Норми за проектиране на сгради за битови услуги на населението

Утвърдени със Заповед №РД-12-195 от 8 септември 1981 г. на МСА, изм. запо. № РД-02-14-58 от 30.07.1986 г. на КТСУ), публ. БСА, бр. 6-7 от 1981 г., изм. ДВ, бр. 69 от 1986 г.

Техническият нормативен документ "Норми за проектиране на сгради за битови услуги на населението" е разработен от дирекцията за "Комплексно проучване и проектиране" при Научен център по вътрешната търговия, услугите и местната промишленост към Министерството на вътрешната търговия и услугите.
Нормите са разработени на базата на СН и П-II-80-75"Норми проектирования. Предприятия бьтового обслуживания населения" и са утвърдени със заповед
№ РД-12-195 от 8. IX. 1981 г. на МСА.

С влизането в сила на тези норми от 1. I. 1982 година се отменят техническите нормативни Документи, дадени в приложение 7 на документа.

1. Общи положения

1.1. Тези норми трябва да се спазват при проектиране на нови и реконструкция на съществуващи сгради и помещения на предприятия (комплексни и специализирани) за битови услуги на населението: домове за битови услуги, ателиета, работилници, фотоателиета, бръснаро-фризьорски и козметични салони, приемателни пунктове, бани, перални, центрове за медицинска козметика, домове за красота.
Нормите не се отнасят за предприятия за битови услуги на населението, заводи, фабрики, цехове, блокове от производствени цехове, съгласно приложение 6, които следва да се проектират в съответствие с нормите за технологично проектиране и нормите по проектиране на спомагателни сгради на промишлени предприятия.

Перални за дезактивация, дезинфекция и дезинсекция трябва да се проектират в съответствие с технологичните норми и санитарни правила.

1.2. Предприятията за битови услуги на населението следва да се проектират за работа на две смени.

1.3. Предприятията за битови услуги следва да се предвиждат в системата за комплексни услуги на населението в съответствие с градоустройствените и застроителни планове на населените места.
Домове за битови услуги, ателиета, работилници, фотоателиета, бръснарофризьорски и козметични салони и приемателни пунктове следва да се разполагат в отделни сгради и пристройки.
Предприятия с брой на работните места до 36 и ателиета за направа и поправка на облекло и трикотажни изделия - до 100 се допуска да се разполагат в първите (партерни) етажи на жилищни сгради и сгради с друго предназначение. Разполагане на тези предприятия в сгради на учебни заведения (детски ясли, детски градини, общообразователни и др. училища), лечебно-профилактични заведения, спални корпуси на санаториуми, почивни домове и пионерски лагери, кинотеатри, театри и клубове, а също и в пристройки към преместващи се (временни) сгради не се допуска.

1.4. Предприятия, в които се употребяват лесновъзпламеняващи се течности и нитроленти (с изключение на бръснаро-фризьорските салони, козметичните салони, домове за красота и център за медицинска козметика и работилници за поправка на обувки с брой на работните места др 15, работилници за поправка на часовници - до 20, приемателни пунктове за химическо, чистене - до 4, фотоателиета), не се допуска да се разполагат в жилищни и обществени сгради, в сутерени на други сгради. В жилищни сгради не се допуска да се  разполагат предприятия с източници на шум и вибрации.
Помещенията на предприятия за битови услуги (с изключение на бръснарофризьорски и козметични салони и бюра за услуги), разположени в сгради с друго предназначение, следва да се отделят от другите помещения с негорими стени, прегради и покрития с граница на пожароустойчивост съгласно изискванията на Противопожарни строително-технически норми (ПСТН);евакуационните изходи на тези помещения не се допуска да се съединяват с изходите на другите помещения на сградите освен с тези, които също се предвиждат за предприятия за битови услуги. Пристройките да се отделят от сградите с негорими стени.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.