Наредба № 5 от 25 май 2006 г. за хигиената на храните

Издадена от Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието и горите
Обн. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2006 г.,отм. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 2016г.

Отменена с § 5 от заключителните разпоредби на Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните - ДВ, бр. 10 от 5 февруари 2016 г., в сила от 05.02.2016 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят хигиенните изисквания към производителите и търговците на храни, включително към лицата, които осъществяват първично производство на храни и свързани с това производство дейности, към първичното производство на храни, към обектите за производство и търговия с храни и към условията за производство и търговия с храни.
(2) Наредбата се прилага на всички етапи на производство, преработка и дистрибуция на храни, включително първичното производство на храни, освен ако не са определени специални изисквания към хигиената на храните в друг нормативен акт.
Чл. 2. Наредбата не се прилага при:
1. първичното производство на храни за лични нужди;
2. приготвянето, обработката или съхранението в домакинствата на храни за лична консумация;
3. непосредственото доставяне на малки количества първични продукти от производителя на крайния потребител или на обекти за търговия на дребно, които са разположени на територията на същата община и извършват непосредствена доставка за крайни потребители;
4. обработването на суров материал за производство на желатин или колаген в събирателни центрове и цехове за щавене на кожи.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.