Наредба № 31 от 26 юли 1999 г. за изискванията, условията и реда за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство

Издадена от Министерството на транспорта и Министерството на образованието и науката
Обн. ДВ. бр.69 от 3 Август 1999 г., изм. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2000 г., изм. ДВ. бр.53 от 30 Юни 2000 г., изм. ДВ. бр.9 от 30 Януари 2001 г., изм. ДВ. бр.16 от 12 Февруари 2002 г., изм. ДВ. бр.82 от 27 Август 2002 г., изм. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004 г., изм. ДВ. бр.42 от 21 Май 2004 г., изм. ДВ. бр.46 от 6 Юни 2006 г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007 г.- Решение № 6880 от 2 юли 2007 г. по адм. дело № 10967 от 2006 г.

Глава първа
Общи положения

Чл. 1. Тази наредба определя изискванията, условията и реда за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства (МПС) от категориите по чл. 149 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП).
Чл. 2. (1) Правоспособността за управление на МПС се придобива след задължително обучение в присъствена форма, в съответствие с изискванията, при условията и по реда, предвидени в тази наредба.
(2) Придобитите при задължителното обучение знания, умения и поведение се проверяват чрез изпит при условията и по реда, предвидени в тази наредба.
(3) На лицата, положили успешно изпита, се издава свидетелство за управление по реда на чл. 159 от Закона за движението по пътищата, с което се удостоверява правоспособността за управление на МПС от съответната категория.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.