Има ли нужда от служба по трудова медицина ООД само с двама работещи съдружници

Следващият текст е откъс от книгата на ИК “Труд и право” “Въпроси и отговори по уредбата на трудовите отношения” (изд. 2016 г.)

Становището е на г-жа Теодора Дичева, тогава директор на дирекция “Трудови и служебни правоотношения и правно осигуряване” - ИА “Главна инспекция по труда”.

ВЪПРОС: Необходимо ли е да бъде осигурено обслужване от служба по трудова медицина (СТМ) в дружество с ограничена отговорност с двама съдружници, от които само единият е назначен с договор за управление и контрол (ДУК)?

ОТГОВОР: Съгласно чл. 25, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, работодателят е длъжен да осигури обслужване на работещите от регистрирани служби по трудова медицина. Тази разпоредба е императивна и безусловна и се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, независимо от формата на организация, вида на собственост и основанието, на което се извършва работата или обучението, както и за българските предприятия в чужбина, доколкото друго не е предвидено в законите на съответната държава или в международен договор, по който Република България е страна (чл. 2 от закона).

Това изискване е приложимо в случай, че са налице и двете категории лица: “работещ” и “работодател”.

“Работещ” е всяко лице, което е наето от работодател, както и лице, което работи за себе си, включително обучаващите се или стажантите - за времето на обучение, стаж и практика (т. 2а от § 1 от допълнителни разпоредби на закона).

“Работодател” е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и др.), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение, включително за извършване на надомна работа, работа от разстояние и за изпращане за изпълнение на работа в предприятие ползвател, както и всеки, който възлага работа и носи цялата отговорност за предприятието, кооперацията или организацията (т. 2 от § 1 от допълнителни разпоредби на закона).

Договорът за управление и контрол (ДУК) по своята правна същност не е вид трудов договор, а договор на гражданското право, чиято основна цел е да уреди отношенията между дружеството, от една страна, и неговия управител, от друга, а не да регламентира престирането на труд. ДУК за дружества с ограничена отговорност (ООД) е уреден в чл. 141, ал. 7 на Търговския закон.

В разпоредбата е посочено, че по силата на този договор, принципалът-доверител възлага управлението на едно ООД на управителя-довереник, като последният се задължава срещу възнаграждение и на свой риск да организира и ръководи дейността на дружеството, съобразно закона, дружествения договор и решенията на общото събрание на съдружниците, да отговаря за дружествените работи и да представлява дружеството пред трети лица. Този договор не обвързва с конкретно работно място и работно време физическото лице, което поема задължението да управлява и представлява дружеството.
Предвид гореописаното в описания казус не са налице двете категории лица - “работодател” и “работещ” по смисъла на Закона, поради което не може да бъде приложено изискването на чл. 25, ал. 1 от закона, т.е. в описания казус не следва да се осигурява обслужване от СТМ.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар

2 мнения за “Има ли нужда от служба по трудова медицина ООД само с двама работещи съдружници”

 1. Здравейте!
  Напълно сте прави. Често ни е задаван и на нас този въпрос. Отговаряли сме по същия начин, но съществува една тънка граница между „не следва да се осигурява обслужване от СТМ“ и „не сте задължени да сключвате договор за обслужване от СТМ“. Все пак тяхно право е дали ще си наемат специалисти независимо под каква форма за да изпълнят изискванията на член 16, ал. 5 от ЗЗБУТ „Лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие с други, са длъжни да правят оценка на риска за здравето и безопасността на работещите и да предприемат необходимите мерки за предотвратяване или намаляване на риска.“ Никой не може да ги ограничи или забрани да сключват договор за обслужване от СТМ. Дейността може да е такава, че да изисква постоянно консултации за осигуряване на ЗБР. Много по-евтино е тогава да имат абонаментен договор отколкото да плащат на брой консултации. Ако в предприятието, регистрирало СТМ няма специално създаден Орган по безопасност и здраве, то специалистите от СТМ могат да бъдат тези консултанти.
  С пожелание за здравословна и безопасна Нова година!
  инж. Гаджемов

  • Здравейте,
   По същия начин съм отговаряла и аз на запитвания – не сте задължени да имате обслужване от СТМ, но имате задължение за оценка на риска и други дейности по ЗБУТ и СТМ може да ви помогне.