Наредба № 3 за ползуване на преносими стълби

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ

В сила от 06.04.1976 г.

Обн. ДВ. бр.28 от 6 Април 1976г., отм. ДВ. бр.88 от 8 Октомври 2004 г.

Отменена с § 25 от Преходните и Заключителни разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (Обн. - ДВ, бр. 88 от 1999 г.) - ДВ, бр. 88 от 8 октомври 2004 г., в сила от 05.11.2004 г.

🔗 ВИЖ: Ръководство за организация на безопасната работа с преносими стълби

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Наредбата по безопасността на труда при ползуване на преносими стълби е задължителна за работниците и служителите от промишлеността, строителството, транспорта, селското и горското стопанство, търговията, комунално-битовото стопанство, културата и изкуствата (театър, телевизия, цирк и др.), товаро-разтоварни работи и др., които в своята дейност ползуват преносими стълби.

Чл. 2. Наредбата не е задължителна за органите ма Министерството на народната отбрана и Министерството на вътрешните работи.

Чл. 3. (1) Наредбата регламентира основните безопасни начини за използуване на преносими стълби.
(2) За отделни конкретни неуредени случаи на работа и при използуване на специализирани преносими стълби се издават заповеди за безопасност на труда.
(3) Тази наредба не отменя изискванията на други нормативни актове по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана, когато те регламентират дейности, извършвани с помощта на преносими стълби.

Чл. 4. Инструктажът на работниците и служителите, използуващи преносими стълби, се извършва съгласно Наредбата за инструктажа и обучението на работниците и служителите по безопасността и хигиената труда и противопожарната охрана (ДВ, бр. 59 от 1970 г.) и Наредба № 1 за подготовка, преподготовка и повишаване квалификацията на кадрите по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана (ДВ, бр. 101 от 1974 г.).

Чл. 5. Забранени са издаването и изпълнението на заповеди и нареждания за използуване и работа с преносими стълби, които противоречат на тази наредба.

Чл. 6. Забранено е да се допускат до работа с преносими стълби лица, които:
1. не са преминали предварителен медицински преглед и имат медицински противопоказания спрямо условията на работа;
2. не са инструктирани по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана;
3. не са в добро здравословно състояние;
4. не са в трезво състояние;
5. не са навършили 16 години;
6. нямат необходимите лични защитни средства.

Чл. 7. Изменения, допълнения и тълкувания на наредбата се извършват от Министерството на труда и социалните грижи съгласувано с Министерството на народното здраве и Централния съвет на Българските професионални съюзи.

Чл. 8. Виновните за нарушение на наредбата и тези, които са длъжни да вземат мерки за нейното изпълнение, се привличат към отговорност съгласно нормативните актове.

Глава втора.
КОНСТРУКЦИЯ И МЯСТО ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Чл. 9. Преносимите стълби се изработват съгласно изискванията на БДС 12119-74 "Стълби преносими метални" и БДС 12571-75 "Стълби преносими дървени".

Чл. 10. Забранено е използуването на:
1. неизправни стълби;
2. стълби с конструкция или изпълнение, неотговарящи на нормативните актове, стандартите и техническите условия.

Чл. 11. Преносими стълби се употребяват в тези случаи, в които не е възможно или не е целесъобразно да се използуват стационарни стълби, стълби с механично задвижване, скелета, работни платформи и други по-удобни и по-безопасни съоръжения.

Чл. 12. Преносимите стълби се подбират по вид и размери така, че в конкретния случай на използуване да осигуряват удобни и безопасни условия за работа.

Чл. 13. (1) Преносимите стълби се използуват само по назначението си.
(2) Забранено е двураменни стълби и стълби с площадки да се използуват в работно положение като единични.
(3) Забранено е преносимите стълби да се използуват като мостици за преминаване, рампи, подове на работни площадки, подпори, хоризонтални носещи елементи на скелета и за други подобни цели.

Чл. 14. (1) Преносимите стълби, когато са осигурени срещу подхлъзване, обръщане и изместване, се използуват като вертикални елементи на леки скелета.
(2) Носещият под на скелето излиза извън външния ръб на стъпалото, върху което се подпира, не по-малко от 100 мм, а при двураменни стълби се опира и върху двете стъпала на стълбата.

Чл. 15. За техническото поддържане и обслужване стационарните машини и съоръжения имат стационарни стълби и площадки, изпълнени съобразно БДС 9869-72 "Площадки и стълби на машини и съоръжения. Изисквания по техника на безопасност".

Чл. 16. (1) Преносима стълба освен за качване и слизане се използува и за извършване само на леки краткотрайни операции от застанало върху нея лице.
(2) Забранено е да се използуват преносими стълби:
1. за боядисване на стени при височина на боядисването над 3,5 м;
2. за извършване на строителни работи по стени и тавани на височина над 3,5 м;
3. за изкачване на тухли, камъни и други подобни материали в строителството.

Глава трета.
ПРЕНАСЯНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ

Чл. 17. (1) Стълбите се вземат, пренасят и оставят внимателно, без да се хвърлят или удрят.
(2) Забранено е да се пренасят стълби, когато върху тях има други предмети.

Чл. 18. Стълбите се пренасят така, че да не повреждат околните предмети и да не предизвикват разместването и падането им.

Чл. 19. (1) Стълби с дължина над 5 м или с тегло над 20 кг се носят най-малко от две лица, като най-високото застава най-отпред.
(2) Теглото на стълбата трябва да се разпределя равномерно върху носещите я лица.

Чл. 20. Двураменните стълби и стълбите с площадка се пренасят с прибрани рамена.

Чл. 21. В местата, където е възможно внезапно да се появят лица пред пренасяна стълба, тя да се носи така, че предният й край да бъде най-малко на 2 м от нивото на пода.
22. (1) При транспортиране в превозни средства стълбите се опаковат, подреждат и закрепват така, че:
1. да са запазени от повреди и неблагоприятни атмосферни и други въздействия;
2. да е изключена възможността от падането им;
3. да не създават условия за злополуки.
(2) Стълби, които излизат извън габарита на превозните средства, се транспортират съгласно изискванията на Закона за движението по пътищата (ДВ, бр. 53 от 1973 г.) и Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата (ДВ, бр. 9 от 1974 г.).

Глава четвърта.
РАБОТА С ПРЕНОСИМИ СТЪЛБИ

Чл. 23. Мястото за достъп до стълба да бъде удобно и обезопасено съобразно конкретните условия на работа.

Чл. 24. (1) Забранено е стълбите да се поставят на места, в които не е осигурено безопасното им използуване.
(2) Забранено е стълбите да се поставят в непосредствена близост до отвори по подове и стени, до остри и стърчащи предмети, до открити съдове с опасни течности и химикали и до други подобни предмети, които могат да увеличат тежестта на травмите при падане от стълбата.

Чл. 25. (1) Стълбите не се поставят на пешеходни пътеки, съобщителни пътища, до незаключени врати, отварящи се към стълбата, и други места, където могат да бъдат блъснати и съборени от минувачи или превозни средствата.
(2) Когато се налага да се постави стълба на място с оживено движение, да се вземат мерки за предотвратяване блъскането на стълбата от пешеходци или превозни средства чрез ограждане, предупредителни надписи и табелки, организиране на охрана и др.

Чл. 26. Стълбите се поставят така спрямо зоната на обслужване, че манипулациите от стълбата да се извършват удобно и безопасно.

Чл. 27. (1) Стълбата нормално се изправя в работно положение от едно лице.
(2) Стълбата се изправя от две или повече лица, когато:
1. условията са неблагоприятни (неравен под, силен вятър и др.);
2. теглото на стълбата е над 15 кг.

Чл. 28. Стълбите се използуват само след като са поставени така, че при правилното им използуване да е изключено падането или изместването им.

Чл. 29. (1) Стълбата се поставя върху повърхнина, която може да осигури стабилността й и да издържи натоварването при ползуване на стълбата.
(2) Забранено е стълбите да се поставят върху варели, сандъци, струпани материали и други нестабилни предмети.

Чл. 30. (1) Стълбата се опира върху долната опорна повърхност края на страниците или със специални накрайници.
(2) Забранено е да има за долна опорна точка стъпало.
(3) Забранено е подпряната единична стълба да бъде наклонена встрани.

Чл. 31. (1) Горната опора на единичните стълби да бъде сигурна, устойчива и здрава.
(2) Двата горни края на страниците да бъдат стабилно опрени върху опората.
(3) Забранено е да се ползува стъпало като горна опорна точка.

Чл. 32. (1) За горна опора на единична стълба не се използуват прясно боядисани или заледени стени, водосточни тръби, кръгли колони, мачти, стълбове, ъгли на сгради, колони, прозорци, незаключени врати, тесни тръби и други нестабилни, подвижни или неосигуряващи стабилност конструкции.
(2) Стабилни колони, тръби, мачти и др. могат да служат за горна опора само когато се направи сигурно закрепване на стълбата към тях с помощта на подходящо приспособление.

Чл. 33. Еднораменните стълби в работно положение да имат наклон спрямо хоризонтална равнина от 70 до 75°, т. е. разстоянието от основа на стълбата до вертикалната линия, спусната от горната опора, да бъде от 1/3 до 1/4 от разстоянието от основата на стълбата до горната опора.

Чл. 34. (1) Единични стълби, които водят до горна площадка, да надвишават най-малко с 1 м площадката, мерено по страницата.
(2) Надвишаването се постига:
1. с по-дълга стълба;
2. чрез прикрепването на специална ръкохватка (перило) към една от страниците, като ръкохватка се прави като продължение на страниците.
(3) На стъпалата над нивото на площадката не се стъпва.

Чл. 35. (1) Единичните стълби се осигуряват срещу подхлъзване по пода чрез приковаване на опори или употреба на противоплъзгащи накрайници, а когато тези мерки не могат да се приложат - чрез придържане от втори човек, стоящ пред стълбата или встрани от нея.
(2) Забранено е използуването на стълба, поставена върху опора, по чиято повърхност има разлято масло, боя и други материали, улесняващи подхлъзването, когато основата на стълбата не е осигурена срещу подхлъзване чрез механична връзка. В този случай да не се разчита на противоплъзгащите се накрайници и на помощта на втори човек.

Чл. 36. Единични стълби с дължина над 3 м се закрепят срещу обръщане назад или встрани независимо от броя на качванията или времето на използуване.

Чл. 37. При силно хлъзгав под и в случаите, в които е невъзможно осигуряването на единичните стълби против плъзгане и обръщане, вместо единични стълби се употребяват двойни стълби или стълби с площадка.

Чл. 38. При използуване на единични стълби с дължина над 5 м се вземат мерки срещу колебания на стълбата (подпиране в средата и др.).

Чл. 39. Използуване на преносими стълби в непосредствена близост до прозореца при височина на долната рамка на прозореца над 2 м над терена да става само при наличие на обезопасяване срещу падане през прозореца.

Чл. 40. Двураменните стълби и стълбите с площадки в работно положение така да бъдат разтваряни, че приспособлението против недопустимо разтваряне на двете страни да не позволява по-нататъшно раздалечаване на страните.

Чл. 41. (1) Стълби се удължават (наставят) само когато това е предвидено конструктивно от производителя.
(2) Забранено е удължаване на стълба чрез заковаване на двете части една към друга или свързването им с въжета, тел и други подръчни средства.
(3) Забранено е пренасянето на товари с тегло над 10 кг и на обемисти товари по стълби, удължени чрез наставяне.

Чл. 42. При работа с преносими стълби в близост до тоководещи части под напрежение се спазват и изискванията, произтичащи от специфичните условия за работа с електрически уредби и съоръжения.

Чл. 43. Движение и работа по стълба се извършва внимателно, без резки стъпвания, подскоци, люлеене и други подобни действия, които биха довели до падане на стълбата, до счупване на стъпало или на цялата стълба.

Чл. 44. При изкачване (слизане) по стълба и при работа върху стълба използуващият трябва:
1. да бъде обърнат с лице към нея;
2. да използува подходящо закопчано работно облекло и подходящи обувки, осигуряващи го срещу подхлъзване;
3. да е с незаети ръце;
4. да ползува двете си ръце, като се държи за стъпалата, а не за страниците;
5. във всеки момент да се държи с една ръка към стълбата.

Чл. 45. Забранено е движение и работа по стълби, когато стъпалата им са покрити с вещества и материали, улесняващи подхлъзването.

Чл. 46. При движение по метални стълби при температури под 5°С се използуват удобни ръкавици, осигуряващи достатъчно топлинна изолация на ръцете и сигурност на захващане.

Чл. 47. Лицето, намиращо се върху стълба, да не се наклонява по начин, който би довел до обръщане на стълбата.

Чл. 48. Лицето, извършващо работна операция от стълба, да не заема положения, които я извеждат от положение на равновесие.

Чл. 49. (1) Забранено е стъпването върху стъпало на единична стълба, когато от него до горния край на страницата остава по-малко от 1 м.
(2) Разстоянието от 1 м не се спазва, когато стълбата служи за изкачване на площадка и страницата е удължена като перило.
(3) Забранено е стъпването върху най-горните стъпала на двураменните стълби.

Чл. 50. (1) Лицето, работещо върху стълба, се закрепва посредством предпазен колан към сигурна съседна конструкция (при наличие на такава възможност), когато е стъпало на стъпало, отстоящо на повече от 3 м над основата на стълбата.
(2) Предпазният колан се захваща към стълба, осигурена срещу падане (обръщане) само когато липсва сигурна съседна конструкция.

Чл. 51. Забранено е да се премества:
1. стълба с работник върху нея;
2. двураменна стълба чрез усилието на намиращия се върху нея работник.

Чл. 52. Забранено е да се застава върху стълба на един крак, като другият виси встрани или е стъпил върху друг предмет.

Чл. 53. (1) Лицето, намиращо се върху стълба, работи с инструменти или други леки малогабаритни предмети само с една ръка, а с другата ръка най-много могат да се придържат предмети, като пирони, габър, шило и др.
(2) При работа върху стълба е забранено да се слагат на стъпалата й инструменти или материали.

Чл. 54. (1) Забранено е върху стълба да се качват повече от едно лице независимо от това, дали стълбата е двойна или единична.
(2) Когато естеството на работа изисква двама или повече работници, всеки работник да ползува самостоятелна стълба.

Чл. 55. Да се използуват отделни стълби за качване и слизане, когато те служат за достъп до площадка с повече работници и има интензивно движение.

Чл. 56. Забранено е стоенето под стълба, върху която се работи.

Чл. 57. (1) Изкачване и сваляне на товари при движение по стълби се извършва само в случаи, в които не е възможно или не е целесъобразно изкачването (свалянето) им посредством други, по-удобни и по-безопасни начини - чрез въже, подемни устройства, директно подаване от друг работник и др.
(2) Инструменти и леки предмети се носят в чанта, закачена за колана или носена през рамо.
(3) Пренасяният товар по стълба:
1. да не надвишава 20 кг, с изключение на случаите, посочени в чл. 41, ал. 3;
2. да се носи по такъв начин, че двете ръце на лицето да бъдат свободни, а центърът на тежестта на лицето заедно с товара да не излиза извън опорния контур на стълбата;
3. да се носи удобно, без да възпрепятствува движението;
4. да може да се поеме (оставя) безопасно.
(4) Забранено е да се подават на лице, намиращо се върху стълба, материали и предмети чрез подхвърляне.

Чл. 58. Теглото на лицето (включително и товара), използуващо стълба, да не превишава посоченото от производителя на стълбата тегло. Когато теглото не е посочено, то да не надвишава 100 кг.

Чл. 59. Забранено е да се прикрепват към стълби подемни съоръжения (макари, лебедки и др.).

Чл. 60. Забранено е да се използуват стълби при неблагоприятни атмосферни условия - вятър със скорост над 10 м/сек (при тази скорост се разклащат големи клони, димът се откъсва от комините), дъжд, снеговалеж и др.

Чл. 61. След приключване на работа стълбите се поставят на определените места за съхранение, а при кратък престой се вземат мерки против използуването им от странични лица.

Глава пета.
СЪХРАНЯВАНЕ НА ПРЕНОСИМИ СТЪЛБИ

Чл. 62. (1) Стълбите, когато не се използуват, се съхраняват на такива места и по такъв начин, че:
1. да е осигурен удобен и безопасен достъп до тях;
2. да е осигурено безопасното им поставяне и изваждане;
3. да са осигурени срещу падане;
4. да са защитени от механични повреди, влага, силна топлина и други неблагоприятни въздействия;
5. да не се получават недопустими деформации в тях.
(2) Стълбите да не се съхраняват:
1. поставени непосредствено една върху друга;
2. с поставен товар върху тях.

Чл. 63. Местата, в които се съхраняват стълби, се проветряват редовно и добре.

Чл. 64. Неизправните стълби се съхраняват до ремонта или бракуването им така, че да не могат да се ползуват.

Глава шеста.
КОНТРОЛ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРЕНОСИМИ СТЪЛБИ

Чл. 65. (1) Стълбите се поддържат в изправност.
(2) За неизправни стълби се считат стълби със следните дефекти:
1. счупени, липсващи и повредени стъпала;
2. стъпала, закрепени конзолно само към едната страница (другата страница липсва);
3. стъпала, чиято връзка със страницата е разхлабена;
4. дървени стъпала, страници и подпори с недопустими пукнатини и признаци на загниване;
5. стъпала с недопустимо износване;
6. стъпала, свързани неправилно към страницата;
7. счупени и повредени страници;
8. метални стълби с деформирани (смачкани) стъпала и страници;
9. метални стълби с пукнатини и кородирали елементи;
10. стълби с ограничител против разтваряне на страните, когато ограничителят е повреден, лошо закрепен или липсва и когато в опънато положение не осигурява необходимото разтваряне на страните на стълбата;
11. двураменни стълби с разхлабена или счупена шарнирна връзка;
12. стълби с площадка и двураменни стълби, чиито страни не могат да се отварят до необходимото положение;
13. наставени и телескопични стълби с повредени устройства за осигуряване на връзка между секциите в изтеглено и събрано положение;
14. стълби с площадка с повредени или липсващи елементи от площадката и нейното обезопасяване;
15. стълби с неизправни приспособления към тях.

Чл. 66. Стълбите се подлагат на текущи и основни прегледи.

Чл. 67. Текущите прегледи се извършват в началото на всяка работна смяна.

Чл. 68. Основни прегледи се извършват:
1. през определен период от време, но не по-голям от:
а) една година за метални стълби (без алуминиеви);
б) шест месеца за дървени стълби;
в) три месеца за алуминиеви стълби;
2. след ремонт;
3. след падане на стълбата;
4. след въздействие на висока температура;
5. след заливане с разяждащи вещества.

Чл. 69. Текущите прегледи се извършват от лицето, ползуващо стълбата, а основните - от техническо лице, определено от ръководството на предприятието.

Чл. 70. Текущите прегледи включват:
1. проверка на правилното функционално действие на стълбата и на нейните елементи;
2. проверка за счупвания, недопустими деформации и липсващи елементи;
3. проверка за разхлабване на съединенията;
4. проверка за изправността на приспособленията срещу недопустимо раздалечаване на рамената на стълбата;
5. проверка, дали се въртят или изместват осово стъпалата.

Чл. 71. (1) Основните прегледи включват освен съдържанието на текущите прегледи и следното:
1. внимателен преглед на всички елементи;
2. проверка на степента на износване на стъпалата;
3. преглед на заварките с лупа;
4. проверка за наличие на кородирани елементи и ръжда;
5. изпитание с товар на огъване.
(2) При основните прегледи проверяваните показатели се сравняват с изискванията на съответните стандарти и технически условия.
(3) Изпитанието с товар на огъване се извършва по изпитателна схема на съответния стандарт или технически условия.

Чл. 72. Изтъняването на стъпалата вследствие износване да не надвишава 8% от първоначалната височина на стъпалата.

Чл. 73. В предприятията, в които се използуват голям брой стълби, за всяка от тях се съставя контролен фиш за използуването и техническото им състояние (номер на стълбата, начало на използуване, прегледи, установени дефекти, ремонти и др.).

Чл. 74. (1) Счупени, липсващи и повредени стъпала се подменят с други, равностойни на тях.
(2) Неизправни, счупени и повредени дървени страници се подменят с нови, равностойни на тях.
(3) Дървени стъпала и страници с недопустими пукнатини не се подсилват, а се бракуват.
(4) Връзката между стъпало и страница да бъде равностойна на предвидената от производителя.
(5) Забранено е дървени стъпала да се свързват към дървени страници посредством винтове, гвоздеи и подръчни материали. Свързването да се извършва по начина, посочен в БДС 12571-75.

Чл. 75. (1) Дървените стълби се импрегнират или върху повърхността им се нанася защитно безцветно покритие най-малко един път на две години.
(2) Вследствие на импрегнацията на стълбата да няма вредно въздействие върху здравето на лицата, използуващи стълбата.
(3) Металните стълби да бъдат защитени от корозия. Когато защитата се осъществява чрез боядисване, то да се извършва един път годишно.

Чл. 76. Бракуваните стълби се привеждат в такъв вид, че да е невъзможно използуването им като стълби.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 4, ал. IV от Кодекса на труда и т. 4 от Постановление № 15 за по-нататъшно подобряване охраната на труда (ДВ, бр. 58 от 1973 г.).

§ 2. Изпълнението на тази наредба се възлага на ръководителите на комбинатите, заводите, предприятията, цеховете и др., в които се извършват дейности, свързани с използуването на преносни стълби.

§ 3. Контролът по изпълнението на тази наредба се възлага на държавните и обществените органи по охраната на труда.

§ 4. Наредбата е съгласувана с Министерството на народното здраве - писмо № III-5 от 4.I.1975 г., Централния съвет на Българските професионални съюзи - писмо № VI-13441 от 22.ХI.1974 г. и Министерството на вътрешните работи - писмо № I-I-5289 от 27.ХI.1974 г.

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в Държавен вестник.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ