Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове

Приета с ПМС № 243 от 10.09.2004 г.
Обн. ДВ. бр.82 от 21 Септември 2004 г., изм. ДВ. бр.104 от 26 Ноември 2004 г., изм. ДВ. бр.32 от 18 Април 2006 г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006 г., изм. ДВ. бр.85 от 20 Октомври 2006 г., изм. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2008 г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009 г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012 г., изм. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013 г., изм. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 24 Октомври 2014 г., изм. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 4 Декември 2020г.

Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г.) С наредбата се уреждат техническите изисквания, правилата и нормите за устройство, монтаж и безопасна експлоатация и редът за осъществяване на технически надзор на газопроводите, газовите инсталации, горивните уредби, газовите уреди, бутилковите инсталации и газовите инсталации към газоснабдителните станции, пунктовете за пълнене на бутилки и автомобилните газоснабдителни станции за втечнени въглеводородни газове, наричани по нататък "газови съоръжения и инсталации".
(2) (Доп. - ДВ, бр. 85 от 2006 г.) Втечнени въглеводородни газове по смисъла на наредбата са пропан, пропен, бутани, бутени и смесите им в течна или газова фаза, посочени в приложение № 1.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате