Норми за проектиране на обслужващи сгради и помещения към промишлени предприятия

(Публ., БСА, кн. 7 от 1982 г.)

1.Общи положения

1.1. Тези норми се отнасят за проектиране на нови и реконструкция на съществуващи обслужващи сгради и помещения към промишлени предприятия: санитарно-хигиенни, за столове хранене, здравни, просветни, културни, спортни, административни и проектантско-конструкторски бюра.

За сгради и помещения за обслужване на работещите в предприятията от някои отрасли на промишлеността със специфични условия на работа и организация на труда, по мотивирано искане на съответното ведомство. Министерството на строителството и архитектурата съгласувано с Централния съвет на българските професионални съюзи и Министерство на народното здраве може да разреши отклонение от тези норми.

Нормите не се отнасят за проектиране на инвентарни сгради: движими контейнерни и сглобяемо-разглобяеми.