Наредба № 29 от 16 септември 2005 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., отм. ДВ. бр.91 от 2 Ноември 2018г.

Отменена с § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 11 от 22 октомври 2018 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения - ДВ, бр. 91 от 2 ноември 2018 г., в сила от 06.11.2018 г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят здравните норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения.
(2) Наредбата регламентира провеждането на задължително медицинско наблюдение на работещите в среда на йонизиращи лъчения за недопускане на развитието на детерминистични ефекти и намаляване вероятността от възникване на стохастични ефекти до ниво, което се определя като приемливо.

 

Чл. 2. Наредбата се прилага за всички дейности, свързани с използване на източници на йонизиращи лъчения, с изключение на дейностите, освободени от регулиращ контрол по смисъла на чл. 8 от Наредбата за основни норми за радиационна защита (ДВ, бр. 73 от 2004 г.).
Чл. 3. (1) Задължителното медицинско наблюдение на работещи в среда на йонизиращи лъчения включва:
1. оценка на медицинската пригодност на лицето да изпълнява конкретните професионални задължения;
2. преценка на здравословното състояние на лицето във връзка с получено разрешено повишено облъчване;
3. преценка на здравословното състояние на лицето след аварийно облъчване.
(2) Медицинското наблюдение по ал. 1, т. 1 се провежда:
1. предварително - преди постъпване на работа в среда на йонизиращи лъчения;
2. периодично - по време на работа в среда на йонизиращи лъчения.
(3) Медицинското наблюдение на работещи в среда на йонизиращи лъчения може да продължи и след приключване на трудовата дейност на лицата в среда на йонизиращи лъчения по преценка на лекар с призната специалност по радиобиология от заведенията по чл. 4, ал. 1.

 

Чл. 4. (1) Медицинското наблюдение на работещите се извършва от лечебни и здравни заведения.
(2) Медицинските специалистите от заведенията по ал. 1 задължително преминават курс за обучение по въпросите на радиационната защита.

 

Раздел II.
Предварително медицинско наблюдение

Чл. 5. Медицинското наблюдение по чл. 3, ал. 2, т. 1 се провежда на:
1. всички лица, които кандидатстват за работа в среда на йонизиращи лъчения, за установяване на здравословното им състояние;
2. лицата, които подновяват работа в среда на йонизиращи лъчения след прекъсване за повече от шест месеца.

 

Чл. 6. Медицинското наблюдение по чл. 3, ал. 2, т. 1 включва прегледи и изследвания, посочени в приложение № 1.

 

Чл. 7. (1) Медицинското наблюдение по чл. 3, ал. 2, т. 1 приключва с експертно заключение за медицинската пригодност на лицето за работа в среда на йонизиращи лъчения:
1. годен за работа в среда на йонизиращи лъчения;
2. годен при определени условия;
3. непригоден за работа в среда на йонизиращи лъчения.
(2) Експертното заключение по ал. 1 се издава от Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ).

 

Чл. 8. (1) Експертното заключението се издава след писмено заявление от работодателя до директора на НЦРРЗ или директорите на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ), в които има отдели "Радиационен контрол".
(2) Заявлението съдържа:
1. лични данни за лицето;
2. наименование и адрес на предприятието;
3. длъжността, за която кандидатства лицето;
4. вид на източника на йонизиращо лъчение;
5. медицинско удостоверение от съответния диспансер за психични заболявания за отсъствие на психично заболяване.

 

Чл. 9. (1) За работещите в атомните електрически централи (АЕЦ) провеждането на медицинското наблюдение по чл. 3, ал. 2, т. 1 се извършва съгласно приложение № 2.
(2) На кандидатите за оператори в АЕЦ се извършват и психо-физиологични и психологични изследвания.

 

Чл. 10. Медицинските противопоказания за работа в среда на йонизиращи лъчения са посочени в приложение № 3.

 

Чл. 11. Данните от предварителното медицинско наблюдение на работещия се вписват в здравно досие, посочено в приложение № 4.

 

Раздел III.
Периодично медицинско наблюдение

Чл. 12. (1) Периодичното медицинското наблюдение се провежда през определени интервали от време в зависимост от характера на работата, която лицето изпълнява, професионалния риск от дейността с източника на йонизиращо лъчение и здравословното му състояние.
(2) Периодичността на прегледите за различните категории работещи по ал. 1 е посочена в приложение № 5.

 

Чл. 13. Периодичното медицинското наблюдение се провежда за:
1. откриване на предболестни състояния, ранни симптоми и/или начални стадии на професионални болести, противопоказни за работа в среда на йонизиращи лъчения;
2. своевременно откриване на промени в здравословното състояние и начални стадии на заболявания от общ характер;
3. оценка на пригодността на работещия за изпълнение на конкретна професионална дейност;
4. оценка на предприетите мерки за защита здравето на работещите.

 

Чл. 14. (1) Работодателят осигурява осъществяването на периодичното медицинско наблюдение на работещите в среда на йонизиращи лъчения, като:
1. изпраща писмено заявление съгласно чл. 8 до директора на НЦРРЗ или съответната РИОКОЗ, към което прилага списък на лицата, подлежащи на периодично медицинско наблюдение;
2. предоставя данни от оценката на условията на труд за всяко работно място преди започване на прегледа за провеждане на съответни медицински изследвания.
(2) Работодателят осигурява своевременното явяване на лицата, които подлежат на периодично медицинско наблюдение, по съгласуван график.

 

Чл. 15. (1) При явяване на преглед лицето, работещо в среда на йонизиращи лъчения, представя радиационен паспорт съгласно приложение № 6.
(2) В радиационния паспорт отговорникът по радиационна защита, определен със заповед на директора на предприятието, нанася данните за индивидуалното лъчево натоварване на лицето.

 

Чл. 16. Обхватът на периодичното медицинско наблюдение, както и медицинските специалисти, които го извършват, са посочени в приложение № 7.

 

Чл. 17. (1) Работодателят може да поиска допълнителни специализирани медицински прегледи и/или изследвания, които не са включени в задължителния обхват.
(2) Прегледите по ал. 1 се извършват по договор между работодателя и директора на НЦРРЗ.

 

Чл. 18. (1) Когато е необходимо да се извършат допълнителни консултации и/или изследвания за уточняване на диагнозата на лицата, работещи в среда на йонизиращи лъчения, лекарят-радиобиолог ги насочва към личния общопрактикуващ лекар.
(2) Диагностичното уточняване на лицата по ал. 1 се извършва в рамките на два месеца.
(3) За срока по ал. 1 лицето се извежда от среда на йонизиращи лъчения.

 

Чл. 19. Периодичното медицинско наблюдение приключва със заключение в съответствие с изискванията на чл. 7.

 

Чл. 20. Медицинските специалисти уведомяват лицата, които работят в среда на йонизиращи лъчения, за:
1. диагностицираните увреждания/болести, свързани с професията, и експозицията на производствени рискови фактори;
2. медицинските противопоказания за изпълнение на тяхната професия.

 

Чл. 21. (1) Данните от периодичното медицинско наблюдение се съобщават лично на лицето.
(2) Работодателят може да бъде информиран само за пригодността на лицето да работи в среда на йонизиращи лъчения.

 

Чл. 22. Медицински преглед на лицата в случаите по чл. 3, ал. 1, т. 2 се извършва от лекар-радиобиолог преди и след разрешеното повишено облъчване.

 

Чл. 23. Медицинското наблюдение на лицата, пострадали от радиационен инцидент или радиационна авария се извършва по реда на наредбата по чл. 65, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето.

 

Чл. 24. Резултатите от предварителното и периодично медицинско наблюдение се нанасят в регистъра по чл. 71, ал. 1 от Закона за здравето.

 

Допълнителни разпоредби

 

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Детерминистични ефекти" са вредните за здравето ефекти от въздействието на йонизиращите лъчения, за които има минимална доза, предизвикваща даден ефект, над която тежестта на проява на ефекта се увеличава с нарастване на дозата.
2. "Стохастични ефекти" са вредните за здравето ефекти от въздействието на йонизиращите лъчения, за които се приема, че няма прагова доза и вероятността за проявата им е правопропорционална на дозата, а тежестта им не зависи от дозата. Стохастични ефекти са злокачествените новообразувания и наследяваните (генетични) болести.
3. "Повишено облъчване" е специално разрешено облъчване, при което са надхвърлени или могат да бъдат надхвърлени границите на дозите, определени за професионално облъчени лица.

 

Заключителни разпоредби

 

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 65, ал. 1, т. 4 от Закона за здравето.

 

§ 3. В Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи (обн., ДВ, бр. 16 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 65 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 102 от 1994 г.) се правят следните изменения:
1. в чл. 3 ал. 4 се отменя;
2. в чл. 4 ал. 4 се отменя;
3. в чл. 6 ал. 2 се отменя;
4. в чл. 14 ал. 3 се отменя;
5. в чл. 18 ал. 4 се отменя;
6. в чл. 23 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 текстът "(1)" се заличава;
б) алинея 2 се отменя;
7. в чл. 26 се правят следните изменения:
а) алинея 2 се отменя;
б) алинея 3 става ал. 2;
8. в чл. 29 ал. 5 се отменя;
9. в чл. 32 се правят следните изменения:
а) алинея 2 се отменя;
б) в ал. 3 пред думата "секцията" се добавя думата "и", а думите "и НЦРРЗ" се заличават.
Приложение № 1 към чл. 6
Видове прегледи и изследвания при предварително медицинско наблюдение
ПерсоналЗадължителни медицински прегледи от специалистЗадължителни медицински изследванияИзследвания по показания
Работещи с източници на йонизиращи лъчения1. Вътрешни болести
2. Невролог
3. Хирург
4. Офталмолог
5. Ото-риноларинголог
6. Дерматолог
7. Гинеколог
8. Радиобиолог
1. Хемоглобин, брой еритроцити, брой левкоцити с диференциално броене (ДКК), брой тромбоцити, СУЕ
2. Урина - белтък, захар, билируб., уробил., кетотела, седимент
3. ЕКГ
4. Зрителна острота, прозрачност на лещи, очни дъна
1. Клинико-химични изследвания
2. Рентгенография на гръден кош
3. Вегетологичен статус
4. Цитогенетични изследвания
5. Целотелесна активност за работещи с открити източници
6. Други изследвания

Приложение № 2 към чл. 9, ал. 1

Видове прегледи и изследвания при предварително медицинско наблюдение за работещи в ядрени съоръжения

Задължителни медицински прегледи от специалистЗадължителни изследванияИзследвания по показания
За работещи в ядрени съоръжения1. Вътрешни болести
2. Невролог
3. Хирург
4. Офталмолог
5. УНГ
6. Дерматолог
7. Гинеколог
8. Психиатър
9. Радиобиолог
1. Хемоглобин, брой еритроцити, брой левкоцити с диференциално броене (ДКК), брой тромбоцити, СУЕ
2. Урина - химично изследване и седимент
3. ЕКГ
4. Психо-физиологични изследвания - за част от персонала
1. Клинико-химични изследвания
2. Рентгенография на гръден кош
3. Вегетологичен статус
4. Стабилност на клетъчния геном
5. Целотелесна активност за работещи с открити източници
6. Други изследвания
Приложение № 3 към чл. 10
Списък на медицинските противопоказания за работа в среда на йонизиращи лъчения
1. Всички заболявания на кръвта и кръвотворните органи.
Левкемии, лимфоми и хеморагични диатези.*
2. Трайни изменения в състава на периферната кръв:
Брой на левкоцити: под 4,5 . 109 л. за започващи работа в среда на йонизиращи лъчения и под 4 . 109 л. за работещи в среда на йонизиращи лъчения; над 10 . 109 л.
Брой еритроцити: под 4 . 1012 л. за мъже и под 3,5 . 1012 л. за жени; над 6 . 1012 л.
Хемоглобин: мъже - под 130g/l за започващи и под 120 g/l за работещи в среда на йонизиращи лъчения. Жени - под 120 g/l за започващи и под 110 g/l за работещи в среда на йонизиращи лъчения. Над 180 g/l за мъже и над 160 g/l за жени.
Тромбоцити под 150 . 109 л. и над 400 . 109 л.
Диференциална кръвна картина (абсолютни стойности):
Под Над
Щаб-0,6 . 109 л.
Сегм2,5 . 109 л.6 . 109 л.
Ео-0,7 . 109 л.
Мо0,2 . 109 л.0,10 . 109 л.
Ли1,2 . 109 л.3,8 . 109 л.
Ба-0,2 . 109 л.

3. Всички злокачествени заболявания. За лица, третирани в миналото по повод злокачествени заболявания, преценката е индивидуална.*
4. Всички предракови заболявания и доброкачествени тумори, затрудняващи носенето на защитно облекло и тоалет на кожата.*
5. Тежки и продължителни заболявания на ендокринните жлези и болести на обмяната с трайно нарушение на функциите.
6. Декомпенсирани заболявания на сърдечно-съдовата система.**
7. Хронични заболявания на белите дробове.**
8. Заболявания на стомашно-чревния тракт, черния дроб и жлъчните пътища с чести рецидиви или трайно нарушение на функцията.*
9. Хронични заболявания на пикочо-полова система със значително нарушение на функциите.*
10. Системни хронични заболявания на съединителната тъкан, ставите, мускулите и сухожилията с трайно нарушение на двигателната активност.*
11. Изменения на гръбначния стълб, таза и крайниците със значително ограничение на функциите.
12. Лъчева болест и локални лъчеви поражения.*
13. Психични заболявания.*
14. Епилепсия.*
15. Наркомании и токсикомании.*
16. Декомпенсирани неврози.*
17. Заболявания на централната и периферната нервна система с траен неврологичен и функционален дефицит.*
18. Заболявания на вегетативната нервна система с изразени трайни разстройства.*
19. Изразени остатъчни явления от закрити и открити травми на черепа.*
20. Хронични често рецидивиращи, прогресиращи заболявания на зрителния анализатор (вкл. глаукома и катаракта).*
21. Намаление на остротата на зрението от всякакъв произход под 0,8 с корекция на по-добре виждащото око и по-малко от 0,5 с корекция на по-слабо виждащото - общо 1,3.*
22. Далтонизъм - негодни за работа с цветна светлинна сигнализация.
23. Хронични и често рецидивиращи, прогресиращи заболявания на ухото, слуховия нерв, гърлото, носа и устата, неврит на слуховия нерв, отосклероза, хроничен отит с намаление на слуха. Глухота.
24. Вестибулопатии.*
25. Хронични разпространени заболявания на кожата, които са нелечими или трудно лечими (дерматити, екземи, невродермити, псориазис и др.), непозволяващи носене на специално облекло.*
26. Всички форми на туберкулоза.*
27. СПИН.*
28. Други често рецидивиращи инфекциозни и паразитни заболявания.
29. Лица с признати професионални заболявания.
30. Физиологични състояния в съответствие с Наредбата за основните норми за радиационна защита (обн., ДВ., бр. 73 от 2004 г.):
Лица от 16 до 18 г. се допускат в среда на йонизиращи лъчения само за обучение;
бременност и период на лактация.
________________________

*Лицата с посочените заболявания са непригодни за първоначално започване на работа в среда на йонизиращи лъчения. При вече работещи всеки конкретен случай се преценява индивидуално.
Във всички останали случаи преценката се извършва индивидуално.
**Във всички случаи на работа, налагаща носенето на специално облекло, натоварващо допълнително дихателната или сърдечно-съдовата система, лицата със заболявания на тези системи са непригодни за работа.

Приложение № 4 към чл. 11

Здравно досие на лице, работещо в среда на йонизиращи лъчения

ФИШ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН МЕДИЦИНСКИ
ПРЕГЛЕД
на работник в среда на йонизиращи лъчения

1. Име, презиме и фамилия......................................................................................................
2. ЕГН........................................................................................................................................
3. Семейно положение: 3.1. неженен; 3.2. женен; 3.3. разведен; 3.4. вдовец

4. Постъпва в ................................................... на длъжност...................................................

5. Домашен адрес :...................................................................................................................
6. Домашен телефон:...............................................................................................................
7. Фамилна анамнеза
7.1. родители............................................................................................................................
7.2. братя, сестри.....................................................................................................................
7.3. съпруг................................................................................................................................
7.4. деца....................................................................................................................................
8. Минала анамнеза
(наследствени, вродени, инфекциозни, хирургически заболявания, злополуки, отравяния)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
9. Професионален маршрут
9.1. образование...............................9.3. професии в миналото............................
9.2. професия9.4. професионални вредности в миналото
.......................................
10. Вредни навици
10.1. пуши - да / не
10.2. алкохол - да / не
10.3. кафе - да / не
10.4. сол - да / не
10.5. наднормено тегло - да / не

11. Дата12. Извършил прегледа:

13. УНГ:14. ОЧИ: визус    ДО   ЛО
прозрачност на лещите      ДО      ЛО
слух ДУочни дъна:
ЛУцветоусещане:

15. Кожа и кожни придатъци:

16. Ендокринни жлези:17. Лимфни възли:

18. Дихателна система:19. ФИД
20. Рентгеново изследване на бял дроб

21. Сърдечно-съдова система:
22. Пулс23. Артериално налягане

24. Генитален апарат
25. Мензис: 25.1. редовен; 25.2. нередовен; 25.3. липсва

26. Пикочо-отделителна система:

27. Нервна система:

28. Психически статус:
(представя се и удостоверение от психодиспансера)

29. Опорно-двигателен апарат:

30. Други констатации:

31. Други изследвания:

32. Медицинско заключение:33: Заключение за годност:
32.1. клинично здрав33.1. годен за
32.2. диагноза:33.2. непригоден за

34. Други професионални предложения:...................................................................................
......................................................................................................................................................
Име на лекаря, дал заключението:
дата ............... 200 ..... г.Подпис:

ФИШ ЗА ПЕРИОДИЧЕН МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД
на работник в среда на йонизиращи лъчения
(информацията се въвежда с ограждане на цифрите или с попълване)

ИмеЕГН...............................
1. Професионален маршрут:
2. Общ трудов стаж
(год.) ........................
3. Трудов стаж в(год.) ..................................
4. Работно място в.....................................................................................................................
5. Специалност (длъжност)......................................................................................................
6. Еквивалентна доза на облъчване за предходната година (мСв)
....................................................................................................................................................
от външнооблъчване: .................от вътрешнооблъчване .....................
7. Кумулативна доза (за целия трудов стаж в мСв):
....................................................................................................................................................

8. Минала анамнеза:

9. Оплаквания в момента:

10. Резултати от медицинския преглед:
10.1. терапевт:
10.2. невролог:
10.3. УНГ
10.4. офталмолог:
10.5. гинеколог:
10.6. стоматолог:
10.7. други специалисти:

11. ЕКГ

12. Други изследвания:

13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (дава се от терапевт/радиобиолог въз основа на резултатите от клиничните прегледи и лабораторните изследвания)
ГОДЕН / НЕПРИГОДЕН за
Временно/трайно противопоказан за работа в среда на йонизиращи лъчения съгл. т. .......... от Списъка на медицинските противопоказания.Това заключение важи до ............................................................................................
14. Препоръки:
(доп. изследвания, лечение, представяне на комисия и др.)
Дата ...........200 ... г.Име и подпис на лекаря:

ФИШ ЗА ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КРЪВ


ИмеВъзраст
Месторабота в
Хематологични изследвания
Хемоглобин:    /мъже: 13,0 - 18,0 г%//жени: 12,0 - 16,0 г%/Морфология на Ер:
Еритроцити:    мъже: 4.1012 - 6.1012 /лжени: 3,5.1012 - 6.1012
Ретикулоцити:
Глобуларна стойност/Ер/    мъже: 87 ± 2 фл    жени: 87 ± 5 фл
Левкоцити:      /4,5.109 - 10.109 /л/
Тромбоцити      /200.1012 - 400.1012/л/
СУЕ:
Хемостазни тестове:
Диференциално броене на левкоцити
щаб      /до 0,6.109/л/
сегментоядрени/2,5.109 - 6,0.109/л/
еозинофили/до 0,7.109 /л/
моноцити/до 0,10.109/л/
лимфоцити/1,0.109 - 3,8.109/л/
базофили/до 0,2.109/л/
Дата .................200... г.Изследвал: ................................
Клинико-химични изследвания
Кръвна захар..........................................................................................................................
Урея в кръвта.........................................................................................................................
Креатинин..............................................................................................................................
Пикочна киселина.................................................................................................................
Триглицериди........................................................................................................................
Общ холестерол.....................................................................................................................
АСАТ......................................................................................................................................
АЛАТ......................................................................................................................................
Протеинограма......................................................................................................................
Амилаза..................................................................................................................................
Левкоцитна алкална фосфатаза............................................................................................
Миелопероксидаза.................................................................................................................
Имунологични изследвания
Клетъчен имунитет:
Имуноглобулини:   ИгГ:    /    г/л
ИгА:    /    г/л
ИгМ:    /    г/л
Заключение:
Стабилност на клетъчния геном
Хромозомен анализ:
Микронуклеарен тест:
Други:
Други изследвания
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Дата .................200... г.Изследвал: ................................

ФИШ ЗА ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА УРИНА

Име
Месторабота
Възраст
Еднократна порцияДиурезна урина
(по показания)
белтък................................................урея....................................................
захар..................................................креатинин..........................................
билирубин..........................................креатин..............................................
уробилин............................................огентаурин.........................................
кетотела............................................дезоксирибоза....................................
кръв....................................................общ аминоазот...................................
седимент...........................................други изследвания.............................
Дата .................200... г.Изследвал: ........................

КОНФИДЕНЦИАЛЕН ФИШ

Име, презиме, фамилия ......................................................................................
Роден на ............ 19 ....... г. в ..............................................................................
Образование: основно/ средно/ средно спец./ полувисше/ висше
Имали ли сте някога професионален контакт с йонизиращи лъчения
не / дакъде: .............
Подлагани ли сте на медицинско облъчване (рентгеново, радиоизотопно)
не / да:колко пъти ..............   кога ...............
Били ли сте лекуван с облъчване
не/ да:кога ...............
Имали ли сте професионален контакт с химически вредности
не / да:кога ...............
Пушач ли стене / да: до 10 ц./дневно; до 20 ц./дневно; над 20 ц./дневно.
Пушили ли сте в миналото
от каква възраст .................
не / да:
Употребявате ли алкохол
рядко; ежедневно
не / да:
Имали ли сте някои от следните болести
вродени заболявания
ревматизъмжълтеница
скарлатинасърд.-съдово заб.болести на жлъчния мехур
коклюшартер. хипертонияцистит, нефрит
синузиттуберкулозаболести на половата с-ма
ларингит, отитбронхиткожни болести
очно заболяванеязвена болестпрофесионално заболяване
диабетколиттумори
алергиячернодр. забол.психично заболяване
Имали ли сте прилошавания, виене на свят, загуба на съзнание, гърчове
не / да:когаколко пъти
Имали ли сте счупвания на кости или черепни травми
не/да: кога ..................
Опериран ли сте някога    не / да: кога ...............................
защо .....................................
Били ли сте в болница през последните 20 г.
кога ......................................
не/да:
Служили ли сте в армията
в род войска: ...............................................
не / да:
Имате ли някакви други болести
какви ....................................
не / да:
За жените: I менструация на
................. години
раждания не/ да:
редовна/
нередовна
брой ........ спонтанни
аборти........... не / да
....... аборти по желание не / дане / дамъртвораждания
Дата ................ 200 ..... г.Подпис на работника:

Приложение № 5 към чл. 12, ал. 2

Периодичност при извършване на прегледите за различните категории работещи

ПерсоналСрокове на периодичните медицински прегледи
1. Лицата, работещи в ядрени съоръжения:
  • участващи в ремонтни операции и презареждане с гориво;
един път на 6 месеца
  • работещи в контролираната зона.
един път на 6 месеца
2. Всички останали работещи в среда на йонизиращи лъчения.един път на 12 месеца

Приложение № 6 към чл. 15, ал. 1

Радиационен паспорт на работещ в среда на йонизиращи лъчения

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РАДИАЦИОНЕН ПАСПОРТ
на лице, работещо в среда на йонизиращи лъчения

е_______________________________________снимка
Презиме_________________________________
Фамилия___________________________________
Роден (а)__________________________________
Място на раждане___________________________
ЕГН
Подпис на лицето
Наименование и адрес на институцията, която издава радиационния паспорт:

Тел.___________________Факс:_______________________
Валиден до______________________Печат
Адресна регистрация

Служ. тел.:_____________Дом. тел.:____________________
Промени в адресната регистрация

Служ. тел.:_____________Дом. тел.:____________________
Месторабота
Предприятие:______________________________________________________
Адрес на предприятието:____________________________________________
Длъжност:______________Тел.:_________________________
Постъпил:______________      ______________Напуснал:____________________      _____________
(Подпис и печат на
работодателя)
(Подпис и печат на
работодателя)
Командировки в среда на йонизиращи лъчения
Къде____________________________________________________________
От___________________До__________________________
Разрешена доза за времето на командировката (мСв):_________________
_______________________________
Получена доза за срока
на командировката
име и подпис на
командироващия

Медицинско заключение за годност

ДатаМедицинско заключениеИме и подпис на лекаря
1.
Важи до: ...................

Данни за трудовия стаж в среда на йонизиращи лъчения и получени дози преди издаване на настоящия радиационен паспорт

ПредприятиеТрудов стаж в среда
на йонизиращи лъчения
1.
Общо:
Сумарна ефективна доза (мСв):______________________________________
Годишни ефективни дози (мСв) за последните пет
години:__________________________________________________________
Име и подпис на отговорника по радиационна защита:
................................................................................................................................

Индивидуални дози на облъчване

Година
Тримес.
Доза от външно гама-лъчение
(мСв)
Доза от вътрешно гама-лъчение
(мСв)
Доза от друго лъчение
(мСв)
ЕфД
(мСв)
Име и подпис на отговорника по РЗБележки
I
II
III
IV
Год. сума
Метод за определяне на дозата от външно гама-лъчение:
Метод за определяне на дозата от вътрешно гама-лъчение:
Метод за определяне на дозата от друго лъчение:

Курсове за обучение по радиационна защита

Дата:__________________________________Ниво:_____________________________
Цел:______________________________________________________________________
Обучаваща организация:____________________________________________________
Адрес:____________________________________________________________________
Заключение:_______________________________________________________________
Подпис на отговорника по рад. защита:
Печат

Случаи на превишаване на разрешеното облъчване

Период на регистрацияОтчетена доза
(мСв)
ПричинаМерки за компенсиране
на облъчването в бъдеще
Име и подпис на отговорника по РЗ

Приложение № 7 към чл. 16

Видове прегледи и изследвания при периодично медицинско наблюдение

ПерсоналЗадължителни прегледиЗадължителни изследванияПрегледи и изследвания по показания
Работещи с източници на йонизиращи лъчения1. Радиобиолог1. Кръвна картина, включително диференциално броене на левкоцити, СУЕ
2. Урина - химическо изследване, седимент.
1. Невролог
2. Хирург
3. Офталмолог
4. Ото-риноларинголог
5. Дерматолог
6. Гинеколог
7. Клинико-химични изследвания
8. Рентгенография на гръдна клетка
9. Вегетологичен статус
10. Цитогенетични изследвания
11. Целотелесна активност за работещи с открити източници
12. Други изследвания
За работещи в атомни електроцентрали1. Вътрешни болести
2. Невролог
3. Хирург
4. Офталмолог
5. УНГ
6. Дерматолог
7. Гинеколог
8. Психиатър
9. Радиобиолог
1. Кръвна картина, включително диференциално броене на левкоцити, СУЕ
2. Урина - химическо изследване, седимент.
1. Клинико-химични изследвания
2. Рентгенография на гръдна клетка
3. Вегетологичен статус
4. Стабилност на клетъчния геном
5. Целотелесна активност
6. Други изследвания

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ