Наредба за структурата и организацията на работната заплата

Приета с ПМС № 4 от 17.01.2007 г.
Обн. ДВ. бр.9 от 26 Януари 2007 г., изм. ДВ. бр.56 от 10 Юли 2007 г., изм. ДВ. бр.83 от 16 Октомври 2007 г., изм. ДВ. бр.11 от 5 Февруари 2008 г., изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009 г., изм. ДВ. бр.67 от 21 Август 2009 г., изм. ДВ. бр.95 от 2 Декември 2011 г., изм. ДВ. бр.106 от 30 Декември 2011 г., изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2012 г., доп. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012 г. - в сила от 01.07.2007 г., изм. ДВ. бр.66 от 24 Юли 2020г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят структурата и организацията на работната заплата, видовете и минималните размери на допълнителните трудови възнаграждения, редът и начинът за определяне и изчисляване на трудовите възнаграждения на работниците и служителите.
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага при:
1. провеждане на колективно трудово договаряне;
2. разработване и утвърждаване на вътрешни правила за работната заплата и свързани с тях други вътрешни актове на предприятието;
3. възникване, изменение и прекратяване на трудовото правоотношение, както и при договарянето на условията по трудовото правоотношение;
4. определяне и изчисляване на трудовите възнаграждения на работниците и служителите.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате