Наредба № 37 от 1995 г. за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обществените перални

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.95 от 27 Октомври 1995г., попр. ДВ. бр.97 от 3 Ноември 1995г., отм. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г.

Отменена с § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 12 от 16 ноември 2018 г. за здравните изисквания към обществените перални - ДВ, бр. 98 от 27 ноември 2018 г., в сила от 01.12.2018 г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се уреждат хигиенните изисквания към устройството, обзавеждането, експлоатацията и перилния процес в обществените перални.

Чл. 2. В обществените перални се допуска изпиране на бельо от здравни заведения при условие, че:
1. изпирането и дезинфекцията на бельото се извършват само по термодезинфекционен и химиотермодезинфекционен перилен метод;
2. при всяка една от фазите на технологичния процес не се смесва с бельото от обектите за обществено ползване и с това на гражданите;
3. не се изпира бельо от отделенията за лечение на туберкулозно и инфекциозно болни;
4. не се пере бельо, замърсено с биологични материи.

Чл. 3. Обществените перални се проектират и изграждат при спазване изискванията на "Норми за проектиране на сгради за битови услуги на населението", публикувани в бр. 6 и 7 от 1981 г. на Бюлетина за строителство и архитектура, издание на МСА.

Чл. 4. (Попр. - ДВ, бр. 97 от 1995 г.) Изграждането на нови и реконструкцията на съществуващи сгради за обществени перални и технологичното им оборудване се съгласуват с органите на Държавния санитарен контрол съгласно чл. 18 от Правилника за прилагане на Закона за народното здраве (обн., ДВ, бр. 31 от 1974 г.; изм., бр. 99 от 1980 г., бр. 101 от 1989 г., бр. 76 и 101 от 1990 г., бр. 81 от 1991 г., бр. 4 и 93 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 65 от 1994 г., бр. 66 от 1995 г.).

Чл. 5. Въвеждането в експлоатация на обществените перални се извършва след обективизиране и доказване на безопасни и здравословни условия на труд и положително становище на съответната регионална хигиенно-епидемиологична инспекция по реда на чл. 280 от Кодекса на труда.

Раздел II.
Устройство и обзавеждане

Чл. 6. Обществените перални се разкриват в самостоятелни сгради или на партерния етаж на нежилищни сгради.

Чл. 7. (1) В обществените перални се обособяват производствен и спомагателен сектор.
(2) Разположението и видът на помещенията в производствения сектор трябва да отговарят на последователността на технологичния процес, като не се допуска пресичане пътя на чистото и нечистото бельо.
(3) Производственият сектор включва:
1. помещение за приемане, маркиране и сортиране на нечистото бельо;
2. помещение за изпиране и центрофугиране;
3. помещение за сушене и гладене;
4. помещение за сортиране и складиране на чистото бельо;
5. помещение за предаване на чистото бельо.
(4) Допуска се съчетаване на помещенията за изпиране и центрофугиране с тези за сушене и гладене при осигурено подходящо технологично оборудване и вентилация.
(5) Спомагателният сектор включва:
1. складови помещения за перилните и дезинфекционните препарати и за инвентара за почистване;
2. помещение (кът) за персонала с индивидуални гардеробчета за личните вещи и дрехи;
3. тоалетна и баня за персонала.

Чл. 8. Подът и стените на помещенията се изпълняват с влагоустойчиви материали, позволяващи измиване и дезинфекция.

Чл. 9. Осветлението трябва да отговаря на изискванията на БДС 1786-84. Осветление. Естествено и изкуствено.

Чл. 10. (1) Водопроводните и канализационните инсталации на обществените перални се проектират и изграждат съгласно "Норми за проектиране на водопроводни и канализационни инсталации в сгради", публикувани в бр. 5 и 6 от 1986 г. на бюлетина за строителство и архитектура, издание на Стопанско обединение "Строителство" и на Комитета по териториално и селищно устройство при Министерския съвет.
(2) Обществените перални се захранват с необходимото количество вода, отговаряща на изискванията на БДС 2823-83. Вода за пиене.

Чл. 11. (1) Отоплителните, вентилационните и климатичните инсталации се проектират и изграждат в съответствие с "Норми за проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации", публикувани в бр. 6, 7, 8 и 9 от 1986 г. на Бюлетина за строителство и архитектура, издание на Стопанско обединение "Строителство" и на Комитета по териториално и селищно устройство при Министерския съвет.
(2) Параметрите на микроклимата в помещенията на производствения сектор трябва да отговарят на изискванията на БДС 14776-87. Охрана на труда. Работни места в производствени помещения. Санитарно-хигиенни норми за температура, относителна влажност, скорост на въздуха и топлинно облъчване.

Чл. 12. В обществените перални не се допускат шум и вибрации над пределно допустимите нива съгласно БДС 14478-82. Шум. Допустими нива на работните места. Общи изисквания за провеждане на измерванията и БДС 12.1.012-80. Охрана на труда. Вибрации. Общи изисквания за безопасност на труда.

Чл. 13. Обзавеждането на обществените перални трябва да:
1. е съобразено с технологичния процес и ергономичните норми;
2. гарантира безопасност при ползване;
3. позволява измиване и дезинфекция;
4. не създава условия за допълнително замърсяване на бельото.

Раздел III.
Изисквания към експлоатацията на обществените перални

Чл. 14. Собствениците или стопаните на обществената пералня:
1. осигуряват поддържането на водопроводните, канализационните, отоплителните, вентилационните и електрическите инсталации в техническа изправност;
2. (попр. - ДВ, бр. 97 от 1995 г.) осигуряват специално работно облекло, лични предпазни средства и обувки за работещите в пералнята съгласно Наредба № 11 за специалното работно облекло и личните предпазни средства (ДВ, бр. 66 от 1993 г.);
3. създават условия за непрекъснато поддържане чистотата в обекта, като в края на всеки работен ден помещенията, инвентарът и съоръженията се измиват и дезинфекцират;
4. осигуряват поддържането на чистотата на територията, прилежаща към обществената пералня;
5. осигуряват боядисване на помещенията един път годишно;
6. осигуряват ефективна защита на обекта от насекоми и гризачи.

Чл. 15. Работещите в обществените перални подлежат на ежегодни медицински прегледи от лекар терапевт и дермато-венеролог. Резултатите от прегледите се нанасят в лични здравни книжки, които се съхраняват в обекта.

Чл. 16. Забранява се тютюнопушенето в помещенията на производствения сектор.

Чл. 17. Във всяка обществена пералня има книга за санитарното й състояние.

Раздел IV.
Изисквания към перилния процес

Чл. 18. Перилният процес осигурява изпиране и дезинфекция на бельото и дрехите, предоставени в обществените перални.

Чл. 19. Перилният процес включва: предварително изпиране, същинско пране и изплакване.

Чл. 20. В процеса на изпиране се използват само разрешени от Министерството на здравеопазването перилни препарати и дезинфекционни средства.

Чл. 21. (1) Изпирането и дезинфекцията на бельото се извършват по термодезинфекционен и химиотермодезинфекционен метод.
(2) Количеството на перилния и дезинфекционния препарат се определя за всеки конкретен случай в зависимост от устройството на пералната машина, вида на препаратите, указанията към тях и замърсеността на бельото.

Чл. 22. Изпирането на бельо от здравни заведения се извършва в отделна перална машина, която след приключване на перилния процес се дезинфекцира, като се извършва изплакване с дезинфекционен разтвор на барабана на пералните машини.

Чл. 23. Чистото бельо се предава на клиента в опаковка, недопускаща допълнително замърсяване.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "обществени перални" са пералните, предназначени за услуги на населението, както и такива, разкривани при заведенията за обществено ползване: хотели, мотели, къмпинги, общежития, почивни станции, хижи, бръснаро-фризьоро-козметични салони, заведения за обществено хранене, детски и здравни заведения;
2. "термодезинфекционен метод" е този, при който същинското пране се извършва при температура на водата 90°С за 20 мин.;
3. "химиотермодезинфекционен метод" е този, при който при предварителното изпиране се използва перилен и дезинфекционен препарат и същинското пране се извършва при температура на водата от 50° до 90°С.

§ 2. Обществени перални, разкрити до датата на влизане на наредбата в сила, се привеждат в съответствие с нея в срок, определен с предписание на органите на Държавния санитарен контрол.

§ 3. Контролът по изпълнение на наредбата се възлага на органите на Държавния санитарен контрол.

§ 4. За нарушения на разпоредбите на наредбата собствениците, стопаните, експлоатиращи обществени перални, и работещите в тях носят отговорност по чл. 101 от Закона за народното здраве.

§ 5. Наредбата се издава на основание § 3 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 20 от Закона за народното здраве.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ