Наредба № 17 от 3.06.2005 г. за правилата за изграждане на кабелни далекосъобщителни мрежи и съоръженията към тях

В сила от 28.06.2005 г.

Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията и Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.53 от 28 Юни 2005 г., отм. ДВ. бр.99 от 14 Декември 2012 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят правилата за изграждане на нови и реконструкция на съществуващи кабелни далекосъобщителни мрежи (мрежи) и съоръженията към тях, включително изискванията за безопасност.

 

Чл. 2. Наредбата се прилага за мрежи в границите на урбанизираните територии и извън тях при спазване на изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за далекосъобщенията (ЗД) и на нормативните актове по строителството и правилата за контрол и приемане на строителните и монтажните работи.

 

Чл. 3. Наредбата не се прилага за:
1. мрежи, предназначени за осигуряване на движението на влаковете и за телеуправление на електроенергийни обекти на железниците;
2. далекосъобщителни мрежи, изграждани като подводни във вътрешните морски води и териториалното море;
3. далекосъобщителни мрежи, изграждани чрез оптичен кабел на стълбовете на въздушните електропроводни линии за високо напрежение.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.