип съгласно изискванията на наредбите по чл. 9, ал. 8 и 9 ЗРКЗГТ за техниката, за която има влязло в сила изискване за ЕО пълно одобрение на типа;
д) проверка на СЕ маркировката и/или на издадената декларация за съответствие съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на машините, приета с ПМС № 140 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2008 г.; попр., бр. 71 от 2008 г.);
е) проверка на валидността на ЕО сертификатите за одобрение на типа и ЕО сертификатите за съответствие с одобрения тип в информационната система на КТИ.
9. "Проверка за комлектуване" е съвкупност от действия, извършвани за установяване на наличието върху техниката на сигнализация съгласно изискванията на чл. 10а, т. 4 ЗРКЗГТ.
10. "Физически лица" са български граждани, граждани на Европейския съюз (ЕС), граждани на държави - страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство (ЕИП), и граждани на други държави, притежаващи българско удостоверение за продължително пребиваване или удостоверение за постоянно пребиваване.
11. "Превозно средство" е всеки трактор, ремарке или сменяема прикачна техника, комплектувани, некомплектувани или напълно комплектувани, предназначени за употреба в земеделието или горите.
§ 2. Наредбата въвежда разпоредби на Директива 2003/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. относно типовото одобрение на селскостопански или горски трактори, на техните ремаркета и на теглително-прикачно оборудване заедно с техните системи, компоненти и обособени технически възли и за отмяна на Директива 74/150/ЕИО (обн., OB L 171, 9.7.2003 г.).

Заключителни разпоредби

§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 11, ал. 9 ЗРКЗГТ.
§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 май 2010 г. и отменя Наредба № 15 от 2005 г. за реда и условията за регистрация на земеделската и горската техника (ДВ, бр. 93 от 2005 г.).

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1

talon1talon

Приложение № 2 към чл. 7, ал. 1, т. 1

Част I
Свидетелството за регистрация съдържа следните данни:
(А) Собственик
(А.1) Фамилия / Фирмено име
(А.2) Име, презиме
(А.3) ЕГН (идентификационен номер) / ЕИК
(А.4) Адрес
(а) Ползвател
(а.1) Фамилия / Фирмено име
(а.2) Име, презиме
(а.3) ЕГН (идентификационен номер) / ЕИК
(а.4) Адрес
(Б) Данни за техниката
(Б.1) Номер на рама
(Б.2.1) Група
(Б.2.2) Вид
(Б.2.3) Наименование
(Б.3) Марка
(Б.4) Модел
(Б.5) Тип, вариант, версия
(Б.6) Категория
(Б.7) Цвят
(Б.8) Номер на типово одобрение
(Б.9) Максимална маса
(Б.11) Брой на осите и колелата
(Б.12) Максимална маса на ремаркето/прикачното сменяемо оборудване за теглене, което може да бъде теглено
(Б.13) Натоварване на осите (предна/задна)
(Б.14) Година на производство
(Б.15) Двигател
(Б.15.1) Номер на двигателя
(Б.15.2) Номер на типово одобрение
(Б.15.3) Обем
(Б.15.4) Номинална мощност
(В.1) Регистрационен номер
(В.2) Свидетелство за регистрация №
(В.3) Дата на издаване на свидетелството
(В.4) Дата на първоначална регистрация
(В.5) Срок на валидност

На лицевата страна в горната част на свидетелството се изписва:

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА

ЧАСТ I
В средната част на свидетелството се изписват кодовете и данните.
В долната част се изписва:
Забележка:
Подпис:
Печат:
На гърба на свидетелството в горната част се изписва:

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА - ЧАСТ I
В средната част се изписват кодовете на данните и описанието им.

Част II
На лицевата страна на свидетелството в горната част се изписва:

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА

В средната част се изписват следните данни:
(Б.1) Номер на рама
(Б.2.1) Група
(Б.2.2) Вид
(Б.2.3) Наименование
(Б.3) Марка
(Б.4) Модел
(Б.5) Тип, вариант, версия
(Б.6) Категория
(Б.7) Цвят
(Б.8) Номер на типово одобрение
(В.1) Регистрационен номер
(В.3) Дата на издаване на свидетелството
(В.4) Дата на първоначална регистрация
(В.5) Срок на валидност
На гърба на свидетелството се изписват данните за собственика и ползвателя.

Приложение № 3 към чл. 7, ал. 1, т. 2

Талон за технически прегледи

НАРЕДБА № 7 ОТ 23 МАРТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА, ГОРНАРЕДБА № 7 ОТ 23 МАРТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА, ГОР

Приложение № 4 към чл. 26, ал. 2

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ КОНТРОЛНО-ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ТРАНЗИТНА РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрационен №:
Валидност:
Номер на рама:
Марка:
Модел:
Номер на типово одобрение:
Тип, вариант, версия:
Номер на двигател:
Цвят:
СОБСТВЕНИК
Фамилия/Фирмено име:
Име, презиме:
ЕГН/ЕИК:
Адрес:
Маршрут/място на демонстрация:

Подпис:

(печат)

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ