Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина

Приета с ПМС № 115 от 03.06.2004 г.

Обн. ДВ. бр.50 от 11 Юни 2004 г., доп. ДВ. бр.80 от 14 Септември 2004 г., изм. ДВ. бр.86 от 1 Октомври 2004 г., изм. ДВ. бр.36 от 26 Април 2005 г., изм. ДВ. бр.96 от 30 Ноември 2005 г., изм. ДВ. бр.2 от 6 Януари 2006 г., изм. ДВ. бр.23 от 16 Март 2007 г., изм. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2007 г., изм. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2008 г., изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009 г., изм. ДВ. бр.73 от 17 Септември 2010 г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011 г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2011 г., изм. ДВ. бр.106 от 30 Декември 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 10 Август 2012 г., доп. ДВ. бр.51 от 7 Юли 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015 г., изм. ДВ. бр.27 от 5 Април 2016 г., изм. ДВ. бр.2 от 6 Януари 2017 г., доп. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2020г., доп. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2021г., изм. ДВ. бр.97 от 19 Ноември 2021г., изм. ДВ. бр.36 от 13 Май 2022г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и редът за командироване, осъществяване и отчитане на служебните командировки и специализации в чужбина, правата и задълженията на командироващите органи и на командированите лица.

Чл. 2. (1) Командировка в чужбина е изпращането на лица за извършване на конкретна служебна работа в чужбина по нареждане на съответния командироващ орган.
(2) Специализация в чужбина е изпращането на лица в чужбина с цел придобиване и/или повишаване на квалификация или изучаване на чуждестранен опит.

Чл. 3. (1) Средствата за командировки и специализации в чужбина за ведомствата - разпоредители с бюджетни кредити, се определят при утвърждаване на бюджетите им за съответната година.
(2) Средствата за командировки и специализации в чужбина на общините се определят от общинските съвети при приемане на годишните им бюджети.
(3) Средствата за командировки и специализации в чужбина на предприятията се определят от техния ръководител или от колективния им орган на управление при спазване на действащото законодателство.

Чл. 4. (1) Заповедта за командировка може да се издава от ръководителя на едно ведомство или предприятие, а разходите в левове и във валута да бъдат за сметка на друго ведомство или предприятие, в чийто интерес се осъществява командировката, след предварително писмено съгласуване между страните.
(2) В неотложни случаи заповедта по ал. 1 може да се издаде без предварително писмено съгласуване. В случай на липса на последващо съгласуване ведомството или предприятието, издало заповедта за командировка, поема разходите.