Наредба № 11 за специалното работно облекло и предпазните средства

ПРИЕТА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, Отмяната е в сила от 17.08.2001 г.

Обн. ДВ. бр.66 от 3 Август 1993 г., отм. ДВ. бр.46 от 15 Май 2001 г.

Отменена с § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място - ДВ, бр. 46 от 15 май 2001 г., в сила от 16 август 2001 г.

Чл. 1. С тази наредба се урежда редът, по който се определят професиите и длъжностите, при които на работниците и служители се осигурява специално работно облекло и лични предпазни средства, техния вид, снабдяването, ползването и съхраняването им.

Чл. 2. Специално работно облекло и лични предпазни средства са: каски, антифони, очила, маски, щитове, облекла, ръкавици, обувки и други, които посредством материала и конструкцията си предпазват работника или служителя от вредности и опасности, произтичащи от характера и условията на трудовата дейност.

Чл. 3. (1) Специалните работни облекла и личните предпазни средства се произвеждат в съответствие с Българския държавен стандарт (БДС).
(2) Специалните работни облекла и личните предпазни средства, за които няма утвърден БДС, се произвеждат с разрешение на Министерството на здравеопазването.
(3) Разрешенията за производство на специални работни облекла и лични предпазни средства се отпечатват периодично в Информационния бюлетин по труда на Министерството на труда и социалните грижи.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.