Д-05-003 Правилник по безопасността на труда при експлоатацията, обслужването и ремонта на моторните превозни средства

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ПРАВИЛНИК
за отменяне на Правилника по безопасността на труда при експлоатацията, обслужването и ремонта на моторните превозни средства Д-05-003
(утвърден от МТСГ с писмо № VII-2923 от 26.03.1975 г.; изм. и доп., заповед № 288 от 13. ХII.1996 г. на министъра на труда и социалните грижи, ДВ, бр. 110 от 1996 г.)
(Обн., ДВ, бр. 44 от 27.05.2005 г.)

Параграф единствен. Считано от 19.VII.2005 г. се отменя Правилникът по безопасността на труда при експлоатацията, обслужването и ремонта на моторните превозни средства Д-05-003 (утвърден от МТСГ с писмо № VII-2923 от 26.III.1975 г.; изм. и доп., заповед № 288 от 13.ХII.1996 г. на министъра на труда и социалните грижи, ДВ, бр. 110 от 1996 г.).


Глава първа
Общи положения

I. Цел, област и ред на приложение на правилника

Чл. 1. (изм., ИБТ бр. 1 от 1997 г.) С този правилник се определят изискванията за безопасност на труда при експлоатацията, обслужването и ремонта на моторните превозни средства и се прилага от всички физически и юридически лица, които извършват такива дейности, независимо от формата на собственост, отрасловата подчиненост и основанието, на което се извършват тези дейности.
Чл. 2. (изм., ИБТ бр. 3 от 1992 г.; отм., бр. 1 от 1997 г.)
Чл. 3. (изм., ИБТ бр. 1 от 1997 г.) Изискванията на правилника са задължителни при експлоатацията, обслужването и ремонта на автомобилите, мототриколките, мотоциклетите, мотопедите, влекачите, колесните трактори, самоходните шасита и други подобни, както и на прикачваните към тях ремаркета, полуремаркета, колесари и други.
Чл. 4. (отм., ИБТ бр. 3 от 1992 г.)
Чл. 5. Правилникът не се отнася за трамваите, тролейбусите и прикачваните към тях ремаркета, електрокарите и мотокарите.
Чл. 6. (изм., ИБТ бр. 3 от 1992 г., бр. 1 от 1997 г.) При организиране и осъществяване на дейностите по чл. 1, освен разпоредбите на този правилник, задължително се спазват и изискванията на Наредба № 6 за общите изисквания и задължения за осигуряване на безопасност при трудовата дейност (ДВ, бр. 75 от 1996 г.) и Наредба № 41 за единните правила за осигуряване на здравословни условия на труд (ДВ, бр. 100 от 1995 г.).
Чл. 7. (отм., ИБТ бр. 1 от 1997 г.)
Чл. 8 - 9. (изм., ИБТ бр. 3 от 1992 г.; отм., бр. 1 от 1997 г.)
Чл. 10. (отм., ИБТ бр. 1 от 1997 г.)
Чл. 11. (изм., ИБТ бр. 3 от 1992 г., бр. 1 от 1997 г.) Когато при експлоатацията, обслужването и ремонта на моторните превозни средства взимат участие лица на производствена практика или учащи, ръководството на предприятието прикрепва към тях опитни работници или други технически лица, които отговарят за безопасността им.
Чл. 12. (отм., ИБТ бр. 1 от 1997 г.)
Чл. 13. (изм., ИБТ бр. 3 от 1992 г.; отм., бр. 1 от 1997 г.)
Чл. 14. (отм., ИБТ бр. 1 от 1997 г.)
Чл. 15. Прилагането на нови методи или технологии на работа, използването на нови видове машини, съоръжения, инсталации, уредби, приспособления, материали и други новости да се извършва по предварително
изготвени инструкции за безопасна работа, съгласувани и утвърдени по съответния ред.
Чл. 16 -17. (отм., ИБТ бр. 1 от 1997 г.)
Чл. 18. (изм., ИБТ бр. 1 от 1997 г.) Контролът по изпълнението на изискванията на правилника се осъществява от контролните органи за спазване на трудовото законодателство, определени с Кодекса на труда.

II. Задължения на административно-техническия персонал и на работниците

Чл. 19 - 20. (изм., ИБТ бр. 3 от 1992 г.; отм., бр. 1 от 1997 г.)
Чл. 21. (отм., ИБТ бр. 3 от 1992 г.)
Чл. 22 - 24. (изм., ИБТ бр. 3 от 1992 г.; отм., бр. 1 от 1997 г.)
Чл. 25. (отм., ИБТ бр. 1 от 1997 г.)
Чл. 26. (изм., ИБТ бр. 3 от 1992 г.: отм., бр. 1 от 1997 г.)
Чл. 27. (отм., ИБТ бр. 1 от 1997 г.)
Чл. 28 - 29. (изм., ИБТ бр. 3 от 1992 г.; отм., бр. 1 от 1997 г.)
Чл. 30. (отм., ИБТ бр. 1 от 1997 г.)

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.