Наредба № 3 от 16 юни 1997 г. за пожарната безопасност на обектите в експлоатация

Обн. ДВ. бр.54 от 8 Юли 1997г., попр. ДВ. бр.60 от 28 Юли 1997г.
Загубила значение. Материята е преуредена с Наредба № I-209 от 22 ноември 2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация - ДВ, бр. 107 от 7 декември 2004 г., в сила от 07.12.2004 г.
Актуална наредба: Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

 🔗 ВИЖ Ръководство за организация на пожарната безопасност

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят общите изисквания за пожарната безопасност на обектите в експлоатация и тези при извършване на монтажни, ремонтни и други видове дейности в тях.

Чл. 2. Изискванията за пожарна безопасност, предвидени в наредбата, са задължителни за всички ръководители на учреждения, организации, търговски фирми, обекти, за работниците, служителите и временно пребиваващите в тях.

Глава втора
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОТИВОПОЖАРНАТА ОХРАНА

Чл. 3. Ръководителите на министерствата и другите учреждения организират разработването и утвърждават отраслови и вътрешноведомствени правилници, наредби, инструкции и други документи за осигуряване на пожарната безопасност.

Чл. 4.
(1) Ръководителите на учрежденията, организациите, търговските фирми, обектите и техните поделения възлагат на определно длъжностно лице да координира дейността по осигуряване на пожарната безопасност.
(2) В обектите и търговските фирми с общ числен състав до 5 човека функцията по чл. 4, ал. 1 се изпълнява от ръководителя (собственика).
(3) За всеки обект се създава досие, съдържащо документи по противопожарна охрана. Досието се съхранява при длъжностното лице, координиращо дейността по осигуряване на пожарната безопасност, или при ръководителя (собственика) на обекта.

Чл. 5. Ръководителите на търговските фирми, обектите и техните поделения организират разработването и утвърждават:
1. правила (инструкции) за противопожарната безопасност на територията на обекта: цехове, помещения, технологични линии, съоръжения, инсталации и др.;
2. планове за действие на ръководния и технологичния персонал и на работниците при ликвидиране на пожари и производствени аварии;
3. планове за осигуряване на пожарната безопасност при капитални и текущи ремонти, реконструкция на цехове, помещения и замяна на оборудване без спиране на производствения процес;
4. планове за евакуация на работниците, служителите и пребиваващите.

Чл. 6. Документите по чл. 3 и 5 се съгласуват с органите на противопожарна охрана.

Чл. 7. В случаите, когато дейностите по чл. 5, т. 3 се извършват от външни организации, плановете се разработват съвместно.

Чл. 8. Планове за евакуация се разработват за производствени сгради, обекти за масово пребиваване на хора (над 50 човека), болнични и детски (независимо от броя на децата) заведения.

Чл. 9. Периодично, но не по-малко от веднъж в годината, плановете за действие на ръководния и технологичния персонал и на работниците при ликвидиране на пожари и производствени аварии и тези за евакуация се проиграват практически.

Чл. 10. Ръководителите на учрежденията, организациите, търговските фирми, обектите и техните поделения издават заповеди за:
1. назначаване на нещатна пожаротехническа комисия;
2. пожаробезопасно извършване на огневи работи;
3. пожаробезопасно използване на отоплителни, нагревателни и други електрически уреди;
4. определяне на разрешените и забранените места за тютюнопушене;
5. изключване на електрическото захранване след приключване на работното време;
6. организиране на противопожарната подготовка и инструктажа на работниците и служителите;
7. осигуряване на пожарната безопасност по време на почивните и празничните дни и при провеждането на мероприятия с общонационална значимост;
8. поддържане и проверка на пожароизвестителните инсталации (ПИИ) и пожарогасителните инсталации (ПГИ);
9. поддържане и проверка на противопожарните уреди, съоръжения и средства за пожарогасене;
10. назначаване на комисия за определяне категорията на производство по пожарна опасност и групата на пожарна и взривна опасност;
11. сформиране на нещатен щаб за ръководство на действията на ръководния и технологичния персонал и на работниците при ликвидиране на пожари.

Чл. 11.
(1) За ръководител на пожаротехническата комисия се определя представител на ръководството на обекта (търговската фирма).
(2) Пожаротехническите комисии нямат право да отменят или изменят мероприятията и сроковете за тяхното изпълнение, предписани от органите за противопожарна охрана.

Чл. 12. Изключването на електрическото захранване след приключване на работното време по чл. 10, т. 5 се удостоверява в дневник.

Чл. 13. Ръководителите, работниците и служителите са задължени да познават и да могат да работят с противопожарните уреди, съоръжения и средства за пожарогасене, с които е осигурен обектът.

Чл. 14. Състоянието на ПИИ, ПГИ, противопожарните уреди, съоръжения и средства за пожарогасене се отразява в дневник или по друг подходящ начин.

Чл. 15.
(1) Комисията за определяне категорията на производство по пожарна опасност и групата на пожарна и взривна опасност съставя протокол, който се утвърждава от ръководителя (собственика) на обекта (търговската фирма).
(2) При промяна на технологичния процес или предназначението на сградите и помещенията се извършва ново категоризиране.

Чл. 16.
(1) Производствените, административните, обектите за масово събиране на хора и другите обекти и търговски фирми се осигуряват с телефонна или друга връзка с районната служба за противопожарна охрана и с обектната служба за противопожарна охрана, където има създадена такава.
(2) При повреди на средствата за връзка ръководителите на обекти (търговски фирми) уведомяват съответната служба за противопожарна охрана и осигуряват други технически възможности за оповестяване.

Чл. 17. В производствените обекти се обособяват депа за съхраняване на противопожарна техника, съоръжения и средства за пожарогасене съгласувано с органите за противопожарна охрана.

Чл. 18. При ремонтни работи, свързани със: изключване на участъци от водопроводната мрежа, излизане от строя на помпени станции, неизправности в пожароизвестителните и пожарогасителните инсталации, изтичане на вода от пожарните водоеми или тяхното източване, незабавно се уведомява съответната служба за противопожарна охрана и се вземат необходимите мерки за осигуряване на пожарната безопасност на обекта.

Чл. 19. В края на работното време всеки работник (служител) е длъжен да проверява и да оставя в пожаробезопасно състояние своето работно място, апаратите, машините, съоръженията и др., с които работи.

Глава трета
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТИТЕ

Раздел I
Изисквания към територията на обектите

Чл. 20.
(1) Територията на обекта системно се почиства от тревна растителност, опадала листна маса и други горими отпадъци.
(2) Горимите производствени отпадъци ежедневно се събират на определени пожарообезопасени места и периодично се изнасят извън района на обекта.

Чл. 21.
(1) Към всички сгради, съоръжения, водоизточници и противопожарен инвентар в обектите се осигуряват и поддържат пътища и свободни достъпи, които през зимата се почистват от сняг и се опесъчават. (2) Преди настъпване на зимния сезон противопожарните хидранти и откритите водоеми се подготвят за противопожарни цели при минусови температури.
(3) За предстоящо затваряне на отделни участъци от пътищата, което препятства минаването на противопожарните автомобили, предварително се уведомява съответната служба за противопожарна охрана.

Чл. 22.
(1) Незастроените свободни площи между сградите и съоръженията, регламентирани с действащите нормативи, не могат да се използват за складиране на материали, оборудване, отпадъчен амбалаж, за паркиране на транспортни и други технически средства и построяване на временни сгради и съоръжения.
(2) Не се допуска спиране или паркиране на транспортни средства на разстояние 10 м преди и след противопожарните депа, хидранти и на площадките за противопожарни автомобили към противопожарните водоеми и резервоари за вода.

Чл. 23.
(1) На прелезите на вътрешнообектните железопътни линии се поставят плътни настилки до горната част на релсата и се осигурява свободно преминаване на протовопожарните автомобили. (2) Престояване на вагони и локомотиви на местата на прелезите не се разрешава.
(3) Порталните врати и бариерите с автоматично задействане се осигуряват с устройства за ръчно задвижване.

Чл. 24. На територията на взриво- и пожароопасни обекти (ако това не е свързано с технологичния процес на производството), а така също и в местата, където се съхраняват и преработват горими материали, ползването на открит огън се забранява.

Чл. 25.
(1) Територията на обектите и складовите бази се осигуряват с външно осветление с цел бързо намиране на противопожарните водоизточници, външните пожарни стълби на сградите и други подобни.
(2) Противопожарните депа, водоизточниците и външните пожарни стълби се устройват и обозначават съгласно БДС 12.4.009-83 "Пожарно дело. Противопожарна техника за защита на обекти. Общи изисквания" и Наредба N: 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана (ДВ, бр. 77 от 1995 година).

Раздел II
Изисквания към сградите и помещенията

Чл. 26.
(1) Сградите и помещенията се оборудват с уреди, съоръжения и средства за пожарогасене.
(2) Видът и количеството на уредите, съоръженията и средствата за пожарогасене се определят съгласно приложение N: 2 към чл.2 от Противопожарните строително-технически норми, а разполагането и обозначаването им - в съответствие с БДС 12.4.009-83 и Наредба N: 4.

Чл. 27. Пожароопасните места и местата за тютюнопушене в обектите се обозначават със знаци в съответствие с Наредба N: 4.

Чл. 28.
(1) В административните, производствените и други сгради, както и в сградите за масово пребиваване на хора, се поставят схеми за евакуация от съответния етаж с обозначение на стаите (помещенията), евакуационните изходи и средствата за пожарогасене и сигнализация с необходимия пояснителен текст.
(2) Пътищата за евакуация и изходите се обозначават в съответствие с Наредба N: 4.

Чл. 29.
(1) Всички врати на евакуационните изходи от помещенията с категория на производство "А" и "Б" и тези с категория на производство "В","Г" и "Д", в които пребивават повече от 15 човека, трябва свободно да се отварят навън.
(2) Не се допуска заключване на вратите за евакуация, когато в сградите и помещенията пребивават хора.

Чл. 30. На всички врати към помещенията и на подходящи места на външните уредби с взривоопасни зони се поставят:
1. табели, указващи категорията на производство по пожарна опасност;
2. табели съгласно БДС 12.2.020.01-84 "Охрана на труда. Зони взривоопасни. Класификация по отношение електрооборудването".

Чл. 31.
(1) Мероприятия с масово събиране на хора се провеждат само на предназначени за тази цел места.
(2) Изключения по ал. 1 се допускат след съгласуване с органите за противопожарна охрана.
(3) При провеждане на мероприятия с масово събиране на хора в места, които не са предназначени за тази цел, ръководителите на обекти предварително организират извършване на проверка на всички помещения, евакуационни пътища и изходи, като вземат мерки за осигуряване на живота на хората и пожарната безопасност на сградите и помещенията. Резултатите от проверката се отразяват в протокол.

Чл. 32. Не се разрешава складирането на материали и оборудване в коридорите, тамбурите и стълбищата на сградите.

Чл. 33. Противопожарните системи и съоръжения (пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации, противодимни люкове, огнепреградни клапи, помпи за противопожарни нужди и др.) се поддържат в изправно работно състояние.

Чл. 34. Хоризонталните и вертикалните пожарозащитни прегради, през които преминават тръбопроводи, въздуховоди и кабели, се поддържат уплътнени с негорими материали в местата на преминаването, без да се намалява границата на пожароустойчивост и газо-димонепроницаемостта.

Чл. 35.
(1) Гардероби и шкафове за дрехи се разполагат само в отделни помещения, канцеларии и производствени помещения от категория на производство "Д" по пожарна опасност.
(2) Допуска се поставяне на гардероби и шкафове за дрехи с изключение на складови помещения във:
1. помещения от категория на производство по пожарна опасност "В" в случаите, когато не се използват горими течности и прахове и пребиваващите са не повече от 5 човека;
2. помещения от категория на производство по пожарна опасност "Г", когато са метални и не се противоречи на други нормативни изисквания.
(3) Редът за смяна, пожаробезопасното съхраняване и почистването на омасленото работно обекло се определя от ръководителя на обекта.

Чл. 36. (Попр. - ДВ, бр. 60/97 г.) Не се допуска съхраняването на горими материали в подпокривните пространства, таванските, сутеренните и техническите помещения, които не се използват и същите се държат заключени.

Чл. 37. В сградите и помещенията не се допуска:
1. изменението на функционалното предназначение и техническото преоборудване на помещенията без разработването на съответната документация, съгласувана с органите за противопожарна охрана и утвърдена по установения ред;
2. използването и съхраняването в сутеренни помещения на леснозапалими течности, газове и химикали в количества, които могат да образуват общообемни взривоопасни концентрации;
3. устройването по пътищата за евакуация на въртящи се врати и други съоръжения, препятстващи евакуацията на хората или намаляващи широчината на пътищата за евакуация;
4. премахването на предвидените в проекта врати на стълбищни клетки, коридори, преддверия, холове и вестибюли;
5. затварянето и закриването с мебели, оборудване и други предмети на люкове, балкони, лоджии, вътрешни пожарни кранове и електрически табла.

Чл. 38. Производствените помещения и оборудването периодично се почистват от прах и други горими и взривоопасни отпадъци. Сроковете за почистване се установяват съгласно технологичните изисквания или се посочват в обектите (цеховете) инструкции (правила).

Раздел III
Изисквания към електрическите инсталации и съоръжения

Чл. 39. Техническото състояние на електрическите мрежи и електрооборудването трябва да осигурява тяхната пожаробезопасна експлоатация и да съответства на Правилника за устройство на електрическите уреди (ПУЕУ - необнародван, отпечатан в отделно издание на ДИ "Техника", 1980 г.).

Чл. 40. Всички неизправности в електрическите инсталации и съоръжения, които могат да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците над допустимото, отказ на автоматични системи за управление и др., се отстраняват незабавно. Ако това е невъзможно, инсталациите и съоръженията се спират от експлоатация.

Чл. 41. Всички електропроводни линии и електрически съоръжения периодично се почистват от прах по разработен от ръководството на обекта график в зависимост от работната среда.

Чл. 42. При експлоатацията, ремонта и поддържането на електрическите инсталации, уреди и съоръжения не се допускат:
1. конструктивни промени без предварително съгласуване по установения ред;
2. използването на нестандартни или неизправни електрически уреди, апаратура и инсталации и такива, несъответстващи на групата по пожарна и взривна опасност;
3. използването на нестандартни предпазители в електрическите табла;
4. открито преминаване на транзитни кабели и проводници през складови помещения;
5. използването на електрически ютии, котлони, бързовари и други нагревателни електроуреди в канцеларии, производствени и складови помещения, здравни и учебни заведения, хотели и други обекти за масово пребиваване на хора извън специално оборудваните за тази цел пожаробезопасни места, определени със заповед на ръководителя на обекта;
6. оставянето без наблюдение на включени в електрическата мрежа нагревателни електроуреди, телевизори, радиоапарати и др.;
7. разполагането на прожектори върху горими покривни и други конструкции;
8. съхраняването на суровини, готова продукция, транспортни и други технически средства върху ревизионните шахти на тунели с електрически кабели;
9. нарушаване на защитното изпълнение на съоръжениятя (IP и взривозащитата);
10. нарушаване на инструкциите за монтаж и експлоатация, дадени от предприятията производители;
11. работата на лица, непритежаващи необходимата квалификация.

Раздел IV
Изисквания към системите за отопление и вентилация

Чл. 43. Отоплителните и вентилационните съоръжения на сградите и помещенията се устройват и експлоатират при спазване на съответните нормативни актове и технически изисквания, установени за тяхното производство, монтаж и ползване.

Чл. 44. Преди есенно-зимния сезон отоплителните съоръжения и уреди се проверяват и ремонтират. В експлоатация се допускат само изправни и стандартни уреди и съоръжения.

Чл. 45. В котелните помещения не се допуска:
1. извършването на дейности, несвързани с обслужването на съответната инсталация;
2. употребата на нестандартни и отпадъчни нефтопродукти и други леснозапалими и горими течности, които не са предвидени в техническите условия за експлоатация;
3. изтичането на гориво от захранващата инсталация;
4. подаването на гориво при загасени и неизстинали горелки;
5. запалването на горелките на котлите за течно, прахово и газообразно гориво с ръчни факли;
6. запалването на горивната инсталация, работеща на течно гориво, без предварително продухване;
7. работата при неизправна автомивка и КИП;
8. употребата на горелки без автоматична защита;
9. оставянето на работещи котли без контрол;
10. сушенето на горими предмети и материали върху конструкцията и оборудването на котлите и тръбопроводите.

Чл. 46. Лицата, извършващи почистването, зареждането и запалването (включването) на отоплителните уреди и съоръжения, и тези, които ги използват, са отговорни за тяхната пожаробезопасна експлоатация.

Чл. 47. Комините и печките се почистват от сажди в началото на отоплителния сезон и при необходимост, като се вземат мерки за пожарна безопасност.

Чл. 48. При експлоатацията на отоплителните уреди не се допуска:
1. употребата на леснозапалими и горими течности за разпалване;
2. сушенето и поставянето на горими предмети и материали върху уреди и на разстояние, по-малко от това, определено в инструкциите на заводите производители;
3. използването на вентилационните канали като димоотводи;
4. повторното запалване на печки с течно гориво, преди те да са се охладили;
5. оставянето без контрол на включени електрически отоплителни уреди (с изключение на топлоакумулиращите печки и лъчистото отопление).

Чл. 49. Проверките на вентилационните инсталации и изправността на огнезащитните им устройства, както и тяхното почистване се извършват в срокове, осигуряващи пожарната им безопасност.

Глава четвърта
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ, ОБОРУДВАНЕТО, СКЛАДОВИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ТОВАРО - РАЗТОВАРНИТЕ РАБОТИ

Раздел I
Изисквания към технологичните процеси и оборудването

Чл. 50. В технологичните процеси се използват само вещества и материали с установени параметри на пожарна и взривна опасност.

Чл. 51. Параметрите на режима на технологичното оборудване и процесите, свързани с употребата на горими газове, леснозапалими и горими течности, горими прахове и взривоопасни смеси, се поддържат в съответствие с изискванията на технологичните инструкции и паспортната документация.

Чл. 52. При експериментални производства за всеки нов експеримент се разработват и изпълняват мерки за осигуряване на пожарната безопасност.

Чл. 53. Не се допуска експлоатация на неизправно технологично и друго оборудване, което може да доведе до пожари и експлозии.

Чл. 54. Строителните конструкции, технологичното и електрическото оборудване, отоплителните тела и инсталации периодично се почистват от взриво- и пожароопасни прахове и други горими материали по ред, установен от ръководството на обекта.

Чл. 55. Подгряването на изстинал продукт и отстраняването на замръзвания по тръбопроводите се извършва с гореща вода, пара, пясък, или по други пожаробезопасни начини.

Чл. 56. На резервоарите и апаратите за лесно запалими и горими газове и течности се означава максималната граница на тяхното запълване.

Чл. 57.
(1) (Попр. - ДВ, бр.60/97 г.) В процеса на експлоатацията на технологичното оборудване се осигурява постоянна изправност на дихателните и предохранителните клапани, огнепреградителите, нивомерите, дренажните системи, отвеждащите тръби, контролно-измервателните прибори, взривните мембрани и другите устройства, гарантиращи безопасна работа.
(2) Прегледите и ремонтите на оборудването се извършват съгласно изискванията на техническата и технологичната документация.
(3) Резултатите от проверките на дихателните, предохранителните клапани и огнепреградителите се отразяват в протокол.

Чл. 58.
(1) При изтичане на леснозапалими и горими течности и газове от технологичното оборудване незабавно се вземат мерки за отстраняването на неизправностите.
(2) Топлоизолацията на технологичното оборудване, напоена с леснозапалими или горими течности, незабавно се заменя след ликвидиране на повредите, предизвикали изтичането на продукт.

Чл. 59. За разположението и реда на включване и спиране на основните и аварийните пожарозащитни, пожарогасителни, взриво- и пожароопасните комуникации се изработва схема, която се поставя на видно място.

Чл. 60. Обслужващият персонал се задължава да знае технологичната схема на оборудването, местата на пусково-спирателните устройства и да може да ги използва при аварии или пожар.

Чл. 61.
(1) Системите за евакуация на горими газове, лесно запалими и горими течности от вместимостите и апаратите в случай на авария или пожар се поддържат постоянно в изправност.
(2) Крановете на линиите за аварийно отвеждане на горими газове, леснозапалими и горими течности се означават и се осигурява свободен достъп до тях. Редът и последователността на операцията за аварийно отвеждане се определя с инструкция, утвърдена от ръководителя на обекта.

Чл. 62. Не се допуска машините с движещи се механизми и апарати с бъркалки да работят без заземяване при обработване на взриво- и пожароопасни вещества и материали, с изключени или неизправни уловители на твърди предмети и частици.

Чл. 63. Във взривоопасните зони всички дейности се извършват с искронеобразуващи инструменти, а обслужващият персонал използва искронеобразуващи и антистатични обувки, работно облекло и бельо.

Чл. 64. В пожаро- и взривоопасните производства се поставят знаци за противопожарна охрана в съответствие с Наредба N: 4.

Чл. 65. Констатираните повреди по апаратите, работещи с горими газове, леснозапалими и горими течности и взривоопасни вещества, незабавно се отстраняват.

Чл. 66.
(1) За миене и обезмасляване на изделия и детайли се употребяват негорими състави, пасти, разтворители и други безопасни в пожарно отношение материали.
(2) Допуска се употребата на горими и леснозапалими течности след съгласуване с органите за противопожарна охрана и вземането на мерки за осигуряване на пожарната безопасност.

Чл. 67. Взривоопасните и горимите материали за боядисване, миене и други цели се приготвят в отделни помещения или на открити площадки, при спазването на изискванията за пожарна безопасност, след което се доставят на работните места в готов вид.

Чл. 68. Разлетите или разсипаните взриво- и пожароопасни вещества и материали незабавно се събират и почистват.

Чл. 69. Празните съдове от използвани взривоопасни вещества и материали се държат плътно затворени и се съхраняват извън производствените помещения на специално определени площадки.

Чл. 70.
(1) В лабораториите и другите места, предназначени за работа с взриво- и пожароопасни материали, не се допуска съвместно съхраняване в едно помещение на сгъстен въздух и кислород с горими течности и масла.
(2) Употребата на огън за откриване на изтичането на газ от газопроводни инсталации и газови прибори не се разрешава.
(3) При лабораторни работи в камините не се допуска съхраняването на материали, вещества и оборудване, които не се отнасят към изпълняваната работа или са в количества, по-големи от необходимите.

Чл. 71. Отработените леснозапалими и горими течности се събират в специален негорим и херметично затворен амбалаж, който след приключване на работа се изнася от лабораторията (помещението).

Чл. 72. Не се допуска изливането на леснозапалими и горими течности в общата канализационна система.

Чл. 73. Не се допуска оставянето без контрол на запалени горелки и други нагревателни уреди, които не са оборудвани със съответна автоматика.

Чл. 74. Не се допуска зареждането с втечнени и сгъстени горими газове на съдове, работещи под налягане и неосвидетелствани за якост.

Раздел II
Изисквания при съхраняването на взриво- и пожароопасни вещества и материали

Чл. 75.
(1) В складовите помещения без рафтове материалите се складират на фигури. Местата за подреждане на фигурите се означават с ограничителни линии. Височината им не може да надвишава 5 м при липса на пожарогасителна инсталация.
(2) Срещу вратите на складовете се оставят проходи (пътеки), широки не по-малко от 1 м. Проходите в закритите складове, под навеси, а така също и празните пространства между фигурите на откритите площадки се обозначават и се поддържат свободни от всякакви материали.
(3) Преди разтоварването на насипни пожароопасни вещества и материали мястото, определно за складиране, се почиства от други горими материали.

Чл. 76. При съхраняването на взриво- и пожароопасни вещества и материали се спазват изискванията на съответните технологични и други инструкции.

Чл. 77. Веществата и материалите се класифицират и съхраняват съобразно физико-химическите им свойства и пожарна характеристика съгласувано с органите за противопожарна охрана.

Чл. 78. Местата в производствените цехове и помещения, които се предвиждат за обособяване на междинни (буферни) складове за горими материали и негорими материали в горима опаковка (суровини, полуготова и готова продукция) за еднодневна (24-часова) работа, се съгласуват с органите за противопожарна охрана.

Чл. 79. Не се допуска гарирането и ремонтът на товаро-разтоварни и транспортни средства в складови помещения и съхраняването на амбалаж в тях.

Чл. 80. Върху амбалажа, предназначен за опаковане на взриво- и пожароопасни вещества и материали се поставя надпис (етикет) с наименованието на материала и знак за опасност съгласно Наредба N:4.

Чл. 81. При откриване изтичане на газ от бутилките те незабавно се изнасят от склада и се вземат мерки за обезопасяването им.

Чл. 82. Площадките за складиране на дървен материал, въглища, бутилки с горими газове, съдове с леснозапалими и горими течности се почистват от горими материали и тревна растителност или се покриват със слой от пясък или пръст.

Чл. 83. Не се допуска складирането на материали, способни да се самонагряват и самозапалват, в близост и над източници на топлина.

Чл. 84. Не се разрешава складирането и транспортирането в транспортни средства, в т.ч. с ленти на вещества и материали с изразени признаци на самозапалване (тлеене, дим или висока температура), преди да е ликвидирана опасността.

Чл. 85. Не се допуска използването на открит огън на разстояние, по-малко от 50 м от взриво- и пожароопасни обекти.

Раздел III
Изисквания при товаро-разтоварни работи и транспортиране на взриво- и пожароопасни вещества и материали

Чл. 86. На местата, където се извършват товаро-разтоварни работи с взриво- и пожароопасни материали, не се допуска използването на открит огън, необезопасена техника и транспортни средства за работа в съответната среда.

Чл. 87. Не се допуска оставянето без наблюдение на транспортните и другите средства по време на товаро-разтоварните работи.

Чл. 88. Разсипаните или разлети взриво- и пожароопасни метариали от повредени опаковки незабавно се събират и почиства.

Чл. 89. При извършване на товаро-разтоварни работи с взриво- и пожароопасни материали се спазват изискванията на маркировката и предупредителните надписи на опаковката.

Чл. 90. Не се допуска извършването на товаро-разтоварни работи с взриво- и пожароопасни материали при работещи двигатели на транспортните средства.

Чл. 91.
(1) Не се допуска съхраняването и транспортирането на електризиращи се леснозапалими течности в съдове, изработени от материали, които не са електропроводими.
(2) Изискването по ал. 1 не се прилага в случаите, когато са изпълнени конструктивни и технологични решения за предотвратяване образуването или отвеждането на статично електричество.

Чл. 92. При транспортирането на взриво- и пожароопасни вещества и материали на съответните превозни средства и на всяко място, където се разтоварват, се поставят знаци съгласно:
1. Наредба N: 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана;
2. Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе;
3. Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари.

Допълнителна разпоредба

& 1. По смисъла на тази наредба "обекти" са всички недвижими имоти, които подлежат на контрол в съответствие с действащите правила и изисквания за пожарна безопасност по Закона за противопожарна охрана и нормативните актове по прилагането му.

Преходни и заключителни разпоредби

& 2. За неуредени въпроси в тази наредба при осъществяване на различни производствени и други дейности се прилагат изискванията на съответните нормативни актове по противопожарна охрана.

& 3. Нарушителите на тази наредба носят административно-наказателна отговорност съгласно Закона за противопожарна охрана.

& 4. Изпълнението на наредбата се възлага на директора на Националната служба за противопожарна охрана, а контролът по изпълнението - на главния секретар на МВР.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ