Наредба № 1 за установяване на данни за безопасни и здравословни условия на труд

Издадена от председателя на ЦС на БПС, министъра на народното здраве и председателя на Комитета по труда и социалното дело

Обн. ДВ. бр.32 от 24 Април 1987г., изм. ДВ. бр.69 от 13 Август 1993г., отм. ДВ. бр.88 от 8 Октомври 1999 г.

Отменена с § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване - ДВ, бр. 88 от 8 октомври 1999 г., в сила от 9 януари 2000 г.

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1993 г.) Тази наредба урежда показателите и реда за установяване на данни за безопасните и здравословните условия на труда в предприятията.
(2) Основни фактори за характеризиране безопасните и здравословните условия на труда са: обезопасеност на производственото оборудване, микроклимат, чистота на въздуха, шум, вибрации, осветление, полета и лъчения, физиологични и ергономични изисквания, санитарно-битово обслужване.

Чл. 2. (1) Данните за безопасните и здравословните условия на труда се установяват по работни места.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1993 г.) Работните места се определят от работодателя.

Чл. 3. (1) Данните за безопасните и здравословните условия на труда се установяват по форми и показатели на паспорта на условията на труда съгласно приложение № 1.
(2) Паспорт на условията на труда се попълва за всеки цех, производство, участък, бригада, обект и др. към предприятията.Обобщените данни за състоянието на безопасните и здравословните условия на труда за предприятието се отразяват във форма УТ-1 съгласно приложение № 2.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 1993 г.).

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1993 г.) Паспортът се попълва в 1 екземпляр и се съхранява от ръководителя на цеха, производството, участъка, бригадата, обекта и др.в продължение на 5 години.Форма УТ-1 за предприятието се попълва и съхранява от упълномощено от работодателя лице, компетентно по въпросите на безопасните и здравословни условия на труд.
(2) Паспортите се попълват въз основа на протоколи за направени изменения.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 1993 г.).

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1993 г.) (1) Данните, характеризиращи безопасните и здравословни условия на труд, се установяват чрез измерване стойностите на елементите им от лабораториите на ХЕИ при Министерството на здравеопазването и Главната инспекция по труда при Министерството на труда и социалните грижи.
(2) Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалните грижи могат да упълномощават по определени от тях ред и изисквания и други лаборатории да измерват стойностите на елементите, характеризиращи безопасните и здравословни условия на труд, в съответствие с изискванията на БДС и утвърдените методи за изследване.
(3) Работодателят осигурява всички необходими условия, включително и финансови, за извършване на необходимите измервания на елементите на условията на труда.

Чл. 6. (1) Данните за безопасните и здравословните условия на труда се установяват и отразяват в паспорта на условията на труда ежегодно към 31 декември на текущата година.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1993 г.) По своя преценка работодателят може да извършва измервания и обобщения и на по-кратки периоди.
(3) При настъпили изменения в условията на труда вследствие промени в технологията и оборудването или проведени профилактични мероприятия се извършват измервания, данните от които се отразяват в паспорта.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1993 г.) Данните за безопасните и здравословни условия на труда, отразени в паспорта се използуват при: определяне източниците на вредности;оценяване характера и времето на действие на вредните фактори;определяне броя на работните места и на работещите при условия на труд, неотговарящи на нормативните изисквания; предприемане мерки за отстраняване на вредни и опасни въздействия на условията на труд;сключване и отчитане на колективния трудов договор; определяне продължителността на работния ден, допълнителния платен годишен отпуск и допълнителното трудово възнаграждение за условия на труд; предоставяне на безплатна предпазна храна и противоотрови;осигуряване на специално работно облекло и лични предпазни средства;прилагане на икономически методи на въздействие за подобряване условията на труд.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1993 г.) Работодателят носи отговорност за своевременното установяване на данните, характеризиращи безопасните и здравословни условия на труд, и добросъвестното попълване на паспорта за условия на труд.

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1993 г.) Работодател, който наруши изискванията на тази наредба, носи отговорност съгласно разпоредбите на чл. 413 от Кодекса на труда.

Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 1993 г.).

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази наредба "работно място" е зона на трудова дейност на един или повече изпълнители, която се характеризира с еднакви условия на труд по всички елементи, които ги формират, еднотипност на производственото оборудване и еднотипност на прилаганите профилактични мероприятия.

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 288 от Кодекса на труда и отменя Системата за паспортизация на условията на труда (утвърдена с Решение № 344 от 11 май 1981 г. на Секретариата на ЦС на БПС и Министерството на народното здраве).

§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1993 г.) (1) Министерството на труда и социалните грижи и Министерството на здравеопазването ръководят методически и контролират прилагането на наредбата.
(2) Данните, характеризиращи безопасните и здравословни условия на труд, изхождащи от лаборатории извън системата на държавния контрол, могат да бъдат използвани от държавните контролни органи по тяхна преценка.

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1993 г.) Указания за решаване на възникнали въпроси при прилагане на наредбата дават Министерството на труда и социалните грижи и Министерството на здравеопазването според тяхната компетентност.

§ 5. Наредбата влиза в сила от 1 януари 1987 г.

§ 6. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 1993 г.).

 

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ