Инструкция № 1 от 4.04.1994 г. за реда за акредитиране на лаборатории за измервания, свързани с безопасността на труда

Обн., ДВ, бр. 32 от 15.04.1994 г.

Отменено основание: Наредба № 1 на Министерството на труда и социалните грижи и Министерството на здравеопазването за установяване на данни за безопасни и здравословни условия на труд е отменена с § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване - ДВ, бр. 88 от 8 октомври 1999 г., в сила от 9 януари 2000 г.

Чл. 1. С тази инструкция се урежда редът за акредитиране на лаборатории за извършване на измервания, свързани с установяване безопасността на машини, уреди, съоръжения и работна среда.

Чл. 2. (1) Акредитирането на лабораториите се извършва от Главната инспекция по труда (ГИТ) при Министерството на труда и социалните грижи въз основа на молба заявка, в която се посочват:
1. наименованието на организацията (фирмата) с адреса на централния офис;
2. обсегът на исканата акредитация;
3. декларация, че заявителят познава регламентираните с инструкцията ред и изисквания и че приема да ги спазва.
(2) Към молбата се прилагат:
1. документ за правната идентификация;
2. методики за извършване на съответните измервания, предмет на акредитацията, съобразени с действащите български държавни стандарти или други утвърдени нормативни актове;
3. обяснителна записка за основния предмет и област на дейността на лабораторията;
4. поименен списък на специалистите в лабораторията, които ще извършват измерванията и анализират резултатите, с данни за образование, трудов стаж по специалност и къде е полаган, притежаваната квалификационна група по Правилника по безопасността на труда при експлоатацията на електрическите уредби и съоръжения Д-01-008, номера на удостоверението и откъде е издадено;
5. списък на апаратурата, с която разполага лабораторията за измерванията, за които се иска акредитация;
6. данни за работните помещения на лабораторията, в които ще се извършват измервания, и за обзавеждането им (ако се използват);
7. положително заключение на Националния или регионален център по метрология за проведена метрологична оценка на измервателната апаратура;
8. правилник за дейността на лабораторията с разпределение на отговорностите;
9. инструкции за осигуряване безопасното реализиране на съответните дейности;
10. образци от протоколите за отделните видове измервания.

Чл. 3. (1) Постъпилите искания се разглеждат от комисия, определена със заповед на началника на ГИТ.
(2) Когато представената документация не е пълна или ако е необходима допълнителна информация, комисията уведомява заявителя и определя срок за представянето й.

Чл. 4. (1) Образуваната преписка с всички документи се изпраща в районната лаборатория по охрана на труда (РЛОТ), на чиято територия е заявителят.
(2) Районната лаборатория по охрана на труда в срок 1 месец извършва проверка и връща преписката със становище за възможността на лабораторията да осъществява дейностите по обсега на исканата акредитация.

Чл. 5. (1) На основание представената документация и становището на РЛОТ по чл. 3, ал. 1 комисията съставя протокол с предложение да бъде дадена или да бъде отказана исканата акредитация.
(2) Когато не е искана допълнителна информация, решението на комисията трябва да бъде взето не по-късно от 2 месеца от постъпването на заявката.
(3) Когато е изискана допълнителна информация, срокът по ал. 2 се удължава с времето, през което заявителят е осигурил исканите документи.

Чл. 6. За акредитирането на лаборатории се издава атестат за акредитация (приложението), валиден за 3 години.

Чл. 7. (1) Информация за акредитираните лаборатории и обсега на тяхната акредитация се изпраща във всички районни инспекции по труда.
(2) Документацията, дала основание за издадения атестат, се съхранява в ГИТ.
(3) В РЛОТ, на чиято територия е седалището на акредитираната лаборатория, се изпраща копие от документацията, свързана с акредитирането, и копие от атестата за акредитация.

Чл. 8. Когато е отказана исканата акредитация, заявителят се уведомява писмено, като се посочват мотивите за това.

Чл. 9. Заявителят може повторно да кандидатства за акредитация по установения ред, като представи допълнителна информация, доказваща, че недостатъците, дали основание за отказа, са отстранени.

Чл. 10. (1) Акредитираните лаборатории трябва да водят журнал, в който се отбелязват датата на измерването, номерът на протокола, видът на измерването, имената на лицата, извършили измерването, адресът и наименованието на клиента.
(2) Екземпляри от протоколите за измерванията се съхраняват от лабораториите 3 години.
(3) Промени в състава на специалистите, извършващи измерванията, апаратурата и помещенията на лабораториите стават с писмено съгласие на съответната РЛОТ.

Чл. 11. Акредитираните лаборатории осъществяват своята дейност в съответствие с изискванията на нормативните документи и утвърдените от ГИТ методики.

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. (1) Акредитираните лаборатории подлежат на проверки от ГИТ.
(2) При констатиране на действия в работата на акредитираните лаборатории, които водят до нарушаване на изискванията за безопасен и здравословен труд, контролните органи прилагат принудителни административни мерки, вкл. спиране работата на лабораторията, и търсят административнонаказателна отговорност.
(3) При констатиране на системни нарушения в дейността на акредитирана лаборатория повторна акредитация не се издава.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 2. Тази инструкция се издава на основание чл. 5, ал. 2 от Наредба № 1 на Министерството на труда и социалните грижи и Министерството на здравеопазването за установяване на данни за безопасни и здравословни условия на труд (обн., ДВ, бр. 32 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 69 от 1993 г.).

Приложение към чл. 6

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ
ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА
АТЕСТАТ
На акредитирана изпитвателна лаборатория
№ . . . . . /. . . . . 199 . . г.
Атестатът е издаден на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(наименование и точен адрес
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
на изпитвателната лаборатория)
За правото да извършва измервания и
изпитвания за Република България на:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Атестатът е в сила до . . . . . . ./. . . . . . . . 199 . . г.
Зам.-министър на труда
и социалните грижи:
 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ