Наредба № 2 от 17 януари 2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли

В сила от 02.03.2001 г.

Издадена от Министерството на образованието и науката и Министерството на труда и социалната политика

Обн. ДВ. бр.9 от 30 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.39 от 12 Май 2006 г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 12.05.2006 г.) С тази наредба се уреждат условията и редът за придобиване на правоспособност за упражняване на професия за обслужване на парни и водогрейни котли, котли с високотемпературни органични топлоносители и съоръжения към тях (нататък в текста "котли") и за признаване на такава правоспособност, придобита в държава - членка на Европейския съюз (ЕС), на Европейското икономическо пространство (ЕИП) или в Швейцария.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 12.05.2006 г.) Наредбата не се прилага за придобиването и признаването на правоспособност за обслужване на съоръженията за производство на пара или гореща вода от първия и втория контур на атомните електроцентрали, както и на котли, монтирани на транспортни средства.

 

Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 12.05.2006 г.) Котлите могат да се обслужват само от лица, които са придобили или на които е призната правоспособност по реда на тази наредба.
(2) Не се изисква да притежават правоспособност лицата, обслужващи:
1. котли с ниско налягане с топлинна мощност до 116,3 kW включително;
2. електрически котли с топлинна мощност до 116,3 kW включително;
3. котли с високо налягане с топлинна мощност до 58,15 kW включително.

 

Чл. 3. Според получената теоретическа и практическа подготовка през време на обучението си лицата могат да придобиват следните подредени по възходящ ред степени на правоспособност за обслужване на котли:
1. машинист на котли с ниско налягане;
2. машинист на котли с високо налягане III, II и I степен;
3. машинист на енергийни котли;
4. оператор на енергиен блок.
За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.