Наредба № 3 от 18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи

Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Обн. ДВ. бр.78 от 28 Септември 2007 г., отм. ДВ. бр.53 от 26 Юни 2018г.

Отменена с § 3 от заключителните разпоредби на Наредба № РД-02-20-1 от 12 юни 2018 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи - ДВ, бр. 53 от 26 юни 2018 г., в сила от 27.09.2018 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I
Област на приложение

Чл. 1. С тази наредба се определят техническите правила и нормативи при контрола на изпълнението и при приемането на електромонтажните работи на съоръженията в електрическите уредби и електропроводите от електропреносната мрежа и електроразпределителните мрежи на страната, както и на спомагателни мрежи и мрежи на потребителите и техните елементи за напрежение до и над 1000 V при спазване на изискванията към строежите съгласно нормативните актове, издадени на основание чл. 169, ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.