Наредба № 4 от 9.02.1996 г. за контрол на техниката за растителна защита и торене

Издадена от Министерството на земеделието и хранителната промишленост

Обн. ДВ. бр.16 от 23 Февруари 1996г., изм. ДВ. бр.63 от 26 Юли 1996г., изм. ДВ. бр.114 от 3 Декември 1997г., отм. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2016г.

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 114 от 1997 г.) С тази наредба се уреждат контролът върху вноса, производството, експлоатацията и изпитването на техниката за растителна защита и торене, общата функционална годност на машините за безопасна работа съгласно Закона за защита на растенията и БДС с цел опазването на околната среда и земеделските култури и осигуряване на необходимите изисквания за правилното приложение на фитофармацевтичните препарати и минерални торове.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 114 от 1997 г.) Контролът се осъществява от Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа (МЗГАР) чрез Националната служба за растителна защита, карантина и агрохимия (НСРЗКА) и Контролно-техническата инспекция за селскостопанска техника при МЗГАР (КТИ).
(2) На контрол по тази наредба подлежи цялата наземна и авиационна техника за растителна защита и торене, която се задвижва от двигатели с мощност над 10 КW, независимо от формата на собственост върху тях.
Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 114 от 1997 г.) При осъществяване на контрола по чл. 2 НСРЗКА и КТИ при МЗГАР чрез контролните си органи:
1. извършват контрол на наличната техника чрез упълномощени за целта длъжностни лица и във взаимодействие със специализираните контролни органи на други министерства и ведомства, когато е предвидено в други нормативни документи;
2. проверяват техниката от внос и местно производство дали е преминала през държавни изпитвания в страната;
3. издават временни разрешителни за използване на машини за растителна защита и торене, които не са включени в списъка по § 2, но са модели и образци от тях и са предвидени за регистрация в страната и такива, които са български научни разработки;
4. извършват превантивна контролна дейност за предотвратяване на предпоставките за аварии и инциденти, както и контрол след аварии и замърсяване на околната среда при експлоатация на техниката за растителна защита и торене;
5. дават задължителни предписания на собствениците, ползвателите и производителите при констатирани нарушения и при неспазването им спират производството, вноса, ремонта и експлоатацията на техниката за растителна защита и торене. Спирането на производството задължително се съгласува с Министерството на промишлеността.
6. (Нова - ДВ, бр. 114 от 1997 г.) регистрират и водят на отчет наличната в страната техника за растителна защита и торене.
Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 114 от 1997 г.) Националната служба за растителна защита, карантина и торене и Контролно-техническата инспекция за селскостопанска техника при МЗГАР:
1. спират по време на работа техниката за растителна защита и торене за извършване на проверки;
2. проверяват редовността на документите на намиращата се в експлоатация техника и правоспособността на работещите с нея;
3. изискват от собственика, ползвателя, вносителя, производителя и продавача на техниката за растителна защита и торене да оказва пълно съдействие и предоставя необходимите документи за проверка; неизпълнението на тези изисквания от страна на проверяваните се счита за нарушение;
4. упълномощават за осъществяване на контрола компетентни лица;
5. (Изм. - ДВ, бр. 114 от 1997 г.) съставят административни актове при констатирани нарушения, въз основа на които министърът на МЗГАР или упълномощените от него лица издават наказателни постановления съгласно Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН);
6. уведомяват органите на МВР и прокуратурата при констатиране на нарушения, съдържащи данни за престъпления;
7. спират от експлоатация технически неизправната техника за растителна защита и торене.
Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 114 от 1997 г.) Упълномощените длъжностни лица от НСРЗКА и КТИ при МЗГАР:
1. се легитимират при извършване на проверки с издадените им служебни карти;
2. запазват в тайна времето и мястото на извънредните проверки;
3. съставят констативен протокол за всяка извършена проверка;
4. дават предписания на работодателите и длъжностните лица за отстраняване на констатирани нарушения;
5. пазят в тайна поверителните и за служебно ползване сведения, които са им станали известни във връзка с упражняване на контрола, и източника, от който са получили сигнала за нарушението;
6. (изм. - ДВ, бр. 114 от 1997 г.) участват при извършването на планови проверки съгласно график, утвърден от министъра на земеделието, горите и аграрната реформа, на внезапни проверки и на проверки по заявка;
7. своевременно уведомяват при неспазване на технологията здравните органи и органите на държавноветеринарния контрол.
(2) Националната служба за растителна защита, карантина и агрохимия организира задължително обучение на лицата, работещи с растителнозащитна техника, и им издава свидетелство за успешно преминал курс, заверено от ХЕИ и РСРЗКА, което важи за срок 3 години от датата на издаването му.

Допълнителни разпоредби

§ 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 114 от 1997 г.) Разходите по обучение за безопасна работа с растителнозащитна техника и издаването на свидетелство за успешно преминал курс се заплащат от участниците или техните работодатели съгласно утвърдена от Министерския съвет тарифа на НСРЗКА.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 114 от 1997 г.) Всички планови и заявени проверки се заплащат съгласно тарифата по § 1 от ползвателите на техниката при извършване на проверката.
(3) След изтичане на тригодишния срок свидетелствата за успешно преминал курс за работа с техниката за растителна защита и торене се заверяват от РСРЗКА и ХЕИ след преминат съкратен курс за преквалификация.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 1996 г.) При установяване на нарушение на правилата за безопасно ползване на техника за растителна защита и торене се прилагат разпоредбите на чл. 31 ЗАНН.
§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 114 от 1997 г.) Министърът на земеделието, горите и аграрната реформа ежегодно утвърждава списък на одобрените за ползване в страната машини за растителна защита и торене, изпитани съгласно предписанията на заводите производители в съответствие с изискванията по БДС и маркирани със сертификат за годност.
§ 3. (Доп. - ДВ, бр. 114 от 1997 г.) Нарушителите на наредбата се наказват съгласно ЗАНН и чл. 37, ал. 1, т. 5, чл. 38 и 42 от Закона за защита на растенията, ако извършеното не съставлява по-тежко нарушение.

Заключителни разпоредби

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 114 от 1997 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 36 и 37 от Закона за защита на растенията (ДВ, бр. 91 от 1997 г.).
§ 5. Въз основа на тази наредба да се издаде Методика за контрол на техниката за растителна защита и торене с приложение на комплект от преносими контролни прибори (инструментариум).
§ 6. (Изм. - ДВ, бр. 114 от 1997 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на Националната служба за растителна защита, карантина и агрохимия при МЗГАР и Контролно-техническата инспекция за селскостопанска техника при МЗГАР.
§ 7. Тази наредба е неразделна част от техническата документация, която придружава машините за растителна защита и торене при тяхната регистрация.
§ 8. Наредбата влиза в сила един месец след обнародването в "Държавен вестник".

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ