Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

(Приета с ПМС № 263 от 1999 г.)
(Обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г.; изм., бр. 61 от 2000 г., бр. 10 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2002 г., бр. 17 от 2014 г.; изм., бр. 18 от 10.03.2015 г. - в сила от 01.01.2015 г., изм. ДВ. бр.28 от 4 Април 2017 г. - в сила от 1 януари 2017)

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за деклариране, установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки.

Раздел II
Деклариране на трудовите злополуки

Чл. 2. (1) (Изм., ДВ, бр. 17 от 2014 г.) За всяка трудова злополука пострадалият, непосредственият му ръководител или свидетелите на злополуката незабавно уведомяват ръководителя на осигурителя/предприятието ползвател или упълномощеното от него длъжностно лице.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате