Наредба № 12 от 22 април 2009 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника

В сила от 12.05.2009 г.

Издадена от Министерството на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 21 Октомври 2011г., отм. ДВ. бр.19 от 5 Март 2019г.

Отменена с § 2 от заключителните разпоредби на Наредба № 1 от 15 февруари 2019 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното обучение - ДВ, бр. 19 от 5 март 2019 г., в сила от 09.03.2019 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за:
1. обучение за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и машини за земни работи, наричани за кратко по-долу "техниката";
2. издаване и отнемане на разрешително за извършване на обучение за придобиване на правоспособност за работа с техниката;
3. издаване и отнемане на свидетелства за правоспособност за работа с техниката.

Чл. 2. Правоспособността на лицата за работа с техниката се дели на следните категории:

1. категория Твк - колесни и верижни трактори и агрегатирани към тях работни машини;
2. категория Твк-З - специализирана и специална самоходна земеделска техника;
3. категория Твк-Г - специализирана и специална самоходна горска техника;
4. категория Твк-М - специализирана и специална самоходна мелиоративна техника (машини за земни работи);
5. категория Тпс - преносима и стационарна техника.

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.