Норми и правила за проектиране на заведения за обществено хранене

Утвърдени с решение на Комитета по архитектура и благоустройство по протокол № 65 от 1961 г. В сила от 01.01.1962 г.

(публ., БСА, бр. 2 от 1962 г.); изм., ДВ, бр. 3 от 1996 г.

 

 I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Настоящите норми и правила са задължителни при проектирането на следните заведения за обществено хранене (нови или реконструкция на съществуващи): а) ресторанти; б) гостилници; в) закусвални; г) шкембеджийници; д) кебапчийници (бира и скара); е) столове; ж) бирарии; з) пивници; и) аперитиви; к) обществени кухни; л) сладкарници; м) кафе-сладкарници; н) кафенета; о) бюфети и павилиони.

2.Територията, определена за построяване на заведения за обществено хранене, трябва да отговаря на основните технически и санитарни изисквания по отношение оттичането на атмосферните води, нивото на подпочвените води, естественото проветряване, възможността за водоснабдяване и канализация и др. Тя трябва да осигурява възможност за поместване на някои дворни постройки, като навес за опаковъчни материали, съдове за смет и отпадъци и др.

3.За временно съхраняване на съдовете с отпадъци нормално се предвиждат малки помещения с отделна вентилационна шахта или директна вентилация. Отделни малки помещения трябва да се предвиждат също и за съхраняване на инвентара за почистване.

Съдовете за смет и отпадъци, когато се предвиждат в двора при по-малките заведения без централно водоснабдяване и канализация, помийните ями и дворните клозети трябва да се разполагат на разстояние 25 м от помещенията за обработка, съхранение и раздаване на продуктите.

4.Пътеките в дворовете трябва да бъдат застлани с безпрашна настилка, а останалата част да бъде озеленена.

5.Входовете за товарене и разтоварване на продуктите и специалните отвори към избите се препоръчва да бъдат откъм двора.

6.Помещенията за топлата кухня и помещенията за пазене на продукти, полуфабрикати и за съхраняване на студени закуски се разполагат предимно на север, северозапад, североизток или в сутерена.

7.Заведенията за обществено хранене в новоизграждащите се или основно реконструирани жилищни квартали на населените места се изграждат в самостоятелни сгради.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.