Наредба № 1 за установяване на данни за безопасни и здравословни условия на труд

Издадена от председателя на ЦС на БПС, министъра на народното здраве и председателя на Комитета по труда и социалното дело

Обн. ДВ. бр.32 от 24 Април 1987г., изм. ДВ. бр.69 от 13 Август 1993г., отм. ДВ. бр.88 от 8 Октомври 1999 г.

Отменена с § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване - ДВ, бр. 88 от 8 октомври 1999 г., в сила от 9 януари 2000 г.

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1993 г.) Тази наредба урежда показателите и реда за установяване на данни за безопасните и здравословните условия на труда в предприятията.
(2) Основни фактори за характеризиране безопасните и здравословните условия на труда са: обезопасеност на производственото оборудване, микроклимат, чистота на въздуха, шум, вибрации, осветление, полета и лъчения, физиологични и ергономични изисквания, санитарно-битово обслужване.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.