Норми за проектиране на административни сгради

(Публ., БСА, кн. 8 от 1981 г., изм. и доп., кн. 3-4 от 1985 г., отменена таблица 24 към т. 4.1.2, ДВ, бр. 69 от 1986 г., публ., БСА, бр. 6 от 1986 г.)

Нормите за проектиране на административни сгради са разработени от дирекции "Архитектура" към КНИПИТУГА при МСА на основа на съветския нормативен документ СНиП II-84-78 "Здания управлений. Нормы проектирования" и влизат в сила от 01.01.1982 година.
Нормите за проектиране на административни сгради отменят "Временни норми и изисквания за проектиране на административни сгради", поместени в Бюлетин за строителство и архитектура, кн. 3-4/1975 г. и отпечатани в отделно издание от 1974 год.

1.0.0. Общи положения

1.1.0. Тези норми са предназначени за проектиране на нови административни сгради и за реконструкция на съществуващи административни сгради с височина до 16 етажа, а също и за проектиране на административни помещения, разположени в сгради с друго предназначение.

Забележка: Тези норми не се отнасят за административни сгради на Държавния съвет, Министерския съвет, Народното събрание, партийни организации, МВР, МНО, ГУСВ и други военизирани поделения, митници, държавни архиви, помещения за електронно-изчислителни машини, операторски помещения за телекомуникационна връзка, научноизследователски, конструкторски и проектантски институти и организации и промишлени предприятия.

1.2.0. Административните сгради се разделят на следните групи:
Група А - сгради на държавни комитети, министерства и централни ведомства;
Група Б - сгради на окръжните народни съвети и общинските (районни) съвети и техните отдели;
Група В - сгради на кметства, на стопански управления в района на кметствата, а също така управления на клоновите стопанства на АПК, ПАК и НПК;
Група Г - сгради на окръжни, градски и районни управления, освен тези, които са отнесени към група Б и прокуратура, сгради на кооперативни организации, а също така административни сгради на управления на отделни отрасли на народното стопанство (ДСО, АПК, ПАК и НПК и други);
Група Д - съдебни учреждения с юридически консултации и прокуратурите.

1.3.0. Броят на служителите в административните сгради е в съответствие с нормативната щатна численост на разположените и тях административно учреждения и се посочва в технико-икономическото задание. В това число не се включва, обслужващия персонал (работници от общественото хранене л медицинския пункт, гардеробиери, шофьори) и експлоатационен персонал (шлосери, дърводелци, механици, електромонтьори, чистачи, общи работници, портиери, огняри, пазачи).
За сгради от група Г към броя на служителите може да се включат и извънщатни сътрудници в съответствие с технико-икономическото задание.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.